Głupota na niedzielę: Jak ze znanego faktu robi się sensację

Będzie krótko, bo treścią tego wpisu jest w zasadzie komentarz, który chciałem zamieścić pod pewnym artykułem, ale nie zadowolił moderacji i nie został opublikowany.

Trafiłem dziś przy­pad­kiem na artykuł o przy­ku­wa­ją­cym tytule:

Nad Ziemią zaświecą dwa Słońca?

Nie myślałem, że sprawa będzie dotyczyć jednej z naj­bar­dziej znanych gwiazd naszej galak­tyki, czyli tłu­ściut­kiej Betel­gezy. Autor posta­no­wił postra­szyć czy­tel­ni­ków twier­dząc, że czerwony gigant (sic!) kurczy się w szybkim tempie i… jeszcze w tym roku dojdzie do eks­plo­zji! Dla osoby mającej jakie­kol­wiek pojęcie o astro­no­mii, aktyw­ność Betel­gezy nie jest żadną tajem­nicą. Olbrzym badany jest od przy­naj­mniej kil­ku­na­stu lat i zdziwił mnie nagły news. Czyżby pozy­skano świeże dane? Będę miał szczę­ście zobaczyć w swoim życiu naj­praw­dziw­szy wybuch super­no­wej? Niestety moja radość okazała się przed­wcze­sna, bowiem ani tytuł ani wstęp artykułu nie przy­sta­wały do jego dalszej treści. 

Redaktor przy­to­czył kilka wypo­wie­dzi naukow­ców i o dziwo w żadnej nie było w nich ani słowa o przy­szło­rocz­nej eks­plo­zji. Jak się zasta­no­wić to cał­ko­wi­cie zro­zu­miałe. Kilka tysięcy lat, jakie liczy sobie nasza cywi­li­za­cja jest zaledwie drobną chwilą w życiu gwiazdy. Nawet jeżeli czerwony nad­ol­brzym egzy­stuje rela­tyw­nie krótko, to nadal mamy do czy­nie­nia z kilkuset milio­nami lat. Nie­praw­do­po­dobne aby któryś poważny uczony podjął się wyzna­cze­nia daty powsta­nia super­no­wej co do roku czy nawet dekady. Niestety wygląda na to, że pan redaktor dopiero teraz usłyszał o Betel­ge­zie i pomyślał, że wpadł na coś nowego. To tak jakbym jutro dodał wpis: Z ostat­niej chwili: wszech­świat się roz­sze­rza coraz szybciej, co z nami będzie?! Dla nie­obe­zna­nego czy­tel­nika, w ten sposób zaser­wo­wana infor­ma­cja jest wręcz szkodliwa. 

W swoim komen­ta­rzu zwró­ci­łem również uwagę na drobną nie­ści­słość, powta­rza­jącą się w kolej­nych zdaniach doty­czą­cych terminu eks­plo­zji. Jeżeli zare­je­stru­jemy dziś super­nową w miejscu Betel­gezy, to nie znaczy, że gwiazda dziś wybuchła. Oznacza to, że zda­rze­nie miało miejsce około 4 wieków temu, ponieważ tyle czasu będzie potrze­bo­wało światło z Betel­gezy aby do nas dotrzeć. Nie wiem czy to dowód igno­ran­cji, czy jedynie wiel­kiego uprosz­cze­nia, ale rzuca się w oczy. Podobnie jak tytułowe dwa Słońca. Czy autor naprawdę uważa, że odległa o kilkaset lat świetl­nych super­nowa będzie w jakim­kol­wiek stopniu dorów­ny­wać tarczy sło­necz­nej? Nie­wąt­pli­wie zoba­czymy coś nie­by­wa­łego, ale nie należy robić ludziom wody z mózgu. Betel­geza na pewno wyróżni się spośród innych gwiazd; być może będzie widoczna nawet w dzień, ale dwa Słońca?

Nie­ści­sło­ści, nie­ści­sło­ściami, ale mode­ra­cji musiała się szcze­gól­nie nie spodobać moja ostatnia uwaga, iż nie ładnie prze­ko­pio­wy­wać całe zdania i wyra­że­nia z innych serwisów, w tym z Wiki­pe­dii. Zwłasz­cza jeżeli chce się pro­wa­dzić pro­fe­sjo­nalny portal poświę­cony nauce. Wpro­wa­dza­nie zamie­sza­nia i dez­in­for­ma­cji, poprzez wybiór­cze prze­ka­zy­wa­nie starych wia­do­mo­ści, jako własne newsy to kom­pletna żenada. 

Natu­ral­nie, nie będę robił reklamy takiemu ser­wi­sowi wkle­ja­jąc link. Apeluję jednak, aby uważać na witryny podpięte do wielkich portali, nasta­wione na masową pro­duk­cję sensacji, zamiast na prze­ka­zy­wa­nie rze­tel­nych informacji. 

Total
0
Shares