Tagi


Archiwa


Zaprzyjaźnione


/ 22

Artykuły

7 pytań jakie stawia przed nami Westworld

10th Gru '16

Jak bardzo fabuła Westoworld nie byłaby rozwleczona, jak drętwych dialogów nie wypowiadaliby nieciekawi bohaterowie, jak scenarzyści nie szczędziliby porywających zwrotów akcji – produkcja HBO uwypukla dylematy dotyczące sztucznej inteligencji na tyle sugestywnie, że wciąż stanowi pozycję obowiązkową dla koneserów tematu.

Finałowy odcinek seria­lowej super­pro­dukcji już za nami. Wła­ściwie „super” mógłbym wsadzić w cudzy­słowie, bowiem dzieło Camp­bella i Nolana, wbrew wielu zapo­wie­dziom, nie będzie dla tele­wizji tym samym czym była choćby Gra o Tron. Pro­du­cenci wydali miliony na świetne efekty, kli­ma­tyczne kostiumy i mistrzów aktor­skiego fachu – lecz osta­tecz­nemu efektowi daleko do miana wcią­ga­ją­cego, czysto roz­ryw­ko­wego wido­wiska. A były ku temu warunki! W końcu Westworld to remake dość prostego filmu opo­wia­da­ją­cego typową historię krwawej potyczki gatunku ludz­kiego ze sztuczną inte­li­gencją. Tym­czasem pierwszy sezon serialu skupił się na mean­drach samego procesu uzy­ski­wania przez hosty świa­do­mości, zmu­szając widza do zada­wania sobie – między ziew­nię­ciami – wielu fun­da­men­tal­nych pytań.

Uwaga! Spoilery!

O co chodzi w Westworld?
Gwoli wyja­śnienia dla tych, którzy nie wiedzą o co chodzi. Westworld to fikcyjny park rozrywki przy­szłości, o wyjąt­kowej cha­rak­te­ry­styce. Zamiesz­kują go „hosty”, czyli superza­awan­so­wane roboty, niemalże nie­odróż­nialne od ludzi. Goście odwie­dza­jący Westworld, mogą robić co im się żywnie podoba, począwszy od udziału w przy­go­to­wa­nych sce­na­riu­szach, po strze­la­niny i korzy­stanie z usług pro­sty­tutek. Krótko mówiąc: przygoda życia. Sęk w tym, że roz­ka­pry­szeni klienci oraz bez­duszne kie­row­nictwo, nie dostrze­gają tego co im rośnie pod nosem. 

1. Czym jest świadomość?

westworld-fordOto zagadka, przed którą stajemy za każdym razem gry myślimy o czło­wie­czeń­stwie i sztucznej inte­li­gencji. Sądzimy, że nasz gatunek jest wyjąt­kowy, bo jako jedyny posiada świa­do­mość. Jak na ironię, trudno nam podać ostrą defi­nicję tego pojęcia – ergo, nie wiemy co takiego wynosi ludzkość ponad pozo­stałe orga­nizmy. Takie sta­no­wisko utrzy­muje cho­ciażby znany mate­matyk Roger Penrose, twier­dzący, że opisanie świa­do­mości wykracza poza moż­li­wości współ­cze­snej nauki. Jed­no­cze­śnie, jako cen­tralny punkt świa­do­mości, uczony wskazuje zdolność rozu­mienia. Lecz znów – niewiele nam to daje, bo choć słowo „rozu­mienie” przy­wo­łuje pewne sko­ja­rzenia z inte­li­gencją i przy­tom­no­ścią – to jednak również nie należy do jed­no­znacz­nych pojęć. Szukamy więc po omacku, starając się bez­sku­tecznie zro­zu­mieć samych siebie. Niezłym pomysłem wydaje się porzu­cenie myślenia zero­je­dyn­ko­wego i spoj­rzenie na świa­do­mość jako na wła­ści­wość stop­nio­walną. Mózgi poszcze­gól­nych gatunków są więc nie tyle pozba­wione świa­do­mości, co raczej dys­po­nują świa­do­mo­ścią mniej zaawan­so­waną. W tym przy­padku, naszym wielkim celem nie będzie po prostu skon­stru­owanie sztucznej świa­do­mości, a odwzo­ro­wanie świa­do­mości na ludzkim poziomie zło­żo­ności. Pojawia się tu jednak pewne nie­bez­pie­czeń­stwo. Jeśli założymy, że istnieją różne stopnie świa­do­mości, należy założyć, iż nasze rozumy wcale nie stanowią ostat­niego szczebla na tej drabinie i możemy stworzyć byt, przy którym sami okażemy się pry­mi­tywni.

A jaką odpo­wiedź daje nam serial? W ósmym odcinku Dr Ford tłumaczy, że do czło­wie­czeń­stwa zbliżają nas wspo­mnienia, traumy, „kamienie węgielne”. Jednakże sama świa­do­mość, jako jakiś wyjąt­kowy byt, nie istnieje. „Chcie­li­byśmy myśleć, że postrze­gamy świat w wyjąt­kowy sposób, a przecież tkwimy w pętlach podob­nych do pętli hostów; rzadko kwe­stio­nując swoje wybory, pozwa­lając aby inni kie­ro­wali naszym życiem” – brutalne, ale daje do myślenia. W istocie, między hostem a czło­wie­kiem nie ma żadnej różnicy. No, może poza ilością i zło­żo­no­ścią pętli świa­do­mości.

2. Jaka droga prowadzi ku świadomości?

Choć nie jesteśmy jeszcze w stanie skon­kre­ty­zować czym świa­do­mość jest, rów­no­legle głowimy się nad tym co prowadzi do jej zro­dzenia. Czy w przy­padku homo sapiens wykształ­cenie takiej cechy było jedynie efektem ubocznym rozwoju mózgu? A może na pewnym poziomie inte­li­gencji obu­dzenie świa­do­mości jest nie­unik­nione?

Westworld ten problem zary­so­wano bardzo wyraźnie, przy czym obsłudze parku zależy nie na wykre­owaniu świa­do­mości a raczej na nie­do­pusz­czeniu do jej powstania. Inaczej rzecz się miała z nie­ży­jącym współ­za­ło­ży­cielem parku, Arnoldem, dążącym do zrów­nania swoich pro­duktów z ludźmi. Aby osiągnąć cel, oparł system hostów o monolog wewnętrzny. „Głosy” w głowie, przy­po­mi­na­jące z zewnątrz szepty boga, wraz ze zdol­no­ścią do refleksji, miały pozwolić na wykształ­cenie świa­do­mości. Jednak samo opro­gra­mo­wanie to za mało. Potrzebny jest proces, długi, skom­pli­ko­wany i zawsze bolesny, wymownie porów­nany w serialu do labi­ryntu. Wszystko dzieje się oddolnie. Sztuczna inte­li­gencja niejako sama musi dojść do własnej jaźni i odkryć kim naprawdę jest, albo wpaść w odmęty sza­leń­stwa.

3. Czy świadomość równa się wolnej woli?

westworld-maeveBardzo zasma­ko­wała mi łyżka dziegciu, jaką autorzy poczę­sto­wali nas w ostatnim odcinku. Kiedy śle­dziłem poczy­nania Maeve, nie miałem złudzeń: widzę świadomą istotę, której elek­tro­niczny mózg ana­li­zuje oto­czenie, generuje uczucia i emocje, kreuje ambicje oraz marzenia, a nawet posiada zdolność refleksji – a ona dosko­nale zdawała sobie z tego sprawę. Strzępy wspo­mnień prze­bi­ja­jące się do jej jaźni pozwo­liły na uprzy­tom­nienie, zro­zu­mienie czym jest i w jakiej sytuacji się znajduje. Nic dziwnego, że rychło podjęła decyzję o ster­ro­ry­zo­waniu dwóch tech­ników i ucieczce z parku do realnego świata.

Tym większe było nie­do­wie­rzanie Maeve, gdy usły­szała, że w jej kodzie zain­sta­lo­wano nowe zadanie o wiele mówiącym tytule… Ucieczka. Spek­ta­ku­larne ock­nięcie, prze­sko­czenie na kolejny poziom – wszystko to mogło zaist­nieć, wyłącznie dlatego, że pozwolił na to człowiek. Twórcy Westworld odeszli od nagminnej praktyki utoż­sa­miania świa­do­mości z wolną wolą. Kobieta bez wąt­pienia wspięła się wysoko na drabinie świa­do­mości; lecz wybory popy­cha­jące ją do nad­rzęd­nego celu okazały się jedynie ułudą. Czy to happy end? Zwy­cię­stwo czło­wieka nad maszyną? Nie. To raczej wygląda na kolejną szpilę prze­bi­ja­jącą nasze roz­bu­chane ego. Czytając między wier­szami, należy sobie bowiem zadać filo­zo­ficzne pytanie: czy aby na pewno my sami dys­po­nu­jemy wolną wolą? Spo­kojnie, nie mam zamiaru w tym miejscu zapra­szać do kon­sul­tacji Tomasza z Akwinu. Pragnę jedynie zwrócić waszą uwagę na ogrom czyn­ników – che­micz­nych, neu­ro­lo­gicz­nych, psy­chicz­nych – przez które, nawet naj­po­spo­litsze wybory dokonują się ponad naszą świa­do­mo­ścią.

4. Czy człowiek jest bestią?

westworld-blackmanOdejdźmy już od tematyki świa­do­mości i sztucznej inte­li­gencji. Westworld stawia przed nami nie mniej ważkie pytania doty­czące kondycji moralnej czło­wieka. Scenerią opo­wie­dzianej historii jest uni­ka­towy park rozrywki. Wielki, dosko­nale imi­tu­jący barwny dziki zachód, ale co naj­waż­niejsze – pozwa­la­jący gościom abso­lutnie na wszystko. Miesz­kańcy Westworld, nawet zwie­rzęta, to roboty zapro­gra­mo­wane przez sztab inży­nierów i desi­gnerów wyłącznie  dla uciechy gości. Ludzie mogą eks­plo­rować obcy świat, przeżyć namiętny romans, wziąć udział w nie­bez­piecznej misji; jak również dopuścić się grabieży, mor­der­stwa czy gwałtu. Każdy sam decyduje czy bardziej odpo­wiada mu rola bohatera czy zło­czyńcy.

Dr Ford zwrócił uwagę na pewien gorzki fakt, który pewnie nie zdzi­wiłby psy­cho­logów pokroju Zimbardo czy Milgrama. Już na początku zain­sta­lo­wano w parku przeszło sto questów pozwa­la­ją­cych wykazać się męstwem i odwagą, lecz cieszyły się mar­gi­nalnym zain­te­re­so­wa­niem. Choć na graczy czekają fascy­nu­jące sce­na­riusze i złożone misje, zde­cy­do­wana więk­szość nie opuszcza pierw­szej wioski, zado­wa­lając się przemocą i pry­mi­tyw­nymi ucie­chami cie­le­snymi. Wypada sobie zadać pytanie, ilu z nas stojąc przed szansą pełnego wyżycia się bez żadnych kon­se­kwencji, nie sko­rzy­sta­łoby z okazji? W końcu to tylko gra. Prawda?

5. Czy powinny nas obowiązywać zasady?

westworld-produkcjaZałóżmy przez moment, że hosty są pozba­wione świa­do­mości. To tylko oskryp­to­wane maszyny o dużej mocy obli­cze­niowej, w wyglą­dzie nie­odróż­nialne od ludzi. Czy w takim przy­padku mogli­byśmy potrak­tować Westworld jako ultra­za­awan­so­wa­nego kuzyna współ­cze­snych gier kom­pu­te­ro­wych? Takie GTA na dzikim zacho­dzie? Jeśli tak, to racjo­nalnie nie powin­niśmy żywić więk­szych obiekcji czy wyrzutów sumienia wobec krwawych czy obsce­nicz­nych scen mających miejsce w parku. Skoro w pro­dukcji Rock­stara bez­karnie krad­niemy auto, roz­jeż­dżamy nim pro­sty­tutkę a następnie roz­pę­tu­jemy strze­la­ninę na ulicy – to dlaczego zabra­niać podob­nych zachowań w grze przy­szłości?

Niby tak, ale jednak budzi to we mnie pewien dys­kom­fort. Być może to kwestia total­nego realizmu? Jasne, dzi­siejsze gry pre­zen­tują się naprawdę nieźle, ale choćby dys­po­no­wały foto­re­ali­styczną oprawą, nie dadzą odbiorcy tego co Westworld. Od tego co się dzieje na moni­torze zawsze będzie dzielił mnie pewien dystans. Nie poczuję zapachów, smaku ani dotyku, moje ciało tak naprawdę nie bierze w tym wszystkim udziału. Więc choć z satys­fakcją eks­ter­mi­nuję wir­tu­al­nych wrogów w jakiejś strze­lance, z rezerwą trak­to­wałbym osobę potra­fiącą bez skru­pułów strzelić z praw­dzi­wego rewol­weru w ludzką twarz. Nawet jeśli to tylko jej imitacja.

6. Czy będziemy bogami?

westworld-bogowieMoment skon­stru­owania przez czło­wieka świa­do­mości wypro­wadzi go na szczyty mega­lo­manii. Staniemy się tym w co żarliwie wierzy miliardy osób na całej planecie: stwór­cami nowego bytu, archi­tek­tami życia, bogami. Ta mega­lo­mania wręcz bije od genial­nych zało­ży­cieli parku, wymownie zafa­scy­no­wa­nych obrazem Stwo­rzenie Adama pędzla Michała Anioła. Trudno się dziwić, gdy praca życia w istocie przy­po­mina biblijne opus dei. Nie tylko wykre­owali nowe istoty na swój obraz i podo­bień­stwo, ale również – a to chyba waż­niejsze – czuwają nad ich egzy­stencją. Równie intry­guje motyw głosu jaki już na początku serialu zdają się słyszeć w głowie niektóre hosty. Sko­ja­rzenia z obja­wie­niami narzu­cają się same, a jak dowia­du­jemy się później, tajem­nicze „pamiętaj” wypo­wia­dane jest głosem Arnolda.

To czy po ujarz­mieniu zaawan­so­wanej AI nazwiemy się bogami, pozo­staje czymś więcej niż kwestią seman­tyki. Nie chodzi przecież o zapro­jek­to­wanie nowego samo­chodu czy tele­wi­zora, a obu­dzenie świa­do­mości. Osoby wierzące będą musiały odpo­wie­dzieć sobie w tej per­spek­tywie na wiele trudnych pytań. Kim są dla nich hosty? Czy robot wypo­sa­żony w złożoną świa­do­mość jest już bliźnim? W jednym ze starych tekstów snułem podobne roz­wa­żania w odnie­sieniu do poten­cjal­nego ist­nienia cywi­li­zacji poza­ziem­skiej. W tym przy­padku jednak, grunt wydaje się jeszcze bardziej grząski – bo o ile, kosmitę wciąż można uznać za dziecko Stwo­rzy­ciela Nieba i Ziemi, o tyle hosty wszystko zawdzię­czają wyłącznie nam. W Westow­rold nie poku­szono się na razie o poru­szenie tego wątku. Być może zdaniem autorów, daleka przy­szłość przed­sta­wiona w serialu, będzie już wolna od religii i tego typu dyle­matów.

7. Czy da się zastąpić człowieka?

W trakcie seansu odkry­wamy, że Ford wraz z nie­ży­jącym przy­ja­cielem Arnoldem, widzieli w pro­jek­to­wa­nych hostach coś więcej niż tylko zaawan­so­wane maszyny. Pragnęli stworzyć roboty na swoje podo­bień­stwo i, jak się okazało, cel został osią­gnięty bardzo dosłownie. W siódmym odcinku dowia­du­jemy się, że jeden z głównych boha­terów serialu – zdolny inżynier Bernard – to tak naprawdę host. Mało tego, Bernard został zapro­jek­to­wany przez Forda, jako hołd dla jego partnera; więc wygląda i zacho­wuje się dokładnie jak Arnold. Stanowi on dosko­nałe świa­dectwo tego, z jak dosko­na­łymi andro­idami mamy do czy­nienia. Ani współ­pra­cow­nicy, ani kochanka, ani nawet sam Bernard (!), nie dostrzegli praw­dziwej natury maszyny.

W latach 50. ojciec infor­ma­tyki, Alan Turing, obmyślił słynny test. Zgodnie z nim, eks­pe­ry­men­tator odbywa dyskusję z drugim czło­wie­kiem oraz z robotem. Jeśli po wymianie zdań nie będzie w stanie poprawnie wskazać który rozmówca jest kim, będzie to oznaka, iż maszyna posiadła zdolność myślenia. Wiemy, że hosty z parku już w drugim roku nie­za­wodnie prze­cho­dziły spraw­dzian Turinga, ale dopiero przy­padek Bernarda uświa­damia nam czym jest per­fekcja. Host nie wzbudza podej­rzeń innych inży­nierów, ani nawet kobiety z którą roman­suje. Nawet znający prawdę Ford, zdaje się od czasu do czasu trak­tować Bernarda jako rze­czy­wistą emanację zmarłego przy­ja­ciela. Pozo­staje sobie zadać pytanie: czy dosko­nałe maszyny nie staną się swego rodzaju sposobem na nie­śmier­tel­ność?

To nowy, rozumny gatunek? A może po prostu kolejny krok w ewolucji czło­wieka?

podpis-czarny


Naukowy totalitarysta. Jeśli nie chcesz aby wpadli do Ciebie naukowi bojówkarze, zostaw komentarz.

 • marek

  Luźne prze­my­ślenia:
  Któryś z teologów pisał o kreacji pośred­niej, także wcale nie zosta­niemy bogami.
  O świa­do­mości, ale braku wolnej woli jest „Maska” Lema. Pirx z kolei odróż­niał ludzi od andro­idów.
  A że sami jesteśmy nie­li­nio­wymi auto­ma­tami skoń­czo­nymi, to już wiemy.
  Blade Runner również się kłania.
  Pod względem neu­ro­lo­gicznym – teoria umysłu podzie­lo­nego.
  W ogóle serial mnie roz­cza­rował. Poten­cjał był, mógł nowy Blade Runner właśnie, a wyszła kiszka. Wątek Maeve obraża ele­men­tarną logikę. Dolores z kolei ma zdol­ności pre­ko­gni­cyjne: wspomina Czarnego Jeźdźca zanim Willam się nim stał.

  Dr Ford się okazuje nagle przy­ja­cielem hostów. Itp., itd.

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • Michał Anioł

   Dolores nie ma zdol­ności pre­ko­gni­cyj­nych – przeżywa na jawie wspo­mnienia wcze­śniej­szych pętli, sprzed kil­ku­nastu lat. Miesza jej się prze­szłość, z teraź­niej­szo­ścią. I wydaje mi się, że wątek Dr Forda była skon­stru­owany świetnie – dałem się uwieść wrażeniu, że kręci jakąś intrygę, ale okazało się, że plan miał szerszy i nieco pełniej rozumiał problem, który chciał roz­wiązać Arnold.

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • gus

   Nie ma żadnej wolnej woli to wszystko ułuda tak zostało skon­stru­owane. Jesteśmy za to skazani na wieczny wybór,co ciekawe nie wybranie też jest wyborem

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Kuba

  A ja się nie zgadzam! Mnie serial porwał i uwiódł na długo. Czekam z nie­cier­pli­wo­ścią na drugi sezon!

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Kamil Kopij

  Wszystko fajnie, tylko pomy­liłeś świa­do­mość z samo­świa­do­mo­ścią

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • http://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   Nie. Samo­świa­do­mość wg. nie­któ­rych defi­nicji pojawia się na pewnym poziomie świa­do­mości – obie rzeczy są sprzę­żone. Ale to tylko tekst o serialu, o samej świa­do­mości planuję wysma­rować coś w przy­szłości.

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

   • Kamil Kopij

    A jednak tak. Nie ma tu żadnego zna­czenia, że oba zjawiska są ze sobą sprzę­żone. Jednym z głownych wątków w Westworld jest budzenie się samo­świa­do­mości „Gospo­darzy”. Sam piszesz o zdol­ności do auto­re­fleksji. No więc właśnie o to chodziło. Dziwi mnie też cyto­wanie Penrose’a w tym kon­tek­ście, bo to, że wysma­rował książkę na ten temat nie znaczy, że jest eks­pertem. Bo nie jest 😉

    Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

   • http://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

    Nie ma zna­czenia, gdyż? Mam wrażenie, że sam gubisz granicę między świa­do­mo­ścią a samo­świa­do­mo­ścią, bo jak dla mnie hosty od pierw­szego odcinka odzna­czają się całkiem niezłym poczu­ciem własnego jeste­stwa, ale jednak nadal tkwią w pętlach ogra­ni­cza­ją­cych ich świa­do­mość w porów­naniu do ludzi.

    I znów, Penrose nie jest eks­pertem gdyż? Bo jest fizykiem/matematykiem? Nie potra­fimy zde­fi­niować ostro pojęcia świa­do­mości, ale wszystko wskazuje na to, że będzie to zadanie inter­dy­scy­pli­narne, wyma­ga­jące tak samo wiedzy o neu­ro­logii, psy­cho­logii (jak na ironię, chyba najmniej), fizyki, infor­ma­tyki i pewnie jeszcze kilku innych. Wła­ściwie mógłbym podpisać się pod Twoją opinią, przy czym dodałbym, że nikt nie jest na chwilę obecną eks­pertem w tej dzie­dzinie.

    Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

   • Kamil Kopij

    Czyli świa­do­mość jest dla Ciebie nad samo­świa­do­mo­ścią? Tak się składa, że mieszkam z psy­cho­lo­giem i ciężko się oglądało ten serial, bez krótkich wykładów 😉 Dokładnie, od samego początku „Gospo­darze” wykazują spore pokłady świa­do­mości. Dlatego myślę, że jednak główną osią jest rodzenie się samo­świa­do­mości, bo ona pojawia się dopiero z czasem.

    Tak, dokładnie dlatego, że fizykiem mate­ma­tycznym. Owszem jest to kwestia inter­dy­scy­pli­narna, ale moim skromnym zdaniem Penrose nie ma odpo­wied­nich kwa­li­fi­kacji, żeby się na ten temat wypo­wiadać w sposób jaki to robi. Jego poglądy zostały okre­ślone jako mie­szanka banałów i mambo jambo. Może aż tak ostro bym sam tego nie ocenił, ale słabo już pamiętam lekturę Nowego umysłu cesarza (bo chyba tam porusza te kwestie?), może teraz byłbym bardziej kry­tyczny. Nie sądzę też, że można powie­dzieć, że nie ma eks­pertów w tej dzie­dzinie. Są, tylko nie potrafią jeszcze odpo­wie­dzieć na wszystkie pytania, a na część mają pewnie odpo­wiedzi złe (jak to każdy ekspert w każdej dzie­dzinie).

    Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

   • http://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

    Jak widzisz, nawet nasza dyskusja dowodzi tego, że roz­ma­wiamy o cholera wie czym. 🙂 Szczerze wątpię czy powin­niśmy pisać o samo­świa­do­mości w kate­go­riach nad/pod świa­do­mo­ścią. Jeśli założymy, że oba pojęcia dają się stop­niować to jest to rozu­mo­wanie pro­wa­dzące do nie­po­ro­zu­mień. Hosty od początku są zarówno świadome jak i samo­świa­dome, ale na pewnym poziomie. Ich samo­świa­do­mość IMO przy­po­mina ludzką: wiedzą, że są, martwią się o swój los, prze­ży­wają emocje i posia­dają rozterki wewnętrzne. Gorzej ma się sprawa ze zro­zu­mie­niem sytuacji, w której się znajdują. Niemniej poko­nanie labi­ryntu prowadzi zarówno do posze­rzenia pętli świa­do­mości jak i samo­świa­do­mości. Przy­najm­niej ja tak ode­brałem przekaz serialu.

    Wiesz, jestem pewny, że psy­cholog zjedzie fizyka, fizyk psy­cho­loga, a ich obu zje na śnia­danie neurolog. Ale każdy z nich widzi sprawę od innej strony, więc nie powinno nas to dziwić. Nie jestem raczej osobą, która może negować kom­pe­tencje Penrose’a, zwłaszcza że poświęcił mnóstwo kariery właśnie na zagad­nienia świa­do­mości i umysłu. Nawet jeśli hipotezy zawarte w „Nowym umyśle cesarza”, „Mikro­świat, makro­świat i ludzki umysł”, czy „Cieniach umysłu” zostaną przez potom­nych wyśmiane; to jednak należy przyjąć, że profesor w temacie siedzi i na czymś swoje myśli opiera. 🙂 Bardziej szcze­gó­łowa jest książka „Jak umysł uzyskał jaźń” Damasio – ale jeśli idzie o pytania fun­da­men­talne, to neu­ro­biolog wyjaśnił niewiele więcej.

    Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

   • Kamil Kopij

    No coś w tym jest. Jak będę oglądął drugi raz to sobie jeszcze raz to prze­myślę i może dojdę do innych wniosków. Ale serial mimo kilku man­ka­mentów całkiem, całkiem 🙂

    Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

   • Michał Anioł

    Wykładów o czym? Sam jestem psy­cho­lo­giem i oglą­dałem ten serial z zafa­scy­no­wa­niem. Uważam, że problemy wyróż­nione w powyż­szym tekście zostały przed­sta­wione w sposób ciekawy.

    Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Ste­fa­n474

  Bardzo ciekawie zapo­wiada się ten artykuł, ale niepokoi mnie zawar­tość spo­ilerów, ponieważ serialu jeszcze nie oglą­dałem. Może dobrym pomysłem na przy­szłość byłoby ukry­wanie zdań z artykułu będących spoj­le­rami żeby ci co nie oglądali mogli tekst prze­czytać? Patent z innego portalu: dla new­ral­gicz­nych zdań usta­wiasz czarne tło z czarną czcionką, po naje­chaniu myszką tło zmienia się w inny kolor, aby dało się odczytać tekst.

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • Tesia

   bardzo, bardzo pomysł popieram.

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • http://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   Wiem co masz na myśli, ale w tym przy­padku nie zdałoby to raczej egzaminu. Powyższy tekst wła­ściwie zlepiają spoilery, a bez odwołań do seria­lo­wych wątków nie będzie on „pełny”. 😉

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Marianna

  Mam mieszane uczucia co do serialu. Nie zachwyca( choć bardzo chciałam dać się zachwycić 🙂 ). Dobra obsada, duży budżet, klimat pod­trzy­my­wany przez takie choćby detale jak kolorystyka…A jednak czegoś brakuje. Może ‚starali się za bardzo’?
  Jednym z naj­cie­kaw­szych aspektów okazał się fakt, że serial to niejako fabu­larna wersja… „The Origin of Con­scio­usness in the Bre­ak­down of the Bica­meral Mind” z 1976 roku Juliana Jaynesa. Twórcy nie kryją się z tą inspi­racją i wskazują ją niemal palcem tytu­łując finałowy odcinek nie inaczej jak „Bica­meral Mind”. Zasta­na­wiam się skąd u mnie ambi­wa­lencja związana z tym faktem, skoro idee Jaynesa obecne są w twór­czości wielu artystów? Watts, Dick, Ste­phenson, żeby wymienić na szybko kilku mi znanych. I dochodzę do wniosku, że chodzi o sposób wyko­rzy­stania idei. Że jest taki bez­po­średni, jeden- do- jeden, bez żadnego twór­czego prze­tra­wienia. Głosy boga, jako halu­cy­nacje zsyłane przez prawą półkulę lewej, które osta­tecznie okazują się głosem wewnętrznym; chaos, przemoc i kata­strofy jako czynniki, które wymusiły koniec dwu­izbo­wego umysłu na rzecz współ­cze­snej świa­do­mości. W roli homo sapiens mamy hosty. Tylko gdzie wkład własny twórców serialu?
  O takich drob­nost­kach jak wątek Meave, która w pod­ziem­nych tera­riach robi co chce i nikt nie reaguje, o Albercie- Ber­nar­dzie, nawet nie będę wspo­mi­nała.. Ale drugi sezon oglądnę.

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • http://slwstr.net/ slwstr

   Gwoli ści­słości twórcy wkładają w usta boha­terów wyraźną dekla­rację, że teoria jest zde­bun­ko­wana jako teoria LUDZKIEJ świa­do­mości, za to koncept by użyć jej jako mecha­nizmu wzbu­dzenia świa­do­mości w maszy­nach jest, jeśli nie ory­gi­nalna, to intry­gu­jąca w poważnym i chyba dogłębnym (jak na stan­dardy serialu TV) potrak­to­waniu.

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

   • Marianna

    Co oznacza „debun­kować’?

    Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Tesia

  „Pozo­staje sobie zadać pytanie: czy dosko­nałe maszyny nie staną się swego rodzaju sposobem na nie­śmier­tel­ność?”

  Odpo­wie­dzia­łabym że: nie. To będzie ten typ nie­śmier­tel­ności jaki obecnie daje twórcy dzieło lite­rackie, obraz czy inne twór jego rąk/umysłu – nie ma już czło­wieka, ale pozo­stała pamięć po nim, jaki był, co zrobił. Host zrobiony „na obraz i podo­bień­stwo” będzie nosił cechy sko­pio­wane z danej osoby, nie będzie nią. Bo właśnie w oma­wianej w artykule świa­do­mości kryje się sedno naszego jeste­stwa. A z tego co mi wiadomo, świa­do­mość ta umiera wraz z śmiercią ciała i póki co nie opa­no­wa­liśmy żadnej metody jej prze­nie­sienia.

  Chyba że nauczymy się jak po śmierci prze­nieść naszą ory­gi­nalną, otrzy­maną przy uro­dzeniu świa­do­mość do innego nośnika, nowego, sztucz­nego ciała cho­ciażby. Ale to już zupełnie inny dylemat…

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • http://slwstr.net/ slwstr

   nie posia­damy czegoś takiego jako „ory­gi­nalna, otrzy­mana przy uro­dzeniu świa­do­mość”.

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • jarobot

  za każdym razem gry myślimy – błąd.

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Robert Smyka

  „Choć na graczy czekają fascy­nu­jące sce­na­riusze i złożone misje, zde­cy­do­wana więk­szość nie opuszcza pierw­szej wioski, zado­wa­lając się przemocą i pry­mi­tyw­nymi ucie­chami cie­le­snymi. Wypada sobie zadać pytanie, ilu z nas stojąc przed szansą pełnego wyżycia się bez żadnych kon­se­kwencji, nie sko­rzy­sta­łoby z okazji?” Chyba jestem nie­nor­malny, bowiem co innego rozumiem przez „pełne wyżycie”. 😉 Oczy­wi­ście, że sko­rzy­stałbym z okazji pełnego wyżycia, dlatego też wybrałbym „fascy­nu­jące sce­na­riusze i złożone misje”. Zresztą, gdyby nie koniecz­ność zara­biania, nic innego bym nie robił( oczy­wi­ście nie wśród robotów- kwestia wolnej woli towa­rzyszy zabawy!)!

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0