W niedawnym tekście poświęconym kwarkom i hadronom, dowiedzieliśmy się, że pewne cząstki zwane elementarnymi – jak protony i neutrony – wcale elementarne nie są. Dziś zastanowimy się nad tym, co sprawia, że kwarki tak chętnie wchodzą ze sobą w komitywę..

Przy okazji, rzucimy okiem na głośną ostat­nimi czasy sprawę tzw. hadronów egzo­tycz­nych.

Kolorowy kort

Na początek prze­nie­śmy się na kort tenisowy. Nie taki zwykły, na którym popisują się roz­ka­pry­szeni gwiaz­do­rzy, lecz mikro­sko­pijny kort kwantowy, gdzie rolę zawod­ni­ków oraz piłki pełnią cząstki ele­men­tarne. W taki właśnie prosty sposób nie-fizyk może sobie wyobra­zić inte­rak­cje między dro­bi­nami materii. Kiedy ustawimy koło siebie dwie nie­neu­tralne elek­trycz­nie cząstki, dojdzie do swoistej wymiany piłek – fotonów, czyli nośników oddzia­ły­wa­nia elek­tro­ma­gne­tycz­nego. Taki mecha­nizm odpo­wiada m.in. za wspólną egzy­sten­cję protonów i elek­tro­nów budu­ją­cych wszyst­kie atomy. Problem polega na tym, że nie wszyscy gracze chcą się anga­żo­wać w tę samą zabawę: jedni stawiają na tenis ziemny, inni wolą soft tenis, a jeszcze inni ping-ponga.

Naukowcy zaj­mu­jący się zgłę­bia­niem tajemnic hadronów, mieli aż nadto dowodów aby stwier­dzić, że powszechny i dobrze znany elek­tro­ma­gne­tyzm nie wyjaśnia w żaden sposób zjawisk zacho­dzą­cych między kwarkami. Wspo­mnijmy cho­ciażby o tym, iż gra, w której uczest­ni­czą kwarki rozgrywa się jedynie na bardzo, bardzo małych boiskach: powyżej roz­mia­rów sub­a­to­mo­wych staje się zupełnie nie­wi­doczna, a przecież fotony wesoło fruwają na odle­gło­ści mię­dzy­gwiezdne. Nie­ty­powy był również wspo­mniany w poprzed­nim tekście efekt swobody asymp­to­tycz­nej: Z czym­kol­wiek eks­pe­ry­men­ta­to­rzy mieli do czy­nie­nia, działało słabiej gdy cząstki znaj­do­wały się blisko, a pocią­gało za smycz gdy pró­bo­wały się od siebie oddalić. W latach 70. teo­re­tycy orzekli, że aby wyjaśnić te i inne kwarkowe dziwy, potrzeba ugryźć temat od zupełnie innej strony. W ten sposób fizyka wpadła na zupełnie nową cechę cząstek, ele­gancko nazwaną przez Murraya Gell-Manna kolorem.

Chromolę taką fizykę!

Kolor w świecie kwantów nie ma w żadnym wypadku nic wspól­nego z roz­róż­nia­nymi przez nasze oczy barwami. To jedynie wdzięczna metafora, poma­ga­jąca wyobra­zić sobie pewną abs­trak­cyjną wła­ści­wość. Jakby się uprzeć, kolor cha­rak­te­ry­zu­jący kwarki można w pewnej mierze przy­rów­nać do ładunku elek­trycz­nego. Tyle tylko, że ładunek wybiera jedynie z pośród dwóch kie­run­ków (dodatni bądź ujemny), nato­miast kolory są trzy. Osoby pamię­ta­jące cokol­wiek ze szkol­nych lekcji plastyki, kojarzą tzw. pod­sta­wową paletę – czerwony, nie­bie­ski i zielony – które po wymie­sza­niu dają biel. Fizycy wymy­ślili to całkiem sprytnie, bowiem ładunki kolorowe mogą wystę­po­wać jedynie w ściśle okre­ślo­nych kon­fi­gu­ra­cjach, a więc każdy hadron osta­tecz­nie powinien być pozba­wiony barwy. To dość istotne, o czym prze­ko­nali się fizycy przy okazji odkrycia cząstki o niezbyt poetyc­kiej nazwie Δ++.

Doświad­cze­nia wska­zy­wały, iż nie­sforna delta zawiera w sobie trio kwarków górnych. Nie byłoby w tym nic złego gdyby nie upier­dliwy Wolfgang Pauli i jego słynny zakaz, w naj­prost­szym ujęciu zabra­nia­jący pozo­sta­wa­nia kilku cząstkom w iden­tycz­nym stanie. Nowy rodzaj ładunku od ręki roz­wią­zy­wał ten kłopot, ponieważ nawet gdy każdy z kwarków posiada taką samą masę, ładunek, spin i zapach (to jeszcze jedna z liczb kwan­to­wych, ale darujmy ją sobie) to jednak odróżnia je kolor. Tak właśnie, w przy­kła­do­wym protonie zawsze odnaj­dziemy kwark czerwony, nie­bie­ski i zielony, w wyniku czego cząstka pozo­staje biała. Jedyną kom­pli­ka­cją uchy­bia­jącą pro­sto­cie tej barwnej metafory jest wystę­po­wa­nie anty­ko­lo­rów. Jednak zasada zostaje ta sama: badając mezony, czyli typ hadronu zło­żo­nego z dwóch kwarków, trafimy na układy czer­wo­nego z anty­czer­wo­nym, nie­bie­skiego z anty­nie­bie­skim lub zie­lo­nego z anty­zie­lo­nym. Nie­wy­klu­czony jest również hadron zbu­do­wany z koloru anty­czer­wo­nego, anty­nie­bie­skiego i anty­zie­lo­nego. Byleby kolory wza­jem­nie się znosiły.

Cała ta zabawa w kolo­ro­wa­nie z greki uzyskała nazwę chro­mo­dy­na­miki kwan­to­wej (QCD). Pozo­stało tylko wytłu­ma­cze­nie w jaki sposób ów ładunek kolorowy się przenosi – bo jak zauwa­ży­li­śmy wcze­śniej, na pewno nie za sprawą fotonów. Nowe pole wymagało nowego nośnika oddzia­ły­wa­nia (czyli bozonu), który ochrzczono mianem gluonu. Tak jak elek­trony koeg­zy­stują z pro­to­nami poprzez wymianę fotonów, tak kwarki uwię­zione w hadro­nach emitują i pochła­niają gluony. Gwoli ści­sło­ści, praca Gell-Manna i Harolda Fritz­scha wykazała, że powinno istnieć osiem rodzajów gluonów aby cała teoria miała ręce i nogi.

Co ciekawe dziś wiemy, że gluony są tożsame z fotonami niemal pod każdym względem; podobnie jak one nie posia­dają masy ani ładunku elek­trycz­nego. Drob­nostką, która wszystko zmienia okazał się stosunek do… koloru. To dość zaska­ku­jące, bo o ile fotony ignorują prze­no­szony przez siebie towar (i dobrze, w prze­ciw­nym razie wszech­świat wyglą­dałby zupełnie inaczej), o tyle gluony reagują na swój własny ładunek. Innymi słowy chcą wchodzić w inte­rak­cję same ze sobą! Ma to kluczowe zna­cze­nie. Na pewno każdy z was kojarzy proste doświad­cze­nie z magnesem i opiłkami żelaza, mające una­ocz­nić kształt linii pola elek­tro­ma­gne­tycz­nego. Jak wiadomo opiłki ułożą się w łuki łączące plus z minusem. Gdyby istniała moż­li­wość prze­pro­wa­dze­nia ana­lo­gicz­nego eks­pe­ry­mentu odsła­nia­ją­cego kształt oddzia­ły­wa­nia silnego (kolo­ro­wego), ujrze­li­by­śmy proste linie, ułożone wobec siebie rów­no­le­gle. Można sobie wyobra­zić, że śmi­ga­jący między kwarkami kurierzy, mijając się wza­jem­nie korygują swoje trasy (Jak jedziesz baranie!) przez co nie mogą się rozbiec. Sprawia to, iż gluony trzymane są w kolo­ro­wych ryzach i dążą prosto do celu, a prze­no­szona przezeń siła w ogóle nie chce słabnąć. Wręcz prze­ciw­nie, linie oddzia­ły­wa­nia silnego, niczym nacią­gane gumy eks­pan­dera stawiają opór wraz z próbą ich roz­cią­gnię­cia! Mniej więcej w ten sposób fizycy wyja­śnili mecha­nizm rządzący asymp­to­tyczną swobodą.

Kwarkowo-gluonowa egzotyka

Ale to nie wszystko co przy­nio­sła chro­mo­dy­na­mika kwantowa. W roku 1975 Peter Min­kow­ski (nie mylić ze sławnym mate­ma­ty­kiem Her­man­nem Min­kow­skim) wpadł na nie­kon­wen­cjo­nalny pomysł: skoro gluony chcą wchodzić ze sobą w inte­rak­cję, to być może mogłyby samo­dziel­nie utworzyć cząstkę. Aby pojąć oso­bli­wość tego konceptu musimy powtó­rzyć, że gluony to tylko bozony, cząstki prze­no­szące oddzia­ły­wa­nia, a nie budujące materię. To trochę tak jak gdyby założyć ist­nie­nie cząstek zło­żo­nych wyłącz­nie z fotonów, czyli materii zbu­do­wa­nej ze… światła. Hipo­te­tyczne kwantowe kołtuny zyskały miano kul glu­ono­wych. Czy taka egzo­tyczna cząstka ma prawo zaist­nieć w rze­czy­wi­sto­ści? Opty­mi­ści twierdzą, że i owszem, ale wykrycie jest utrud­nione w związku z ich bły­ska­wicz­nym rozpadem wyno­szą­cym około kwa­dry­liar­do­wej części sekundy.

Zgodnie z obiet­nicą, chciał­bym jeszcze zwrócić uwagę, na niedawne odkrycie, luźno związane z powyż­szym. Luźno, ponieważ dotyczy ono cząstek egzo­tycz­nych w trochę innym sensie. Wszyst­kie hadrony, o których pisa­li­śmy dotych­czas funk­cjo­nują jako kom­bi­na­cje trzech (bariony) bądź dwóch (mezony) kwarków. Tym­cza­sem, kilka dni temu naukowcy z CERN ogłosili, że praw­do­po­dob­nie wreszcie złapali tetra­kwark, czyli jak nazwa wskazuje cząstkę złożoną z czterech kwarków (choć warto zauważyć, że pierwsze pogłoski o nie­ty­po­wym hadronie pojawiły się już w roku 2008). Aby pojąć powagę, czy raczej egzotykę tej sytuacji, musimy cofnąć się w naszej bajce do momentu gdy wielki mistrz zakonu kwarków Murray Gell-Mann, obwie­ścił światu swe obja­wie­nie doty­czące wewnętrz­nej struk­tury hadronów.

Otóż, gdy pół wieku temu fizyk postawił swoją hipotezę, szybko się zorien­to­wał, że cegiełki poten­cjal­nie budujące m.in. protony, muszą posiadać ładunek elek­tryczny (wreszcie odcho­dzimy od kolo­ro­wa­nek) wyrażony w ułamku. Była to nowość, bowiem wszyst­kie poznane do tej pory cząstki posia­dały zadzi­wia­jąco równą wielkość ładunku wyno­szącą około 1,602×10-19 C. Wszyscy byli przy­zwy­cza­jeni, że dana cząstka posiada po prostu ładunek ‑1 bądź +1, a nowa teoria wymagała aby kwarki cecho­wały się ładun­kiem mniej­szym, tak aby dopiero po zsu­mo­wa­niu dały upra­gnioną jedynkę. Gell-Mann prze­trwał krót­ko­trwałą burzę i dziś nikt nie ma wąt­pli­wo­ści, że na proton składają się trzy kwarki o ładun­kach +2/3, +2/3 i ‑1/3, co łącznie daje +1. Dla porów­na­nia, czte­ro­listna koni­czyna zna­le­ziona w ramach projektu LHC­be­auty (cząstka Z(4430)) składa się z wpra­wia­ją­cego w zakło­po­ta­nie kwar(k)tetu: kwark powabny +2/3, anty­kwark powabny ‑2/3, kwark dolny ‑1/3 i anty­kwark górny ‑2/3.

Zresztą z kolorami także kolorowo nie jest – anomalie również wystę­pują. Czy skłonią fizyków do prze­mo­de­lo­wa­nia utartych kon­cep­cji? Sceptycy uważają, że cząstki wyglą­da­jące na tetra­kwarki, w rze­czy­wi­sto­ści są jedynie dziwnym zlepkiem dwóch mezonów. Pozo­staje uzbroić się w cier­pli­wość, zwłasz­cza, że dostęp­nych infor­ma­cji na temat egzo­tycz­nych hadronów, na razie jest jak na lekar­stwo (czyt. ja też chcę wiedzieć więcej!).

Literatura uzupełniająca:
P. Gagnon, LHCb confirms existence of exotic hadrons, [online: http://www.quantumdiaries.org/2014/04/09/major-harvest-of-four-leaf-clover/];
Welcome to the LHCb experiment, [online: http://lhcb-public.web.cern.ch/lhcb-public/];
L. Lederman, D. Teresi, Boska Cząstka. Jeśli Wszechświat jest odpowiedzią, jak brzmi pytanie?, Warszawa 2005;
A. Dzierbaa, C. Meyerb, E. Swansonc, tłum. Marek Więckowski, Na tropie egzotycznych hadronów, “Postępy Fizyki”, Tom 56, Zeszyt I, Warszawa 2005.
 • Kajetan

  Fajne rzeczy a naj­lep­sze jest to że wciąż tyle nie wiemy i ciągle czekamy na odkrycia.

 • Ano­ny­mous

  To jest na tyle skom­pli­ko­wane i nie obejmuje całego zagad­nie­nia (ciągle poja­wiają się kolejne elementy ukła­danki), że śmiem uważać, że jest to naukowy bełkot, nie­kom­pletna zbie­ra­nina obser­wa­cji.

  Tak samo jak w śre­dnio­wie­czu naukowcy-alche­micy nie wie­dzieli czemu dodanie końskiej kupy do żelaza powoduje powsta­nie upra­gnio­nej mocnej stali (nie znali pier­wiast­ków — tu: węgla)
  Tak samo jak w czasach przed-koper­ni­kań­skich naukowcy-astro­lo­dzy wyli­czali poło­że­nie planet z wielką precyzją wedle mate­ma­tycz­nych defe­ren­tów i epicykli (nie znali wzorów niutona).

  Tak samo teraz naukowcy-kwarkowi-kwantowi kolek­cjo­nują te swoje nie­zli­czone mena­że­rie
  kolo­ro­wych, zapa­cho­wych kwarków, gluonów o ułamkach ładunków, upior­nych oddzia­ły­wań na odle­głość itp.

  Tak naprawdę to te teorie są tyle warte co-
  - formuła alche­miczna na dodanie kupy do żelaza,
  - co mate­ma­tyczny wzór na poru­sza­nie się wenus po defe­ren­cie…

  Naukowcy napier­ni­czają pro­to­nami w protony z coraz to większą siłą i patrzą jak to się rozwala
  a potem wydumują te zakrę­cone, skom­pli­ko­wane teorie.

  Musimy poczekać na kolej­nego koper­nika, men­de­le­jewa, który zaora to kwarko-kwanto ZOO
  i przed­stawi to w prostej, oczy­wi­stej postaci.

  I bynaj­mniej nie chcę ani autora, ani nikogo swoją wypo­wie­dzią obrazić — fajnie się to czyta.
  Chcę uwy­dat­nić w jak ciemnej dziurze nie­wie­dzy obecnie się znaj­du­jemy
  ( i nigdy się to nie zmieni — nawet w nie­wy­obra­żal­nie odległej przy­szło­ści)

  • http://www.blogger.com/profile/13074890977773188312 dede­de­ede

   Bawi mnie Twoja wypo­wiedź. Doszli­śmy już do takiego poziomu zaawan­so­wa­nia nauki, że już raczej nic nie będzie się uprasz­czać, a wielkie odkrycia już dawno prze­stały być doko­ny­wane przez wielkich naukow­ców indy­wi­du­ali­stów.

   Owszem, nie znamy jeszcze całej ukła­danki, ale jesteśmy na tyle blisko by pewne rzeczy prze­wi­dy­wać. I to już dużo. Zaj­mu­jemy się tym dopiero od jakichś 50 lat, kupa odkryć przed nami.

   Zwracasz uwagę, ze potrze­bu­jemy jakiejś prostej teorii spi­na­ją­cej to wszystko. Super. Potrze­bu­jemy. Tylko, że gdy Newton opisywał gra­wi­ta­cję dostrze­gał jej efekty wokół siebie. Koper­ni­kowi wystar­czyło popa­trzeć w niebo z odpo­wied­nią uwagą. Obaj mieli prościej. My musimy używać apa­ra­tury za miliardy by popa­trzeć jak wygląda struk­tura materii.

  • Ano­ny­mous

   Ale co cię bawi?
   o jakim poziomie zaawan­so­wa­nia nauki mówisz ?
   jaką mistyczną, tajem­ni­czą, nie­moż­liwą do ogar­nię­cia przez 1 czło­wieka, skom­pli­ko­waną wizję
   zro­zu­mie­nia praw fizyki, które obo­wia­zują od 1T (czas Planca) tu przed nami snujesz?

   Przecież tematem tego artykułu są kar­dy­nalne, pod­stwowe prawa fizyki, które obo­wia­zy­wały od wręcz od pierw­szej chwili od wybuchu.

   Czy swoją wypo­wie­dzią glo­ry­fi­ku­jącą zło­żo­ność chcesz obalić jedno z pryn­cy­piów nauki o dekom­po­zy­cji? (każde zagad­nie­nie złożone można zde­kom­po­no­wać na zbiór zagad­nień prostych).

   Czy swoją wypo­wie­dzią chcesz powie­dzieć, że w czasie 1T od wiel­kiego wybuchu JUZ wszystko było skom­pli­ko­wane i tak złożone, że jeszcze tego nie ogar­niamy ?
   (być może nie ogar­niamy dlatego — bo kom­pli­ku­jemy)

   Wybacz ale teraz to ty mnie roz­ba­wi­łeś — pro­po­nuje wpro­wa­dzić nową jed­nostkę czasu mniejszą niż 1T np. 1 deede
   w której wszech­świat był jeszcze prosty (bo był taki moment).

   (zmiana tematu)
   Suge­ru­jesz, że New­to­nowi, Koper­ni­kowi było łatwiej? prościej? — bzdury (ich po prostu poprze­dzali tacy jak ty wyznawcy “taaakiego poziomu zaaawan­so­wa­nia nauki” o którym wspo­mi­nasz — to dopiero oni podeszli do sprawy prosto i bez kom­pli­ka­tor­stwa)
   Mam wrażenie, że starasz się bronić i tłu­ma­czysz jakimś urojonym, nie­wy­obra­żal­nym stopniem skom­pli­ko­wa­nia wszyst­kich tych… — ona­ni­stów tech­no­lo­gicz­nych, prze­twa­rza­ją­cych tera­flopy danych na sekunde.

   Jeszcze raz, napiszę innymi słowami:
   Uważam, że świat jest piękny w swej pro­sto­cie.
   Uważam, że rzeczy proste przy­czy­niły się do jego obecnego skom­pli­ko­wa­nia
   (nie mylić z tym co ma miejsce od 1T czasu, jest tematem tego artykułu i jest proste — pomimo, że my obecnie to kom­pli­ku­jemy) i to też jest cudownie piękne (włącznie z pięknem Twojego wyobra­że­nia skom­pli­ko­wa­nia świata).
   Uważam, że nigdy — wyraź­niej: nigdy w przy­szło­ści do czasu gdy panoszy się aktu­al­nie naukowo wyzna­wane kwantowe: praw­do­po­do­bień­stwo — nie ogar­niemy prostoty naszego świata.

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   Włączę się ponieważ dyskusja zabrnęła w dość nie­bez­pieczny zaułek. Do pewnego stopnia się zgadzam z Ano­ni­mo­wym: rze­czy­wi­ście dążymy do prostoty i ujed­no­li­ce­nia praw fizycz­nych. Mam jednak wąt­pli­wo­ści co do rozu­mie­nia owej prostoty.

   Sam piszesz o tym aby nie marzyć o jakiejś mistycz­nej, tajem­ni­czej zasadzie. Powi­nie­neś jednak wziąć pod uwagę, że to Twoje prze­wi­dy­wa­nia doty­czące jakiejś nie­sa­mo­wi­cie prostej reguły rzą­dzą­cej wszech­świa­tem, właśnie tak brzmią.

   Bo czym jest prostota? To wcale nie musi być równanie typu 2+2. Tak naprawdę możemy poszu­ki­wać całego zbioru wzorów o grubości Biblii, która choć skom­pli­ko­wana mate­ma­tycz­nie, przy­nie­sie uni­fi­ka­cję wszyst­kich ota­cza­ją­cych nas praw i na tym polegać będzie jej ele­gan­cja. Wszech­świat jest jaki jest, a my nie mamy naj­mniej­szej prze­słanki aby postawić tezę o tym, że rze­czy­wi­stość jest łatwa w odbiorze. Ba! My musimy brać pod uwagę, że jesteśmy za głupi aby ją poznać — w sensie bio­lo­gicz­nym. Oczy­wi­ście to naj­czar­niej­szy sce­na­riusz.

   Ostatnia kwestia to zasada nie­ozna­czo­no­ści, do której się odwo­ła­łeś. Nie wiem skąd Twoje pro­ein­ste­inow­skie prze­świad­cze­nie, o tym, że natura musi działać w sposób twardy i prze­wi­dy­walny. Badania próżni, zjawiska zacho­dzące wewnątrz hadronów, być może samo powsta­nie wszech­świata, wskazują, że w mikro­skali pod­sta­wową zasadą jest właśnie praw­do­po­do­bień­stwo. Nie mamy prawa zaprze­czać obser­wa­cjom tylko na pod­sta­wie tego jak chcemy aby funk­cjo­no­wała fizyka.

 • Ano­ny­mous

  kwark powabny +2/3, anty­kwark powabny ‑2/3, kwark dolny 1/3 i anty­kwark górny ‑2/3.
  dolny ma ‑1/3

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   Rze­czy­wi­ście gdzieś wcięło minus. Już popra­wiam.

 • http://www.blogger.com/profile/01160983097846117838 Drangir

  Nie­bie­ski, czerwony i żółty. 🙂 Zielony już się składa z barw pod­sta­wo­wych. Drob­nostka. Czytam dalej.

 • arthy

  Jak zwykle swietny wpis Panie Adamie. A moze by tak cos o oddzia­ly­wa­niach slabych popelnic jakis artykul,aby przy­bli­zyc temat mniej zazna­jo­mio­nym czy­tel­ni­kom? (jesli gdzies takowy jest to prze­oczy­lem i prosze mnie odeslac w odpo­wied­nie miejsce).
  p.s.
  “wielki mistrz zakonu kwarków” mnie rowalil 😀

 • Michal Mierzwa

  Czy fakt, że owe cząstki nie mają masy jest rów­no­znaczny z tym, że poru­szają się z pręd­ko­ścią światła? A jeśli tak, to owe cząstki materii z nich złożone też poru­szają się z pręd­ko­ścią światła? A jeśli tak, to czas dla nich nie istnieje?

  • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   Gluon poru­szałby się z pręd­ko­ścią światła, lecz nie pozwala mu na to oddzia­ły­wa­nie silne, notabene miliardy razy sil­niej­sze od gra­wi­ta­cji. Mówiąc meta­fo­rycz­nie, kolor jest żelazną kulą u nogi gluonu.

   Pojawia się jednak pytanie jak zacho­wałby się “swobodny” gluon, poza obrębem hadronu. Praw­do­po­dob­nie pomknąłby w świat z pręd­ko­ścią światła — ale trudno tego dowieść, bo gluonów tak jak i kwarków nie potra­fimy jeszcze wyod­ręb­nić.

   • Michal Mierzwa

    Czy coś, co nie ma masy, może poruszać się z szyb­ko­ścia różną od pręd­ko­ści światła? Jeśli nie, to czy musi drgać wewnątrz takiego hadronu z szyb­ko­ścia światła? Nie­zleż­nie od powyż­szego, cząstka złożona z takich gluonów już nie jest uwiązana, więc nic nie prze­szka­dza jej zatrzy­mać sobie czas i pod­ry­fo­wać z pręd­ko­ścią światła w nie­zba­dane rejony wszech­świata?

   • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

    Kiedy mie­li­by­śmy taką kulę gluonową, poza obrębem hadronu — owszem, być może poru­sza­łaby się z pręd­ko­ścią światła. W samym hadronie, my na dobrą sprawę poru­szamy się po omacku. Trzeba pamiętać, że taki proton czy neutron to cząstka o biliar­do­wej części metra, więc dokład­nie zaob­ser­wo­wać “ruch” gluonów między poszcze­gól­nymi kwarkami graniczy z cudem. Mówi się nawet o tym, żeby trak­to­wać gluony jak cząstki wir­tu­alne, bo czas ich ist­nie­nia jest niemal tak samo krótki. Jeśli więc zapytasz czy ów bozon wewnątrz protonu pomyka z pręd­ko­ścią światła, to powiem szczerze, że nie mam pojęcia — nigdzie takiego stwier­dze­nia wprost nie spo­tka­łem. I wątpię czy na takim dystan­sie da się odróżnić 100% c od 99,9999% c. 😉 Na pewno gluon może wpaść na drugi gluon tworząc swego rodzaju pętle (co widać na rycinie), ale to też jest twór mate­ma­tyczny i bez­po­śred­niej obser­wa­cji raczej nie dokonamy.

   • Michal Mierzwa

    Raczej pytałem o sam model/teorię. Kiedyś tak to zro­zu­mia­łem, że działa to w obie strony — tzn: foton może poruszać się z pręd­ko­ścią światła (jak­kol­wiek głupio brzmi to stwier­dze­nie), ponieważ nie ma masy, ale też wszystko, co nie ma masy MUSI poruszać się z pręd­ko­ścią światła (i nie może być w spo­czynku). Stąd takie pytanie, bo myślałem, że oprócz fotonów (odkąd neutrina masę mają) nie ma cząstek bez­ma­so­wych.

 • Pingback: Mezony pi, czyli cząstki stawiające atom do pionu |()

 • Pingback: Kwantowo 2016 |()

 • Pingback: Kosmiczna symfonia cz.2: Od kwantu do struny | Kwantowo.pl()

 • Pingback: Kosmiczna symfonia cz.3: Teoria strun | Kwantowo.pl()

 • Pingback: Kosmiczna symfonia cz.3: Teoria strun | Kwantowo.pl()