Tagi


Archiwa


Zaprzyjaźnione


/ 14

Szybkie przemyślenia

Błękitna kropka ver. 2.0

26th Lip '13
Pale Blue Dot w wyko­naniu Voyagera 1.

W roku 1990, w dzień świętego Walen­tego, powstało jedno z naj­słyn­niej­szych zdjęć w dziejach nauki. Wykonała je wystrze­lona trzy­na­ście lat wcze­śniej sonda Voyager 1, znaj­dując się już poza orbitą Plutona – uwa­ża­nego wtedy za dzie­wiątą i ostatnią planetę Układu Sło­necz­nego. Foto­grafia przed­sta­wiała szcze­gólny obraz Ziemi – samotnej i maleń­kiej – widzianej z rekor­dowej odle­głości prawie 6,5 miliarda kilo­me­trów.

Ten nie­sa­mo­wity widok, bodaj pierwszy raz una­ocznił ludz­kości jak niewiele znaczy. Nawet nie w skali wszech­świata, a własnego systemu pla­ne­tar­nego. Voyager oddalił się tak bardzo, że wysyłany przez niego sygnał potrze­bował sześciu godzin aby dotrzeć do Ziemi, ale jed­no­cze­śnie nie zdołał przebyć nawet 1% drogi do naj­bliż­szej Słońcu gwiazdy. Dowie­dzie­liśmy się, że wystarczy ledwie wychylić się poza Układ Sło­neczny, aby nasza planeta stała się zaledwie pikselem na zdjęciu, niewiele dalej będzie już nie­do­strze­galna na tle kosmicznej czerni. Nic dziwnego, że ujęcie Pale Blue Dot docze­kało się jednego z naj­pięk­niej­szych komen­tarzy jakie kie­dy­kol­wiek wyszły z ust astro­noma:

Zastanów się nad tą kropką. To właśnie tutaj. To dom. To my. Tutaj mieszka każdy kogo znasz, każdy kogo kochasz, każdy o kim kie­dy­kol­wiek sły­szałeś, każdy człowiek który kie­dy­kol­wiek żył. Suma naszych radości i cierpień. Tysiące religii, ide­ologii i doktryn. Każdy myśliwy i zbieracz. Każdy bohater i tchórz, budow­niczy i destruktor cywi­li­zacji. Każdy król i chłop. Każda zako­chana para. Każda matka i ojciec. Każdy wyna­lazca i odkrywca. Każdy mora­lista i sko­rum­po­wany polityk. Każda gwiazda. Każdy przy­wódca, święty i grzesznik w dziejach naszego gatunku. Wszyscy żyli tam, na pyłku zawie­szonym w pro­mieniu Słońca. Ziemia jest bardzo małą sceną, na olbrzy­miej kosmicznej arenie…
~ Carl Sagan 


Dzisiaj, kil­ka­na­ście lat po tym wyda­rzeniu, docze­ka­liśmy się kolejnej wersji Błę­kitnej Kropki. Może z mniej­szej odle­głości, ale za to w znacznie lepszej jakości. Znaj­du­jąca się od 2004 roku na orbicie Saturna sonda Cassini, przy­słała ujęcie Ziemi widzianej z odle­głości nie­ca­łego półtora miliarda kilo­me­trów. Dodat­ko­wego kolorytu dodaje zdjęciu prze­piękne tło, w postaci roz­wi­nię­tego systemu pier­ścieni gazowego olbrzyma.

Pale Blue Dot w wyko­naniu sondy Cassini.


Zdjęcie z roku 2006. Ziemię widać po lewej stronie pier­ścienia.

Podzi­wiając Błękitną Kropkę i całą pustkę wokół niej, niemal auto­ma­tycznie nasuwa się jeszcze jeden słynny cytat Sagana: Gdybyśmy byli sami we Wszech­świecie, byłoby to ogromne mar­no­traw­stwo prze­strzeni.


Naukowy totalitarysta. Jeśli nie chcesz aby wpadli do Ciebie naukowi bojówkarze, zostaw komentarz.

 • Ano­ny­mous

  Co nagle tak wszyst­kich wzięło na „pale blue dot” motyw stary jak cholera, a w tym tygodniu widzę go już chyba czwarty raz.

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   Treść wpisu wyjaśnia, co tak wszyst­kich wzięło.

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Boruta

  Zdjęcia rewe­la­cyjne a słowa Sagana… Heh, czysta naukowa poezja.

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • http://www.blogger.com/profile/10794809137083463607 Sergi

  Znałem tekst, ale w połą­czeniu ze zdjęciem kopie jeszcze mocniej.
  BTW – Kapi­talne tapety z tego wychodzą 🙂

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   Widzę, że nie tylko ja na ten pomysł wpadłem =).

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Ano­ny­mous

  Fotoszop pracował na zwięk­szo­nych obrotach, a o Saganie nie zabieram głosu –nie znam gościa

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • http://www.blogger.com/profile/01160983097846117838 Drangir

   Myślę że od ewen­tu­al­nego dopra­co­wania zdjęć foto­szopem, trud­niejsze było wysłanie tam sondy mię­dzy­pla­ne­tarnej.

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • http://www.blogger.com/profile/16107311169707423220 lord Vader

  Zde­cy­do­wanie tak wiem coś o tym

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Ano­ny­mous

  wyjaśni mi ktoś jakie jest pocho­dzenie tego zdjęcia?
  mam rozumieć, że owa stareńka sonda strze­liła tak dobrą fotkę
  czy może jest to po prostu ostro pod­ko­lo­ro­wane zdjęcie ory­gi­nalnie przed­sta­wia­jące same kontury (tak jak jest w przy­padku więk­szości ujęć Hubbalea) ?
  jeśli tak to może jakiś link do takiego świeżego zdjęcia?

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   Co rozu­miesz przez tak dobrą fotkę? Tylko pierwsze zdjęcie w powyż­szym artykule zostało wykonane przez Voyagera. Pozo­stałe to świeże zdjęcia pocho­dzące z aktu­alnej misji sondy Cassini.

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Ano­ny­mous

  Mam na myśli ostrość no i ogólną ładność tego ostat­niego zdjęcia.
  Czy Cassini posiada tak dobry aparat na pokła­dzie? czy może zdjęcie to miało małe rendez vous z Pho­to­Shopem?

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Ano­ny­mous

  Może wiecie gdzie można kupić „Błękitna kropka. Człowiek i jego przy­szłość w kosmosie, Carla Sagana”, w wersji papie­rowej lub elek­tro­nicznej… szukam, szukam i nic :-/

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • Melo­n1988

   A ja ci powiem że to fak­tycznie problem! W tym kraju znaleźć klasyki jest czasem naprawdę ciężko :/. Naj­czę­ściej jak już trafisz to na używany i znisz­czony egzem­plarz w jakimś obskurnym sklepiku do którego nikt nie zagląda ;).

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Pingback: Garść inspirujących monologów ludzi nauki | Kwantowo.pl()