astrofizyka


Jak nazwa wskazuje, astro­fi­zyka łączy w sobie cechy astro­no­mii oraz typowej fizyki. Badacze stosują zało­że­nia i narzę­dzia dane im przez ogólną teorię względ­no­ści, mecha­nikę kla­syczną, a nawet fizykę kwantową, do roz­wią­zy­wa­nia róż­no­rod­nych pro­ble­mów zwią­za­nych z pla­ne­tami, gwiaz­dami, czarnymi dziurami, galak­ty­kami oraz kosmosem samym w sobie.

13 Articles

Miałem recenzować program Universe Sanbox 2. Miałem również zamiar nakręcić wreszcie jakiś nowy materiał na opuszczony kanał YouTube. Ostatecznie postanowiłem połączyć oba te zadania, czego efektem jest nowy odcinek...

Kwantowe Pigułki #9: Co siedzi w centrum Drogi Mlecznej?
×