Browsing Tag

astrofizyka

21 posts

Jak nazwa wskazuje, astro­fi­zyka łączy w sobie cechy astro­no­mii oraz typowej fizyki. Badacze stosują zało­że­nia i narzę­dzia dane im przez ogólną teorię względ­no­ści, mecha­nikę kla­syczną, a nawet fizykę kwantową, do roz­wią­zy­wa­nia róż­no­rod­nych pro­ble­mów zwią­za­nych z pla­ne­tami, gwiaz­dami, czarnymi dziurami, galak­ty­kami oraz kosmosem samym w sobie.