Składniki wszechświata

Ile czego jest we wszechświecie?

Nieboskłon potrafi oczarować widokiem bezkresnego oceanu świecących punkcików. Aż trudno uwierzyć, że wszystkie istniejące gwiazdy stanowią zaledwie 0,15% składu wszechświata.

To wstyd, że domi­nu­jące formy materii we wszech­świe­cie pozo­stają hipotetyczne.

Jim Peebles

Kosmiczny spis inwentarza

Kiedy weź­mie­cie w ręce pierwszą lepszą książkę popu­lar­no­nau­kową doty­czącą sfery kosmo­lo­gii lub astro­no­mii, niemal na pewno dosta­nie­cie w twarz wykresem przy­po­mi­na­ją­cym, jak niewiele wciąż wiemy o struk­tu­rze wszech­świata. Z tych prac dowiecie się, że cała kla­syczna, świecąca materia stanowi co najwyżej marne 5% kosmicz­nego bilansu masy/energii, podczas gdy za pozo­stałe 95% odpo­wia­dają nie­wi­dzialne twory pod postacią ciemnej materii oraz ciemnej energii. To ciekawa i jak naj­bar­dziej istotna wia­do­mość, ale wszyst­kie te książki zawsze pozo­sta­wiały mnie z poczu­ciem nie­do­sytu. Bo czym wła­ści­wie jest owo 5%? Okej, możemy na szybko wymienić parę ele­men­tów: gwiazdy, mgławice, pulsary, planety, czarne dziury i tak dalej. Ale co ze szcze­gó­łami? Z jakimi pro­por­cjami w obrębie tych nie­szczę­snych 5% mamy do czynienia?

Przez długi czas byłem prze­ko­nany, że po prostu współ­cze­sna nauka nie operuje dosta­tecz­nymi infor­ma­cjami na ten temat, i w naj­lep­szym przy­padku pozwala na strze­le­nie jakimiś bardzo roz­my­tymi liczbami. Potem jednak trafiłem na perełkę: publi­ka­cję zespołu Jamesa Peeblesa (dla nie­obe­zna­nych: świa­to­wej sławy ekspert w bada­niach nad ciemną materią i eks­pan­sją wszech­świata). Zawiera ona tabelę oraz sta­ty­styki wraz ze skru­pu­lat­nymi sza­cun­kami dla wszyst­kich znanych (oraz tych dopiero badanych) skład­ni­ków fizycz­nej rze­czy­wi­sto­ści – w ramach powszech­nie przyj­mo­wa­nego modelu λCDM. Poniżej zamiesz­czam jej uprosz­czoną wersję.

“Ciemny” sektor
95,4%
Ciemna energia72,4%
Ciemna materia23%
Materia bario­nowa
4,5%
WHIM (Warm–hot Inter­ga­lac­tic Medium) 4%
ICM (Intrac­lu­ster Medium)0,18%
Gwiazdy ciągu głównego0,15%
Neu­tralny gaz w galaktykach0,062%
Białe karły0,036%
Obłoki mole­ku­larne 0,016%
Brązowe karły0,014%
Czarne dziury 0,007%
Gwiazdy neu­tro­nowe 0,005%
Planety0,000001%
Pro­mie­nio­wa­nie tła0,1%
Energia gra­wi­ta­cyjna
0,000015%
Energia pocho­dząca z reakcji termojądrowych0,000006%
Kosmiczne neutrina0,000003%
Pro­mie­nio­wa­nie pocho­dzące z gwiazd
0,000002%
Energia kine­tyczna ośrodka międzygalaktycznego0,00000001%

Publi­ka­cja oferuje znacznie więcej cennych wia­do­mo­ści niż mógłbym sobie życzyć. Autorzy badań podeszli do sprawy z nad­zwy­czajną szcze­gó­ło­wo­ścią, roz­bi­ja­jąc niemal każdy element kosmicz­nej ukła­danki na czynniki pierwsze (co dla zwięk­sze­nia czy­tel­no­ści upro­ści­łem, kon­so­li­du­jąc niektóre pozycje). Zwróćmy uwagę, iż szacunki uwzględ­niają nie tylko wartości obiektów mate­rial­nych, ale także odnoszą się do prze­róż­nych typów pro­mie­nio­wa­nia oraz innych prze­ja­wów energii. Ich wkład może nie wydaje się pro­por­cjo­nal­nie zbyt znaczący, ale nadal mówimy o nie­ba­ga­tel­nych war­to­ściach. Żeby to lepiej zilu­stro­wać, spójrzmy na przykład fal gra­wi­ta­cyj­nych. Jak zapewne pamię­ta­cie, we wrześniu 2015 roku inter­fe­ro­me­try LIGO zare­je­stro­wały zabu­rze­nie cza­so­prze­strzeni, powstałe w wyniku zde­rze­nia dwóch czarnych dziur. W momencie kolizji powstał jeden obiekt o masie 62 razy większej od Słońca, choć suma obu dziur wynosiła aż 65 Słońc. Oczy­wi­ście w przy­ro­dzie nic nie ginie, a jedynie zmienia formę. Bra­ku­jące 3 masy Słońca uległy kon­wer­sji w potężne fale gra­wi­ta­cyjne, które prze­to­czyły się przez prze­strzeń, docie­ra­jąc również do naszej planety. Może to niezbyt impo­nu­jące z per­spek­tywy kosmosu, ale z ludz­kiego punktu widzenia mowa o mon­stru­al­nych porcjach energii, których nie wypada ot tak lekceważyć.

5% wszechświata

Dla nas jednak, naj­bar­dziej inte­re­su­jące są sta­ty­styki doty­czące materii bario­no­wej – tj. wszyst­kiego, co składa się ze starych dobrych protonów i neu­tro­nów. U nie­któ­rych z was (zwłasz­cza u tych, którzy nie czytali dawnych tekstów) powyższe liczby mogą wywołać lekki zawrót głowy. Nie dość, że kla­syczne atomy i molekuły stanowią mniej niż 5% składu kosmicz­nej zupy, to jeszcze zde­cy­do­wana więk­szość tego ułamka ulo­ko­wana jest w innych miej­scach niż gwiazdy i pozo­stałe ciała nie­bie­skie. To nie­sa­mo­wity fakt, który pomija wiele popu­lar­nych opracowań. 

Materia barionowa we wszechświecie

Około 90% masy całej ist­nie­ją­cej materii bario­no­wej zawiera się w struk­tu­rach, które zbiorczo mogli­by­śmy nazwać medium czy ośrod­kiem mię­dzy­ga­lak­tycz­nym. WHIM, ICM czy bańki Lyman-alfa nie są żadnymi zwartymi obiek­tami, lecz chmurami zjo­ni­zo­wa­nych gazów o gigan­tycz­nych roz­mia­rach, spo­wi­ja­ją­cymi całe galak­tyki lub wypeł­nia­ją­cymi prze­pastne prze­strze­nie pomiędzy nimi. Z uwagi na ogromne roz­rze­dze­nie pozo­stają one nie­uchwytne dla więk­szo­ści tele­sko­pów i przez bardzo długi czas nie mieliśmy zie­lo­nego pojęcia o ich ist­nie­niu, nie wspo­mi­na­jąc o bliższym poznaniu ich wła­ści­wo­ści. A przecież mowa o tworach obej­mu­ją­cych setki tysięcy czy nawet miliony lat świetl­nych, które siłą rzeczy mają olbrzymi wpływ na kształt i ewolucję kosmosu.

Resztki

Wśród ciał nie­bie­skich suma­rycz­nie naj­więk­szą masą dys­po­nują – co nie powinno nikogo dziwić – gwiazdy ciągu głównego. Chodzi przede wszyst­kim o czerwone i żółte karły – gwiazdy sto­sun­kowo nie­wiel­kie, ale zde­cy­do­wa­nie naj­licz­niej­sze, naj­sta­bil­niej­sze i cieszące się naj­dłuż­szym życiem. W dalszej kolej­no­ści należy roz­pa­try­wać zde­ge­ne­ro­wane pozo­sta­ło­ści po śmierci gwiazd. Dominują białe karły, czyli maleńkie i blade truchła prze­cięt­nych gwiazd, podob­nych do naszego Słońca. Całkiem dużo materii gromadzą też wszel­kiego rodzaju mgławice i obłoki mole­ku­larne, będące naj­czę­ściej także kosmicz­nymi żłobkami dla nowo­na­ro­dzo­nych gwiazd. Bardziej zaska­ku­jąca wydaje się pozycja brą­zo­wych karłów, czy mówiąc szerzej sub­stel­lar objects – ciał dorod­niej­szych niż planety, ale jed­no­cze­śnie zbyt małych dla pod­trzy­ma­nia reakcji ter­mo­ją­dro­wych. Astro­no­mo­wie bardzo powoli odkry­wają tego rodzaju nie­wy­da­rzone gwiazdy (w końcu są małe i ciemne), ale wiele wskazuje na to, że ich liczba w prze­cięt­nej galak­tyce powinna iść w grube miliardy. Jeśli tak rze­czy­wi­ście jest, to łączna masa brą­zo­wych karłów może okazać się większa nie tylko od masy planet, ale również gwiazd neu­tro­no­wych, a nawet czarnych dziur.

Te ostatnie, jak na zło­wiesz­cze monstra, mogą roz­cza­ro­wy­wać. Musimy być jednak świadomi, że sta­ty­stycz­nie tylko kilka procent gwiazd posiada odpo­wied­nie warunki (czyt. dosta­teczną masę), aby eks­plo­do­wać jako super­nowa, a następ­nie ufor­mo­wać czy to gwiazdę neu­tro­nową, czy czarną dziurę. A nawet jeśli do tego dojdzie, to prze­ciętna czarna dziura może pochwa­lić się masą rzędu kil­ku­na­stu Słońc (a pulsar jeszcze mniejszą). Medialne potwory – jak zare­je­stro­wana niedawno przez Teleskop Hory­zontu Zdarzeń dziura w M87, o masach idących w miliardy Słońc – to okazy wyjąt­kowe w skali wszechświata.

Literatura uzupełniająca:
M. Fukugita, P. J. Peebles, The Cosmic Energy Inventory, [online: https://ned.ipac.caltech.edu/level5/March04/Fukugita/frames.html];
S. Ehlerova, Structures in the Interstellar Medium, [w:] From Socmological Structures to the Milky Web, pod red. S. Röser, Weinheim 2005;
P. Halpern, Nasz inny Wszechświat. Poza kosmiczny horyzont i dalej, przeł. J. Popowski, Warszawa 2014.
Total
111
Shares