O powstawaniu gatunków

W sprawie pseudonaukowej teorii Inteligentnego Projektu – list otwarty do polskich uczelni

Szanowni Dziekani, Naukowcy i Studenci

Jako popu­la­ry­za­to­rzy nauki oraz oby­wa­tele zatro­skani losem rodzimej edukacji, czujemy się zobo­wią­zani do ostrze­że­nia Państwa przed nową falą pseu­do­nauki, która coraz śmielej wdziera się na polskie uni­wer­sy­tety. W sposób szcze­gólny kie­ru­jemy Państwa uwagę na pod­stępne dzia­ła­nia anty­ewo­lu­cjo­ni­stycz­nej fundacji En Arche, ściśle powią­za­nej ze śro­do­wi­skami zagra­nicz­nych kre­acjo­ni­stów i reli­gij­nych fundamentalistów.

Orga­ni­za­cja ta ofi­cjal­nie przed­sta­wia się jako fundacja dzia­ła­jąca na rzecz nauki i edukacji, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem nauko­wych kon­cep­cji pocho­dze­nia wszech­świata, życia i czło­wieka. W rze­czy­wi­sto­ści wszyst­kie wysiłki En Arche pozo­stają skupione wokół prze­szcze­pie­nia na polski grunt idei Inte­li­gent­nego Projektu (ID). Zakła­damy, że jako uczeni i eksperci z zakresu nauk przy­rod­ni­czych, zdajecie sobie Państwo sprawę, że Inte­li­gentny Projekt to kon­cep­cja powszech­nie uważana w śro­do­wi­sku naukowym za nie­fal­sy­fi­ko­walną i pseu­do­nau­kową. Zaprze­cza ona nie tylko fun­da­men­tom współ­cze­snej biologii, ale również dobrze potwier­dzo­nym teoriom z zakresu kosmo­lo­gii czy nauk o Ziemi. Rdzeniem ID pozo­staje nega­cjo­nizm ewo­lu­cyjny przy jed­no­cze­snym prze­ko­na­niu o zapro­jek­to­wa­niu całego wszech­świata i wszyst­kich jego ele­men­tów przez bliżej nie­okre­ślo­nego Architekta. 

Kon­cep­cja ta stanowi swoisty odprysk popu­lar­nego za Oceanem kre­acjo­ni­zmu, który w swej rady­kal­nej wersji nakłania do możliwie dosłow­nego odczy­ty­wa­nia biblij­nego mitu stwo­rze­nia. Oczy­wi­ście zwo­len­nicy ID publicz­nie odże­gnują się od związków z kre­acjo­ni­stami. Zapew­niają, że ich rozu­mo­wa­nie pozo­staje w pełni obiek­tywne, pozba­wione poza­nau­ko­wych inspi­ra­cji i nie­zwią­zane z wiarą. Jed­no­cze­śnie naj­więk­szymi auto­ry­te­tami En Arche są takie osoby jak Jonathan Wells (przed­sta­wi­ciel Ruchu pod Wezwa­niem Ducha Świętego dla Zjed­no­cze­nia Chrze­ści­jań­stwa Świa­to­wego) czy Michael Behe (związany z Disco­very Insti­tute, czyli ame­ry­kań­skim think tankiem ultra­kon­ser­wa­tyw­nych chrze­ści­jan, znanym z prób wdro­że­nia kre­acjo­ni­zmu do szkol­nych pod­ręcz­ni­ków). Nawet sama rzecz­niczka fundacji chwali się studiami z zakresu “psy­cho­te­ra­pii chrze­ści­jań­skiej” oraz współ­pracą z cza­so­pi­smem Fitness Duchowy.

Właśnie owa nie­szcze­rość co do intencji, w połą­cze­niu z impo­nu­ją­cym zaple­czem i bie­gło­ścią w sztuce erystyki, czynią Inte­li­gentny Projekt ruchem tak nie­bez­piecz­nym. Pro­mo­to­rzy ID dwoją się i troją, aby ich postu­laty wybrzmiały w sposób możliwie pro­fe­sjo­nalny i aka­de­micki. Sta­ran­nie mieszają teorie ściśle naukowe z pseu­do­nau­ko­wymi, jak również sprytnie wplątują do swojej narracji nazwiska ludzi, którzy pod samą ID nigdy by się nie pod­pi­sali. Nie szczędzą również grosza na (nie zawsze etyczny) mar­ke­ting, inter­ne­towy spam, druk własnych książek, fun­do­wa­nie “sty­pen­diów” i wreszcie orga­ni­zo­wa­nie wykładów.

W chwili, gdy czytacie Państwo te słowa, En Arche zachęca do udziału w webi­na­rium Teoria Inte­li­gent­nego Projektu 2020: Granica ewolucji. Boha­te­rem wyda­rze­nia będzie Michael Behe – ame­ry­kań­ski profesor nauk bio­lo­gicz­nych i autor Czarnej skrzynki Darwina. Warto też dodać – choć En Arche wolało akurat te szcze­góły prze­mil­czeć – że Behe to przede wszyst­kim aktywny działacz Disco­very Insti­tute, zaś Lehigh Uni­ver­sity publicz­nie odciął się od poglądów gło­szo­nych swojego wycho­wanka. Nigdzie nie ma też wzmianki o tym, że sam bio­che­mik przyznał, iż nie istnieją recen­zo­wane artykuły naukowe, poparte sto­sow­nymi eks­pe­ry­men­tami lub obli­cze­niami, które upraw­do­po­dob­nia­łyby “teorię” Inte­li­gent­nego Projektu. Trak­to­wa­nie pomysłów Michaela Behe jako rze­czy­wi­stej prze­ciw­wagi w polemice z uznanymi eks­per­tami stanowi kolejną mani­pu­la­cję. Stra­te­gicz­nym celem Disco­very Insti­tute oraz En Arche jest stwo­rze­nie pozorów, jakoby teoria ewolucji bio­lo­gicz­nej chwiała się w posadach i lada dzień miała zostać zastą­piona przez ideę Inte­li­gent­nego Projektu.

Inteligentny Projekt na uczelni
Grafika pro­mu­jąca webi­na­rium fundacji En Arche w social mediach.

Z przy­kro­ścią zauwa­ży­li­śmy, że na gra­fi­kach pro­mo­cyj­nych zbli­ża­ją­cej się kon­fe­ren­cji widnieje logo Wydziału Biologii i Nauk o Śro­do­wi­sku UKSW. Mimo naszych starań, nie udało nam się ziden­ty­fi­ko­wać osoby odpo­wie­dzial­nej za tę decyzję, a próby skon­tak­to­wa­nia z władzami war­szaw­skiej uczelni pozo­stały bez odpo­wie­dzi. Wciąż jednak żywimy nadzieję, że nie był to świadomy gest otwarcia wrót przed pseu­do­nau­kow­cami, lecz wynik nie­po­ro­zu­mie­nia i zwykłej nie­wie­dzy. Nie byłby to zresztą pierwszy taki przy­pa­dek. En Arche pró­bo­wało wcze­śniej m.in. zor­ga­ni­zo­wać kon­fe­ren­cję w gmachu Biblio­teki Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego, jak również wciągnąć do współ­pracy Polskie Wydaw­nic­two Naukowe. Na szczę­ście, insty­tu­cje te zare­ago­wały na czas i osta­tecz­nie anu­lo­wały swoje poparcie.

Dlatego ape­lu­jemy do władz Uni­wer­sy­tetu Kar­dy­nała Stefana Wyszyń­skiego o natych­mia­stowe cof­nię­cie decyzji o patro­no­wa­niu wyda­rze­niu Teoria Inte­li­gent­nego Projektu 2020.

Aby zapobiec podobnym przy­pad­kom w przy­szło­ści, rów­no­cze­śnie ape­lu­jemy do pra­cow­ni­ków wszyst­kich innych uczelni o wzmożoną ostroż­ność. Far­bo­wa­nym kre­acjo­ni­stom zależy na wzmoc­nie­niu swojego przekazu i pod­nie­sie­niu renomy poprzez pod­pi­na­nie się pod pre­sti­żowe insty­tu­cje oraz nazwiska auto­ry­te­tów. Chodzi o two­rze­nie iluzji, w której nie­we­ry­fi­ko­walne przy­pusz­cze­nia będą trak­to­wane jako realna alter­na­tywa dla funk­cjo­nu­ją­cych teorii naukowych

Wystar­czy chwila nieuwagi, odrobina pobłaż­li­wo­ści, aby z naj­ciem­niej­szych dziur wypełzły maszkary żerujące na ludzkiej igno­ran­cji. Jak uczy nas doświad­cze­nie, maszkary te z czasem bardzo trudno zagonić z powrotem do ich nor. Dlatego trzeba reagować od razu i z całą stanowczością.

Adam Adamczyk, Kwantowo.pl
Darek Aksamit, Aksamit.info, PW
Radosław Kosarzycki, PulsKosmosu.pl
Marek Glazer, Ciekawostki o Poranku
Paulina Łopatniuk, PatolodzyNaKlatce.wordpress.com, GUMed
Mateusz Wielgosz, Weglowy.blogspot.com
January Weiner, Biokompost.wordpress.com
Jakub Zawiła-Niedźwiecki, Uniwersytet Warszawski
Autorzy profilu Uniwersytety dla nauki, pajace do cyrku
Autorzy profilu Ogarniam fizykę

Dodatek. Już po opu­bli­ko­wa­niu listu dotar­li­śmy do jeszcze jednej infor­ma­cji, mogącej rzucać nieco światła na opisaną sprawę. Mia­no­wi­cie, En Arche to krew­niaczka war­szaw­skiej fundacji Prodoteo, której sta­tu­to­wym celem jest “popu­la­ry­za­cja wiedzy z zakresu apo­lo­ge­tyki chrze­ści­jań­skiej”. Cel ten Prodoteo reali­zuje przez portal Contra Gentiles (łac. Prze­ciwko Poganom) i metody łudząco podobne do stylu funk­cjo­no­wa­nia En Arche. Co więcej, na pod­sta­wie danych dostęp­nych w publicz­nych reje­strach łatwo dostrzec, że oba podmioty łączy osoba fundatora.

Total
401
Shares