Piramidy wybudowali kosmici, ewentualnie nasi zaawansowani turboprzodkowie, którzy zaklęli w nich wiedzę tajemną bądź ostrzeżenie dla przyszłych pokoleń. Chyba wszyscy zetknęliśmy się z książkami lub filmami przedstawiającymi tego typu historie.

Zasad­ni­czo to się kładzie kamień na kamieniu.

Obelix

Piramidy w Gizie budzą respekt i roz­pa­lają wyobraź­nię. Jako intry­gu­jący i nie do końca wyja­śniony element prze­szło­ści, nie­za­wod­nie znajdują miejsce w licznych teoriach spi­sko­wych oraz alter­na­tyw­nych wizjach świata. W myśl zasady, że każda historia zasłu­guje na ubar­wie­nie, część ludzi nadaje sędziwym monu­men­tom wyjąt­kowe zna­cze­nie, pragnąc aby pod­ręcz­niki były równie pory­wa­jące co przygody Indiany Jonesa.

Kosmici pomagają budować piramidy

Nie lubię takich zabaw. Nawet nie dlatego, że zaj­mo­wa­łem się historią. Po prostu to kolejna próba sił między racjo­na­li­zmem i irra­cjo­na­li­zmem, nauką i pseu­do­nauką, meto­do­lo­gią i baj­ko­pi­sar­stwem. Już kiedyś na blogu miałem okazję podjąć ten wątek, przy okazji oceny popu­lar­nego filmu Tajem­nice piramid. Autorzy tak zwanego doku­mentu, kom­plet­nie odle­cieli przed­sta­wia­jąc złożoną opowieść o mitycz­nym związku słynnych zabytków ze wszyst­kich stron świata. Zgodnie z nią, sta­ro­dawne monu­menty skrywają zako­do­wane ostrze­że­nie przed wielką kata­strofą, która może położyć kres cywi­li­za­cji. Skąd o tym wszyst­kim wiemy? Rzecz jasna, od szem­ra­nego, “tajem­ni­czego infor­ma­tora”. Ale jak zauwa­ży­łem, ani ano­ni­mo­wość fil­mo­wego omnibusa, ani sen­sa­cyjny sposób przed­sta­wie­nia odważnej tezy, nie wzbu­dzają wąt­pli­wo­ści zde­cy­do­wa­nej więk­szo­ści widzów. Nic dziwnego, w końcu “alter­na­tywne” źródła infor­ma­cji zarzu­cają odbior­ców całą masą nie­wy­god­nych faktów. Nie­wy­god­nych i nie­we­ry­fi­ko­wal­nych, ale za to upraw­do­po­dab­nia­ją­cych wszelkie fantazje. 

Co zawsze bawi, ich autorzy z lubością snują śmiałe domysły, kon­se­kwent­nie milcząc na temat tego, co nie odpo­wiada ich wersji historii lub brzmi zbyt przy­ziemne. Skoro tak, to ja sobie pozwolę zwrócić uwagę na kilka wygod­nych faktów na temat genezy piramid. Dokład­niej, wygod­nych z punktu widzenia nauki i zdrowego rozsądku, ale naj­czę­ściej uwie­ra­ją­cych entu­zja­stów fan­ta­styki i teorii spi­sko­wych. Otwórz więc umysł i… No dobra, bez żartów.

1.
Egipcjanie zdobywali doświadczenie

Mastaba w Egipcie

Wielka Piramida nie­odmien­nie zachwyca i zmusza do kon­tem­plo­wa­nia nie­sa­mo­wi­tych moż­li­wo­ści cywi­li­za­cji egip­skiej. Jakim cudem sta­ro­żytny lud nagle wzniósł wysoką na 146 metrów i złożoną z dwóch milionów skalnych bloków budowlę? Brzmi to mocno nie­praw­do­po­dob­nie.

Jednak jakoś rzadziej roz­pły­wamy się nad wcze­śniej­szymi dziełami Egipcjan. Mało kto wypo­wiada się z podobnym pod­nie­ce­niem o pira­mi­dzie Dżesera, nie mówiąc już o powsta­ją­cych setki lat wcze­śniej masta­bach. Nic dziwnego, bowiem ściętym ostro­słu­pom daleko do precyzji i ele­gan­cji z których słynie Wielka Piramida. O ile łatwo zwątpić w ludzką genezę tej ostat­niej, nie kwe­stio­nuje się faktu, iż sta­ro­żytni mogli postawić solidny, acz niski kamienny gro­bo­wiec. Moim zdaniem to bardzo ważne, ponieważ sku­pia­jąc się wyłącz­nie na Pira­mi­dzie Cheopsa, tracimy z oczu ewolucję, która umoż­li­wiła jej skon­stru­owa­nie. W ten sposób można dojść do prze­świad­cze­nia, że oto pry­mi­tywne plemię korzy­sta­jące z naj­prost­szych narzędzi, ni stąd ni zowąd wznosi jeden z cudów świata! Zapo­mi­namy, że w czasach Cheopsa egipska pań­stwo­wość liczyła sobie już 800 lat (mniej więcej taki odcinek czasu dzieli nas od rozbicia dziel­ni­co­wego, więc to raczej sporo). Były to całe stulecia rozwoju mate­ma­tyki, astro­no­mii, medycyny, a także logi­styki. Przez cały ten okres w obszarze Nilu powsta­wały inte­re­su­jące kamienne budowle. Na początku proste, z czasem nabie­ra­jące rozmachu, czego uko­ro­no­wa­niem stały się pomniki z Gizy. Faraonów chowano najpierw w mniej zachwy­ca­ją­cych masta­bach, które zgodnie z zamysłem Imhotepa zaczęto budować jedna na drugiej – co zaowo­co­wało ufor­mo­wa­niem piramid schod­ko­wych o wyraźnie zazna­czo­nych pozio­mach. Dopiero wtedy mogło dojść do narodzin ścią­ga­ją­cych na siebie całą uwagę, kla­sycz­nych piramid.

Filmy z żółtymi napisami nie­chęt­nie wspo­mi­nają o mniej dosko­na­łych budyn­kach, wska­zu­ją­cych na stop­niowe zdo­by­wa­nie przez sta­ro­żyt­nych cennego doświad­cze­nia i ewi­dentną ewolucję archi­tek­tury. Zamiast tego namięt­nie wałkują rekor­dowe wła­ści­wo­ści pomnika Cheopsa, tworząc iluzję, jakoby per­fek­cja wzięła się z niczego.

2.
Nie wszystkie piramidy były imponujące

Łamana piramida w Dahszur

Kon­ty­nu­ując powyższy wątek, warto zwrócić uwagę na piramidę w Meidum. Podobnie do piramidy Dżesera, daleko jej do idealnej formy wła­ści­wych piramid, a wiele wskazuje na to, że była ona wie­lo­krot­nie prze­bu­do­wy­wana i popra­wiana. Najpierw wznie­siono sied­mio­stop­niową piramidę schod­kową, aby zaraz potem ją powięk­szyć o kolejny poziom i całość posze­rzyć. Ale na tym nie koniec. Wkrótce schodki piramidy z jakiegoś powodu wypeł­niono kamie­niami i pokryto ściany gładką wapienną warstwą. Badacze biorą w rachubę sce­na­riusz, zgodnie z którym w Meidum najpierw wznie­siono mastabę, następ­nie roz­bu­do­waną do formy piramidy schod­ko­wej,  na końcu dopro­wa­dzoną do kształtu wła­ści­wego ostro­słupa.

Znowuż za czasów Snorfu, zabie­rano się za budowę aż trzy­krot­nie. Pierw­szej z piramid w ogóle nie dokoń­czono z powodu nawar­stwia­ją­cych się błędów archi­tek­to­nicz­nych. Druga okazała się tzw. piramidą łamaną, czyli taką, której ściany w połowie wyso­ko­ści zmie­niały kąt nachy­le­nia (na foto­gra­fii). Przykład tej egzo­tycz­nej bryły do dziś szpeci kra­jo­braz w okolicy Dahszur. Dopiero kolejny monument w tym regionie, znany dziś jako Czerwona Piramida, przy­po­mina zabytki znane z pocz­tó­wek. 

Powtórzę więc raz jeszcze: nie od razu Wielką Piramidę zbu­do­wano. Podzi­wia­jąc miejsce spo­czynku Cheopsa, powin­ni­śmy mieć z tyłu głowy dzie­siątki wcze­śniej­szych piramid. Znacznie mniej oka­za­łych, mniej sta­bil­nych i po prostu nie tak wspa­nia­łych.

3.
Odkryliśmy obozy robotników

Według bardziej dzi­wacz­nych kon­cep­cji, piramidy w Gizie mogli wznieść tylko kosmici lub swego rodzaju rasa nadludzi zamiesz­ku­jąca Ziemię tysiące lat temu. Brzmi to co najmniej tak, jakbyśmy nie posia­dali żadnych dowodów świad­czą­cych, że Egip­cja­nie kon­stru­owali coś poza małymi lepian­kami. Ale mamy.

Wyko­pa­li­ska ujawniły, że 400 metrów od Sfinksa znaj­do­wało się niemałe mia­steczko robot­ni­cze, jak również przy­le­ga­jący doń cmentarz. Dla arche­olo­gów takie sta­no­wi­sko to zawsze istna skarb­nica infor­ma­cji. Mają oni do dys­po­zy­cji ślady zabu­do­wań, narzę­dzia, kości zwierząt i wreszcie szczątki samych miesz­kań­ców. Z takim mate­ria­łem można się pokusić o snucie bardzo dokład­nych prze­wi­dy­wań na temat pracy i codzien­nej doli sta­ro­żyt­nych. Wiemy ile jedli, jak byli leczeni oraz, jak często odnosili kontuzje (bardzo często). Wiele kości nosi ślady defor­ma­cji wska­zu­ją­cych na nie­sły­cha­nie wyczer­pu­jącą, dłu­go­trwałą i ryzy­kowną pracę fizyczną. Jed­no­cze­śnie, zna­le­zi­ska już dawno pozwo­liły zane­go­wać dawny pogląd, jakoby piramidy wznosili nie­wol­nicy. Warunki miesz­ka­niowe, nad­spo­dzie­wa­nie roz­bu­do­wana opieka medyczna oraz bogata jak na te warunki dieta, wskazują, że faraon nie musiał nikogo zmuszać do udziału w pracach. Długość budowy dawała moż­li­wość wykwa­li­fi­ko­wa­nia budow­ni­czych, którzy przez długie lata nie musieli się martwić o wikt i opie­ru­nek.

4.
Mamy ciekawe źródła pisane

Wyko­pa­li­ska to nie jedyne źródła mówiące o naj­więk­szym przed­się­wzię­ciu sta­ro­żyt­no­ści. Jedną z naj­now­szy arche­olo­gii jest zbiór papi­ru­sów odkry­tych na wybrzeżu Morza Czer­wo­nego w 2010 roku, pocho­dzą­cych właśnie z epoki Cheopsa. Teksty z Wadi al-Jarf zostały napisane w 27 roku pano­wa­nia sławnego faraona i w bez­po­średni sposób wspo­mi­nają o pewnych szcze­gó­łach budowy Wielkiej Piramidy. Potwier­dziły one m.in., iż wapienne bryły służące jako zewnętrzne okrycie dla monu­men­tów, pocho­dziły z kamie­nio­łomu Turah leżącego opodal dzi­siej­szego Kairu i były sprawnie trans­por­to­wane do Gizy za sprawą wysoko roz­wi­nię­tego systemu żeglugi na Nilu i licznych kanałach. Dzięki wysiłkom fran­cu­skich arche­olo­gów wiemy również, że w regionie Wadi al-Jarf istniał ogromny port – naj­star­szy spośród znanych – kluczowy dla prac w nekro­po­lii. Jego zarządca imieniem Merrer, oso­bi­ście odpo­wia­dał za spro­wa­dza­nie do kraju części mate­ria­łów oraz narzędzi, nie­zbęd­nych do ukoń­cze­nia budowy.

5.
Sanie nadają się do transportu

Sanie do transportu bloków

Z dzi­siej­szej per­spek­tywy, każdy sposób prze­wo­że­nia cięż­kiego towaru, bez użycia silnika spa­li­no­wego czy elek­trycz­nego, wydaje się nie­praw­do­po­dobny. Zaś pomysł, że ktoś mógłby ciągnąć blok skalny bez użycia kół, na saniach, brzmi już cał­ko­wi­cie nie­do­rzecz­nie. Przecież mówimy o wielu, naprawdę wielu sze­ścia­nach ważących najmniej 2,5 tony! Podobno Napoleon podzi­wia­jąc piramidy szybko wyliczył, że zawie­rają one wystar­cza­jącą ilość budulca do oto­cze­nia Francji trzy­me­tro­wym murem.

Sprawą zain­te­re­so­wali się nie tak dawno fizycy z Uni­wer­sy­tetu w Amster­da­mie. W artykule zamiesz­czo­nym przez nich Physical Review, prze­ko­nują, że drobiny piasku zacho­wują się podobnie do kulek w łożysku, a po odpo­wied­nim zwil­że­niu, pozwa­lają zre­du­ko­wać siłę wymaganą do prze­su­nię­cia ciężaru nawet o połowę. Współgra to ze sta­ro­żyt­nymi rysun­kami, przed­sta­wia­ją­cymi sceny wyle­wa­nia wody przed saniami. Fun­da­men­talną różnicę między trans­por­tem na suchym i mokrym podłożu zilu­stro­wano na prostych modelach (tutu). Oczy­wi­ście są też alter­na­tywne hipotezy, jak sunięcie kamieni po drew­nia­nych balach, lub umiesz­cze­nie ich między dwiema drew­nia­nymi dyskami i toczenie. Jednak nadal przodują sanie – może niezbyt efek­tywne, ale obecne w źródłach oraz zapew­nia­jące naj­więk­szą bez­wy­pad­ko­wość.

6.
Maszyny proste to potęga

Podobnie jak w przy­padku Sto­ne­henge czy posągów Moai, ope­ro­wa­nie ciężkimi blokami przez Egipcjan od zawsze było źródłem wąt­pli­wo­ści. Tu jednak znów z pomocą przy­cho­dzi fizyka, i to naj­prost­sza. Wydaje się, że do ukła­da­nia wielkich kamieni potrzeba zaawan­so­wa­nego sprzętu, podczas gdy jest dokład­nie odwrot­nie – wystar­czy wiedza i umie­jętne wyko­rzy­sta­nie maszyn prostych. Archi­me­des mawiał: “Dajcie mi punkt pod­par­cia, a poruszę Ziemię”; i mamy prawo zakładać, że budow­ni­czo­wie piramid sto­so­wali się do tej maksymy na dwa tysiące lat przed naro­dzi­nami genial­nego Greka.

Dźwignia

Współ­cze­śnie funk­cjo­nuje cała spo­łecz­ność pozy­tyw­nie zakrę­co­nych świrów, ama­tor­sko pro­jek­tu­ją­cych pry­mi­tywne kon­struk­cje poma­ga­jące w wyko­na­niu nad­ludz­kiej pracy. Pokazują oni, z jaką łatwo­ścią można obrócić, podnieść czy prze­po­ło­wić nawet naj­ma­syw­niej­szy obiekt. Przy­kła­dowo pan Andrzej Boch­nacki udo­wad­nia jak łatwo trans­por­to­wać ogromny ciężar ze stopnia na stopień, a pewien gość z Michigan, za pomocą dźwigni stawia do pionu głazy jakich nie powsty­dzi­łoby się Sto­ne­henge. 

Nie mam zie­lo­nego pojęcia czy akurat któryś z tych pomysłów wyko­rzy­stano przy budowie piramid, czy może wymy­ślono coś zupełnie innego. Trudno to zwe­ry­fi­ko­wać, ale jeśli tylko Egip­cja­nie mieli jako takie pojęcie o fizyce i mate­ma­tyce, tak naprawdę posia­dali wszystko co konieczne aby prze­no­sić i układać wie­lo­to­nowe bloki. Oso­bi­ście podej­rze­wam, że pozba­wieni nowo­cze­snej tech­no­lo­gii sta­ro­żytni, byli mistrzami sto­so­wa­nia maszyn prostych. Zadania jawiące się współ­cze­snym jako nie­sa­mo­wite wyzwanie, dla egip­skich inży­nie­rów były praw­do­po­dob­nie chlebem powsze­dnim. Tak to już bywa, że ogra­ni­cze­nia w sprzęcie i zasobach, bardzo efek­tyw­nie popy­chają czło­wieka na poziomy kre­atyw­no­ści, nie­do­stępne roz­pusz­czo­nym leniom. Tak, to o nas.

7.
Naukowcy wiedzą czego nie wiedzą

Na koniec uwaga ogólna, doty­cząca nie tylko problemu piramid, ale też każdego innego tematu osa­cza­nego przez pseu­do­naukę. Słu­cha­jąc różnej maści foliarzy, często daje się słyszeć zarzut jakoby naukę cecho­wała aro­gan­cja. Zgodnie z tą narracją uczeni mają wąskie hory­zonty i pozo­stają zamknięci na jakie­kol­wiek nowe kon­cep­cje. Ma to dotyczyć również egip­to­lo­gów, rzekomo przy­spa­wa­nych do jedynej słusznej teorii i głuchych na jaką­kol­wiek krytykę.

To kom­pletne brednie. Oczy­wi­ście bardzo często, któraś z kon­cep­cji zyskuje popu­lar­ność i siłą rzeczy zaczyna domi­no­wać nad resztą. Jednak nikt nie wyraża stu­pro­cen­to­wej pewności co do pomysłów opartych o szcząt­kowy materiał źródłowy. Weźmy na ten przykład, wiodącą hipotezę tłu­ma­czącą wzno­sze­nie bloków na szczyt piramidy. Zakłada ona ist­nie­nie oka­la­ją­cych kon­struk­cję ramp, po których robot­nicy prze­su­wali kolejne kamienne kloce. Zdaniem pseu­do­nau­kow­ców, właściwa nauka stawia w tym miejscu kropkę. W rze­czy­wi­sto­ści jednak, na łamach perio­dy­ków nie­ustan­nie toczone są dyskusje doty­czące wariacji ramp, albo przed­sta­wia­jące zupełnie inne pro­po­zy­cje. Prof. Wojciech Kołątaj prze­ko­nuje, że do trans­portu bloków Egip­cja­nie używali dźwigni (a jakżeby inaczej), złożonej z pni pal­mo­wych oraz skó­rza­nych worów z piaskiem jako prze­ciw­wagi, jed­no­cze­śnie punk­tu­jąc hipotezę ramp. Jak widać, można.

Prze­glą­da­jąc książki, ogromna pokora egip­to­lo­gów wręcz rzuca się w oczy. Wiedzą oni, co jest wyklu­czone, co praw­do­po­dobne, a co jedynie możliwe. Nie udają wcale, że zdołali roz­wi­kłać każdą zagadkę i usunęli wszyst­kie znaki zapy­ta­nia. Różnica między nimi a łowcami taniej sensacji spro­wa­dza się do tego, że nauko­wiec utrzy­muje dys­cy­plinę narzu­caną mu przez meto­do­lo­gię oraz logikę. Kon­ku­ren­cyjne kon­cep­cje mają rację bytu dopóki działają, nie wymagają mnożenia bytów oraz posia­dają umo­co­wa­nie w odkry­ciach arche­olo­gicz­nych. Tylko tyle i aż tyle wystar­czy aby rozwijać naukę. Nawet jeżeli nie dostar­cza to tylu emocji co wesołe spe­ku­lo­wa­nie i filmy z żółtymi napisami.

Literatura uzupełniająca:
I. Edwards, Piramidy Egiptu, przeł. H. Górski, Warszawa 1996;
M. Matys, Patent na dźwignię z linką, czyli jak zbudowano piramidy, wywiad z Wojciechem Kołątajem, [online: http://wyborcza.pl/1,75400,1022572.html];
D. Bonn, Ancient Egyptians transported pyramid stones over wet sand, [online: http://iop.uva.nl/content/news/2014/00/prl-egyptian-pyramids.html];
O. Jarus, How Were the Egyptian Pyramids Built?, [online: https://livescience.com/32616-how-were-the-egyptian-pyramids-built-.html];
O. Jarus, Giza Secret Revealed: How 10,000 Pyramid Builders Got Fed, [online: https://livescience.com/28961-ancient-giza-pyramid-builders-camp-unearthed.html];
M. Lallanilla, World’s Oldest Harbor Discovered in Egypt, [online: https://livescience.com/28778-worlds-oldest-harbor-papyrus-khufu-cheops.html].
 • Kuba

  Między innymi za to cenię Twój blog — rzetelna infor­ma­cja a nie tania sensacja. Niestety, nawet wielu fizyków chcąc powie­dzieć coś cie­ka­wego o teorii kwantów czy kosmo­lo­gii, skupia się na teorii wie­lo­świa­tów czy tunelach cza­so­prze­strzen­nych. Jakby nie wierzyli w to, że fizyka jest ciekawa i bez ucie­ka­nia się do fan­ta­stycz­nych, ale wąt­pli­wych hipotez.

  • http://www.facebook.com/tatulutatulu Waldemar Śle­dziń­ski

   Sorry ale ja tu nie widzę żadnej rze­tel­nej infor­ma­cji :/

   • arthy

    Skoro nie ma rze­tel­nych to wskaż nie­rze­telne

   • Misiekk

    Zaraz pewno coś ze szcze­pion­kami wysko­czysz i że ziemia płaska? 😀

 • Orion Cen­tau­rii

  Kolejny wspa­niały artykuł 🙂

 • kingpin

  Artykuł o niczym.

  • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   Za to komen­tarz o wszyst­kim.

   • Wierz­bo­vsky

    Ale gość ma rację. Zrobiłeś tutaj dokład­nie to samo co robią filmy z żółtymi napisami. Wybrałeś sobie kilka faktów które Ci pasują i na pod­sta­wie tego pro­wa­dzisz dyskusję kom­plet­nie igno­ru­jąc całą masę rzeczy i pytań które były tam posta­wione. Co z usta­wie­niem względem gwiazd pasu­ją­cym do kon­kret­nej epoki ziemi, dlaczego w pira­mi­dzie nie ma sar­ko­fagu czy hie­ro­gli­fów, do czego służą elementy kon­struk­cji które ewi­dent­nie nie mają żadnego celu w grobowcu, co z cięciami i otworami wyko­na­nymi w taki sposób że wyglą­dają jakby wycięto je laserem i skąd w sta­ro­żyt­nym Egipcie precyzja z którą dziś mie­li­by­śmy problem jeśli w ogóle było by to wyko­nalne, a którą jakimś cudem osią­gnięto wieki wcze­śniej przy użyciu mie­dzia­nych narzędzi ? To i wiele innych rzeczy omijasz jakby ich w ogóle nie było. Najpierw pod­pie­rasz argument tekstami Herodota ale kiedy ktoś robi to samo nagle stwier­dzasz że nie można tego brać bez­kry­tycz­nie ;] Chcesz być pogromcą mitów to bądź — weź taki filmik czy dwa i rozbierz go argument po argu­men­cie. Wtedy fak­tycz­nie będzie artykuł o czymś bo póki co to zrobiłeś serię luźnych infor­ma­cji nie ukła­da­jącą się w żadną spójną całość.

   • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

    Czyli w tekście pod tytułem: “7 faktów, o których milczą… filmy z żółtymi napisami”, miałem opisać fakty, o których mówią filmy z żółtymi napisami?

    Chyba nie pojąłeś istoty tego co powyżej naskro­ba­łem. Wyraźnie tam pod­kre­ślam, że nauka nie zna odpo­wie­dzi na wszyst­kie pytania. Są białe plamy, a im bardziej cofamy się na osi czasu, tych plam pojawia się więcej. To logiczne, na tym ta zabawa polega. Ja nato­miast miałem na celu przy­po­mnieć o kilku udo­ku­men­to­wa­nych faktach, które może nie mówią nam wszyst­kiego, ale fal­sy­fi­kują przy­naj­mniej część egzo­tycz­nych pomysłów na temat piramid. I to właśnie uczy­ni­łem.

 • eef

  nudne, to wszystko pisza w pod­recz­niku do pod­sta­wowki, glupoty wypi­su­jesz jak zwykle niestety

 • ENKI

  Ja tylko dodam, że te małe brzydkie piramidy powstały dużo później od tej Cheopsa. Egip­cja­nie pró­bo­wali mizernie naśla­do­wać budow­ni­czych tych dużych piramid. Naj­więk­sze piramidy są dużo starsze niż to się nie­któ­rym naukow­com wydaje. Mogą być wybu­do­wane nawet przed cywi­li­za­cją Sume­ryj­ską, świadczą o tym osady po dwóch potopach.

  • krysromanowskiii1980

   Osady po dwóch potopach mówisz? A kto je odnalazł? Są dużo starsze, to znaczy ile mają lat i skąd to wiesz? 😀

   • arthy

    Tekst Enkiego powinien być żółtymi napisami 😉

 • Arek Wit­t­brodt

  Kiedyś na jednym z tego rodzaju filmów usły­sza­łem stwier­dze­nie, że wielkie (gra­ni­towe?) kamienie zostały w jakiejś budowli (chyba w środ­ko­wej lub połu­dnio­wej Ameryce) tak dokład­nie dopa­so­wane, że nie dałoby rady włożyć między nie nawet żyletki — precyzja tak wielka, że nie­do­stępna nawet współ­cze­snej tech­no­lo­gii!

  Myślę, że dostępna tyle że nie­opła­calna, ale nie na to chciałem zwrócić uwagę. Budowla owa okazała się być… ruiną jakiegoś muru czy ściany, popękaną, ze szcze­li­nami między kamie­niami tak sze­ro­kimi, że już nie to, że żyletkę — dałoby się tam wsunąć cały palec czy nawet rękę (tak to przy­naj­mniej wyglą­dało na filmie) 😀

  Swoją drogą, jeśli owe bloki były z kamienia — to czy z czasem, w skutek erozji lub może nawet pla­stycz­nego odkształ­ce­nia nie mogły by się dopa­so­wać do siebie bardziej?

  • http://www.blogpilastra.wordpress.com pilaster

   Owszem. Pod wpływem obciążeń, zwłasz­cza dużych, kamień (a także np beton) ulega relak­sa­cji, czyli odkształ­ce­niu bez przy­ro­stu naprężeń. I z czasem może osiągnąć bardzo wysoki stopień wza­jem­nego dopa­so­wa­nia.

 • Papec

  Przy­pad­kiem tutaj trafiłem i nie twierdzę, że autor się myli, ale na to co tu jest napisane nie ma żadnych dowodów, jak i na to co twierdzą Ci drudzy. Piramidy są datowane po czym? Kamienia nie da się datować … Więc nie wiemy ktora z piramid była pierwsza… Jeśli chodzi o trans­port, wszystko ok, poza tym że przyj­mu­jemy że piramidę Cheopsa wybu­do­wano w 20 lat, wg. Arche­olo­gów, jak na mój stan wiedzy o tamtym czasie, wydaje się to nie­wy­ko­nalne. To takie naj­bar­dziej rzu­ca­jące się w oczy TEZY z którymi można pole­mi­zo­wać. PS. Autor nie powinien pisać w tytule “7 faktów…” Bo z naszej wiedzy wiemy tyle, że są one tak samo wia­ry­godne jak i te, że piramidy zostały wybu­do­wane przez szare ludziki.

  • krysromanowskiii1980

   ‘wg. Arche­olo­gów, jak na mój stan wiedzy o tamtym czasie, wydaje się to nie­wy­ko­nalne.’ — Teraz sobie wszyscy musimy zadać pytanie, czy szerszy jest stan wiedzy setek egip­to­lo­gów czy użyt­kow­nika Papeca. Wybór niełatwy. 😛

  • Krolkier

   Kris

 • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

  To kolejny argument, który zawsze mnie dziwi. Czy kiedy pra­co­wa­łeś na budowie, kła­dli­ście tylko jedną cegłę, w jednym miejscu jed­no­cze­śnie? Przy WP pra­co­wała ekipa ponad 10 tys. ludzi, którzy jak naj­bar­dziej mogli pro­wa­dzić prace w kilku miej­scach. Jak dokład­nie to prze­bie­gało to już oczy­wi­ście kwestia ustaleń. Na mar­gi­ne­sie spo­tka­łem się również z hipotezą, że sza­cun­kowa liczba bloków dotyczy zało­że­nia, iż WP jest cał­ko­wi­cie wypeł­niona. A przecież można było wyko­rzy­stać “natu­ralne wypeł­nie­nie”, czyli przykryć budulcem jakiś pagórek (ale to teza ze starej książki, więc może już ją zwe­ry­fi­ko­wano). Ponadto w środku znajduje się całkiem sporo komór, które do dziś odkry­wamy.

  Najpierw należy uwzględ­nić naj­prost­sze wyja­śnie­nia naszych wąt­pli­wo­ści, potem szukać tych nad­zwy­czaj­nych.

  • arthy

   I Papec zaorany

 • http://www.blogpilastra.wordpress.com pilaster

  Tego typu twier­dze­nia wygła­szają osobnicy, którzy nie tylko nigdy na żadnej budowie nie pra­co­wali, ale chyba jej na oczy nawet nie widzieli. Bloków na budowie piramidy nie układano przecież sze­re­gowo, tylko rów­no­le­gle. Skoro dziennie trzeba było położyć jakieś 500–600 bloków, to wystar­czyło podzie­lić pra­cow­ni­ków na 500–600 brygad (np po kil­ku­na­stu ludzi), każdej z nich dać jeden blok i niech się nim bawią choćby i cały dzień.

  W bardziej reali­stycz­nym podej­ściu, jeżeli jedna brygada może ułożyć 3–4 bloki dziennie to może być ich odpo­wied­nio mniej. Obwód piramidy wynosi prawie kilometr. Zmiesz­czą się bez problemu

 • http://nowaalchemia.blogspot.com/ zacie­ka­wiony

  Dodajmy do tego, że czasem autorzy takich filmów po prostu kłamią, np. twierdzą, że jakaś kamienna budowla została wykonana z bardzo twardego bazaltu i musiano zasto­so­wać nieznaną tech­no­lo­gię aby go na dużą skalę obrobić, gdy w rze­czy­wi­sto­ści zrobiono ją z dużo mięk­szego pia­skowca

 • Macan

  Nurtuje mnie jedna rzecz — jak doko­ny­wano cięcia kamieni bazal­to­wych, gra­ni­to­wych? Próbuję znaleźć jakieś wyja­śnie­nie, ale wszędzie odbijam się od Franca Zalwe­skiego i Flin­dersa Petriego.

  Możesz napisać coś od siebie, ewen­tu­al­nie pora­to­wać kon­kret­nym źródłem i tym, jak doko­ny­wano odwier­tów i nacięć w tych mate­ria­łach? Nie mam tu na myśli prostego prze­cię­cia kamienia na pół oraz roz­łu­pa­nia go nasą­czo­nym drewnem. Pytam o dokładną obróbkę.

  • Pozdra­wiam

   Rosjanie stwo­rzyli bloki “skalne” do złu­dze­nia przy­po­mi­na­jące te w Egipcie (wraz z tajem­ni­czymi otworami) i opu­bli­ko­wali nawet film na ten temat na YouTube. Ludzie zapo­mi­nają, że budowle które prze­trwały tyle lat musiały posiadać okre­ślone wła­ści­wo­ści, a te które ich nie miały, prze­pa­dły. Więc kon­struk­cje drew­niane (nie bez powodu w klimacie umiar­ko­wa­nym, gdzie nie było opła­calne budo­wa­nie z kamienia takich odkryć nie ma), nie­od­porne na trzę­sie­nia ziemi (patrz spe­cy­ficzny sposób ukła­da­nia bloków skalnych i ich ogrom), pod­da­wane erozji wodnej itp nie mogły prze­trwać, choć z pew­no­ścią istniały. Tak jak nikt nie wierzy, że na Ziemi żyły niegdyś kościo­trupy dino­zau­rów, tak nie powin­ni­śmy dać się zwa­rio­wać pseu­do­nau­ko­wym klick­ba­itom.

   • Macan

    Wszystko fajnie, ale prosiłem o konkrety, a nie o poga­dankę na temat ” nie wierzmy w pseu­do­nau­kowe klick­ba­ity “. Czytam artykuł za arty­ku­łem i widzę, że nie wszystko jest wyja­śnione. Zatem zamiast wierzyć ślepo w zaawan­so­waną tech­nicz­nie cywi­li­za­cję, proszę o wypro­wa­dze­nie mnie z błędu. Przy­dałby się jakiś link do opra­co­wa­nia, bądź dokładne wyja­śnie­nie JAK robili te otwory. Film na YT to nie wyja­śnie­nie.

    Poza otworami pozo­staje jeszcze jedna zagadka, a mia­no­wi­cie sposób wyko­na­nia sar­ko­fagu w wielkiej pira­mi­dzie.

    Co do pseu­do­nauki — Petrie był egip­to­lo­giem, ciężko go nazwać pseu­do­nau­kow­cem. Zalewski odlatuje w wielu tematach, jednak z tego co wiem, zrobił doktorat NA PODSTAWIE BADAŃ NAD PIRAMIDAMI. Jego wiedzę w tym temacie też ciężko podważyć, nie uważacie?

 • Maddy

  Jako córka budow­lańca i po skoń­czo­nym zarzą­dza­niu przed­się­bior­stwem budow­la­nym (ekonomia, ale musie­li­śmy odróż­niać rodzaje betonów i liczyć naprę­że­nia stropów i takie tam. na zali­cze­nie był projekt domu jed­no­ro­dzin­nego, w moim bra­ko­wało schodów na wysoki ganek, bo co to za wielka wysokość, metr 20) stwier­dzam, że więk­szość autorów nad­przy­ro­dzo­nych wyja­śnień budowy piramid nie prze­szłaby egzaminu koń­co­wego w zawodzie “cieśla budow­lany” lub “murarz — tynkarz” na poziomie zawo­dówki.

  Ja widzia­łam kiedyś jak mój ojciec z kolegą (obaj już na eme­ry­tu­rze, dziadki) wcią­gnęli na poziom pierw­szego piętra wielką ciężką swa­rzędzką kanapę przy pomocy dwóch bloków (to się chyba fachowo wie­lo­krą­żek nazywa), liny i deski. W 10 minut, nie licząc budowy i zamo­co­wa­nia owej maszyny prostej oraz demon­tażu balu­strady na balkonie. 🙂
  20 lat wcze­śniej pora­dzi­liby sobie z każdym skalnym blokiem.

  • http://www.blogpilastra.wordpress.com pilaster

   W czasach, kiedy budowano piramidy w Gizie, nie wyna­le­ziono jeszcze wie­lo­krąż­ków.

   Co nie oznacza, że nie dało się bloków podnosić w inny sposób, np żurawiem. Jak napisał pilaster niżej, przy odpo­wied­niej orga­ni­za­cji pracy, jedna kil­ku­na­sto­oso­bowa brygada musiała ułożyć raptem kilka bloków dziennie.

 • moja-faja

  niski poziom ‚dla mnie bełkot.
  Dzis nikt nie wybu­do­walby nic podob­nego
  Jeden facho­wiec z Mexyku próbował coś podob­nego -i po tygodniu piramida sie zawaliła.To był inżynier ‚amator tajemnic
  Próbuj Pan dalej wciskać kit ciemnemu ludowi. żegnam

  • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   Zawsze to trochę bełkotu mniej. Ale trudno mi żegnać, bo Cię w ogóle nie witałem.

 • Brt

  Nie widzę problemu z samym ukła­da­niem kamieni co 2 minuty, skoro co około 2 minuty zjeżdża z linii pro­duk­cyj­nej auto. Nawet jeśli miało by to być przez 24 h na dobę przez cały okres czasu czyli 20 lat, teraz to się nazywa system 4 bry­ga­dowy…

 • Józef Gelbard

  Mam mętlik w głowie. Jak na razie nie wiem, co jest naukowe, a co nie. Czy naukowe jest wyłącz­nie to, co wychodzi z murów aka­de­mic­kich przy­byt­ków (wyroczni)? Czy wypo­wiedź doktora jest zawsze bardziej naukowa, niż wypo­wiedź magistra? Czy nauka aka­de­micka jest zbso­lutną wyrocz­nią i źródłem abso­lut­nej prawdy? W dawnych czasach flo­gi­ston był bardzo naukowy, a dziś Naukowcy za jego pomocą dys­kre­dy­tują adwer­sa­rzy. Jak już jesteśmy przy arche­olo­gii, to mamy kla­syczny przykład Schlie­manna, dzięki któremu wiemy o ist­nie­niu (de facto) Troi. Naukę (warsz­ta­tową) upra­wiają douczeni, naukę tworzą nie­do­uczeni out­si­de­rzy, a bronią ci naj­bar­dziej prze­uczeni, którzy, właśnie z tego powodu, dumni z nabytej wiedzy, nie są w stanie czegoś sami wymyślić. Zatem nale­ża­łoby najpierw naukowo zde­fi­nio­wać “nauko­wość”.

  • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   Odpo­wie­dzi na wszyst­kie Twoje pytania zawiera dzie­dzina zwana meto­do­lo­gią nauki.
   https://www.kwantowo.pl/2015/11/28/metodologiczny-dekalog-naukowca/

   • Józef Gelbard

    Pod deka­lo­giem nie zna­la­złem. Nie zna­la­złem też działu: Meto­do­lo­gia nauki. Jak mam szukać?

   • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

    To tylko link do jednego artykułu, nato­miast ja Cię zachęcam do zain­te­re­so­wa­nia się meto­do­lo­gią jako taką, jeśli chcesz wiedzieć jak działa i powinna funk­cjo­no­wać nauka. Tj. do wer­to­wa­nia prac Poppera, Kuhna, z lżej­szych Chal­mersa. Są też oczy­wi­ście książki poświę­cone wyłącz­nie meto­do­lo­gii histo­rycz­nej, co w odnie­sie­niu do piramid może być istotne (przy­cho­dzi mi teraz do głowy prof. Kula; ale jeśli Cię to inte­re­suje to mogę poszukać listy publi­ka­cji na ten temat).

    W skrócie: na trzy pierwszy pytania odpo­wiedź brzmi — nie. I w sumie mogłeś to wynieść z lin­ko­wa­nego tekstu. 😉

   • Józef Gelbard

    Jak powinna funk­cjo­no­wać nauka chyba wiem lepiej od Ciebie, bo sądząc po zdjęciu, mógłbym być Twoim ojcem (jeśli nie dziad­kiem). Na “nauko­wa­niu” zjadłem zęby. W Twych arty­ku­łach poraziła mnie Twoja cheł­pli­wość. I to wymi­gi­wa­nie się od odpo­wie­dzi na moje komen­ta­rze… Nie­do­uczo­nym impo­no­wać łatwo. Ja zajmuję się czynnie nauką, nawet dziś, od ponad 45 lat. Nie piszę o wartości (miernej) nie­któ­rych Twoich arty­ku­łów, gdyż nie chcę być goło­słowny.

   • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

    > “Na “nauko­wa­niu” zjadłem zęby.”
    > “W Twych arty­ku­łach poraziła mnie Twoja cheł­pli­wość.”

    Okej mistrzu. Cóż mogę rzec komuś tak obe­zna­nemu i przede wszyst­kim staremu? Nauczaj. Podeślij też namiary na swoje (wybitne) artykuły, cobym mógł się czegoś cie­ka­wego dowie­dzieć.

    “Po drugie, jeśli chcesz odpo­wie­dzieć (sko­men­to­wać mój komen­tarz), to wykaż trochę cywilnej odwagi i odpo­wiedz publicz­nie”

    Nie wiem co masz na myśli, ale właśnie roz­ma­wiamy publicz­nie — komen­ta­rze są widoczne dla każdego inter­nauty.

   • Józef Gelbard

    Przede wszyst­kim, to były komen­ta­rze, a nie pytania. Po drugie, jeśli chcesz odpo­wie­dzieć (sko­men­to­wać mój komen­tarz), to wykaż trochę cywilnej odwagi i odpo­wiedz publicz­nie. Widocz­nie boisz się publicz­nej dyskusji z osobą cokol­wiek obeznaną. Ocze­ki­wa­łem np. komen­ta­rza na temat ruchu galak­tyki M 31. Zawio­dłem się, gdyż liczyłem na to, że masz coś do powie­dze­nia od siebie. Wiadomo bowiem, że 90% “ludzi nauki” zajmuje się papla­niem.

 • Historyk

  Herodot pisał, że piramidę budowano 20 lat. Budowano przez 12 godzin dziennie przez 365 dni. W tym czasie ułożono 2 miliony gra­ni­to­wych kamieni czyli wynika z tego, że każdy kamień układano co 2 i pół minuty. Dodajmy, że Egip­cja­nie nie znali koła i stali. A teraz pytanie: jaką dys­po­no­wali tech­no­lo­gią, że im się to udało?

  • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   Czytaj inne komen­ta­rze. To, że budowa trwała tyle lat (o ile trwała, bo słów Herodota nie można przyj­mo­wać bez­re­flek­syj­nie), nie oznacza w żadnym razie, że układano kamień co 2,5 minuty — bo to tak jakbyś wznosił dom kładąc tylko jedną cegłę, w jednym miejscu, w jednym momencie. To głupie zało­że­nie.

   • Krolkier

    ..
    Cfhhhi

 • Marta Buczyń­ska

  Mnie irytuje mowa o budowie naj­więk­szej piramidy i obli­cza­nie czasu, mate­ria­łów itp, potrzeb­nych do jej budowy. A przecież obok stoi druga piramida niewiele mniejsza, a jeszcze dalej trzecia. Jak się to wszystko doda do siebie, to wychodzą całkiem inne liczby.

 • Ireneusz Tac­ko­wiak

  Jestem inży­nie­rem kon­struk­to­rem i archi­tek­tem. Byłem w wielkiej pira­mi­dzie w Gizie, (do dwóch pozo­sta­łych nas nie wpuszczono).Byłym w “Czer­wo­nej” i “Łamanej” pira­mi­dzie
  w Dahszur. Zwie­dzi­łem Sakkarę i Abu Sir. (Abu Sir na nie­le­galu.) Muzeum Kairskie odwie­dza­łem nie raz. Wystar­czy spojrzeć na Sfinksa, który nie pasuje do piramid. Pre­cy­zyjne rzeź­bie­nia w Sakkarze i otwory wiercone w kamie­niach w Abu Sir oraz sar­ko­fagi “Serapeum” w Sakkarze dobitnie utwier­dzają mnie, że tego nie zbu­do­wali Egip­cja­nie Zahi Hawassa młotkiem i dłutem oraz sznur­kiem..