Sławny reżyser, jeszcze sławniejszy prowadzący, cudowne zdjęcia, gromada astronautów i niemały budżet. Czy to wystarczy aby kolejny program o naszej planecie uczynić świeżym i naprawdę intrygującym widowiskiem? Zapraszam na pierwszy sprawdzian i jednocześnie zapowiedź Przedziwnej planety Ziemi.

Muszę przyznać, że kiedy po raz pierwszy usły­sza­łem o nowej pro­duk­cji National Geo­gra­phic, zapra­gną­łem osten­ta­cyj­nie ziewnąć. Sam tytuł zachęcał do takiej reakcji. Prze­dziwna planeta Ziemia – trudno wyobra­zić sobie bardziej nijaki tytuł, zwłasz­cza gdy w ostat­nich latach byliśmy już raczeni takimi tworami jak Ziemia: Potęga planety, Jak ukształ­to­wała nas Ziemia, Ziemia z nieba, Ziemia: Nie­zwy­kły dzień z życia planety i oczy­wi­ście Planeta Ziemia (można bez udziw­nień?). Na całe szczę­ście ten przykład braku ory­gi­nal­no­ści oszpecił jedynie polską wersję językową pro­duk­cji. Pier­wotna nazwa One Strange Rock brzmi znacznie zgrab­niej i prawdę mówiąc trudno mi zro­zu­mieć dlaczego tłumacz nie postawił np. na Pewną dziwną skałę.

Rzecz jasna to tylko tytuł. Znacznie większy scep­ty­cyzm miała prawo wzbudzać zapo­wia­dana przezeń treść. Bo co nowego opo­wie­dzieć może nam tele­wi­zja na temat mat­czy­nej planety? Na całe szczę­ście nauka pozo­staje na tyle żywa, obszerna i nie­zrów­na­nie głęboka, że przy odro­bi­nie chęci (i środków) z każdego zagad­nie­nia, zawsze można wycisnąć kilka kropli więcej. I po seansie pierw­szego odcinka mogę ze spokojem stwier­dzić, że proces wyci­ska­nia prze­biegł w przy­padku naj­now­szego projektu National Geo­gra­phic bardzo sprawnie. Do tego wrócimy jednak później.

[ecko_youtube]9jd5t_jgq_o[/ecko_youtube]
Nowy projekt wpa­so­wuje się w trwającą już od kilku lat politykę National Geo­gra­phic, pole­ga­jącą na anga­żo­wa­niu w popu­la­ry­za­cję nauki cenio­nych fil­mow­ców. Wystar­czy przy­wo­łać ubie­gło­roczne hity, czyli Mars oraz pierwszy sezon Geniusza, zgrabnie ekra­ni­zu­ją­cego życiorys Alberta Ein­ste­ina.  W obu pracach palce maczał Ron Howard (reżyser Pięknego umysłu, Apollo 13, Frost/Nixon), zaś w siwo­włosą ikonę fizyki wcielił się rewe­la­cyjny Geoffrey Rush. Tym razem za kształt pro­duk­cji odpo­wiada Darren Aro­no­fsky. Jeśli nie możesz w tym momencie sko­ja­rzyć nazwiska, to śpieszę z wyja­śnie­niem, że wyre­ży­se­ro­wał on m.in. takie dzieła jak Pi, ZapaśnikRequiem dla snu, czy Czarny łabędź, który w 2011 roku przy­niósł mu nomi­na­cję do Oskara. Z kolei funkcję nar­ra­tora całej powieści powie­rzono Willowi Smithowi, znanemu zarówno z ról kome­dio­wych i sen­sa­cyj­nych (Bad Boys, Faceci w czerni), jak i poważ­niej­szych (Siedem dusz, czy mój ulubiony Jestem legendą).  Jednak naj­waż­niej­szymi boha­te­rami serii pozo­staje ośmioro astro­nau­tów, na barkach których w rze­czy­wi­sto­ści spoczywa mery­to­ryczny ciężar Prze­dziw­nej planety Ziemi. Pozwolę sobie przy­wo­łać osoby, które ujrzymy na ekranie:
 • Jerry Linenger: spędził 132 dni na stacji MIR, przeżył na orbicie poważny pożar;
 • Jeff Hoffman: astronom i astro­fi­zyk, ser­wi­so­wał na orbicie Kosmiczny Teleskop Hubble’a;
 • Mae Jemison: należała do załogi jednej z misji promu kosmicz­nego Ende­avour, co uczyniło z niej pierwszą czar­no­skórą kobietę w kosmosie;
 • Mike Mas­si­mino: latał waha­dłow­cami Columbia i Atlantis, później etatowy pra­cow­nik Centrum Lotów im. Johnsona.
 • Leland Melvin: na pokła­dzie Atlan­tisa odwie­dzał Mię­dzy­na­ro­dową Stację Kosmiczną w cha­rak­te­rze inży­niera;
 • Nicole Stott: człon­kini kilku załóg promu Disco­very, w tym ostat­niego. Prze­by­wała na ISS, gdzie zdobyła popu­lar­ność jako kosmiczna malarka;
 • Peggy Whitson: naj­dłu­żej prze­by­wa­jąca kobieta w prze­strzeni kosmicz­nej, a także dowódca dwóch wypraw na ISS;
 • Chris Hadfield: naj­słyn­niej­szy kana­dyj­ski astro­nauta, członek kilku załóg na ISS. Popu­larny dzięki swoim publi­ka­cjom na YouTube.
Wyżej wymie­nieni są kimś więcej niż typową dla tego typu utworów grupą eks­per­tów. Stanowią oni punkt zacze­pie­nia całej idei obmy­ślo­nej przez Aro­no­fsky­’ego. A idea ta polega ona na tym aby ukazać Ziemię jako jedną całość, swoisty statek kosmiczny całej ludz­ko­ści. Jako saga­now­ską błękitną kropkę zawie­szoną w bez­kre­sie kosmicz­nej czerni, samotną i zdaną tylko na siebie. Któż może to odczucie opisać spraw­niej od osób, które naocznie doświad­czyły tej nie­po­ję­tej per­spek­tywy?
[ecko_quote source=“Chris Hadfield”]Wezwano mnie do pracy. Złapałem poręcz. Ale podczas pracy nagle poczułem roz­ry­wa­jący ból w lewym oku. Jakby ktoś pchnął mnie nożem. Powieka zamknęła się i zacząłem łzawić. Kłopot w tym, że bez ciążenia łzy nie spadają. Kropla robiła się coraz większa. W końcu to małe jezioro, prze­pły­nęło nad moim nosem i trafiło w drugie oko. Powie­dzia­łem więc: Huston, mamy problem. Nie widzę, stra­ci­łem wzrok. Spraw­dzili możliwe przy­czyny i mówią: Może chodzić o naj­gor­szy sce­na­riusz, skażenie w skafandrze.[/ecko_quote]
Pomysł wypalił moim zdaniem w zupeł­no­ści. Autor kapi­tal­nie udo­wad­nia, iż bez względu na “przy­ziem­ność” tematu, dystans potrafi sku­tecz­nie zmienić nasze spo­strze­że­nia, a przy­naj­mniej uczynić je jeszcze cie­kaw­szymi. Zdarza się, że pro­wa­dzący monolog astro­nauta pozornie schodzi z tematu wdając się w odległe dygresje, ale tylko po to aby po chwili cała narracja ułożyła się w zaska­ku­jąco spójną całość. Jak na ironię najmniej istotnym (co nie znaczy, że słabym) ele­men­tem serialu staje się Will Smith. Trudno oprzeć się wrażeniu, że wypo­wia­dane przez aktora słowa służą głównie jako wypeł­niacz o quasi-filo­zo­ficz­nym zabar­wie­niu – choć charyzmy jako takiej odmówić mu nie sposób.
[ecko_fullpage_image]Wieża w Amazonii[/ecko_fullpage_image]
Każdy z dzie­się­ciu epizodów omawia dość szeroko jedno zagad­nie­nie, które zdaniem twórców czyni nasz glob tak wyjąt­ko­wym. Nie musisz zgadywać jakie to zagad­nie­nia, gdyż pro­du­cent ujawnił tytuły i stresz­cze­nia wszyst­kich odcinków. I tak, kolejno przyj­dzie nam posłu­chać opo­wie­ści o oddy­cha­niu i tlenie, życio­daj­nym zde­rze­niu ciał nie­bie­skich, magne­tos­fe­rze, szcze­gól­no­ści Ziemi na tle pozna­nych egzo­pla­net, ewolucji od pry­mi­tyw­nych do zło­żo­nych form życia, doborze natu­ral­nym i prze­trwa­niu, zagro­że­niach dla życia i wreszcie przy­szłej kolo­ni­za­cji obcych światów. Na pierwszy rzut oka, niewiele w tym ory­gi­nal­no­ści. Kluczem jest jednak prze­my­ślana formuła programu, a przede wszyst­kim próba podej­ścia do starych pro­ble­mów od nie­ty­po­wej, nie­ek­splo­ato­wa­nej strony.

Świetnie widać to już w odcinku pre­mie­ro­wym. Tytuł Oddech, mógłby zwia­sto­wać 50-minutowy wykład na temat wartości tlenu i potrze­bie ochrony naszej atmos­fery. Tym­cza­sem twórcy uraczyli nas intry­gu­jącą historią łańcucha zdu­mie­wa­ją­cych powiązań. Usły­szymy o tym, jak burze piaskowe w Afryce, płatki śniegu w Andach, “latające rzeki” i oce­aniczne stwo­rzonka pozo­stają w stałej łącz­no­ści, nie tylko dając nam wspól­nymi siłami tlen, ale również utrzy­mu­jąc jego stężenie w powie­trzu. Widz ujrzy wspa­niałą ama­zoń­ską puszczę i dowie się, że każde jej drzewo ma poten­cjał do zaopa­trze­nia w życio­dajny gaz dwóch ludzi – aby już po chwili usłyszeć, że… niemal cały ten tlen zostaje pochło­nięty przez las, który go wytwo­rzył. Czy to znaczy, że możemy prze­ro­bić Amazonię na wyka­łaczki i meble ogrodowe? Nie, ponieważ jej rośliny pomagają nam w oddy­cha­niu w zupełnie inny, bardziej subtelny sposób. Ale bez spo­ile­rów. 
[ecko_fullpage_image]Dallol w Etiopii[/ecko_fullpage_image]
Może popadnę w banał, ale moja opinia o serialu nie byłaby pełna, gdybym nie odniósł się do jego warstwy wizu­al­nej. Pozwolę sobie zatem na krótkie, ale konieczne stwier­dze­nie:

Planeta Ziemia jest nie tylko przedziwna, ale również przepiękna!

Cudowne zdjęcia od zawsze sta­no­wiły wizy­tówkę National Geo­gra­phic, bez względu na to czy mówimy o papie­ro­wym maga­zy­nie, czy stacji tele­wi­zyj­nej. One strange rock nie pozwala nam o tym zapo­mnieć. Spodobał mi się zabieg Aro­no­fsky­’ego, pole­ga­jący na wyraźnym odse­pa­ro­wa­niu zapie­ra­ją­cych dech w pier­siach ujęć przyrody, od mono­lo­gów Willa Smitha i astro­nau­tów. Tym ostatnim nadano cha­rak­ter gustow­nych prze­ryw­ni­ków utrzy­ma­nych w czarno-białej sty­li­styce. Potem na ekran wskakują genialne, barwne zdjęcia z naj­dal­szych zakątków świata i, rzecz jasna, z prze­strzeni kosmicz­nej. Naj­więk­sze wrażenie robią chyba liczne ujęcia wykonane z góry, nie tylko z pokładu ISS, lecz również mocno eks­plo­ato­wa­nych na każdym kroku dronów; jak również makro­fo­to­gra­fie. Pierwszy odcinek zachwyci nas m.in. obrazami Amazonii, pustyni Dallol w Etiopii (z uwagi na kolo­ry­stykę i ska­fan­dry naukow­ców przy­wo­ły­wały mi sko­ja­rze­nia z Breaking Bad), ark­tycz­nego Sval­bardu oraz peru­wiań­skiej La Rin­co­nady. Na uwagę zasłu­guje również tajska Wat Phra Dham­ma­kaya, gdzie po raz pierwszy pozwo­lono ekipie tele­wi­zyj­nej nagrać nocne obrzędy stu tysięcy bud­dy­stów. Ogółem, zgodnie z zapo­wie­dziami, w ciągu dzie­się­ciu odcinków odwie­dzimy aż 45 miejsc ze wszyst­kich kon­ty­nen­tów.
[ecko_fullpage_image]Wat Phra Dhammakaya w Tajlandii[/ecko_fullpage_image]
Jednym słowem: wido­wi­sko. Jedyne czego żałuję, to nie­moż­ność obej­rze­nia go w ultra HD, naj­le­piej na kinowym ekranie. 

Pierwszy odcinek, sta­no­wiący zaledwie 1/10 całego projektu nie uprawnia do wysta­wie­nia wiążącej oceny. Zachęca jednak do przy­zna­nia Aronofsky’emu nie­ma­łego kredytu zaufania. Prze­glą­da­jąc zagra­niczne recenzje (w USA wyświe­tlono już kilka odcinków), spo­tka­łem się z zarzutem wstawek ide­olo­gicz­nych. Na razie sam niczego takiego nie odno­to­wa­łem, a program wydaje się wyśmie­ni­cie wyważoną mie­sza­niną doku­mentu i małego dzieła sztuki. Czy dowie­dzia­łem się z Prze­dziw­nej planety Ziemi czegoś nowego? Tak, choć miałem przed seansem obawy. Czy zostałem ocza­ro­wany magią mistrzow­skich zdjęć i montażu? Bez wąt­pie­nia. I chcę więcej.

Premiera w najbliższy wtorek o godzinie 22:00 na National Geographic. Zalecam duży ekran.

 • karolina_ka

  Po tra­ile­rze jedno wielkie “wow”! Jeżeli ten serial tak właśnie wygląa to chcę to zobaczyć.

 • Julia

  Byle do wtorku. 🙂

 • luRp

  Witam, będzie można obejrzeć w inter­ne­cie powtórkę?

  • Spychacz

   Ja się podłączę do pytania i zapytam czy w ogóle w sieci można będzie obejrzeć. 🙂

  • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   Wiem, że minął rok, ale warto zauważyć, że seria jest dostępna na Net­fli­xie.

 • Geolog

  Kto to będzie dzisiaj oglądał jak liga mistrzów jest 🙂

 • http://www.blogpilastra.wordpress.com pilaster

  Obej­rza­łem pierwszy odcinek. Fak­tycz­nie, zdjęcia wizu­al­nie powalają na kolana. Ale warstwa mery­to­ryczna jest ubo­żuchna. W zasadzie wystar­czy­łaby na kilka minut narracji.

  “Wbrew powszech­nym mnie­ma­niom, lasy ama­zoń­skie nie są żadną światową “fabryką tlenu”. Decy­du­jąca rolę odgry­wają tu okrzemki — glony morskie. Aby efek­tyw­nie pro­du­ko­wać tlen potrze­bują do tego wymy­wa­nych przez rzeki, zdmu­chi­wa­nych przez wiatry i zgar­nia­nych przez lodowce, skład­ni­ków mine­ral­nych z kon­ty­nen­tów (jakich i dlaczego — nie wiadomo). Kiedy jest ich dużo, okrzemki się bujnie roz­wi­jają co widać z kosmosu. Kiedy jest ich mało, zamie­rają i pro­duk­cja tlenu spada. Niedobór tlenu jest dla ludzi bardzo szko­dliwy (nie wyja­śniono dlaczego), ale nadmiar również może być zagro­że­niem (nie wyja­śniono dlaczego również).

  I już. Tyle tego było na prawie godzinę filmu. 🙁

  Wielki fajer­werk i zde­cy­do­wany przerost formy nad treścią.

  dodat­kowo dwa bardzo poważne zgrzyty — co prawda nie wiem, czy nie zawinił tu polski tłumacz — spraw­dzać ory­gi­nału mi się nie chciało.

  1. Co to jest “gla­cjo­lożka”? Czapka gla­cjo­loga?
  2. Rośliny i glony nie prze­ra­biają dwu­tlenku węgla na tlen — nie wie pilaster już ile razy słyszał tą popu­larną brednię. Proces foto­syn­tezy pro­du­kuje tlen drogą fotolizy z WODY! (H2O)

 • http://www.blogpilastra.wordpress.com pilaster

  Obej­rza­łem drugi odcinek. Znów gigan­tyczny przerost roko­ko­wej, bo nawet nie baro­ko­wej, formy nad bardzo rachi­tyczną treścią. Znów szo­wi­ni­styczne potworki językowe “pilotka”, “inży­nierka” — tak jakby kobieta była zawsze ze swojej natury gorsza od mężczyzn i nie mogła być nor­mal­nym, peł­no­praw­nym, inży­nie­rem, czy pilotem.

  I znów dwa bardzo poważne błędy — pierwsza faza akrecji pyłu, z którego powstały planety, odbywała się nie w wyniku oddzia­ły­wań gra­wi­ta­cyj­nych, które dla tak małych ziaren są o wiele za słabe, tylko w wyniku przy­cią­ga­nia elek­tro­sta­tycz­nego.

  Po drugie ude­rze­nie mete­orytu Chi­cxu­lub było bardzo potężne i bez wąt­pie­nia odegrało dużą rolę w historii życia na Ziemi. Ale twier­dze­nie, że w jego wyniku “życie PRAWIE wymarło” to typowa dzien­ni­kar­ska, huma­ni­styczna, sen­sa­cyjka. Aby życie na Ziemi fak­tycz­nie wymarło w wyniku zde­rze­nia z jakimś ciałem nie­bie­skim, to musia­łoby być to coś wiel­ko­ści co najmniej Księżyca. A i to nie wiadomo czy na pewno.

 • http://www.blogpilastra.wordpress.com pilaster

  Obej­rza­łem trzeci odcinek. Znów wielka forma i mało treści i znów dwa poważne błędy. Na uspra­wie­dli­wie­nie twórców, można tylko powie­dzieć, że bardzo powszech­nie, także w innych filmach popu­lar­no­nau­ko­wych, spo­ty­kane

  1. Mars nie utracił swojej atmos­fery wskutek braku pola magne­tycz­nego i co za tym idzie w wyniku oddzia­ły­wa­nia z wiatrem sło­necz­nym (co ciekawe to sfor­mu­ło­wa­nie w ogóle w filmie nie pada — jest tylko ogól­ni­kowe “pro­mie­nio­wa­nie”), a przy­naj­mniej przed wszyst­kim nie dlatego. Wenus też nie ma pola magne­tycz­nego, leży dużo bliżej Słońca, a atmos­ferę ma bardzo gęstą. Księżyc Saturna Tytan, co prawda leży od Słońca daleko, ale pola magne­tycz­nego też nie posiada. A atmos­ferę gęstszą od ziem­skiej takoż.

  Mecha­ni­zmem, który odpo­wiada za ucieczkę gazów z planet typu ziem­skiego jest przede wszyst­kim wypływ hydro­dy­na­miczny, zwany też ucieczką Jeansa, a wiatr sło­neczny ma mniejsze zna­cze­nie

  2. Dwu­tle­nek węgla, jest owszem, głównym, a nawet jedynym gazem cie­plar­nia­nym na Wenus, ale na Ziemi, i w ogóle wszyst­kich globach posia­da­ją­cych zauwa­żalne ilości wody, tą rolę pełni para wodna i chmury, stąd porów­ny­wa­nie tych dwóch planet pod tym względem nie ma żadnego sensu. Na Marsie jest, licząc na masę, znacznie więcej CO2 niż na Ziemi (kil­ka­dzie­siąt razy więcej), a efekt cie­plar­niany jest bardzo bliski zera.

  Przy okazji przy­po­mnę błędy z odcinka drugiego, bo wpis na ten temat został usunięty przez cenzurę:

  pierwsza faza akrecji pyłu, z którego powstały planety, odbywała się nie w wyniku oddzia­ły­wań gra­wi­ta­cyj­nych, które dla tak małych ziaren są o wiele za słabe, tylko w wyniku przy­cią­ga­nia elek­tro­sta­tycz­nego.

  Po drugie ude­rze­nie mete­orytu Chi­cxu­lub było bardzo potężne i bez wąt­pie­nia odegrało dużą rolę w historii życia na Ziemi. Ale twier­dze­nie, że w jego wyniku “życie PRAWIE wymarło” to typowa dzien­ni­kar­ska, huma­ni­styczna, sen­sa­cyjka. Aby życie na Ziemi fak­tycz­nie wymarło w wyniku zde­rze­nia z jakimś ciałem nie­bie­skim, to musia­łoby być to coś wiel­ko­ści co najmniej Księżyca. A i to nie wiadomo czy na pewno.

 • Miszuk

  Ja obej­rza­łem i byłem bardzo zado­wo­lony. Nie wiem dlaczego nie­któ­rzy chcie­liby w pro­gra­mie tele­wi­zyj­nym dostawać wiedzę na poziomie pod­ręcz­ni­ków. Treści wcale nie jest mniej niż w innych tego typu pro­duk­cjach, a może się wydawać że jest inaczej w związku z większym roz­dź­wie­kiem między oprawą a treścią. Ale trudno za to winić sereial bo doszli­by­śmy do wniosku, że byłby lepszy gdyby gorzej wyglądał.

  Co do CO2 to dla mnie rozu­mo­wa­nie jest oczy­wi­ste. Para wodna pełni istotną rolę cie­plar­nianą, ale przecież jej nie emi­tu­jemy, w każdym razie nie bez­po­śred­nio. Jej ilość w atmos­fe­rze zależy od tem­pe­ra­tury Ziemi, a zatem i tak od stęzenia CO2 czy metanu w atmos­fe­rze.

  • http://www.blogpilastra.wordpress.com pilaster

   “Treści wcale nie jest mniej niż w innych tego typu pro­duk­cjach”

   Jest mniej. Nawet jeżeli się porówna z takim prze­cięt­nia­kiem, jak tasie­miec “How the Universe works”. Mniej tam fajer­wer­ków, a znacznie więcej treści, chociaż błędy też się trafiają (ten o polu magne­tycz­nym i wietrze sło­necz­nym też tam jest)

   A jeżeli się porówna z takim arcy­dzie­łem jak “Future is Wild”…

   “byłby lepszy gdyby gorzej wyglądał.”

   Wtedy byłby gorszy. 🙂 Strona wizualna i prze­piękne, wysma­ko­wane zdjęcia, to fak­tycz­nie naj­moc­niej­szy atut tego serialu.

   Ale już gdyby był trochę gorszy wizu­al­nie, a w zamian lepszy mery­to­rycz­nie…?

   “Para wodna pełni istotną rolę cie­plar­nianą”

   Decy­du­jącą. Przy­naj­mniej dla planety takiej jak Ziemia, z wodą na powierzchni. Na Wenus oczy­wi­ście jest inaczej i dlatego nie ma tu żadnej analogii.

   “stęzenia CO2 czy metanu”

   O metanie w filmie też nie było. Jak pisał pilaster, jest on baaardzo ubogi w treść.

 • http://www.blogpilastra.wordpress.com pilaster

  Obej­rza­łem czwarty odcinek. Chyba naj­lep­szy z dotych­cza­so­wych, a przy­naj­mniej pozba­wiony tak jaskra­wych, jak poprzed­nie, błędów.

  Nadal jednak treści mery­to­rycz­nej jest w nim tyle co kot napłakał, góra na kilka minut, nie na kil­ka­dzie­siąt.

  Zamiast poka­zy­wać powsta­nie życia (a przy­naj­mniej zade­mon­stro­wać naj­bar­dziej praw­do­po­dobne hipotezy), mamy prze­ślicz­nej urody zdjęcia pani eks­plo­ru­ją­cej naj­dłuż­sze na świecie jaskinie, potem pana wspi­na­ją­cego się na naj­wyż­szych na świecie wodo­spa­dach, innego pana wcho­dzą­cego na dachy wie­żow­ców, wreszcie pana nur­ku­ją­cego w pod­mor­skich jaski­niach.

  Tylko co to wszystko ma wspól­nego z tematem?

 • http://www.blogpilastra.wordpress.com pilaster

  Obej­rza­łem piąty odcinek. Tym razem przy­jemne zasko­cze­nie. Bo był nie tylko piękny, jak wszyst­kie dotych­cza­sowe, ale momen­tami także mądry. Krążenie pier­wiast­ków w przy­ro­dzie bardzo dobrze pokazane i opisane. Materia, zgodnie z pierw­szym prawem ekologii, krąży. Szkoda że zabrakło twórcom inwencji na poka­za­nie również, że energia prze­pływa.

 • http://www.blogpilastra.wordpress.com pilaster

  Obej­rza­łem szósty odcinek. Jakichś rażących błędów nie było, ale tym razem padł rekord. We wszyst­kich poprzed­nich odcin­kach, jak już pilaster pisał, było bardzo dużo pięknych zdjęć i obrazów a bardzo mało treści. W tym odcinku również piękna nie bra­ko­wało, ale treści tym razem było ..okrągłe zero. Już takie filmy jak “Atlantis” Bessona, czy “Makro­ko­smos” były równie piękne a bardziej treściwe.. W tym odcinku widz nie mógł się dowie­dzieć lite­ral­nie …niczego.

 • http://www.blogpilastra.wordpress.com pilaster

  O siódmym odcinku nie napisze pilaster nic więcej, czego by już wcze­śniej nie pisał, bo nic się w tej materii nie zmieniło. Pewne nie­do­po­wie­dze­nie dotyczy pocho­dze­nia plaż. Plaże z piasku z kora­low­ców fak­tycz­nie pochodzą w znacznej mierze z odchodów zwierząt, Ale plaże abra­zyjne, z glin polo­dow­co­wych — takie jak nad polskim Bał­ty­kiem, oczy­wi­ście nie, którego to zastrze­że­nia w filmie zabrakło.

 • http://www.blogpilastra.wordpress.com pilaster

  Ósmy odcinek nie­spo­dzie­wa­nie był bardzo, jak na ten serial, sensowny. Do pra­wi­dło­wego wniosku — że nie ma żadnych zaawan­so­wa­nych cywi­li­za­cyj­nie kosmitów podob­nych do ludzi — doszedł jednak droga nie­oczy­wi­stą i pokrętną.

  1. Kwestia chlo­ro­filu. Jeżeli maksimum pro­mie­nio­wa­nia sło­necz­nego przypada fak­tycz­nie na kolor żół­to­zie­lony, to zielony kolor chlo­ro­filu jest właśnie nie­zwy­kłą anomalią, którą nale­ża­łoby wyjaśnić, a nie zbywać, że chlo­ro­fil jest zielony, bo Słońce jest zielone. Nale­ża­łoby bowiem ocze­ki­wać czegoś odwrot­nego — że chlo­ro­fil kolor zielony będzie pochła­niać a nie odbijać

  2. Mito­chon­dria. Faktem jest że do powsta­nia komórki euka­rio­tycz­nej doszło w sposób mono­fi­le­tyczny — tylko raz. Nie wynikało ta trudność jednak z wchło­nię­cia póź­niej­szych mito­chon­driów, tylko z fuzji bakterii i archeonu z której wszyst­kie euka­rionty pochodzą. Wchło­nię­cie mito­chon­driów nie było aż tak nie­praw­do­po­dobne, skoro inna grupa komórek — przod­ko­wie roślin — wchło­nęła chlo­ro­pla­sty.

  Powsta­nie euka­rion­tów nie jest jednak nie­praw­do­po­dobne, wymaga tylko odpo­wied­niego śro­do­wi­ska — kon­kret­nie natle­nio­nego, bo tylko w nim symbioza z mito­chon­driami jest ewo­lu­cyj­nie opła­calna. Zaś wolny tlen w atmos­fe­rze może zaist­nieć tylko dzięki foto­syn­te­zie tlenowej — czyli pobie­ra­ją­cej wodór do redukcji CO2 z rozkładu wody — i tu jest to wąskie gardło, które nie dopusz­cza życia we Wszech­świe­cie do rozwoju w bardziej złożone od bakterii formy.

 • http://www.blogpilastra.wordpress.com pilaster

  Dzie­wiąty odcinek znów wła­ści­wie o niczym. Ani nie dowie­dzie­li­śmy się dlaczego człowiek ma taki wielki mózg, ani dlaczego ten mózg daje taką przewagę inte­lek­tu­alną i pozwolił na zbu­do­wa­nie cywi­li­za­cji naukowo tech­nicz­nej.

 • http://www.blogpilastra.wordpress.com pilaster

  W ostatnim odcinku jedynym godnym uwagi frag­men­tem był film z lądo­wa­nia Sojuza — fak­tycz­nie mocny.

  Ogólnie — dla kogo ten serial był prze­zna­czony? Jeżeli dla ludzi, którzy by chcieli się czegoś na temat poru­szany w filmie dowie­dzieć — no to było cał­ko­wi­cie chybione, bo jakiej­kol­wiek mery­to­rycz­nej wiedzy, w ilo­ściach więk­szych niż home­opa­tyczne, w serialu nie było. Może w takim razie był to film dla estetów, lubią­cych ładne, wysma­ko­wane zdjęcia i sceny, fanów, których zachwy­cił “Atlantis”, czy “Makro­ko­smos”? To po co w takim razie wstawili do filmu gadające, prze­waż­nie o niczym, głowy? W dodatku kosmo­nauci, choć zapewne świetni fachowcy i naukowcy, to na tle pro­fe­sjo­na­li­zmu Willa Smitha wypadli przed kamerą wyjąt­kowo drętwo i sztywno. Spo­koj­nie można by ich wszyst­kich usunąć, bez żadnej dla widza szkody.

  Nie ma zatem serial żadnego sen­sow­nego “targetu”, może nie licząc tylko grupki niezbyt bystrych osob­ni­ków, którym “nauka­wość” z jednej strony nie­sły­cha­nie imponuje, z drugiej zaś zro­zu­mie­nie jak naprawdę działa nauka i na czym ona polega, wykracza daleko poza ich moż­li­wo­ści inte­lek­tu­alne.

  Serial jest zatem samą formą, bez żadnej treści, co oznacza, że mieści się w gatunku sztuki zwanym for­ma­li­zmem, tak nie­chęt­nie trak­to­wa­nym przez nie­gdy­siej­szą władzę ludową, że aż stało się to przy­sło­wiowe — wystar­czy obejrzeć stosowną scenę z “Rejsu” 🙂