Mam nadzieję, że każdy z moich czytelników wie co kryje się za goszczącą w wielu równaniach fizyki relatywistycznej, magiczną literką c. Einsteinowska teza o nieprzekraczalnej prędkości światła w próżni, zawiera jednak pewien haczyk: kosmiczny ogranicznik prędkości może przekroczyć… sam foton.

Jak można nie kochać Richarda Feynmana? Zawsze gdy kończę przygodę z jego kla­sycz­nymi tekstami, czuję się jakbym własnie wysiadł z rol­le­co­asteru. Nawet naj­bar­dziej oczy­wi­ste reguły rządzące rze­czy­wi­sto­ścią, okazują się nagle skrywać drugie dno. I tak, po prze­wer­to­wa­niu jednej z feyn­ma­now­skich prac, uwzględ­nie­niu ele­men­tar­nych praw fizyki i kilku ude­rze­niach się w czoło (“przecież to oczy­wi­ste!”) okazało się, że nie­zdy­scy­pli­no­wane fotony nie chcą słuchać słynnego nakazu Ein­ste­ina. W każdym razie, nie w sposób bez­względny.

Dla przy­po­mnie­nia: szcze­gólna teoria względ­no­ści kate­go­rycz­nie odmawia obiektom posia­da­ją­cym jaką­kol­wiek masę, prawa do osią­gnię­cia, a tym bardziej prze­kro­cze­nia, bariery pręd­ko­ści światła w próżni wyno­szą­cej 299 792 km/s. Same fotony prze­by­wa­jąc w próżni, powinny poruszać się właśnie z powyższą pręd­ko­ścią i po liniach prostych. Od razu zaznaczę, że oba postu­laty zasad­ni­czo są praw­dziwe i w praktyce spraw­dzają się rewe­la­cyj­nie. Na drobny wyłom natra­fimy dopiero po zbadaniu poje­dyn­czych fotonów, uwię­zio­nych na małej prze­strzeni.

Dla tych co spali w szkole — wzór inter­fe­ren­cyjny.

Przy­wo­łajmy cho­ciażby stan­dar­dowe, szkolne doświad­cze­nie z dwoma szcze­li­nami i roz­pa­trzmy ten drugi problem. Eks­pe­ry­ment opra­co­wany przez Younga, prawie dwieście lat temu wskazał na falową naturę światła. Jak zapewne wiecie, posta­wie­nie przegród z otworami na drodze wystrze­lo­nych cząstek wpływa na ich osta­teczną tra­jek­to­rię. Nie zacho­wają się one jak pociski karabinu, lecz ułożą na ekranie wzór inter­fe­ren­cyjny. Każda jedna cząstka może wybrać dowolną, nawet naj­bar­dziej dziwną trasę i wylą­do­wać w dowolnym miejscu – jednak praw­do­po­do­bień­stwo poszcze­gól­nych zdarzeń pozo­staje różne. Dwie szcze­liny spo­wo­do­wały, że fale praw­do­po­do­bień­stwa zaczęły – jak to fale mają w zwyczaju – wza­jem­nie się wzmac­niać i wygaszać. Prosta prze­szkoda znacznie zwięk­szyła szansę na tra­fie­nie fotonu (bądź też elek­tronu lub  innej cząstki) w takie miejsce na ekranie, aby przy­czy­nić się do stwo­rze­nia prążków inter­fe­ren­cyj­nych (po więcej udaj się do  tego tekstu). To fun­da­ment mecha­niki kwan­to­wej.

W związku z sumowaniem po trajektoriach, cząstka nie zawsze porusza się w standardowy sposób

Mało kto, dumając nad powyż­szym doświad­cze­niem, zasta­na­wia się nad tym jakiego figla spłatał nam foton. Otóż okazuje się, że zamiast bez­względ­nie prostej ścieżki, “skacze” on sobie tu i tam, a tra­jek­to­ria jego lotu zależy wyłącz­nie od praw­do­po­do­bień­stwa. Kwant światła to wyjąt­kowy zło­śli­wiec, bowiem im mniej swobody mu zapew­nimy, tym bardziej będzie kom­bi­no­wał. Z kolei cał­ko­wita wolność, zwiększy praw­do­po­do­bień­stwo wyboru przez światło… prostej drogi. Dla uprosz­cze­nia można powie­dzieć, że naj­gor­sze, długie i zróż­ni­co­wane moż­li­wo­ści wza­jem­nie się niwelują, podczas gdy naj­lep­sze wzmac­niają. W praktyce, poza warun­kami labo­ra­to­ryj­nymi foton zazwy­czaj nie posiada niemal żadnych ogra­ni­czeń, toteż naj­krót­sze i naj­bar­dziej zbliżone tra­jek­to­rie ciągle dodają się do siebie, dzięki czemu otrzy­mu­jemy naprawdę wysokie praw­do­po­do­bień­stwo stwo­rze­nia idealnie prostej wiązki światła.

Z tytułową pręd­ko­ścią światła w próżni rzecz ma się podobnie. Znów wpadamy w tarapaty gdy na scenę wchodzi mecha­nika kwantowa i  mie­sza­jące w głowach ampli­tudy praw­do­po­do­bień­stwa. Wypusz­czony foton, jak już wiemy, ma okre­śloną szansę na prze­by­cie danej drogi i wylą­do­wa­nie w ocze­ki­wa­nym celu. Ryszard wspomina o ampli­tu­dzie prze­nie­sie­nia się z punktu A do punktu B. Ma ona zależeć od poło­że­nia i różnicy czasu między oboma sta­no­wi­skami. Wynik jaki otrzy­mu­jemy stosując odpo­wiedni wzór w zasadzie równa się staremu, dobremu c. Jednakże, aby nie było zbyt nudno istnieje nie­wielka szansa na wynik… mniejszy lub większy od kla­sycz­nego 299 792 km/s. Oznacza to, że dla poje­dyn­czego fotonu pojawia się ampli­tuda procesu, w którym prze­cho­dzi on samego siebie.

Haczyk? Taki sam jak poprzed­nio: praw­do­po­do­bień­stwo wystą­pie­nia takiego dzi­wac­twa pozo­staje uspo­ka­ja­jąco bliskie zeru. Co waż­niej­sze, w rze­czy­wi­sto­ści makro­sko­po­wej ampli­tudy znoszą się niemal idealnie, dając ele­gancko uśred­nioną, stałą i pewną prędkość światła.

Literatura uzupełniająca:
R. Feynman, QED. Osobliwa teoria światła i materii, przeł. H. Białkowska, Warszawa 2002;
J. Gribbin, Kotki Schrodingera, czyli poszukiwanie rzeczywistości, przeł. J. Bieroń, Warszawa 1999.
 • MapaKota

  kto już raz pozna Feynmana, nigdy nie będzie się mógł od niego oderwać 😉

 • ew4te4

  no wolniej to normalne, foton moze leciec z mniejsza pred­ko­scia, ba! moze sie zatrzy­mac
  dziwne, ze o tym nie wiesz udajacy eksperta nacia­ga­czu

  • Chris

   Wydaje mi się, że artykuł jest o fotonie poru­sza­ją­cym się szybciej niż prędkość światła a nie wolniej. Autor wspo­mniał, że foton, może lecieć także wolniej ale nie potrak­to­wał tego jako jakieś większe halo, bo jest to dla niego natu­ralne.

  • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   Baranku drogi, zatrzy­mać się foton sam z siebie w próżni nie może — my eks­pe­ry­men­tal­nie możemy wpłynąć na jego prędkość, choćby prze­pusz­cza­jąc go przez dany ośrodek. Tekst jest o czymś zupełnie innym.

   • Bean

    Nie ważne czy sam z siebie czy z jakąś pomocą, Foton nie posiada masy spo­czyn­ko­wej, gdyby mógł się zatrzy­mać, przestał by istnieć.

   • m

    Proszę nie karmić trolla! 😉

  • Waligóra

   Tyle tekstów, tak mało czasu na hej­to­wa­nie… Szkoda że popis nie wyszedł 🙂

 • Szakuł Ikswogor

  trzeba jednak zaopa­trzyc sie w tą auto­bio­gra­fię Feynmana

  • Gość

   Zde­cy­do­wa­nie!
   Ja prze­czy­ta­łem ją równo rok temu (no, w styczniu 2014) i od tego czasu książkę poży­czy­łem chyba z 10 razy, bo wszyst­kim polecam, a Ci, którym pożyczam, zacie­ka­wiają się, a następ­nie zachwy­cają 😀
   Książkę czyta się jednym tchem, pokazuje fascy­nu­jące spoj­rze­nie na wiele aspektów życia i na naukę.
   Polecam, polecam, polecam! 😉
   “Pan raczy żartować…” jest dla każdego czy­tel­nika, bo to książka i do pośmia­nia, i do pomy­śle­nia (a jak już się śmiejemy, to zde­cy­do­wa­nie w głos [spraw­dzone na każdym znajomym czy­ta­ją­cym 😉 ] ).

   • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

    Ale tu warto zwrócić uwagę jeszcze na drugą książkę o cha­rak­te­rze auto­bio­gra­ficz­nym, tj. “A co ciebie obchodzi, co myślą inni?” — wcale nie gorszą od poprzed­niczki.

 • Adamsky

  Kolejny świetny artykuł, brawo! Też jestem fanem Feymana 🙂 Wreszcie powrót do fizyki, ostatnie artykuły o wierze lekko mnie zanie­po­kiły. Ale widać nie było potrzeby 🙂 Oby tak dalej, świetny język — idealny do prac popu­lar­no­nau­ko­wych 😀

  • mirek57

   Wiara nie jest (ogólnie) powodem do nie­po­koju. Powodem do nie­po­koju są fanatycy. Obo­jęt­nie z której stony.

   • m

    Nie­umie­jęt­ność logicz­nego myślenia i infan­tylna wiara w magię przez osobę dorosłą jest powodem do nie­po­koju.

 • Antoni Gaudi

  Foton, który “leci” do nas z galak­tyki M31, wg. nas będzie podążał 2,5mln lat. To jaki czas minie dla “niego”, T=0 czy trochę więcej? Czy obejmą go efekty rela­ty­wi­styczne Lorentza (dyla­ta­cja czasu i drogi)? Więc w kon­se­kwen­cji stała prędkość światła “c” zostanie naru­szona czy jednak nie? I to już nie­za­leż­nie od jego “ścieżki”.

  Hmmm… Naj­bar­dziej nie­sa­mo­wite jest jednak to, że jako naukowy “cywil” i nie fizyk, ale chemik z czasów PRL‑u, często rozumiem to co piszesz także w sposób “skwan­to­wany”, czyli czasami tak, czasami nie, czasami tylko trochę. Ale Twój blog jest naprawdę świetny i daje niezłego kopa moim starym wyle­nia­łym szarym komórkom. Jestem Twoim fanem. Pisz więcej! Pozdra­wiam.

  • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   Nie pamiętam, który fizyk to napisał, ale dla fotonu nadal trwa moment wiel­kiego wybuchu — czas stoi w miejscu, więc jak słusznie zauwa­ży­łeś t=0. 😉

   • Piotr Koło­dziej­ski

    Ciekawy gedan­ke­ne­xpe­ri­ment ale troche nie­spójny. Nie wiem jaki fizyk to napisał ale mi inny fizyk powie­dział, że z fotonem nie mozna związać układu odnie­sie­nia więc roz­pa­try­wa­nie tego co “widzi” foton nie ma zbytnio sensu.

   • Gancus

    Troche nad tym myślałem i może to co myśle to są cał­ko­wite bzdury ale napiszę.
    Skoro dla fotonu t = 0, to znaczy że foton wyemi­to­wany teraz został wyemi­to­wany w tym samym momencie co foton wyemi­to­wany 1mld lat temu i tutaj naj­cie­kie­kaw­sze, w tym samym momencie co foton wyemi­to­wany za 1mld lat. I tutaj moje prze­my­śle­nia, czas tak naprawdę nie istnieje, a cała historia jest z góry okre­ślona i nie mamy na nią wpływu, a to co odczu­wamy jako czas jest tak naprawdę pewnym złu­dze­niem. Można by to porównać do filmu, możemy go oglądać, przy­spie­szać, zwalniać, czy nawet oglądać od tyłu, ale nie mamy wpływu na historię w nim przed­sta­wioną, nie­za­leż­nie którą klatkę akurat będziemy oglądać to i tak będzie ten sam film, z tą samą fabuła, zaj­mu­jący ciągle tyle samo bajtów na dysku naszego kom­pu­tera. Chodzi mi o to że wszech­świat jest właśnie takim filmem, a to co odczu­wamy jako czas jest takimi poje­dyń­czymi klatkami nastę­pu­ją­cym jedna po drugiej. Mam szczerą nadzieję że się mylę, bo to było w sumie dosyć smutne.

 • Hell Awaits

  Bardzo ciekawy artykuł, podobało mi się odnie­sie­nie do entro­picz­nej natury naszego świata, a szcze­gól­nie tego “nie­wi­docz­nego” ( cho­ciażby model Bohra o pojem­niku z gazem ),a jak wiemy z mate­ma­tyki syme­tryczne modele , mogą mieć nie­sy­me­tryczne roz­wią­za­nia. I jeszcze jedno, dlaczego foton “nie­kon­tro­lo­wany” wybiera naj­prost­szą drogę ? I czy jest na taką niwe­la­cją moż­li­wo­ści , być może jakichś mate­ma­tyczny rozpis? Dzięki z góry za odpo­wiedź.

 • zap

  To można prze­kro­czyć c czy nie? Cząstka nie mająca masy (foton?) może prze­kro­czyć c? Czy zabrania tego jakieś prawo?

  • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   Nie odpowiem inaczej niż napi­sa­łem w artykule :). W “nor­mal­nych” warun­kach to wyklu­czone, ale biorąc w rachubę kwantowe reguły wszystko pozo­staje kwestią praw­do­po­do­bień­stwa. Na krótkim dystan­sie, w zamknię­tym pomiesz­cze­niu, poje­dyn­czemu fotonowi może zdarzyć się trafić z punktu A do B szybciej (lub wolniej!) niż powinien. W świecie makro­sko­po­wym nastę­puje uśred­nie­nie dzięki czemu mamy twardą i prze­wi­dy­walną rze­czy­wi­stość. Co do prze­kra­cza­nia c — ono samo jest swego rodzaju prawem. Podobnie możesz pytać np. czy możemy osiągnąć tem­pe­ra­turę niższą niż zero abso­lutne. W obu przy­pad­kach istnieją pewne “sztuczki” i wyłomy, ale zasada pozo­staje zasadą.

   • yaxoo

    To ja mam inne pytanie, ale chyba wciąż w temacie. Z teorii Ein­ste­ina wynika, że światło zawsze prze­miesz­cza się z pręd­ko­ścią c, bez względu na to, cy by nie robił obser­wa­tor, który to światło mierzy. W efekcie głupia ta nazwa, że to teoria względ­no­ści, ja bym powie­dział, że to teoria abso­lut­nej bez­względ­no­ści: prędkość światła w próżni zawsze, ale to zawsze wynosi c. Zatem co będzie, kiedy zapalimy na Ziemi latarkę a koledze obok — naszemu obser­wa­to­rowi — nadamy prędkość bliską pręd­ko­ści światła? Nasz kolega goni fotony z latarki w próżni kosmicz­nej, ale sam też ma latarkę. Co się stanie, gdy mknąc przez kosmos z pręd­ko­ścią, dajmy na to, c — 0,000000000000000000000001 x 10^(-10) m/s, zapali swoją latarkę? Fotony z jego latarki powinny wystrze­lić z pręd­ko­ścią c. Czy będzie to taka sama prędkość c1, jaką mają fotony z latarki zapa­lo­nej na ZIemi i jaką prawie osiąga nasz kosmiczny obser­wa­tor? Jeżeli tak, to wówczas nasz kosmiczny obser­wa­tor zaob­ser­wuje, że światło z jego latarki bardzo wolno się prze­miesz­cza, w tempie, jaki sam posiada. Zgodnie z teorią względ­no­ści, powinny te fotony osiągnąć jednak prędkość c2, także wyno­szącą c, ale względem kosmicz­nego obser­wa­tora, który zapalił latarkę w kosmosie. Czyli z punktu widzenia Ziemi światło to powinno być szybsze! Wiem, że to zagadka stara jak sama teoria względ­no­ści, ale wciąż budzi pewne emocje.

   • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

    Odnoszę wrażenie, że gdzieś po drodze gubisz esencję, czyli względ­ność obser­wa­to­rów. Kosmiczny obser­wa­tor prze­miesz­cza się z pręd­ko­ścią bliską c, względem czegoś i odpo­wied­nio wolniej dla niego płynie czas. Ale masz rację co do nazwy: równie popraw­nie mogli­by­śmy mówić o teorii bez­względ­no­ści pręd­ko­ści światła. No ale Newton i te sprawy… 🙂

   • yaxoo

    Tak, wystrze­lony z pręd­ko­ścią prawie c kosmiczny obser­wa­tor porusza się tak względem Ziemi. Na dosta­tecz­nym dystan­sie będzie widziany z Ziemi niczym dość nie­ru­chomy punkt na niebie. Ale zauważ, że światło wyemi­to­wane na Ziemi razem z tym obser­wa­to­rem porusza się podobnie jak tenże obser­wa­tor, tj. chodzi mi o prędkość. Prawie wspólnie mijają te same punkty prze­strzenne, prawie w tym samym czasie mijają odległe gwiazdy. Ale co się dzieje, gdy tenże obser­wa­tor wyemi­tuje światło? Oddali się od niego z pręd­ko­ścią c. Tak, jakby się w ogóle nie poruszał. Ale jak to będzie wyglądać z Ziemi? Gość sunie tak szybko, jak fotony, wyciąga latarkę i? Jak dla mnie, idealny temat na artykuł 🙂

   • Miłosz Sowiecki

    Prawie c to nie c. To tak jakby zesta­wiać skoń­czoną liczbę z nie­skoń­czo­no­ścią, dla fotonu poru­sza­ją­cego się z c jaki­kol­wiek obiekt posia­da­jący masę i poru­sza­jący się z prawie c wciąż jest sta­tyczny. Ta różnica choćby i 1km/h to wciąż jak nie­soń­czo­ność nie­moż­liwa do osią­gnię­cia, nie­skoń­czo­ność która ma swoje odbicie w czasie, stąd obaj obser­wa­to­rzy będą odbierać nie­skoń­czo­ność tak samo. Też zajęło mi kilka lat, żeby to zro­zu­mieć.

   • seba

    Problem z tym, że pró­bu­jesz sobie to wyobra­zić w 3 wymia­ro­wej prze­strzeni z abso­lut­nym czasem (Ary­sto­te­les) a takie coś nie spełnia ocze­ki­wań nawet teorii new­to­now­skiej. Czy punkt który ozna­czysz w jednej chwili (1,2,3) po sekun­dzie dalej ma te same współ­rzędne ?? a może zależy to od układu, który wybie­rzesz ? Zanim przej­dziesz do analizy ruchu światła dobrze jest zro­zu­mieć 1 zasadę dynamiki newtona . Dlaczego napisane jest w niej, że się nie porusza lub porusza się z ruchem jed­no­staj­nym ? to w końcu porusza się czy nie ? w końcu ziemia krąży wokół słońca czy słońce wokół ziemi ??

   • arthy

    A czy foton prze­kra­cza­jący predkosc swiatla nie zacznie sie cofac w czasie? W eks­tre­mal­nym przy­padku wrocilby do punktu wyjscia.
    Gdyby na drodze z pkt a do pkt b tylko na chwile prze­kro­czyl predkosc swiatla i sie cofnal w czasie to w punkcie doce­lo­wym wygla­da­loby, ze nie osiagnal pred­ko­sci swiatla. Czy to sa bzdury czy brzmi logicz­nie?

   • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

    Tylko widzisz, my tu mamy do czy­nie­nia z fizyką kwantową. Kiedy roz­pa­tru­jemy sumo­wa­nie po tra­jek­to­riach czy np. ruchy elek­tro­nów z uwzględ­nie­niem zasady nie­ozna­czo­no­ści, fizyka rela­ty­wi­styczna schodzi na margines. Co zrobić żeby dane ciało uległo dyla­ta­cji czasu? Trzeba mu nadać energię aby poru­szało się z bardzo dużą pręd­ko­ścią po danej trasie. W opisanym przy­padku wyłom stanowi nie­ozna­czo­ność stanu i poło­że­nia cząstki, jest pewne nie­wiel­kie praw­do­po­do­bień­stwo, że pojawi się ona gdzie indziej niż się spo­dzie­wamy. Podej­rze­wam, że bez względu na to wszystko “z punktu widzenia” fotonu nic się nie zmienia — tj. dla niego czas nie istnieje.

   • Frak­ma­jer

    Skoro dla fotonu czas nie isnieje to znaczy w mógłby być w każdym miejscu we wszech­świe­cie w tym samym czasie, skąd więc wiadomo że fotony są ciągle emi­to­wane, a nie isntieje tylko jeden foton na cały wszech­świat?

   • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

    Ale dlaczego np. foton gamma wyło­niony gdzieś na początku ist­nie­nia wszech­świata ma być tożsamy z tym fotonem, który opuszcza żarówkę w mojej lampce w tym momencie?

    Mniej więcej chyba pojmuję sposób rozu­mo­wa­nia. Coś podob­nego skłoniło nie­któ­rych fizyków do hipotezy jednego elek­tronu. Według niej w całym wszech­świe­cie istnieje tylko jedna taka cząstka, ale odbija się ona w cza­so­prze­strzeni wte i we wte, tworząc iluzję ist­nie­nia biliar­dów elek­tro­nów. Ale oczy­wi­ście tworzy ona więcej pro­ble­mów niż roz­wią­zuje, więc raczej należy ją trak­to­wać w kate­go­riach cie­ka­wostki. 🙂

   • Frak­ma­jer

    Ale skoro fotony są cały czas emi­to­wane to znaczy że mają jakiś początek swojej egzy­sten­cji, ale skoro dla niego czas nie istnieje to jak można mówić o jakimś początku albo końcu? Sorki że tak drąże temat, ale nie daje mi spokoju jedna rzecz, weźmy jednego fotona wymi­to­wa­nego ze słońca, kiedy z jego per­spek­tywy zostanie wyemi­to­wany następny foton? I kiedy został wyemi­to­wany poprzedni?

   • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

    Ale czym innym jest kwestia upływu czasu, a czym innym jego poja­wie­nie. Okej, t=0, ale dopiero jak powsta­nie obiekt, dla którego t=0. Pewnie po prostu cały czas trwa początek, czyli ułamek sekundy równy czasowi Plancka od poja­wie­nia się fotonu trwa wiecz­ność. Ja to sobie próbuję prze­ło­żyć na analogię prze­strzenną. Ruch ciała może wynosić zero, ale najpierw musi się pojawić, gdzieś w prze­strzeni po prostu być umiej­sco­wiony. Tak foton jest umiej­sco­wiony gdzieś na osi czasu. Tyle, że nie posuwa się do przodu.

   • Jacek Izdebski

    Frak­ma­jer. Widzę, że to pytanie sprzed dwóch lat, ale czy uzy­ska­łeś na nie odpo­wiedź ?

   • Pan­Ka­ra­luch

    Jacku. Chyba nie uzyskał, a to juz 4 lata 🙂

    Swoją droga, wszyst­kie te wzbu­dze­nia ener­ge­tyczne (fotony, elek­trony, takie tam) może wyglą­dają, zacho­wują się tak tylko z naszej, 4‑ro wymia­ro­wej per­spek­tywy?

    Rozważ, że może jest tak, że opi­su­jemy zjawiska ener­ge­tyczne, które mate­ria­li­zują się nam jako poszcze­gólne pola i ich poten­cjały oraz prze­różne tego kon­fi­gu­ra­cje pro­wa­dzące do two­rze­nia się materii… nato­miast z per­spek­tywy — nazwijmy to wyższych wymiarów — mamy do czy­nie­nia z czymś czego czas=przestrzeń nie dotyczy.

    Meta­fo­rycz­nie rzecz ujmując, to wzbu­dze­nie ener­ge­tyczne, które nazywamy poru­sza­ją­cym się fotonem, jest jedynie mani­fe­sta­cją rzeczy “wyższego rzędu”, dla której czas/przestrzeń nie istnieje. My tylko obser­wu­jemy fragment, wycinek, tylko to co udaje nam się opisać i zmierzyć w naszej rze­czy­wi­sto­ści zde­ter­mi­no­wa­nej przez swoją objętość. Rze­czy­wi­sto­ści mani­fe­stu­ją­cej się prze­strze­nią właśnie, z czasem będącym jedynie miarą tejże.

    Dlatego porusz­ta­jacy się foton jest jedynie obrazem czegoś znacznie szer­szego, obrazem wykro­jo­nym i udo­stęp­nio­nym nam przez sam udział tegoż w naszym świecie.

 • http://mathspace.pl/ MathSpace.pl

  Również podzi­wiam Feynmana — ta jego prze­ni­kli­wość, sposób poka­zy­wa­nia, że proste jest złożone, a złożone może wydawać się proste… Bardzo fajny artykuł — nigdy nawet nie zadałem sobie pytania czy foton może prze­kro­czyć c 🙂

 • seba

  światło nie porusza się po prostych .… tylko po geo­de­zyj­nych, które w płaskiej prze­strzeni mogą być prostymi. “Tra­jek­to­ria lotu zależy od praw­do­po­do­bień­stwa” — może by tak jednak jakiś pod­ręcz­nik ? bo ze zro­zu­mie­niem tematu ciężko. Tra­jek­to­ria czego ? fali kla­sycz­nej ? wektora stanu ? Czyli uważa Pan również, że mecha­nika kwantowa to teoria sta­ty­styczna ? Doceniam, że stara się Pan pisać o tych trudnych tematach ale może zamiast opisów słownych sięgnie kiedyś Pan po pod­ręcz­nik z Mecha­niki Kwan­to­wej i prze­sta­nie pro­pa­go­wać “kla­syczną” inter­pre­ta­cje tam gdzie jej nie ma ? Obraz inter­fe­ren­cyjny zawsze pojawia się po czasie w którym światło przebyło drogę od szczelin do detek­tora i nigdy nie porusza się z v > c. Pomi­ja­jąc fakt, że pojęcie tra­jek­to­rii w MK nie ma uza­sad­nie­nia.

  • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   Ale proszę nie pisać, że docenia pan trud popu­la­ry­za­tor­ski kiedy żąda pan właśnie wywodu czysto nauko­wego od nie­nau­kowca. Mógłbym polecić panu proste ćwi­cze­nie pole­ga­jące na spło­dze­niu popu­lar­no­nau­ko­wego tekstu na taki czy inny temat, aby sam pan staną przed dyle­ma­tami typu — “napisać o liniach prostych (zwłasz­cza, że inne teksty traktują o cza­so­prze­strzeni), czy najpierw walnąć 5 stron o geo­me­trii nie­eu­kli­de­so­wej” — i spraw­dze­niu reakcji czy­tel­ni­ków. Nie raz i nie dwa pisali do mnie zawodowi fizycy, nawet pra­cow­nicy naukowi i z zasady odnosili się do moich wypocin z uznaniem. To miłe, ale przede wszyst­kim piszę dla pasjo­na­tów takich jak ja — i to na ich uwagę liczę.
   http://forum.cdaction.pl/index.php?app=blog&module=display&section=blog&blogid=66&showentry=37025
   Nie depre­cjo­no­wał­bym też pracy “QED” Feynmana, nawet jeśli dla pana jest zbyt banalna.

   • Terra

    Porusza sie naj­krot­szymi drogami (takie mamy koncowe wrazenie/obserwacje).
    No wlasnie czy po geo­de­zyj­nych czy po naj­krot­szych (w cza­so­prze­strzeni). Odle­glosc jest mierzona i w czasie i w prze­strzeni (cza­so­prze­strzeni).
    O prostych to zdaje sie mowil Newton.
    Ja bym pisal : po naj­krot­szych (bez wnikania w cza­so­prze­strzen).

 • ALEX

  W sekun­dzie jest 1000 mili­se­kund.
  1.Pytanie jak widzi oko mili­se­kundy ? .
  mój wzór taki 0–1‑2–3‑100–300-500–700-1000 ?
  Jaką mili­se­kundę widzi oko po zero i po 1 mili­se­kun­dzie ?

  2. Pytanie jaka siła lub energia pcha foton ? pacz pytanie 4
  3. Pytanie poka­rze­cie lub opi­sze­cie mi foton w wymia­rach 20 cm ?
  4. Jak prze­ro­bi­łeś 1 miligram energii gazu / benzyny /siarki itd na moc fotonu jako światła i wiecz­ność ?
  5. Dla czego nie zamkniesz tego cuda w silniku ? był by wieczny ?
  6. Opisz świat fotonu przed startem . Powiększ do piłki dla lepszego obrazu
  7. Teraz wytłu­macz jak coś bez masy odsuwa przed sobą masę ?
  8. Foton daje ciepło co to za ciepło i jakie jest jego wiecznie źródło ?
  9. Teraz opowiedz jaką skorupę posiada foton ?

  Na prawdę jestem ciekaw tych pytań ?

 • M

  śNie czytałem innych postów (wszyst­kich) więc może to pytanie już gdzieć padło…
  Jeśli obser­wa­tor A oddala się z pręd­ko­ścią światła względem obser­wa­tora B i zapali słynną latarkę w stronę obser­wa­tora A — to czy obser­wa­tor A zobaczy światło? Albo jeśli zapali latarkę i zacznie się oddalać to co zobaczy A?

  • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   W pewnym sensie odpo­wie­dzią na Twoje pytanie jest nasz, obser­wo­walny wszech­świat. Galak­tyka, która zacznie odsuwać się od nas z pręd­ko­ścią większą niż prędkość światła, wyska­kuje poza nasz horyzont. Znika z pola widzenia i tak samo znik­nąłby ktoś trzy­ma­jący latarkę. Oczy­wi­ście nie od razu, bo najpierw dojdzie do procesu “roz­cią­ga­nia” fali świetl­nej i jej osła­bia­nia. Więcej na ten temat pisał Gribbin, choć nie w podanej pod tym tekstem książce, a w nowszej “Prawdzie osta­tecz­nej”.

 • M

  Pytanie 2: Czemu widać efekt Dopplera jeśli prędkość światła jest stała?