Kwantujemy grawitację – recenzja “Rzeczywistość nie jest tym, czym się wydaje”

Ostatnim razem recenzowałem książkę przeznaczoną dla ogółu, tym razem mam przyjemność zmierzyć się z czymś znacznie bardziej śmiałym. Z pozycją omawiającą niestandardową wizję wszechświata – pozbawionego czasu i przestrzeni – opartą o fundament fascynującej teorii, zwanej pętlową grawitacją kwantową.

Nad wszyst­kimi współ­cze­snymi fizykami teo­re­tycz­nymi wisi to samo utra­pie­nie. Dwie naj­więk­sze teorie naukowe XX wieku, czyli teoria względ­no­ści Ein­ste­ina oraz mecha­nika kwantowa, uparcie nie chcą ze sobą współ­pra­co­wać. To fakt powszech­nie znany każdemu kto choćby liznął którejś z tych wspa­nia­łych kon­cep­cji. Pierwsza w nie­zrów­nany sposób tłumaczy zjawiska zacho­dzące w świecie dużych obiektów. Jej roz­czo­chrany twórca złączył ze sobą czas i prze­strzeń, założył, że każdy zegar w kosmosie bije w swoim rytmie, a oddzia­ły­wa­nie gra­wi­ta­cyjne to nic innego niż zagłę­bie­nie w płótnie cza­so­prze­strzeni, powstałe wskutek obec­no­ści masy. Mecha­nika kwantowa zadała kłam fizyce kla­sycz­nej, wpro­wa­dza­jąc dualizm kor­pu­sku­larno-falowy oraz zasadę nie­ozna­czo­no­ści Heisen­berga. Dzięki niej wiemy, że elek­trony nie krążą wokół jąder ato­mo­wych jak planety po orbitach, a żadna cząstka ele­men­tarna nie zacho­wuje się jak obiekty znane z naszych codzien­nych doświadczeń. 

Sęk w tym, że oba te filary nie chcą ze sobą w żaden sposób współ­grać. Nie wiadomo jak gra­wi­ta­cja ma się do reguł rzą­dzą­cych rze­czy­wi­sto­ścią kwantów, oraz jak wygląda wspólny mia­now­nik mecha­niki kwan­to­wej i teorii względ­no­ści. Oba te potężne narzę­dzia zdają się działać; prze­cho­dzą eks­pe­ry­menty i popraw­nie opisują swoje segmenty rze­czy­wi­sto­ści – ale dia­me­tral­nie się od siebie różnią. To nas niepokoi, ponieważ to jeden i ten sam wszech­świat, i z całą pew­no­ścią istnieje jakieś uogól­nie­nie, wyższa teoria opi­su­jąca fizykę mikro­świata i makro­świata w jednym zestawie równań.

Recen­zo­wana książka – Rze­czy­wi­stość nie jest tym, czym się wydaje Carlo Rovel­liego – opowiada właśnie o wielkim dziele uni­fi­ka­cji. Sam na łamach bloga miałem spo­sob­ność przy­bli­żać Wam jedną z kan­dy­da­tek na teorię wszyst­kiego, pod postacią teorii strun. Włoski fizyk przed­sta­wia jej główną kon­ku­rentkę, nieco mniej popu­larną, ale co najmniej równie fascy­nu­jącą, teorię pętlowej gra­wi­ta­cji kwan­to­wej. Recenzja nie jest naj­lep­szym miejscem aby cha­rak­te­ry­zo­wać sam koncept, napiszę więc tylko, że część fizyków wywraca do góry nogami nasze dotych­cza­sowe poj­mo­wa­nie prze­strzeni poprzez jej… skwantowanie:

Powierzch­nia, podobnie jak odle­głość, jest zmienną fizyczną, a jej widmo można obliczyć za pomocą równania Diraca. Powierzch­nia nie jest wiel­ko­ścią ciągłą, lecz ziar­ni­stą. Nie ma czegoś takiego jak dowolnie mała powierzch­nia. Prze­strzeń wydaje się nam gładka tylko dlatego, że nie jesteśmy w stanie dostrzec nie­zwy­kle małych kwantów prze­strzeni. To tak jak z koszulką – dopiero kiedy przy­glą­damy się jej z bliska, widzimy, że jest utkana z cienkich nitek.

Zresztą nie tylko prze­strzeni bo również (co chyba szokuje jeszcze bardziej) czasu:

W tym samym sensie w teorii fun­da­men­tal­nej nie istnieje też czas – kwanty gra­wi­ta­cji nie ewoluują w czasie. Czas to po prostu licznik zacho­dzą­cych oddzia­ły­wań. Pokazuje to równanie Wheelera-DeWitta, w którym nie wystę­puje zmienna czasowa. Czas, tak jak prze­strzeń, wyłania się z kwan­to­wego pola grawitacji.

Jednak przed wkro­cze­niem w ten dzi­waczny świat, Rovelli raczy nas dwoma działami wpro­wa­dza­ją­cymi. Część pierwsza, Korzenie, sięga do sta­ro­żyt­nego Miletu i skupia się na filo­zo­ficz­nych wska­zów­kach, które pozwo­liły uczonym zmienić myślenie o fizycz­nej rze­czy­wi­sto­ści. Praw­dziwe “mięso” czuć dopiero w części drugiej, oma­wia­ją­cej dwie wielkie teorie XX wieku, czyli wspo­mniane wyżej: teorię względ­no­ści oraz mecha­nikę kwantową. Wyło­że­nie pętlowej gra­wi­ta­cji kwan­to­wej nastę­puje w ostat­nich dwóch czę­ściach, tj. Prze­strzeń kwantowa i czas rela­cyjny oraz Krok poza czas i prze­strzeń. Autor stara się w nich (stara to ważne słowo) udo­wod­nić, że czas nie jest konieczną war­to­ścią do opisu struk­tury wszech­świata, że cza­so­prze­strzeń nie jest ciągła lecz złożona z drobnych ele­men­tów, oraz że elementy te łączą się ze sobą, tworząc coś w rodzaju cha­otycz­nej piany, możliwej do roz­ry­so­wa­nia w formie grafów. Co cieszy, badacz nie pominął również wątku wery­fi­ka­cji odważnej hipotezy, czemu poświę­cił jeden z pod­roz­dzia­łów. To dość istotne, bowiem spo­tka­łem się już z opiniami, jakoby teo­re­tycy nie powinni mieszać w głowach laików, swoimi nie­po­twier­dzo­nymi, być może błędnymi pomy­słami. Rovelli siłą rzeczy wyraźnie wierzy w swoje prze­wi­dy­wa­nia, ale odróżnia poszlaki od dowodów i cier­pli­wie argu­men­tuje swoje racje. 

Ciężar narracji skupiony został więc na drugiej połowie książki. Nastę­pu­jące wcze­śniej omó­wie­nie postu­la­tów teorii względ­no­ści czy zasady nie­ozna­czo­no­ści, są raczej stan­dar­do­wym dodat­kiem, którego nie wypa­da­łoby nie zamiesz­czać; choć nie sądzę aby osoba zielona, która nigdy wcze­śniej nie słyszała o Bohrze czy Heisen­bergu, skusiła się nagle na lekturę o kwan­to­wej gra­wi­ta­cji. Jedyny powiew świe­żo­ści w drugiej części, stanowi wyraźne pod­kre­śle­nie wątku pól kwan­to­wych – bardzo istot­nych z punktu widzenia tytu­ło­wej koncepcji.

Z oceną przy­stęp­no­ści wykładu wło­skiego fizyka, mam pewien kłopot. Nie zdarzało się abym musiał czytać jakiś fragment po trzy razy aby pojąć co chciano mi prze­ka­zać – zatem sam sposób for­mu­ło­wa­nia myśli nie pozo­sta­wia wiele do życzenia. Wąt­pli­wo­ści budzi nato­miast to, czy Rovelli sięgnął dosta­tecz­nie głęboko w opisie pętlowej gra­wi­ta­cji kwan­to­wej. Z lektury bez wąt­pie­nia wynio­słem gros nowych wia­do­mo­ści, jed­no­cze­śnie jednak czując trudny do zde­fi­nio­wa­nia niedosyt. Teoria poważnie roz­pa­liła moją cie­ka­wość, z każdą stroną chciałem ją poznawać coraz lepiej, ale po prze­by­ciu tych ~280 stron odnio­słem wrażenie, że nadal nie zała­pa­łem clou tematu. Nie byłoby jednak uczciwie winić autora, gdyż ewi­dent­nie robił co mógł. Pętlowa gra­wi­ta­cja – w odróż­nie­niu od barwnej, wypeł­nio­nej wie­lo­wy­mia­ro­wymi kosmy­kami energii, teorii strun – jest nad­zwy­czaj abs­trak­cyjna i wymaga zarówno od nauczy­ciela jak i od ucznia, stu­pro­cen­to­wej koncentracji.

Na pochwałę zasłu­guje zawarcie w pracy wielu przej­rzy­stych rycin i dia­gra­mów. Naprawdę je doceniam, gdyż pierwszy przy­słany mi egzem­plarz (przed­pre­mie­rowy) był ich pozba­wiony i stanąłem przed kar­ko­łom­nym wyzwa­niem, samo­dziel­nego wyobra­ża­nia sobie pokrę­co­nej geo­me­trii kwan­to­wej gra­wi­ta­cji bez gra­ficz­nych wspo­ma­ga­czy. Co by nie mówić, dobrze dobrany obraz, rze­czy­wi­ście wyraża więcej niż tysiąc słów.

Czy­tel­ni­ków Kwantowo, praw­do­po­dob­nie zadowoli sposób pre­zen­to­wa­nia poszcze­gól­nych odkryć i idei przez Rovel­liego. Podobnie do mnie, ewi­dent­nie znajduje on radość w łączeniu wyja­śnień fizycz­nych z wstaw­kami histo­rycz­nymi. Czasami autor może trochę z dygre­sjami prze­sa­dza, zwłasz­cza w części pierw­szej (trochę przegina z filo­zo­fami), ale liczba cie­ka­wych postaci i anegdot wspo­mnia­nych przez autora, pozwala zbudować odpo­wiedni klimat. Zwłasz­cza, że w czasie lektury poznamy nie tylko sławnych fizyków pokroju Feynmana i Wheelera, ale także bardziej ano­ni­mo­wych, jak cho­ciażby Matwieja Bronsz­tejna czy Chrisa Ishama. 

Rze­czy­wi­stość nie jest tym, czym się wydaje to pozycja, co do której zachę­ca­nie nie ma więk­szego sensu. Po prostu, jeśli jesteś gotowy na poważną gim­na­stykę inte­lektu oraz wyobraźni, i jed­no­cze­śnie chcesz być na czasie ze współ­cze­sną fizyką teo­re­tyczną – i tak nie masz więk­szego wyboru. O ile na rynku znajduje się sporo niezłych publi­ka­cji oma­wia­ją­cych teorię strun, o tyle sze­ro­kiego opisu pętlowej gra­wi­ta­cji kwan­to­wej podjęła się tylko garstka autorów.

Info:
Autor: Carlo Rovelli;
Tytuł: Rzeczywistość nie jest tym, czym się wydaje. Droga do grawitacji kwantowej;
Wydawnictwo: Feeria Science;
Wydanie: Łódź 2017;
Liczba stron: 288.
Total
69
Shares
Inne teksty