Tagi


Archiwa


Zaprzyjaźnione


/ 6

Polecanki

‚Silniki grawitacji’ – recenzja

21st Paź '14
Istnieje niewiele bardziej wdzięcz­nych tematów dla autorów książek popu­lar­no­nau­ko­wych niż czarne dziury. Od kilku dzie­się­cio­leci fascy­nują nas swymi eks­tre­mal­nymi para­me­trami i skry­wa­nymi tajem­ni­cami – ale nie tylko. Czarne dziury to również swego rodzaju dyry­genci, zarzą­dza­jący wielkimi struk­tu­rami kosmosu.Moja naukowa przygoda z super­ma­syw­nymi czarnymi dziurami zaczęła się całkiem przy­pad­kowo, ponieważ zaj­mo­wałem się czymś, co – jak sądziłem – nie ma z tymi obiek­tami nic wspól­nego. Moim pier­wotnym celem była pogoń za gro­ma­dami galaktyk po całym kosmosie, oczy­wi­ście nie w dosłownym sensie. (…) A pre­cy­zyj­niej – zaj­mo­wa­liśmy się oddzie­la­niem ziarna od plew, prze­sie­wa­liśmy pokaźną bazę danych astro­no­micz­nych, w której zgro­ma­dzono zdjęcia w zakresie pro­mie­nio­wania rent­ge­now­skiego.

Właśnie na tym aspekcie egzy­stencji naj­ma­syw­niej­szych obiektów we wszech­świecie, skupia swą uwagę autor Silników gra­wi­tacji, Caleb Scharf. Mówiąc szczerze, gdyby nie zapo­wiedź odejścia od wytar­tego do granic moż­li­wości schematu, praw­do­po­dobnie omi­nąłbym tę pracę szerokim łukiem. W końcu, ile razy można odświeżać sobie cie­ka­wostki o super­no­wych, nie­zwy­kło­ściach hory­zontu zdarzeń czy procesie spa­ge­ty­zacji? Każdy kto trzymał w rękach jaką­kol­wiek pozycję poświę­coną zagad­nieniu (ze swojej strony polecam klasyki Kipa Thorna lub Igora Nowikowa), o samej mor­fo­logii dziur niestety nie dowie się wiele więcej nie wychy­lając się poza poziom popu­larny.

Tym razem, zgodnie z tytułem i opisem, przy­stą­piłem do solidnej przygody z super­ma­syw­nymi czarnymi dziurami i zja­wi­skami cha­rak­te­ry­stycz­nymi dla tego rodzaju stworów. Nie oznacza to, że odradzam książkę astro­fi­zycznym laikom – Scharf w zdrowych pro­por­cjach zary­so­wuje sylwetki Schwarz­childa i Chan­dra­se­khra, a także struk­turę i fizyczne podstawy dzia­łania oma­wia­nych obiektów. Dopiero w dalszych roz­dzia­łach autor skupia się na tym co naj­waż­niejsze, czyli mon­stru­al­nych dziurach wła­da­ją­cych galak­tycz­nymi centrami i ich związ­kach z gra­wi­tacją. Co bardzo cieszy, naukowa narracja jest bogata w opisy odkryć i obsypana kon­kret­nymi przy­kła­dami pocho­dzą­cymi z doświad­czeń i obser­wacji. Obok metafor i eks­pe­ry­mentów myślo­wych, poznamy więc m.in. potężne źródło pro­mie­nio­wania w gro­ma­dzie Per­se­usza, aktywną galak­tykę 4C41.17, układ podwójny (czarna dziura – nie­bieski olbrzym) Cygnus X-1, oraz słynnego Sagit­ta­riusa A*, mru­ga­ją­cego do nas złowrogo ze środka Drogi Mlecznej.

Nie zgadzam się kom­pletnie z Nicho­lasem Lezardem z bry­tyj­skiego The Guardian, który w swojej recenzji z bólem pod­kre­ślił zło­żo­ność języka sto­so­wa­nego w „Sil­ni­kach gra­wi­tacji”. Moim zdaniem autor pisze jak naj­bar­dziej poprawnie i w sposób zro­zu­miały dla każdego nie-fizyka. Co prawda trudno wychwycić mi wybi­ja­jący się przed szereg artyzm i poetycki dryg Scharfa, ale cały naukowy żargon zostaje zaapli­ko­wany czy­tel­ni­kowi w odpo­wied­nich dawkach. 

Przy okazji, muszę tu pochwalić bardzo rzetelny rozdział doty­czący, nie­zbęd­nych dla zro­zu­mienia głównego tematu, niuansów ogólnej teorii względ­ności. Uczony bardzo gładko prze­chodzi od historii odkrycia Ein­steina do jego związków z mecha­ni­zmami cha­rak­te­ry­stycz­nymi dla czarnych dziur. Nie bał się również sięgnąć do szalenie istot­nego równania pola Ein­steina, w cudownie łopa­to­lo­giczny sposób tłu­ma­cząc takie terminy jak tensor naprężeń czy stała gra­wi­tacji. Wielu pisarzy ogra­nicza wyja­śnienia do bardzo ogólnego zary­so­wania teorii, a Scharf pokazuje, że wcale nie trzeba trak­tować czy­tel­nika jak idioty, nie­zdol­nego do uchwy­cenia istoty krót­kiego wzoru.

Książkę pod­su­mo­wują dwa roz­działy zaha­cza­jące o filo­zofię i teo­re­ty­zu­jące na temat przy­szłości astro­fi­zyki. Nauko­wiec wspomina przy tej okazji o niedawno wdro­żo­nych, jak i dopiero pla­no­wa­nych pro­jek­tach, jak: Sloan Digital Sky Survey, Galaxy Zoo, LIGO, LISA, ASCA… Wszystko to oczy­wi­ście w celu speł­nienia jednego z naj­więk­szych marzeń obecnego poko­lenia astro­nomów. Bez­po­średnio spoj­rzenia w czerń hory­zontu zdarzeń czarnej dziury.

Moje drobne roz­cza­ro­wanie wzbudził jedynie brak wzmianki o budzącej ogromne kon­tro­wersje w ostatnim czasie hipo­tezie fire­walli (zapory ogniowej). Uczciwie muszę jednak przyznać, że ory­gi­nalnie pozycja ukazała się w roku 2012, toteż autor miał prawo nie zdążyć z nad­ro­bie­niem zale­głości.

Info:
Autor: Caleb Scharf;
Tytuł oryginału: Gravity’s Engines: How Bubble-Blowing Black Holes Rule Galaxies, Stars, and Life in the Cosmos;
Wydawnictwo: Prószyński i S-ka;
Wydanie: Warszawa 2014;
Liczba stron: 287.

podpis-czarny

Naukowy totalitarysta. Jeśli nie chcesz aby wpadli do Ciebie naukowi bojówkarze, zostaw komentarz.

 • Leszcz

  Aj to szkoda tych fire­walli bo właśnie jakiegoś dobrego opra­co­wania tego tematu właśnie szukam. Teraz pojawia się pytanie czy jest w ogóle sens czytać taką trochę nie­ak­tu­alną pozycję?

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • http://www.rzeszow.bhp-center.com.pl/ BHP­Center

   Myślę, że każdą warto prze­czytać, aby posze­rzyć trochę swoją wiedzę. Jak uważano kiedyś, jak uważa się teraz. Wiadomo, że czas leci tak nie­ubła­ganie, że wszystko się zmienia w zaska­ku­jącym tempie…

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • PaPaj

  Czy ta książka jest dobra dla kogoś nie­wie­dzą­cego kom­pletnie nic o czarnych dziurach ?

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • http://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   IMO jest wystar­cza­jąca, ale… Znaj­dziesz lepsze jeśli zaczy­nasz kom­pletnie od zera. Tutaj głównym tematem są jednak super­ma­sywne dziury i ich wpływ na ewolucję galaktyk i gromad, a na rynku jest multum pozycji sku­pio­nych wyłącznie na powsta­waniu i budowie czarnych dziur.

   Z drugiej strony pojawia się kwestia tego co napisał poniżej Leszcz – w temacie czarnych dziur od pewnego czasu dość mocno się kotłuje i wiele z rzeczy, o których można prze­czytać w obecnych publi­ka­cjach może okazać się nie­ak­tu­alne (co nie znaczy, że musi!).

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Stachu

  Prze­pra­szam, że trochę nie w temacie, czy zna ktoś jakąś wyczer­pu­jącą, ale nie za trudną książkę na temat teorii strun?

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • http://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   Zaglą­dałeś do biblio­teczki? =) IMO zde­cy­do­wanie naj­lepszą pozycją jest „Piękno Wszech­świata” B. Greenego. Dla nieco bardziej zaawan­so­wa­nych przy­datna będzie również książka „Dalej niż Einstein” M. Kaku. Tutaj jednak zwracam uwagę, że to praca nie pierw­szej świe­żości.

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0