Trafiłem ostatnio na prawdziwy skarb! Skany artykułów autorstwa legendarnego profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, Mariana Smoluchowskiego. I nie są to bynajmniej teksty poświęcone wyłącznie fizyce.

Jedno z pism naukowca zain­te­re­so­wało mnie szcze­gól­nie, zazę­bia­jąc się z moimi własnymi roz­wa­ża­niami na temat roli kobiet w nauce. Co prawda artykuł Smo­lu­chow­skiego pochodzi z 1928 roku, ale pod­nie­siona w nim kwestia pozo­staje nie­po­ko­jąco aktualna:

Kobiety w naukach ścisłych? Wszak aż do ostat­nich czasów temi naukami nie zaj­mo­wały się w ogóle nigdy i przy­czy­nek kobiet do rozwoju jest znikomo mały. (…) Nie zajmują się mate­ma­tyką, ani fizyką, ani chemją, gdyż nie są zdolne do tego, gdyż w ogóle nie potrafią myśleć logicz­nie!
(…) Dziś zapa­try­wa­nia ogółu na tę sprawę już znacznie się zmieniły. Dogmat o zasad­ni­czej nie­lo­gicz­no­ści umysłu kobie­cego prze­szedł do składu starych prze­są­dów…

Jak na złość tym pobożnym życze­niom, temat wydol­no­ści kobie­cych umysłów nadal wycieka raz po raz do prze­strzeni publicz­nej wzbu­dza­jąc niemałe emocje. Oczy­wi­ście w samym zagad­nie­niu nie ma nic złego lub nie­na­tu­ral­nego, przy­naj­mniej dopóki nie zaczniemy wyciągać zbyt pochop­nych wniosków. W pułapkę “prostej opinii”, możemy wpaść cho­ciażby przyj­mu­jąc jako miernik dys­pro­por­cję liczby nobli­stów obu płci. Na ponad 320 nagród przy­zna­nych w dzie­dzi­nach fizyki i chemii, jedynie sze­ścio­krot­nie sięgały poń przed­sta­wi­cielki płci pięknej (Skło­dow­ska-Curie 1903 i 1911, Joliot-Curie 1935, Goeppert-Mayer 1963, Hodgkin 1964, Yonath 2009). To zaledwie 2% z całości.

Pozwolę sobie również wyjść trochę dalej niż prof. Smo­lu­chow­ski, który skupił się jedynie na obec­no­ści niewiast w naukach ścisłych. Swego czasu odwie­dzi­łem ultras­fe­mi­ni­zo­wany Wydział Peda­go­giki i Psy­cho­lo­gii jednego z uni­wer­sy­te­tów. Nie prze­sa­dzę pisząc, że na jednego studenta przy­pa­dało około setki stu­den­tek – co chyba nie jest szcze­gól­nie szo­ku­jące. Ze zdzi­wie­niem przy­ją­łem nato­miast kartkę wiszącą obok drzwi jednego z gabi­ne­tów. Według rozpiski, wśród pra­cow­ni­ków nauko­wych znaj­do­wało się kil­ka­na­ście bia­ło­gło­wych, głównie z tytułami magi­strów i doktorów, oraz tylko jeden męż­czy­zna… Profesor zwy­czajny i kie­row­nik katedry. W takiej sytuacji nie mogłem sobie nie zadać pytania: jak to jest, że studenci peda­go­giki stanowią ledwie zauwa­żalną kroplę w babskiej masie, a i tak to oni sięgają po naj­wyż­sze laury? Aż chciało się kogoś zaczepić i zapytać, dziew­czyny, co wy tu do diaska wypra­wia­cie? Jak pokazują sta­ty­styki UNESCO takie pro­por­cje to wręcz zasada. Według nich kobiety często prze­wa­żają liczeb­nie na etapie studiów magi­ster­skich lub dok­tor­skich, ale wśród doktorów habi­li­to­wa­nych spotkamy już niemal dwu­krot­nie więcej mężczyzn.

Przy okazji obalmy tu przy­rdze­wiały – a jeszcze pro­pa­go­wany w oma­wia­nym artykule – podział na tzw. ści­słow­ców i huma­ni­stów. Roz­my­śla­nia te mają, moim zdaniem, cha­rak­ter uni­wer­salny. Nawet w naukach tak ode­rwa­nych od cyferek i sku­pio­nych na czynniku ludzkim jak peda­go­gika lub psy­cho­lo­gia, nie­odzowny jest logiczny i ścisły tok rozu­mo­wa­nia. W ogóle, w żadnej dzie­dzi­nie nie można korzy­stać z metody naukowej, nie zna­la­zł­szy oparcia w twardej logice (chociaż naj­bar­dziej oporni podej­mują takie próby, ośmie­sza­jąc siebie i swoją dys­cy­plinę).

maria

Ale wracając do tematu. Trudno nie powtó­rzyć za autorem pochwał skie­ro­wa­nych w stronę Marii Skło­dow­skiej, umysłu abso­lut­nie wybit­nego i budzą­cego respekt nawet w zdo­mi­no­wa­nym przez mężczyzn śro­do­wi­sku naukowym przełomu wieków. Warto przy­po­mnieć, że nasza rodaczka jako jedyna kobieta, znalazła się na liście zapro­szo­nych do udziału w pre­sti­żo­wym Kon­gre­sie Solvaya w 1927 roku. Jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale na pewno udo­wad­nia, że kobiecy umysł, w żadnym wypadku nie jest jałową glebą.

Smo­lu­chow­ski, podobnie jak ja, wolał poszu­ki­wać źródła problemu poza sferą inte­lek­tu­alną i anatomią. W artykule czytamy:

Kobiety z natury mają pociąg do orna­men­ty­cyj­no­ści; wolą też historję, lite­ra­turę, filo­zo­fję, nawet medycynę i nauki bio­lo­giczne, niż mate­ma­tykę, fizykę, chemję. Tamte ogni­skują się około czło­wieka, około życia; te zajmują się przyrodą martwą i pra­wi­dłami abs­trak­cyj­nemi; wydają się kobietom zazwy­czaj suche i nudne. Pomi­ja­jąc różnicę upodo­ba­nia, przejdźmy do psy­cho­lo­gji twór­czo­ści naukowej (…). Dyle­tan­tyzm jest tu wyklu­czony; uczony jest zawsze do pewnego stopnia dzi­wa­kiem, wpa­trzo­nym w swoją naukę, igno­ru­ją­cym względy i obo­wiązki życia codzien­nego. Kobieta zaś jest nie­wol­nicą drobnych codzien­nych obo­wiąz­ków.

Myślę, że tutaj profesor UJ uchwycił sedno. A wła­ści­wie dwa sedna. To kobiety poświę­cają się rodzinie. To one odczu­wają nie­po­ha­mo­wane parcie do roz­nie­ce­nia ogniska domowego i jego utrzy­ma­nia. To matki są skazane na przy­mu­sowe przerwy w pracy na czas połogu i opieki nad mało­let­nim potom­stwem. Przy­wo­łajmy tu choćby przykład odkryw­czyni ciemnej materii, Very Cooper-Rubin. Uczona w wywia­dach wie­lo­krot­nie pod­kre­ślała, jak cały tryb swoich badań musiała pod­po­rząd­ko­wy­wać rodzin­nemu har­mo­no­gra­mowi i jak wiele wysiłku ją to kosz­to­wało. Notabene, z obu życio­wych ról wywią­zała się zna­ko­mi­cie, a każde z jej czworga dzieci roz­po­częło własną karierę naukową (fizyczka, mate­ma­tyk i dwoje geologów). Może doświad­cze­nia życia codzien­nego mnie mylą, ale w prze­cięt­nej rodzinie męż­czyź­nie łatwiej zapo­mnieć o “drobnych codzien­nych obo­wiąz­kach” i w pełni oddać się pracy lub pasji.

Drugi powód podany przez Smo­lu­chow­skiego, prze­ko­nuje mnie nieco mniej, ale trudno go cał­ko­wi­cie zlek­ce­wa­żyć. Przy­wią­za­nie kobiet do tematu ogólnie pojętego czło­wieka, mogłoby znaleźć oparcie m.in. w żeńskich suk­ce­sach na polu medycyny. Panie w tej dzie­dzi­nie nadal ustępują męż­czy­znom, ale jednak sięgnęły już po 7 nagród Nobla (wobec 2 z fizyki i 4 z chemii), z czego pięć pochodzi z ostat­nich dwóch dekad – widać więc wyraźny progres. Potwier­dza się tu również teza o większym zain­te­re­so­wa­niu badaczek dys­cy­pli­nami prak­tycz­nymi niż teorią. Dodajmy, że wśród lau­re­atów roz­da­wa­nej od 2003 roku nagrody Abela (zwanej mate­ma­tycz­nym Noblem) nie znalazła się jeszcze ani jedna mate­ma­tyczka. Podobnie ma się rzecz w przy­padku pre­sti­żo­wej nagrody Wolfa, którą odzna­czane były przed­sta­wi­cielki świata medycyny i chemii, ale ani razu mate­ma­tyczki czy fizyczki.

To zbyt kruche podstawy aby wyciągać wiążące kon­klu­zje, lecz pewne ten­den­cje biją po oczach i należy się nad nimi pochylić. Trudno określić też czy wyżej wymie­nione uwa­run­ko­wa­nia mają cha­rak­ter tylko spo­łeczno-kul­tu­rowy, czy też jakieś głębsze fun­da­menty. W każdym razie, jeżeli wymie­nione przy­czyny są choćby czę­ściowo słuszne, to kobiety praw­do­po­dob­nie nigdy nie zrównają się pod względem ilości osią­gnięć ze swoimi kolegami po fachu. Jed­no­cze­śnie, nie oznacza to, iż ustępują one męż­czy­znom pod względem inte­lek­tu­al­nym, gdyż w odpo­wied­nich warun­kach potrafią walnie przy­czy­niać się do rozwoju róż­no­ra­kich sfer nauki.

Nie ukrywam, że bardzo ciekawi mnie zdanie czy­tel­ni­czek. Naprawdę dostrze­ga­cie u siebie, postu­lo­wane przez Smo­lu­chow­skiego znu­dze­nie “pra­wi­dłami abs­trak­cej­nymi” i większe zain­te­re­so­wa­nie tematami około życia i czło­wieka? Jak Wy postrze­ga­cie udział kobiet w rozwoju nauki?

Komen­to­wane pismo można znaleźć pod tym linkiem. Polecam.

 • Micha­lina

  No nie, nie potrafię się zgodzić z Tobą ani Smo­lu­chow­skim. Nie czuję się mniej zain­te­re­so­wana wszech­świa­tem aniżeli męż­czyźni i rozumiem fizykę nie gorzej niż zgro­ma­dzeni tu samce.

  • Anonim

   Zarówno autor wpisu, jak i Smo­lu­chow­ski mówią o ogóle kobiet, a nie o wszyst­kich. Nie bez powodu wspo­mniana jest Maria Skło­dow­ska-Curie.

 • Anonim

  “każde z jej czworga dzieci roz­po­częło własną karierę naukową (fizyczka, mate­ma­tyk i dwoje geologów)”
  Geologia to nie praw­dziwa nauka!

 • Anonim

  Blog świetny, prze­glą­dam wszyst­kie artykuły, które napi­sa­łeś i mówiąc szczerze znacznie polu­bi­łem to inne oblicze fizyki, jakże różnej od tej ser­wo­wa­nej w szkole. Odnośnie tego mam takie pytanie off topic: czy jest jaka­kol­wiek moż­li­wość ogląd­nię­cia astro­pa­sków. Wiem, że ta ini­cja­tywa już bardzo dawno wygasła, choć była podobno na bardzo wysokim poziomie i mimo że jestem stałym czy­tel­ni­kiem tego serwisu nauko­wego, to jednak nie ” zdążyłem ” odkryć tego bloga, gdy jeszcze istniał pod nazwą atezy.

  // stały czy­tel­nik “MION” 🙂

 • Anna

  Mimo, że zde­cy­do­wa­nie bardziej inte­re­suje mnie szeroko pojęta ”martwa natura” niż humanizm i przy­ziemne sprawy, zgadzam się z panem Smoluchowskim(oprócz wzmianki o tym, że nie potra­fimy myśleć logicz­nie — jeśli się człowiek postara, to każdy potrafi, przy­naj­mniej ja tak sądzę, mam nadzieję, że nie zbyt naiwnie). Tak jak wyżej jedna z pań pisała, też rozumiem fizykę lepiej niż więk­szość samców(ogólnie samców na świecie, nie tych tutej­szych — nie jestem aż tak pewna siebie), jednak nie zna­la­złam jak dotąd ani jednej kole­żanki, która podzie­la­łaby moje ”hobby”, także dzielę je tylko z kolegami.
  Mało jest pań zain­te­re­so­wa­nych takimi rzeczami, więk­szość żyje życiem cał­ko­wi­cie zwią­za­nym jedynie z tym co ich otacza. Moim zdaniem takie właśnie poj­mo­wa­nie świata jest suche i nudne. Kolejna moja naiwna myśl — jak można nie inte­re­so­wać się tym z czego jesteśmy złożeni(atom to nie odpo­wiedź, a zazwy­czaj takie dostaję), jak działa Wszech­świat, w którym żyjemy, i co można w nim, oprócz nas, znaleźć.
  Jednak jako kobieta, nie wiążę swojej przy­szło­ści z nauką fizyki, studiuję kierunek ścisły i raczej męski, ale na fizykę nie odwa­ży­łam się pójść.

  • https://www.kwantowo.pl Adam Adamczyk

   Trochę nie­for­tun­nie wyciąłem ten fragment o logicz­nym myśleniu kobiet. To nie tyle opinia Smo­lu­chow­skiego co utarty frazes, który profesor przy­wo­łał aby potem się z nim nie zgodzić.
   Ale dziękuję bardzo za wyczer­pu­jącą odpo­wiedź na posta­wione pytanie.
   Tak z cie­ka­wo­ści: co za kierunek stu­diu­jesz?

 • Anna

  Właśnie nazwał to dalej ‘starym prze­są­dem’, jednak była to opinia ogółu, a nie jego. Potem nie wspo­mi­nał już o logice, i tylko przez to poczułam się troszkę zdys­kre­dy­to­wana jako kobieta.
  A studiuję mecha­nikę i budowę maszyn, poszłam na to, bo mam nadzieję, że będę mieć po tym pracę.

 • Klauda

  Mam podobnie! Niby studiuję typowo męski kierunek, niby dookoła wszędzie faceci łącznie z dok­to­rami i pro­fe­so­rami, a jednak jak nad­cho­dzi sesja nie panikuję w odróż­nie­niu od kolegów którzy nie­rzadko do mnie przy­cho­dzą po pomoc :).

 • Pacynka

  Dzięki. Miło się czegoś nowego o sobie dowie­dzieć. 😉

 • Agnieszka

  Abym wyraziła swoją opinię, musia­ła­bym napisać artykuł. Bardzo często słyszę słowa, że kobiety się do czegoś po prostu nie nadają. Dys­ku­tuję z moimi zna­jo­mymi o tym, acz­kol­wiek każdy z nas ma swoje zdanie. Trudno z tym walczyć, biorąc pod uwagę nasze wycho­wa­nie, men­tal­ność ludzi, utarte frazesy powta­rzane jak mantrę. Jeżeli od dziecka słyszysz, że jesteś słabą płcią, to ty zmywasz gary bo brat to przecież chłop i nie potrafi. Moim zdaniem ogra­ni­czają nas tylko ste­reo­typy. Z moją siostrą nigdy nie byłyśmy jakieś zako­chane w nauce, od naj­młod­szych lat szkoła to była katorga. Dwa lata po zro­bie­niu matury zain­te­re­so­wa­łam się światem nauki, wszyst­kim tym co mnie otacza. Wpadłam w “to” po uszy. Dzisiaj wraz z siorą odkry­wamy takie rzeczy, takie piękne i ciekawe kwestie.. Gdybyśmy tylko miały odpo­wied­nich nauczy­cieli w pod­sta­wówce, gdyby tylko rodzice nas pokie­ro­wali.. gdyby ojciec zabierał nas abyśmy razem z nim “grzebali” przy samo­cho­dzie, kto wie gdzie dzisiaj byśmy były. A tak zaj­mu­jemy się fizyką i chemią i kosmo­lo­gią bo to kochamy, bo nas to ciekawi, bo to jest po prostu tak… o nas. Boli mnie igno­ran­cja ludzi, boli mnie gdy ludzie nie mają pojęcia, że Słońce jest gwiazdą. Jaką drogę wybierze twoje dziecko, zależy od rodziców i od oto­cze­nia w jakim się wycho­wuje, nie od tego czy jest kobietą czy męż­czy­zną, oczy­wi­ście są wyjątki od reguły. Moim zdaniem więk­szość ludzi rodzi się “nie­prze­cięt­nymi”. A później to albo kon­for­mizm, lenistwo, wygoda, spo­łeczna presja… ale powoli się to zmienia. Mój mąż nauczył się, że sprzą­taczki w domu nie ma i jak nie włoży do pralki swoich ciuchów to będzie chodził brudny. Mając dwójkę dzieci, dom na głowie i pracę ciężko zanurzyć się w roz­my­śla­niach o teorii strun.. (oczy­wi­ście, że mogę zająć się jedną rzeczą i to kon­kret­nie, ale to mnie nie zadowala, a życie mam tylko jedno) zmiany nastę­pują powoli, w kolej­nych poko­le­niach. Wszyst­kie kwestie tak cha­otycz­nie i skrótem poru­szy­łam, ale to jest temat rzeka…

 • Rep.

  A ja chyba wła­ści­wie zgadzam się z pro­fe­so­rem.
  Minęło mniej więcej sto lat od napi­sa­nia tego tekstu, a jego prze­wi­dy­wa­nia wła­ści­wie się potwier­dzają jak na razie (dys­pro­por­cja się zmniej­sza, ale do równości chyba jeszcze daleko). Kiedy profesor przy­ta­czał przy­kłady kobiet zaj­mu­ją­cych się nauką, a przy tym nie­osią­ga­ją­cych spek­ta­ku­lar­nych sukcesów, pominął jedną dosyć istotną wg mnie sprawę. Sam Smo­lu­chow­ski wydaje się być czło­wie­kiem postę­po­wym, wręcz libe­ral­nym femi­ni­stą, ale nie wszyscy naukowcy w XIX, na początku XX wieku przy­chyl­nie patrzyli na kobiety w nauce. Domyślam się, że to mogło być pro­ble­mem w pro­wa­dze­niu rze­tel­nych badań, eks­pe­ry­men­tów, wyma­ga­ją­cych odpo­wied­niego sprzętu i funduszy. Sama Skło­dow­ska-Curie się o tym dosko­nale prze­ko­nała i z tego co pamiętam, gdyby nie mąż, zosta­łaby pomi­nięta przy pierw­szym Noblu.

  Stu­dio­wa­nie “męskiego kierunku” a osią­ga­nie w tejże dzie­dzi­nie wybit­nych osią­gnięć, to dwie różne rzeczy. Nawet jeśli panie swo­bod­nie poru­szają się we wsze­la­kich zagad­nie­niach mate­ma­tycz­nych, fizycz­nych czy che­micz­nych, to jednak częściej jakieś wybitne i prze­ło­mowe odkrycia należały/należą do panów. I to, co pisze profesor — o zaję­ciach zwią­za­nych z rodziną — jest roz­sąd­nym wyja­śnie­niem. Jest skłonna się też zgodzić co do “wła­ści­wo­ści cha­rak­teru”, o których wspomina.

  Btw. może docze­kamy się kolejnej noblistki w dzie­dzi­nie fizyki — http://archiwum.polityka.pl/art/piekny-umysl,443985.html

 • anonim

  Polecam prze­czy­tać ‘Druga płeć’ — De Beauvoir Simone. 😉

 • Tomash

  Dys­pro­por­cje w liczbie wybit­nych naukow­ców ze względu na płeć pró­bo­wano wie­lo­krot­nie tłu­ma­czyć pod różnymi kontami, m.in. tzw. efektem Matyldy, ale fakt pozo­staje faktem. Wybit­nymi naukow­cami są w prze­wa­ża­ją­cej więk­szo­ści męż­czyźni. Szukanie spo­łecz­nych i kul­tu­ro­wych powodów takiej “nie­rów­no­ści” miałoby sens gdyby pro­por­cje nobli­stów w naukach ścisłych z podzia­łem na płeć wynosiły 60–40% czy 70–30%. Ale wynoszą 98% do 2 %! Sta­ty­stycz­nie wiec nie­zwy­kle uzdol­nione w dzie­dzi­nie fizyki czy chemii kobiety należy uznać za wyjątek, anor­ma­tyw­ność, swego rodzaju anomalię (mimo że nie brzmi to dobrze). Dobry przykład podała w jednym z wcze­śniej­szych postów Anna pisząc: “nie zna­la­złam jak dotąd ani jednej kole­żanki, która podzie­la­łaby moje ”hobby”, także dzielę je tylko z kolegami”.
  Inna sprawa, że tylko czekać aż jakaś orga­ni­za­cja femi­ni­styczna wpadnie na pomysł by Komitet noblow­ski przy­zna­wał nagrody z zacho­wa­niem pary­te­tów.

 • Kipu

  Ten zespół matyldy brzmi mi jak typowe narze­ka­nie i kolo­ry­zo­wa­nie femi­ni­stek. Pewnie że część naukow­ców mogła być szo­wi­ni­stami ale na pewno nie tłumaczy to oma­wia­nych dys­pro­por­cji, zwłasz­cza w XXI wieku.

 • Agnieszka

  Bzdury. Jeszcze w latach ‘30-‘40 (jak nie póź­niej­szych) był problem z przy­ję­ciem kobiet na studia, ich badania były igno­ro­wane lub zawłasz­czane przez insty­tuty pro­wa­dzone przez mężczyzn (badania nad podwójną helisą). Kobiety nie miały siły prze­bi­cia. Jeszcze w latach ‘50 — ‘60 gdy kobieta pro­wa­dziła samochód była uznawana za wariatkę — oczy­wi­ście nie wszędzie. Pomyśl jaki wpływ na czło­wieka ma presja spo­łeczna. Gdy od małego mówią ci, że jedyne co musisz umieć to gotować i sprzątać i główki sobie nie zawracać. Oczy­wi­ście były kobiety silne, ponad to w czym się wycho­wy­wały i zmie­rzały się z trud­no­ściami. Moja mama urodziła się w latach ‘50. Pamiętam jak mi opo­wia­dała, że marzyła aby iść do wojska. Jej ojciec ją wyśmiał, wszyscy ją wyśmiali. Gdzie baba do wojska? A ona przyjęła do wia­do­mo­ści i dała sobie spokój (kiedyś do rodziców miało się wielki respekt) Ja uro­dzi­łam się w latach ‘80 — mama nauczyła mnie, że mam robić to co kocham, że mogę wszystko. Teraz nad­cho­dzi poko­le­nie, które może wszystko, które będzie zdobywać wyżyny bez względu na to kim są — wystar­czy aby chcieli. Pomyśl ile pokoleń trzeba aby zmienić rze­czy­wi­stość i myślenie ludzi i ile pokoleń minęło — ja jestem trzecim poko­le­niem od uro­dze­nia się mojej babci (1924 — 1958 — 1984). Może ty już tego nie docze­kasz, ale jeszcze 20 lat i nobli­stek będzie więcej niż nobli­stów. Kobiety są ambit­niej­sze od mężczyzn, widać to na uczel­niach, na kursach, w biblio­te­kach. Przez lata nauczyły się jak między myciem garów a odra­bia­niem lekcji z dziećmi zadbać o swój rozwój — bo musiały. Tu dam cytat autorki, o wielkim umyśle “Pomysły moich powieści kry­mi­nal­nych znajduję zmywając. Jest to zajęcie tak głupie, że zawsze rodzi we mnie myśl o zabój­stwie”. Agatha Christie

  • Kajtek

   Trudno sie nie zgodzić z tym jak trak­to­wano kobiety w przy­szło­ści ale co do twojego pro­roc­twa to niestety bardzo, ale to bardzo wątpię. Moż­li­wo­ści już są a kobiety nadal pozo­stają w tyle (być może z przyczyn wymie­nio­nych w tekście może z innych) i widać w dniu codzien­nym, że nawet bardzo dobre uczen­nice gdzieś po drodze wsiąkają a na finiszu tytuły zgar­niają w więk­szo­ści faceci.

  • Michał Michu

   Widzisz — znajoma — dok­to­rantka z bio­che­mii — dostała się jako postdoc do Karo­lin­ska Insti­tuut (uwaga — tam właśnie przy­znają Noble), dostała się poko­nu­jąc 500 uczest­ni­ków konkursu.

   Co mówiła po dwóch latach?
   “Bo wiesz, ja bym tak chciała jednak tak rodzinę… a na to nie mam czasu… chyba nie nadaję się na naukowca, bo mi się podoba takie bycie kurą domową”.

   Hmmm

   • Prze­my­sław Cie­szyń­ski

    Liczy się tylko to, ile pokonała kan­dy­da­tek.
    W dzi­siej­szych czasach panie mają osobną pulę miejsc.

 • Agnieszka

  Zgadza się, moż­li­wo­ści już są. Kobiety je wyko­rzy­stują, ale owoce ich prac zoba­czymy za kilka lat. Duże grono kobiet woli poświę­cić się rodzinie niż pracy i to rozumiem, bo naprawdę ciężko pogodzić te dwie rzeczy, ale to raczej dobrze. One już rozu­mieją, że mają wybór i taki sam dostaną ich córki, które będą wspie­rane przez świa­do­mych ojców. W ten sposób już wykształ­to­wało się poko­le­nie dzi­siej­szych 20–30latków, ale na owoce ich pracy trzeba poczekać. Chodź nagroda Nobla, w momencie gdy zagłę­bi­łam się w historię przy­zna­wa­nia tejże “naj­waż­niej­szej” nagrody — dla mnie oso­bi­ście straciła prestiż, jest celem każdego naukowca dostaje się ją za osią­gnię­cia wybitne (lub wybitnie skra­dzione) w wieku raczej mocno “doj­rza­łym”.
  Kobiety w końcu zaczną wyko­rzy­sty­wać swój poten­cjał — gdy będą miały solidne wsparcie w spo­łe­czeń­stwie, w swoich part­ne­rach (part­ner­kach). Wczoraj wpadłam na wspa­niałe zdjęcie matki, która z płaczem tuli swoją malutką córeczkę po powrocie z 8‑miesięcznej misji woj­sko­wej. Naj­wię­cej obrzy­dli­wych komen­ta­rzy padło właśnie z ust kobiet. Te komen­ta­rze były tak tępe, że aż żal je powielać. Jeżeli same kobiety atakują inną kobietę za to, że ta się nie spełnia w domu, to powiedz jak walczyć? Trzeba być podwój­nie silnym i walić do przodu 🙂

 • Justyna

  Bardzo ciekawy wpis. Moim zdaniem dziś już nie chodzi o to, że kobiety muszą zajmować się zwykłymi domowymi sprawami. Mają wciąż więcej obo­wiąz­ków domowych niż męż­czyźni to prawda ale większy problem moim zdaniem stanowią wciąż krążące ste­reo­typy w śro­do­wi­skach typowo “męskich” (np. kie­row­ni­czych, finan­so­wych itp.). Z doświad­cze­nia wiem, że niektóre komen­ta­rze są nie­zwy­kle blo­ku­jące i ciężko kobiecie wybić się wyżej. Więk­szość rezy­gnuje po drodze na szczyt. Zamiast zajmować się poważ­nymi sprawami muszą zmierzyć się najpierw ze ste­reo­ty­pami, a to jest bardzo męczące i wymaga bardzo wiele wytrzy­ma­ło­ści psy­chicz­nej.

 • miki

  Z odkry­ciami kobiet jest jak z czarnymi w USA. Nie można zwalać wszyst­kiego na nie­wol­nic­two i rządać przy­wi­leji z tego powodu (feminizm). Czy są uwa­run­ko­wa­nia prawne ‚które blokują rozwój kobiet? Nie… Czy to nie kobiety mają sta­ty­stycz­nie wyższe wykształ­ce­nie od meżczyzn? (poten­cjał wiedzy do dalszych badań) Tak. Może poprostu sta­ty­styczna kobieta z racji swojej budowy (ewolucja):

  a) Jest mniej zain­te­re­so­wana myśle­niem techniczno/abstrakcyjnym (Teza prof.),
  b) Z racji przy­sto­so­wań ewo­lu­cyj­nych, nie potrafi skupić się na jednym celu w tak znaczny sposób jak męż­czy­zna,

  PS. Uwagę kolegi o tym ‚że rze­czy­wi­ście ilość kobiet w naukach ścisłych jest za mała by wynikało to z ste­reo­ty­pów uważam za bliską prawdy…

 • cran­berry

  Słu­chaj­cie, ale o czym my w ogóle mówimy. Chodzi mi o pro­por­cje wybit­nych naukow­ców histo­rycz­nych — rów­no­upraw­nie­nie jest przecież kwestią ostat­niego stulecia, przy czym wystar­czy poczytać trochę, czy film obejrzeć, a okaże się, jak ono wyglą­dało w praktyce np. w latach ’50.

  A i dziś jest tak, że jak mąż by narzekał w pracy, że żona zanie­dbuje obo­wiązki domowe/rodzinne, bo ciągle w książ­kach siedzi, to 90% kolegów (i kole­ża­nek!) wyra­zi­łoby współ­czu­cie. Jeżeli tak narzeka kobieta, to — no cóż. Istnieje podej­rze­nie, że się chwali. O ile tylko za męża sie­dze­niem w książ­kach idzie awans pre­sti­żowy i finan­sowy. Ot co.

 • cla­pau­cius

  Problem można spro­wa­dzić do wyników IQ. Kwestia jest kon­tro­wer­syjna ze względu na nie­szczę­sne słowo ‘inte­li­gen­cja’, które jest obcią­żone emo­cjo­nal­nie. Gdy te testy zostały po raz pierwszy sfor­mu­ło­wane, mierzyły zdol­no­ści mate­ma­tyczne. W latach 70 pojawił się problem ‘spo­łecz­nej spra­wie­dli­wo­ści’, i testy roz­wi­nięto o badania zdol­no­ści języ­ko­wych w języku natu­ral­nym, aby zni­we­lo­wać 5 punktową różnicę pomiędzy średnią męską a żeńską. Nadal jednak rozkład żeński jest bardziej wyostrzony w średniej niż męski. Bardzo trudno znaleźć dane jak bardzo, tak pilnie strze­żona jest to tajem­nica poli­tycz­nie popraw­nych publi­ka­cji nauko­wych (raczej ćwierć nauko­wych — psy­cho­lo­gia to 3/4 dyr­dy­ma­lizm, 1/4 dość pry­mi­tywne badania sta­ty­styczne). W każdym razie w zakresie IQ noblow­skiego (170+) kobiet jest od 1000 do 10000 razy mniej niż mężczyzn. Nic dziwnego że takie są wyniki. Pierwszy żeński medal Fielda został w tym roku przy­znany Maryam Mirza­khani (Pers?(a, ka) Iranka ze Stanford)

  • Anna Wła­dy­szew­ska

   W ostat­nich latach różnica IQ kobiet i mężczyzn się zaciera, co ma związek ze zwięk­szoną edukacją kobiet. Wszak IQ to nie tylko wrodzona cecha, a mózg jest pla­styczny i rozwija się całe życie. Kiedyś IQ nie będzie żadnym argu­men­tem w polemice na temat różnic inte­li­gen­cji kobiet i mężczyzn, o ile nie będzie się kobietom przed testem przy­po­mi­nać, że są rzekomo słabe w te klocki (patrz eks­pe­ry­menty z testami z matmy).

 • Olga

  W ogromnej części się z Tobą zgadzam, ale uważam, że nie tyle kobiety posia­dają “nie­po­ha­mo­wane parcie do roz­nie­ce­nia ogniska domowego”, co są do tego ZMUSZANE poprzez wszech­obecną presję śro­do­wi­ska. Możliwe, że jako męż­czy­zna tego nawet nie dostrze­gasz, ale jest cały wachlarz spo­łecz­nie roz­grze­szo­nych inwektyw zare­zer­wo­wa­nych wyłącz­nie dla kobiet, które, zdaniem owego spo­łe­czeń­stwa, o owe ognisko dbają za mało. Nie­za­mężna? — bo nikt jej nie chce, pasztet, stara panna, dzi­waczka, do takiej nie pod­cho­dzić na odle­głość kija. Nie chce mieć dzieci? — pfff zaraz jej przej­dzie, wariatka, to nie jest praw­dziwa kobieta, egoistka! Ma dzieci i pracuje? — nie­od­po­wie­dzialna, zła matka, egoistka itp itd… Zauważ, że do panów takich kry­te­riów się nie stosuje — może sobie nie mieć żony i dzieci, wtedy będzie “szla­chet­nym mężem nauki”. Myślę że ta presja spo­łeczna jest tym, co w więk­szo­ści niszczy pociąg kobiet do nauki i kariery (chociaż, oczy­wi­ście, są takie, które świa­do­mie wybie­rają rodzinę!). Sama, jako osoba która nie chce mieć dzieci niemal codzien­nie (!!!) muszę się tłu­ma­czyć z moich wyborów i wysłu­chi­wać przy­ci­nek na ten temat i mam tego ser­decz­nie dość. Dlatego bardzo dobrze rozumiem jak ta presja działa i wiem, że więk­szość kobiet ugina się. Nie do końca zgadzam się też z Panią Justyną (inny komen­tarz). Nie­spra­wie­dliwy podział obo­wiąz­ków domowych wciąż w ogromnej więk­szo­ści gospo­darst domowych jest faktem (kobieta dosłow­nie wykonuje 99% obo­wiąz­ków przy dziecku).

  • Sta­ni­sław Mił­kow­ski

   dodam tylko, że również męż­czyźni odczu­wają spo­łeczną presję i to ogromną, ale doty­czącą innych zagad­nień. Facet musi być dzielny, odważny a czasem wręcz zuchwały, powinien podej­mo­wać ryzyko i nie wolno mu okazać słabości. Powinien też dobrze zarabiać i osiągnąć wysoką pozycję spo­łeczną. Tę presję na mężczyzn, co ciekawe wywie­rają zwykle inni męż­czyźni. Podobnie kobiety są prze­waż­nie naci­skane przez inne kobiety. Facetów mniej obchodzi, czy ich córka, kuzynka, znajoma lub kole­żanka z pracy ma męża i rodzinę oraz czy dobrze dba o dzieci.

  • Michał Michu

   Pozwolę sobie na polemikę z tym twier­dze­niem.

   Bardzo duży odsetek z nie­za­męż­nych / wolnych / bez­dziet­nych kobiet, nie­za­leż­nie od śro­do­wi­ska, w jakim istnieją wykazuje duże wewnętrzne parcie na stwo­rze­nie czegoś na kształt związku, relacji oraz na posia­da­nie dzieci.
   Wiele ze znanych mi, a nie posia­da­ją­cych dzieci w wieku post­pro­duk­cyj­nym żałuje bardzo, że tych dzieci nie posia­dają.

   BYNAJMNIEJ, nie neguję postaw odmien­nych, znam również kobiety, które nigdy nie żałowały tego, że dzieci nie posia­dają. Ale — są w mniej­szo­ści.
   I, jak wspo­mnia­łem, wiele z nich, nie­za­leż­nie od posia­da­nia potom­stwa, bardzo stara się stworzyć stabilne relacje z drugą osobą.
   To nie presja spo­łe­czeń­stwa, bo obecnie łatwo jest żyć w wyizo­lo­wa­nej bańce, bez kon­tak­tów z innymi. To praw­do­po­dob­nie coś głęb­szego.
   Może to coś podob­nego do orien­ta­cji sek­su­al­nej.
   Pewien odsetek popu­la­cji wykazuje odmienną orien­ta­cję sek­su­alną, jednakże jest to pewien procent, zna­ko­mita mniej­szość. Tak jak i osoby nie czujące potrzeby wiązania się z drugą osobą, czy posia­da­nia dzieci.

   Jednakże, spośród osób, które znam / znałem bardziej lub mniej, które prze­wi­nęły się w kon­tak­tach (relacje biz­ne­sowe, przy­ja­ciel­skie etc.) bardzo mało jest takich kobiet, które JEDNOCZEŚNIE nie chcą tworzyć związków ani posiadać dzieci.
   Mężczyzn o takim podej­ściu do życia — o wiele wiecej.

  • jantur

   Nie ma to jak-biorąc siebie za przykład-uogól­niać wnioski na kilkanaście/kilkaset milionów wszyst­kich kobiet. Jakież to naukowe.

 • Ezechiel

  “Potwier­dza się tu również teza o większym zain­te­re­so­wa­niu badaczek dys­cy­pli­nami prak­tycz­nymi niż teorią.”

  Uogól­nie­nie popu­la­cji nobli­stów na popu­la­cję całych dys­cy­plin to błąd.

  Co do ultras­fe­mi­ni­zo­wa­nych dys­cy­plin na poziomie studiów — proszę spojrzeć na prze­glądy GUS (były dys­ku­to­wane na stronach Nowego Otwarcia Uni­wer­sy­tetu). Wyraźnie widać, że nawet w sfe­mi­ni­zo­wa­nych stu­dencko dys­cy­pli­nach to panowie prze­wa­żają wśród pro­fe­sury.

  Dobrze, że autor nie wpadł w pułapkę naiwnej neu­ro­lo­gii — po meta-analizie C. Fine w “Delu­sions of Gender” widać, że biasy kul­tu­rowe wpływają nawet na obra­zo­wa­nia.

  @ miki
  “Nie można zwalać wszyst­kiego na nie­wol­nic­two i rządać przy­wi­leji z tego powodu (feminizm).”

  Jest trochę historii femi­ni­zmu. Jeśli ktoś nie odróżnia sufra­ży­stek, muni­tio­net­tes, palenia staników i rewo­lu­cji sek­su­al­nej, to powinien się douczyć.

  @ clau­pa­cius

  “. Nadal jednak rozkład żeński jest bardziej wyostrzony w średniej niż męski. Bardzo trudno znaleźć dane jak bardzo, tak pilnie strze­żona jest to tajem­nica poli­tycz­nie popraw­nych publi­ka­cji nauko­wych (raczej ćwierć nauko­wych — psy­cho­lo­gia to 3/4 dyr­dy­ma­lizm, 1/4 dość pry­mi­tywne badania sta­ty­styczne). W każdym razie w zakresie IQ noblow­skiego (170+) kobiet jest od 1000 do 10000 razy mniej niż mężczyzn. Nic dziwnego że takie są wyniki. Pierwszy żeński medal Fielda został w tym roku przy­znany Maryam Mirza­khani (Pers?(a, ka) Iranka ze Stanford)”

  To gdzie zna­la­złeś te nie­po­praw­nie poli­tyczne dane? I dlaczego ten sposób mie­rze­nia IQ który cytujesz ma być pozba­wiony biasów, o których psy­cho­lo­gia-neu­ro­lo­gia-socjo­lo­gia dys­ku­tują od 40 lat. Przecież są dowody, że nawet stosunek osoby wrę­cza­ją­cej instruk­cję testu potrafi zrobić zabu­rze­nie moc­niej­sze niż różnica płci. Masz jakieś papiery na to, że badania, które cytujesz wyklu­czyły efekt Pig­mal­liona / golema w badaniu?

 • Anita

  To może ja opowiem swoją historię. W szkole lepiej radziłam sobie z naukami huma­ni­stycz­nymi. W drugiej klasie liceum zmienił się nauczy­ciel fizyki, to po pierwsze, a po drugie nigdzie nie mogłam dostać pod­ręcz­nika. Pod­ręcz­nik miała kole­żanka z osiedla, która była tak miła, że poży­czała mi go na kilka godzin. Nowy nauczy­ciel, oprócz tego, że fascy­nu­jąco opo­wia­dał o fizyce, okazał się ter­mi­na­to­rem. 20–30 zadań było normalną pracą domową, a mieliśmy cztery lekcje w tygodniu. Trzy czwarte klasy płakało z bólu, ale nie ja. Z uwagi na to, że pod­ręcz­nik miałam tylko na kilka godzin, musiałam nauczyć się jego treści w krótkim czasie i muszę przyznać, że w połą­cze­niu z wykła­dami na lekcjach fizyka była wtedy piękna. Otworzył się przede mną zupełnie nowy świat, te 20–30 zadań trza­ska­łam jak maszyna, a spraw­dziany były for­mal­no­ścią. Niestety, jak wspo­mnia­łam, mój nauczy­ciel był ter­mi­na­to­rem. Na koniec roku szkol­nego wystawił kil­ka­na­ście miernych, o co wkurzył się mój wycho­wawca i odpłacił tym samym w klasie fizyka. Panowie poszli na ugodę, fizyk od nowego roku szkol­nego już nas nie uczył, nowa nauczy­cielka miała zwyczaj zwracać się do nas per “zające poziomki”. I nikt, ale to kom­plet­nie nikt nie zwrócił uwagi na fakt, że w tym morzu miernych i dosta­tecz­nych na koniec roku szkol­nego były dwie oceny bardzo dobre. Jedna kolegi geniusza kla­so­wego, co nie było niczym zaska­ku­ją­cym i druga moja, co rze­czy­wi­ście mogło być tak trudne do zaak­cep­to­wa­nia, że zostało zigno­ro­wane. Od nowego roku stało się coś, co prze­czu­wa­łam i z czym sama nie umiałam sobie poradzić — fizyka stała się znów nudna, płaska i o niczym, z całym sza­cun­kiem:) Na koniec chcia­ła­bym dodać, że zdol­no­ści mojego brata nie pozo­stały nie­zau­wa­żone. Sam przy­znaje, że mnóstwo zawdzię­cza swoim nauczy­cie­lom ze szkoły średniej. Jest doktorem fizyki i pracuje w Insty­tu­cie Maxa Plancka w Niem­czech. A ja jestem arche­olo­giem, który nie bez powodu trafił na kwantowo.pl 🙂

  • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   Z praw­dzi­wym zacie­ka­wie­niem prze­czy­ta­łem Twoje świa­dec­two. 🙂 Nie da się ukryć, że o ile prze­ciętny nauczy­ciel ni grzeje ni ziębi, o tyle belfer mierny potrafi naprawdę znie­chę­cić do przed­miotu, a ten z powo­ła­nia, zarazić swoją fascy­na­cją. Zwłasz­cza gdy mowa o przed­mio­tach przy­rod­ni­czych, gdzie ewen­tu­alne braki mogą ustawić nasze zain­te­re­so­wa­nia na całe życie.

   Pozdro­wie­nia dla Ciebie i Twojego brata. 😉

   • Anita

    Dziękuję bardzo:) Ostatnio mój sied­mio­letni syn stwier­dził, że chce budować roboty. Właśnie przy­mie­rzamy się do pierw­szego świa­tło­luba. Również pozdra­wiam ser­decz­nie:)

  • Prze­my­sław Cie­szyń­ski

   Nie ma w tym nic dziwnego. Zwykłe zauro­cze­nie i układ lim­biczny zaczął sty­mu­lo­wać zain­te­re­so­wa­nie fizyką. Obiekt fascy­na­cji zniknął i zain­te­re­so­wa­nie razem z nim. Tym­cza­sem męż­czyźni miewają takie mania­kalne zain­te­re­so­wa­nie samo­ist­nie, kwestia czysto bio­lo­giczna.
   Układ lim­biczny to nasz pan i władca.

 • Emilia Wilgosz

  ..

 • Emilia Wilgosz

  Z pew­no­ścią byłoby wśród kobiet znacznie więcej nobli­stek, więcej mate­ma­ty­czek, więcej fizyczek i che­mi­czek, gdyby nie fakt, że przez wieki męż­czyźni sprze­ci­wiali się osią­ga­niu przez nie jakich­kol­wiek sukcesów. Kobietom przez długi czas odma­wiano prawa do decy­zyj­no­ści, prawa do edukacji czy praw wybor­czych — a nawet prawa do własnej godności. W sta­ro­żyt­no­ści roz­pra­wiano o tym, czy kobieta w ogóle ma duszę, co później włączyli do swych “rozważań” m.in. nie­któ­rzy śre­dnio­wieczni teo­lo­go­wie kato­liccy, okre­śla­jąc na następne wieki rolę kobiety jako pod­dań­czą wobec męż­czy­zny. Zamor­do­wa­nie kobiety było (i w nie­któ­rych kul­tu­rach wciąż jest) mniej­szym prze­stęp­stwem, niż zamor­do­wa­nie męż­czy­zny. Kobieta w wielu patriar­chal­nych kul­tu­rach była trak­to­wana jako gorsza, niegodna, nie­czy­sta, nie­po­radna itp — a przez to odma­wiano jej prawa do samo­dziel­nego myślenia, kie­ro­wa­nia własnym życiem, że o marze­niach o karierze naukowej to już nawet nie wspomnę. Taka była presja spo­łeczna i w związku z tym takie w stosunku do kobiet ocze­ki­wa­nia — one nie stawały się filo­zo­fami i naukow­cami wcale nie dlatego, że nie chciały, tylko dlatego, że nie mogły. I to jeszcze całkiem niedawno. Wystar­czy przy­po­mnieć sobie, z jak agre­syw­nym mizgo­ni­zmem musiała się mierzyć Skło­dow­ska-Curie, aby zrobić naukową karierę. Wspo­mnieć warto także o żonie Ein­ste­ina, mate­ma­tyczce, która praw­do­po­dob­nie była współ­au­torką teorii względ­no­ści — nie­któ­rzy twierdzą, że po wspólnym napi­sa­niu prze­ło­mo­wej pracy naukowej Einstein zachował się podle i wymazał nazwisko żony, oddając wspólne dzieło do druku. Cóż, presja kul­tu­rowa i reli­gijna na długi okres wepchnęła kobiety w okre­ślone role — do wycho­wa­nia dzieci, mycia garów, dbania o dom i oczy­wi­ście zaspo­ka­ja­nia popędów sek­su­al­nych mężczyzn. Przez wieki głównie tego od nas, kobiet, ocze­ki­wano, a uni­wer­sy­tety były dostępne tylko dla mężczyzn. Wciąż istnieją na świecie kultury, w których dziew­czyn­kom nie można pobierać edukacji lub można tylko do okre­ślo­nego wieku, kręgi, gdzie kobieta nie może wyjść z domu bez pozwo­le­nia męż­czy­zny, nie może się wypo­wie­dzieć, nie może pro­wa­dzić samo­chodu, gdzie nie może decy­do­wać o własnym zamąż­pój­ściu czy też gdzie dokonuje się rytu­al­nego obrze­za­nia jej narządów płcio­wych. Moim zdaniem to jest główna przy­czyna faktu, iż mniej kobiet osią­gnęło spek­ta­ku­larne sukcesy w naukach ścisłych. Oczy­wi­ście kobiety i męż­czyźni różnią się pod wieloma wzglę­dami — to nie ulega wąt­pli­wo­ści — i do różnych rzeczy mogą mieć odmienne pre­dys­po­zy­cje. Jednak to właśnie presję kul­tu­rową uważam za główny powód takiego stanu rzeczy, o którym tutaj roz­ma­wiamy. Gdybyśmy od zarania dziejów miały równe szanse i równy dostęp do nauki, co faceci, sta­ty­styki byłyby dziś zupełnie inne. Pozdra­wiam — stała czy­tel­niczka 🙂

  • jantur

   Co za bzdury! Już w sta­ro­żyt­nej Grecji kobiety mogły stu­dio­wać. Ale efekty były mizerne. A gdyby były inne, to kobiety z pew­no­ścią weszłyby do nauki, powszech­nie i bez pro­ble­mów. Takie rozu­mo­wa­nie przy­po­mina mi rzekomy “rasizm”, podczas gdy to nie rasizm ale sta­ty­stycz­nie większa prze­stęp­czość, sta­ty­stycz­nie większa niechęć do nauki i pracy, sta­ty­stycz­nie większe nie­przy­sto­so­wa­nie spo­łeczne. Podobnie jest w przy­padku kobiet: to nie mizo­gi­nia, ale świa­do­mość mniej­szych moż­li­wo­ści kobiet, zupełnie innych zain­te­re­so­wań, itd. Miliony lat ewolucji i biologia musiały zrobić swoje.

   • Gogol

    Nie musisz roz­po­czy­nać swoich wypocin od samo­kry­tyki — widać, że bzdu­rzysz. :P. “Już w sta­ro­żyt­nej Grecji kobiety mogły stu­dio­wać.” — to chyba nie bardzo rozu­miesz koncept studiów. I to raczej nie działa tak, że od antyku aż po chwilę obecną kobiety miały w sferze edukacji równe lub przy­naj­mniej podobne moż­li­wo­ści. Ile tychże kobiet należało do Akademii Pla­toń­skiej? I o którym polis mówisz, bo przecież w Atenach pozycja kobiety wyglą­dała zupełnie inaczej niż np. w Sparcie. Wycią­gasz infor­ma­cje z kape­lu­sza, nie dys­ku­tu­jesz o żadnych danych i sto­su­jesz jakieś fałszywe porów­na­nia. Fakt — co za bzdury!

   • jantur

    Inte­lek­tem dorów­nu­jesz tej idiotce wyżej.

   • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

    Dosyć. Następny komen­tarz tego kalibru spotka się kon­se­kwen­cjami. I proszę nie wyganiać czy­tel­ni­ków lub czy­tel­ni­czek, bo o ile wiem to nie Twoje podwórko. Ciebie na razie nikt do “Naj­wyż­szego czasu” nie odsyła, choć może tam chamstwo, nie­wie­dza i wyzwiska są natu­ralną metodą dyskusji. A na razie, jeśli chcesz pole­mi­zo­wać to pode­przyj swój — skądinąd zaska­ku­jący wniosek — wiedzą histo­ryczną.

   • jantur

    Jeśli tole­ru­jesz takie bzdury, że Mileva Maric stwo­rzyła Teorię Względ­no­ści, to wypada ci współ­czuć. Nie wspomnę o innych, pomniej­szych “kwiat­kach”. Żałuję, że tutaj wszedłem.

   • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

    Nie zro­zu­mia­łeś co napi­sa­łem i nie pod­par­łeś swoich słów żadnym źródłem, żadnym argu­men­tem, żadną infor­ma­cją. Odpo­wia­da­jąc na pytanie: tak, to miejsce poświę­cone nauce, więc na taki poziom rozmowy nie ma tu miejsca.

   • jantur

    Cytat: „Nie zro­zu­mia­łeś co napi­sa­łem”—- nie wiem, do czego to się odnosi. Czego nie zro­zu­mia­łem?

    Cytat: „i nie pod­par­łeś swoich słów żadnym źródłem, żadnym argu­men­tem, żadną infor­ma­cją

    https://pl.wikipedia.org/wiki/Kobiety_w_nauce
    „W sta­ro­żyt­nej Grecji studia filo­zo­fii przyrody były dla kobiet dostępne. Przy­kłady uczonych kobiet to Agla­onike, znana z prze­wi­dy­wa­nia zaćmień, a także Teano, mate­ma­tyk, uczen­nica (i praw­do­po­dob­nie żona) Pita­go­rasa. Wiadomo też, że w skład jednej ze szkół zało­żo­nych przez Pita­go­rasa
    wcho­dziło wiele kobiet[3].”

    .—a jakim źródłem/ami podparła się autorka”— a jakie argu­menty przed­sta­wiła autorka tego komen­ta­rza? Lite­ra­turą
    science-fiction krypto femi­nistki Benedict, nała­do­waną nie­na­wi­ścią do mężczyzn i skry­wa­nym anty­se­mi­ty­zmem (do Żyda Ein­ste­ina). Podam kilka źródeł:
    http://book-pathology.blog.pl/2017/02/01/59-za-sukcesem-kazdego-mezczyzny-stoi-kobieta-marie-benedict-pani-einstein/
    Wcią­ga­jąca i poru­sza­jąca historia żony Ein­ste­ina, genial­nej fizyczki, której wkład w naukę został zapo­mniany
    Einstein porzuci ją mimo współ­udziału w pracach nauko­wych, potwier­dzo­nego zresztą przez histo­ryczne źródła.
    .….….….….….….….….….….….…..
    Czytaj więcej:http://www.gazetakrakowska.pl/strona-kobiet/ludzie/a/marie-benedict-pani-einstein,11725874/
    ……………………………………………

    http://book-pathology.blog.pl/2017/02/01/59-za-sukcesem-kazdego-mezczyzny-stoi-kobieta-marie-benedict-pani-einstein/
    Kil­ka­na­ście lat później cały świat zachwyca się odkry­ciami i teoriami Ein­ste­ina, ale nikt nie wspomina dokonań Milevy. Dlaczego kobieta obda­rzona poten­cja­łem i ogromną wiedzą nie odniosła sukcesu? Dlaczego nie dorów­nuje sławie Marii Skło­dow­skiej-Curie? Jak doszło do tego, że Marić odsunęła się w cień? Z kart książki wyłania się bolesna prawda.. Pry­wat­nie Albert okazuje się zupełnym prze­ci­wień­stwem bry­lu­ją­cego w towa­rzy­stwie życz­li­wego naukowca obda­rzo­nego humorem. Porzucił córeczkę, znęcał się psy­chicz­nie nad żoną, a obie­cy­wana wiele lat wcze­śniej miłość szybko ulotniła się w ogniu wielu romansów.

    I komen­ta­rze Czy­tel­ni­ków:

    zdzi­wiony
    (gość) 28.01.2017 06:01
    Dziekuje za odwazny temat bo ten zyd nie wiele potrafil a korzy­stal z wiedzy zdolnej zony a dlaczego nie
    uznawal dzieci bo to goje

    shane00 19.07.2014, 17:50
    I znów się okazuje, że za pracami jakiegoś wiel­kiego uczonego stoi jakaś wybitna kobieta, o której ist­nie­niu mało kto się dowie… Jak dobrze, że żyjemy w XXI wieku

    Kinga
    Godek26.09.2016, 00:19
    @Barbra Barbra różni ludzie mogą czło­wie­kowi tak psychikę zruj­no­wać, że wiedza nie zostanie wypo­wie­dziana. o ile w ogóle będzie się chciało ją w danym momencie wydo­by­wać. tylko ktoś, kto niewiele w życiu prze­szedł, może zadać takie pytanie. 🙁

    frotte1819.07.2014, 17:47
    bo to ona była autorką “jego” teorii wyko­rzy­stał ją i odsunął

    Agata Rafał Wojtek21.07.2014, 00:52
    Łajdak, pie­przony prze­mo­co­wiec i świnia ! Niech mu ziemia ciężką będzie !

    ettore25.09.2016, 12:42
    @doradwan00 Też mi się nasunęło takie pytanie. Nie zmienia to faktu, że wielki fizyk był jednak wrednym małym czło­wie­kiem.

    frotte1819.07.2014, 17:38
    bo to ona byla pomy­slo­daw­czy­nią teorii Einstein odsunął ją i wyko­rzy­stał — męski szo­wi­ni­sta

    Czy trzeba być Ency­klo­pe­dią, żeby wiedzieć że to jest taka sama bzdura jak ta, że Kopernik była kobietą a Isaac Newton był gejem? Zamiast spro­sto­wać te chore bzdety, Pan stanął w obronie tej mizo­an­drycz­nej seu­do­in­te­lek­tu­alistki. W USA od ok. 150 lat kobiety mają zupełną swobodę stu­dio­wa­nia i robienia kariery naukowej. Wyniki? Ile z nich zostało lau­re­at­kami pre­sti­żo­wych nagród? Ile z nich dokonało wyna­laz­ków? To właśnie poglądy femi­ni­stek o przy­czy­nach tego stanu rzeczy (patriar­chalne relacje) są chore, bo nie­nau­kowe a podyk­to­wane jedynie „nie­na­wi­ścią ze względu na płeć”.

    W zasadzie dyskusja z Panem nie ma sensu, bo stoimy na prze­ciw­nych pozy­cjach. Pana blog sili się na bycie
    naukowym, a w rze­czy­wi­sto­ści zasłu­guje (prze­pra­szam za to okre­śle­nie) na miano pseu­do­nau­ko­wego. Pamiętam Pana artykuł, inter­pre­tu­jący rela­ty­wistkę i rozu­mie­nie pręd­ko­ści światła, świad­czący o tym, że Pana poglądy są tylko pozornie poprawne. Ten artykuł z kolei odkrywa Pana jako czło­wieka o (zapewne lewi­co­wych) poglą­dach poli­tycz­nych. Nie rozumiem, jak można — na blogu pre­ten­du­ją­cym do nauko­wego — smażyć artykuł jawnie odwo­łu­jący się do poglądów
    poli­tycz­nych Uprzedzę: powie Pan, że to jest jego blog. Ale dekla­ruje Pan także, że blog jest blogiem naukowym. Tym­cza­sem publi­kuje Pan artykuł stricte poli­tyczny.

    Dam Panu radę: niech Pan napisze artykuł naukowo-poli­tyczny, jak ten tutaj. Na przykład o gejach-naukow­cach.
    Ręczę za fre­kwen­cję. Nie ma wśród nich (gejów) mate­ma­ty­ków, fizyków, astro­fi­zy­ków, astro­no­mów, chemików (wyjątki potwier­dzają regułę). Jest ich trochę w „naukach huma­ni­stycz­nych” jak psy­cho­lo­gia, socjo­lo­gia, biologia, itd. Nato­miast 99,99% gejów to umysły nie­ści­słe: artyści, muzycy (rockowi), modyści, cele­bryci, pisarze, aktorzy,
    Fre­kwen­cja zain­te­re­so­wa­nych (aktyw LGBT) murowana. Udo­wod­nią, że niemal 100% gejów to naukowcy i umysły ścisłe. Udo­wod­nią, że Einstein, Planck, Newton, Hilbert, Feynman, Weinberg, Galileusz,Hooke i prawie wszyscy wielcy fizycy i mate­ma­tycy — to geje. Jestem prze­ko­nany, że Pan nie zare­aguje. Dlaczego? Bo taki z Pana nauko­wiec i obrońca prawdy naukowej

    Cytat: „Ciebie na razie nikt do “Naj­wyż­szego czasu” nie odsyła, choć może tam chamstwo, nie­wie­dza i wyzwiska są natu­ralną metodą dyskusji.”— Przyznam, że trzeba być małym czło­wie­kiem, żeby pogar­dzać ludźmi o innych poglą­dach. Zmartwię Pana: nie jestem czy­tel­ni­kiem JKM. Potrafię zro­zu­mieć zacie­trze­wie­nie i wyzwiska. Nie
    potrafię nato­miast zro­zu­mieć ani zaak­cep­to­wać kłamstw i pseu­do­nauki; ssania bzdur z palucha, bez zaże­no­wa­nia, patrząc prosto w oczy i oszu­ku­jąc twier­dze­niami o nauko­wych pod­sta­wach swojego baj­du­rze­nia

    I jeszcze jedno: nigdy nie byliśmy i z pew­no­ścią nie będziemy na ty.

   • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

    Chłopie, jesteś nie­re­for­mo­walny i naprawdę nie ogar­niasz ani komen­ta­rzy, które czytasz, ani moich uwag, ani powyż­szego tekstu. Chodziło mi o argu­menty doty­czące “studiów” kobiet w Grecji i ich szans edu­ka­cyj­nych na prze­ło­mie wieków. Bo tego dotyczy artykuł prof. Smo­lu­chow­skiego i moje słowa. Nie Ein­ste­ina, nie ciemnej materii, nie Twoich wymysłów na temat STW, nie filo­zo­fii nauki, nie LGBT, nie polityki. I znów zamiast powstrzy­mać się od sypania epi­te­tami, doło­ży­łeś kilka kolej­nych.

    Ale przyznam nie­śmiało, że uśmiech­ną­łem się przy­naj­mniej dwu­krot­nie czytając Twój wywód. Zwłasz­cza gdy napi­sa­łeś o poli­ty­ko­wa­niu pod wpisem socjo­lo­gicz­nym i nie mogłeś się powstrzy­mać od gadania o mitycz­nej “lewi­co­wo­ści”. A także gdy wspo­mnia­łeś o pogar­dzie dla ludzi o innych poglą­dach, po roz­po­czę­ciu dyskusji od nazwania roz­mów­ców “idiotami”. Odbieram to jako naprawdę niezłą, choć zapewne nie­za­mie­rzoną auto­iro­nię. ( ͡° ͜ʖ ͡°) Niestety na tym musimy zakoń­czyć.

  • jantur

   Cytat: „Jednak to właśnie presję kul­tu­rową uważam za główny powód takiego stanu rzeczy,”- jakiego stanu rzeczy!?Wśród osób z tytułem magistra jest 64% kobiet i tylko 36 % mężczyzn. O jakiej dys­kry­mi­na­cji bredzisz?

   No i wreszcie kwiatek. Cytat: „Wspo­mnieć warto także o żonie Ein­ste­ina, mate­ma­tyczce, która praw­do­po­dob­nie była współ­au­torką teorii względ­no­ści — nie­któ­rzy twierdzą, że po wspólnym napi­sa­niu prze­ło­mo­wej pracy naukowej Einstein zachował się podle i wymazał nazwisko żony, oddając wspólne
   dzieło do druku.” Myślałem, że nic już mnie nie zaskoczy debilizm femi­na­zi­stek. Debilizm , bo tego nie można nazwać inaczej! Jednak myliłem się. Nieuku, nawet nie wiesz że Mileva była
   fizykiem, a nie mate­ma­ty­kiem. Pozo­sta­łej części tego g.ówna nawet nie przy­ta­czam, bo to jest chore! Mileva Maric twórcą Teorii Względ­no­ści!!! Pomi­ja­jąc już absurd tego oszczer­stwa , ile w tym zdaniu jest pogardy i nie­na­wi­ści do mężczyzn. Idź tłuku na forum, na którym będziesz brylować swoją głupotą.

   Zacytuję jeszcze “odkrycia” femi­ni­stek w dzie­dzi­nie fizyki. Luce Irigaray:
   “ jeśli fizycy zaj­mo­wali się dotąd mecha­niką ciała stałego w większym stopniu niż mecha­niką
   cieczy, to z pobudek sek­si­stow­skich. Mecha­nika cieczy jest bowiem dzie­dziną kobiecą, podczas gdy mecha­nika ciała stałego to sprawa typowo męska — jak wiadomo, kobiece narządy płciowe wydzie­lają czasem płyny, męskie zaś wystają i sztyw­nieją.”

   E=mc^2 ma jakoby być rów­na­niem „typowo męskim”, ponieważ „uprzy­wi­le­jo­wuje ono prędkość światła c nad
   wszyst­kimi innymi pręd­ko­ściami, które są dla nas [kobiet – dopisek mój] równie ważne”

   Wróć idiotko na „Wysokie Obcasy” bo to jest twój poziom

  • Prze­my­sław Cie­szyń­ski

   Samiec twój wróg!

 • Micha­lina

  A czy ktos w ogole pomyslal i wzial pod uwage fakt, ze kobiety przez wieki nie mogly podej­mo­wac nauki, nie mialy praw wybor­czych, nie mogly stu­dio­wac, byly dys­kry­mi­no­wane? Historia kobiet nie odwroci sie w ciagu 20 lat i to na co mez­czy­zni mogli sobie pozwolic od zawsze kobiety maja rela­tyw­nie od niedawna. Dziwie sie, ze autor nie prze­my­ślał tej ważnej kwestii, ktora moim zdaniem jest naj­istot­niej­sza w temacie dlaczego kobiety nie maja tylu nagród co mez­czy­zni. Moze wlasnie dlatego, ze kiedy oni je zdo­by­wali one nie mialy mozli­wo­sci na nauke?

  • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   Szczerze mówiąc, wydaje mi się to na tyle oczy­wi­ste, że nie ma w ogóle sensu przy­po­mi­nać o patriar­chal­nym modelu rodziny, domi­nu­ją­cym wła­ści­wie aż do XX wieku. To chyba wie każde dziecko. Na szczę­ście to już za nami, a obecne prze­szkody nie leżą już w praktyce, lecz raczej w umysłach i ste­reo­ty­pach. Pytanie, ile kobiet czuje pociąg do nauk przy­rod­ni­czych, ale decyduje się na coś innego, bo jest mniej “męskie”.

 • Anna Wła­dy­szew­ska

  Jako magi­strantka fizyki i kore­pe­ty­torka zauważam duże zain­te­re­so­wa­nie dziew­czyn mate­ma­tyką, również fizyką, ale naj­czę­ściej do etapu szkoły lice­al­nej. Czy radzą sobie z nią lepiej, czy gorzej zawsze uważają te przed­mioty za ciekawe i fajne do czasu. Zdolne dziew­czyny z mat-fizów znie­chę­cają się naj­czę­ściej, gdy materiał staje się trud­niej­szy, a w klasie jest po brzegi często mniej uzdol­nio­nych ale (teraz) zde­ter­mi­no­wa­nych chłopców. Wtedy słyszę naj­czę­ściej “chciałam takich studiów a takich, ale to chyba jednak nie dla mnie”. Bardzo mnie to cieszy, gdy po lekcjach ze mną te same dziew­czyny wracają do swoich ścisłych opodobań. Nawet dziew­czyny z innych profili i nawet te mające problemy z rachun­kami, powta­rzają, że lubią przed­mioty ścisłe i nawet wyobra­ząją sobie siebie w karierze naukowej, labo­ra­to­ryj­nej. Jed­no­cze­śnie jednak naukę kon­cen­trują na zupełnie innych dzie­dzi­nach, nie wyko­rzy­stu­jąc swojego poten­cjału. U chłopców tendecja jest zupełnie odwrotna. Nie przy­kła­dają się do nauki, dopóki śro­do­wi­sko nie zrobi się bardziej sprzy­ja­jące (zma­sku­li­ni­zo­wane profile i uczelnie/kierunki) i pojawi się deter­mi­na­cja. Ile razy muszę się klócić z takim uczniem na kore­pe­ty­cjach, kiedy nie ma racji, ale wiem, że i tak daleko zajdzie, bo spo­łe­czeń­stwo jest po jego stronie. Para­dok­sal­nie Ci chłopcy mają często wyższe wyniki z przed­mio­tów huma­ni­stycz­nych, ale i tak wybie­rają ścisłą ścieżkę (bo to jest uznawane za męskie). Odkąd pamiętam nie­na­wi­dzi­łam biologii i historii, na które trzeba było zakuwać. Uwiel­bia­łam przed­mioty ścisłe i język polski, angiel­ski. I dobrze sobie z nimi radziłam, co do czego żadna nauczy­cielka nie miała wąt­pli­wo­ści. Dziś nato­miast muszę słuchać pytań, po co to studiuję i głosów “porad”, abym zre­zy­gno­wała. Przy­kłady jawnej dys­kry­mi­na­cji mogła bym przy­ta­czać bez końca. Ale jedno wiem na pewno, dziew­czyny są równie wybitne w przed­mio­tach ścisłych (spo­tka­łam co najmnie kilka niezłych a nawet wybit­nych talentów) i zawsze będzie mnie smucić odbie­ra­nie im wiary w siebie na tych polach.

 • Anna Wła­dy­szew­ska

  Jako magi­strantka fizyki i kore­pe­ty­torka zauważam duże zain­te­re­so­wa­nie dziew­czyn mate­ma­tyką, również fizyką, ale naj­czę­ściej do etapu szkoły lice­al­nej. Czy radzą sobie z nią lepiej, czy gorzej zawsze uważają te przed­mioty za ciekawe i fajne do czasu. Zdolne dziew­czyny z mat-fizów znie­chę­cają się naj­czę­ściej, gdy materiał staje się trud­niej­szy, a w klasie jest po brzegi często mniej uzdol­nio­nych ale (teraz) zde­ter­mi­no­wa­nych chłopców. Wtedy słyszę naj­czę­ściej “chciałam takich studiów a takich, ale to chyba jednak nie dla mnie”. Bardzo mnie to cieszy, gdy po lekcjach ze mną te same dziew­czyny wracają do swoich ścisłych opodobań. Nawet dziew­czyny z innych profili i nawet te mające problemy z rachun­kami, powta­rzają, że lubią przed­mioty ścisłe i nawet wyobra­ząją sobie siebie w karierze naukowej, labo­ra­to­ryj­nej. Jed­no­cze­śnie jednak naukę kon­cen­trują na zupełnie innych dzie­dzi­nach, nie wyko­rzy­stu­jąc swojego poten­cjału. U chłopców tendecja jest zupełnie odwrotna. Nie przy­kła­dają się do nauki, dopóki śro­do­wi­sko nie zrobi się bardziej sprzy­ja­jące (zma­sku­li­ni­zo­wane profile i uczelnie/kierunki) i pojawi się deter­mi­na­cja. Ile razy muszę się klócić z takim uczniem na kore­pe­ty­cjach, kiedy nie ma racji, ale wiem, że i tak daleko zajdzie, bo spo­łe­czeń­stwo jest po jego stronie. Para­dok­sal­nie Ci chłopcy mają często wyższe wyniki z przed­mio­tów huma­ni­stycz­nych, ale i tak wybie­rają ścisłą ścieżkę (bo to jest uznawane za męskie). Odkąd pamiętam nie­na­wi­dzi­łam biologii i historii, na które trzeba było zakuwać. Uwiel­bia­łam przed­mioty ścisłe i język polski, angiel­ski. I dobrze sobie z nimi radziłam, co do czego żadna nauczy­cielka nie miała wąt­pli­wo­ści. Dziś nato­miast muszę słuchać pytań, po co to studiuję i głosów “porad”, abym zre­zy­gno­wała. Przy­kłady jawnej dys­kry­mi­na­cji mogłabym przy­ta­czać bez końca. Ale jedno wiem na pewno, dziew­czyny są równie wybitne w przed­mio­tach ścisłych (spo­tka­łam co najmnie kilka niezłych a nawet wybit­nych talentów) i zawsze będzie mnie smucić odbie­ra­nie im wiary w siebie na tych polach.

 • Mar­ta­Szy­mula

  Postaram się napisać krótko. Jest tak mało kobiet w naukach ścisłych, bo mimo iż wywal­czy­ły­śmy sobie rów­no­upraw­nie­nie w nauce, to niestety myślenie w zma­sku­li­ni­zo­wa­nym świecie zmienia się powoli. Myślę, że potrzeba nam jeszcze kilku pokoleń, zanim ste­reo­typ kobiety nada­ją­cej się tyko do przed­mio­tów huma­ni­stycz­nych zatrze się w świa­do­mo­ści spo­łe­czeń­stwa.
  Co ciekawe, według badań dziew­czynki w wieku wczesnoszkolnym/przedszkolnym mają lepsze wyniki w naukach ścisłych (i w nauce w ogóle) niż chłopcy. Dopiero z czasem, gdy zaczy­nają być znie­chę­cane do mate­ma­tyki i fizyki, a zachę­cane do przed­mio­tów huma­ni­stycz­nych, pro­por­cja ta zaczyna się odwracać.
  Dlatego jestem nie­sa­mo­wi­cie wdzięczna moim rodzicom i babci, że dopin­go­wali mnie, abym uczyła się wszyst­kiego. Co ciekawe jedynymi przed­mio­tami, których nie lubiłam w szkole były historia — to po części zostało mi do dziś — oraz… fizyka. 😀 Mam wrażenie, że sporo w tym winy nauczy­cieli, którzy, w prze­ci­wień­stwie do nauczy­cie­lek od chemii i mate­ma­tyki (przez prawie całą moją edukację mate­ma­tyki uczyły mnie kobiety), zupełnie nie potra­fili zain­te­re­so­wać swoim przed­mio­tem. Na szczę­ście do fizyki prze­ko­na­łam się na studiach no i cóż.. trafiłam tutaj, czytam o tych “abs­trak­cej­nych pra­wi­dłach” i wcale mnie nie nudzą. 😛
  Nato­miast moją naj­więk­szą naukową pasją była, jest i zapewne na zawsze już zostanie — chemia. 🙂

  Cóż, miało być krótko, a wyszło całkiem obszer­nie. 🙂

  Pozdra­wiam mgr. (już prawie) inż. Ener­ge­tyki Wodo­ro­wej.

  P.S. Szefową mojej katedry jest kobieta, a naj­now­szy rocznik dok­to­rancki składa się u nas z samych dziew­czyn. 🙂

 • jantur

  Cytat: “Przy­wo­łajmy tu choćby przykład odkryw­czyni ciemnej materii, Very Cooper-Rubin”. Zawsze wydawało mi się, że najpierw Kowalski coś odkrywał, a następ­nie był nazywany odkrywcą. Tym­cza­sem do dziś nie potwier­dzono ist­nie­nia ani ciemnej energii i ciemnej energii. Pewność co do ich ist­nie­nia może bawić, choć raczej powinna smucić. Bo oznacza, że ludzie nie potrafią uczyć się na błędach i wyciągać wnioski z historii Nauki. A dlaczego to Szanowny Pan nie założy, że nasza Teoria Względ­no­ści jest nie do końca poprawna, a nasz Wszech­świat jest zupełnie inny? A skąd Szanowny Pan wie, że nasze rozu­mie­nie światła nie jest do bani; że światło jest zasad­ni­czo czymś innym, niż to obecnie rozu­miemy? A dlaczego Szanowny Pan zakłada, że nasza prze­strzeń jest taką, jak ją rozu­miemy? A może prze­strzeni nie ma obiek­tyw­nie, a jest jedynie kreowana? A dlaczego Szanowny Pan ma zaufanie do ilości wymiarów, postu­lo­wa­nych przez TW? A może tych wymiarów jest więcej? a może-mniej!? Itd., itd.…

  • gogol

   Ty panie. Ale może nie wyciągaj z jakiegoś jednego zdania całej filo­zo­fii. Od tematu kobiet w nauce do wymiarów w TW. :d

   • jantur

    Coś wylazło Sza­now­nemu Panu z butów?

  • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   Mógłbym napisać: “Przy­wo­łajmy tu choćby przykład odkryw­czyni problemu nie­pra­wi­dło­wej rotacji galaktyk, pro­wa­dzą­cej na trop hipotezy ciemnej materii, Very Cooper-Rubin”, ale zdanie to nie brzmia­łoby zbyt zgrabnie i nie jest konieczne. Każdy wie o co chodzi, zaś tekst nie dotyczy zagad­nie­nia ciemnej materii, toteż taki komen­tarz miałby rację bytu pod arty­ku­łem o samej Verze Rubin lub ciemnej materii — a oczy­wi­ście takie były publi­ko­wane.

   W pierw­szej kolej­no­ści pro­po­nuję jednak zapoznać się z arty­ku­łami (nie­ko­niecz­nie moimi) na temat meto­do­lo­gii nauki, bo niestety zdra­dzasz w swojej myśli jej nie­zro­zu­mie­nie. Nie mogę z góry zakładać, że teoria względ­no­ści nie jest poprawna, bo jest nie­ustan­nie fal­sy­fi­ko­wana z suk­ce­sami, mogąc pełnić rolę para­dyg­matu. Oczy­wi­ście, że istnieje margines błędu, co wynika z samej natury kon­fir­ma­cji teorii naukowej, ale do tego wymagane są prze­słanki. Na chwilę obecną hipoteza MOND jest mniej praw­do­po­dobna od hipotezy ciemnej materii. Ale jak wspo­mnia­łem, ten tekst w ogóle nie dotyka tego tematu i w żaden sposób nie podej­muje polemiki.

   • jantur

    A dlaczego Pan tak skrajnie zawęża moż­li­wo­ści, ogra­ni­cza­jąc
    je do MOND!? Paradoks polega na tym, że nasze obecne (Ein­ste­inow­skie)
    wyobra­że­nie Prze­strzeni, Czasu i światła może być (a ja uważam że jest)
    zasad­ni­czo odmienne od rze­czy­wi­sto­ści. Jak to jest możliwe?

    To było blisko 24 lata temu. Pra­co­wa­łem wówczas w pewnej
    firmie i miałem do czy­nie­nia z (krótko mówiąc) masami zmien­nymi w czasie. Co
    jakiś czas poja­wiały się dziwne problemy mimo usta­wia­nia popraw­nych para­me­trów
    maszyny. Posta­wi­łem sobie za cel zna­le­zie­nie roz­wią­za­nia. Mijały lata, a
    roz­wią­za­nia nie było. W 2000 roku testo­wa­łem pewien wariant. Na mojej maszynie
    wszystko było w porządku. Zaj­rza­łem jednak na sąsied­nią maszynę. A tam panował
    istny horror: nie­ustan­nie poja­wiały się różne problemy. Nigdy nie widzia­łem
    takiego ich nagro­ma­dze­nia. I wtedy błysnęła mi myśl: A jeśli problemy na
    sąsied­niej maszynie zostały spo­wo­do­wane na mojej maszynie!? Pro­wa­dzi­łem je
    przez następne 10 lat i potwier­dziły one hipotezę:

    dwa układy mecha­niczne, repre­zen­to­wane przez masy zmienne w
    czasie, oddzia­łują na siebie. Oddzia­ły­wa­nia mają (zwłasz­cza) cha­rak­ter ‘elek­tro­ma­gne­tyczny’
    jak i mecha­niczny. To był początek nowego okresu w badaniach.-cdn

   • jantur

    Prze­kle­jam tekst z Worda
    2.6.1. Dzwonek elek­tryczny
    Tego dnia maszyna M0 stała, Dzień wcze­śniej była poważna awaria, więc maszyna została
    odłą­czona od zasi­la­nia. Tym­cza­sem na sąsied­niej maszynie M1A zakoń­czono
    druk tytułu i trwało przy­go­to­wa­nie maszyny do pro­duk­cji kolej­nego zlecenia. Po
    ukoń­cze­niu przy­go­to­wa­nia ruszyli. I wówczas rozległ się dźwięk dzwonka na maszynie M0.

    Był to typowy dzwonek z cewką, starego typu, podobny do tego na zdjęciu poniżej

    Dzwonek dzwonił głośno i niemal tak jak zwykle wtedy, kiedy M0 pra­co­wała, choć można było zauważyć pewne nie­wiel­kie różnice. Miałem wrażenie, że dźwięk zanika lub słabnie co jakiś czas na ułamek sekundy. Po około 8–10 sekun­dach M1 nagle stanęła. Przy­czyną był stoper na fal­ca­pa­ra­cie. Stoper powoduje zadzia­ła­nie czujnika, który wyłącza silnik główny maszyny. I dokład­nie w tym samym momencie, kiedy M1A stanęła, dzwonek przestał dzwonić.
    Po kilku minutach maszyna ponownie ruszyła. Także i tym razem w momencie ruszania rozległ się dzwonek. Dzwonił, jak
    poprzed­nim razem. W pewnym momencie M1A nagle stanęła. Kolejny stoper . I w tym samym momencie dzwonek na M0
    zamilkł. Po kilku minutach ruszyła. Jak poprzed­nio, w momencie ruszania zadzia­łał dzwonek na M0. I tym razem także, po
    kil­ku­na­stu sekun­dach maszyna nagle stanęła. I dokład­nie w tym samym momencie dzwonek na M0 przestał dzwonić…

    M1A przy­spie­szała i zatrzy­my­wała się kil­ka­na­ście razy. Za każdym razem dzwonek na M0 zaczynał dzwonić dokład­nie w momencie, gdy maszyna M1A roz­po­czy­nała przy­spie­szać, który milkł natych­miast w momencie zatrzy­ma­nia maszyny..

    Dzwonek był przy­twier­dzony do stalowej belki kon­struk­cji na fal­ca­pa­ra­cie na wyso­ko­ści około 3 m. Osie cewek tego dzwonka były rów­no­le­głe do osi Z.
    Czas trwania przy­spie­sze­nia maszyny M1A trwał kil­ka­na­ście sekund. Przerwy pomiędzy kolej­nymi przy­spie­sze­niami trwały kilka minut.

    Dzwonek ten działa tylko w fazie klejenia na Conti-Web, sygna­li­zu­jąc obsłudze maszyny, że za chwilę nastąpi zmiana roli. Ciekawe, że dzwonek ten podczas pracy maszyny zaczynał dzwonić dokład­nie w momencie, gdy roz­po­czy­nało się hamo­wa­nie roli A do klejenia i prze­sta­wał dzwonić, gdy rola B została przy­spie­szona do pręd­ko­ści maszyny. Zabawne jest to, że także teraz roz­po­czy­nał dzwonić, gdy zaczy­nało się przy­spie­sza­nie roli A. Tyle, że było to przy­spie­sze­nie na maszynie sąsied­niej.

    Na M1A przy­spie­sza­nie maszyny odbywało się auto­ma­tycz­nie. Naci­śnię­cie przy­ci­sku auto­ma­tycz­nego przy­spie­sza­nia powo­do­wało, że maszyna auto­ma­tycz­nie przy­spie­szała do pręd­ko­ści roboczej. Z kolei wyłą­cze­nie maszyny czuj­ni­kiem na fal­ca­pa­ra­cie po stoperze powo­do­wało natych­mia­stowe wyłą­cze­nie maszyny na całej długości. Także rola była
    zatrzy­my­wana przez układ hamujący roli w tej samej chwili.

    Nie byłem jedynym świad­kiem tego zda­rze­nia. Obser­wo­wa­łem to nie­zwy­kłe zda­rze­nie w grupie trzech innych osób-załogi maszyny M0 oraz kilku osób na maszynie M1A. Obser­wo­wa­łem ich reakcję. Na ich twarzach malowało się auten­tyczne i
    nie­ukry­wane zdu­mie­nie i nie­do­wie­rza­nie.

    Ale także i dla mnie to zjawisko było nie­zwy­kłe, choć wówczas już wie­dzia­łem o ist­nie­niu xqg (opisane zda­rze­nie miało
    miejsce już po odkryciu w czerwcu 2000 r), bowiem rola na M1A znaj­do­wała się około 30 metrów od miejsca, w którym
    znaj­do­wał się dzwonek.

    Dzwonek nie mógł działać na skutek kla­sycz­nych, dostęp­nych naszej obecnej wiedzy, przyczyn:

    =Zasi­la­nie maszyny. Maszyna M0 była odłą­czona od zasi­la­nia głównym wyłącz­ni­kiem.

    =Oddzia­ły­wa­nia mecha­niczne (drgania wywołane przy­spie­sza­niem maszyny). Gdyby dzia­ła­nie dzwonka było powo­do­wany drga­niami mecha­nicz­nymi, to powinien on zdarzać się każ­do­ra­zowo podczas przy­spie­sza­nia maszyn. Jednak nigdy wcze­śniej nie miało miejsca takie zda­rze­nie.
    Wspo­mniany dzwonek był przy­twier­dzony do filaru kon­struk­cji maszyny. Filar ma ciężar kil­ku­na­stu ton
    i jest przy­twier­dzony do fun­da­mentu kotwami i śrubami. Fun­da­menty pod te maszyny wykonuje się tak, aby wyeli­mi­no­wać drgania. Jest to konieczne, gdyż drgania mogłyby wpłynąć na jakość druku. Widzia­łem w S., jak od podstaw, od fun­da­men­tów,
    stawiane są maszyny. Sam wykop pod fun­da­menty miał głę­bo­kość ok. 2,5 m, a na kra­tow­nice wylewany był beton.

    =Indukcja elek­tro­ma­gne­tyczna. Źródłem wzbu­dze­nia SEM w cewce dzwonka nie mogły być także inne źródła w oto­cze­niu.
    Maszyny off­se­towe nie posia­dają żadnych urządzeń, które mogłyby być źródłem tak silnego pola.

    Co było przy­czyną wzbu­dze­nia SEM w cewce dzwonka? Przy­spie­sza­nie maszyny do pręd­ko­ści roboczej jest spe­cy­ficzną fazą pracy maszyny. Można porównać ją do prze­pływu prądu zmien­nego w obwodzie. Przy­spie­sza­nie maszyny trwa kil­ka­na­ście sekund. W tym czasie przy­spie­szana jest masa zwoju na Conti-Web oraz wstęga na maszynie.

    Fal­ca­pa­rat jest takim miejscem maszyny off­se­to­wej, w którym wstęga, dotych­czas biegnąca w kierunku X, zmienia kierunek o 90 stopni i‑już w postaci odcię­tych arkuszy-biegnie w kierunku +Z. Fal­ca­pa­raty obu maszyn znaj­do­wały się niemal na tej samej wyso­ko­ści. A więc także dzwonek.

    Jeśli zbliżam magnes lub cewkę, w której płynie prąd, do obwodu bez prądu, ale z gal­wa­no­me­trem, wówczas w tym obwodzie popłynie prąd, a wskaźnik gal­wa­no­me­tru wychyli się, sygna­li­zu­jąc przepływ prądu. Tylko że w tym przy­padku nie było ani
    cewki z prądem ani magnesu, a zacho­wa­nie dzwonka jed­no­znacz­nie wska­zy­wało, że źródłem SEM jest przy­spie­sze­nie sąsied­niej maszyny.

    Czy był to odosob­niony przy­pa­dek? Pomi­ja­jąc fakt, że tutaj oddzia­ły­wa­nie było sygna­li­zo­wane dźwię­kiem, przy­padki awarii silników elek­trycz­nych i zakłóceń pracy układów elek­tro­nicz­nych zdarzały się częściej w okresach, gdy
    sto­so­wa­łem warianty VR+ i VL-.

   • jantur

    Oczy­wi­ście, takie oddzia­ły­wa­nie jak opisane wyżej było
    jednym z wielu. Choć przyznam, że wzor­co­wym. Takowe zdarzały się rzadko.

    Chwilowo przejdę do teorii. Bardzo długo nie mogłem
    zro­zu­mieć abso­lut­nie nic z tego, czego
    byłem świad­kiem. „Nie mogłem zro­zu­mieć” to raczej deli­katne okre­śle­nie mojej bez­sil­no­ści.
    Jedno było pewne: jeśli oczy nie mylą mnie, to nasze pod­sta­wowe prawa fizyki (TR?
    QM?) są do bani. Wreszcie, w roku 2013 pojawił się prze­błysk. Zaini­cjo­wał on teorię,
    która wywró­ciła doku­ment­nie moją dotych­cza­sową wiedzę i obraz Wszech­świata,
    jego dynamiki i „budowy”. To było konieczne, aby włączyć obser­wo­wane zjawiska w
    dotych­cza­sową wiedzę. Zmieniła ona poj­mo­wa­nie światła i czasu. Co ważne: ta
    teoria nie jest sprzeczna z postu­la­tami TR: 1.stałości c światła i 2. We wszyst­kich układach iner­cjal­nych prawa fizyki są jed­na­kowe. QM
    jest teorią jak naj­bar­dziej poprawną a obser­wo­wane zjawiska potwier­dzają ją.
    Więc o co chodzi? „diabeł tkwi w szcze­gó­łach. Ponadto Ogólna Teoria Względ­no­ści
    nie jest poprawna. Rów­no­waż­ność mas bez­wład­nej i gra­wi­ta­cyj­nej jest tylko postu­la­tem.
    Nie wiemy czym jest gra­wi­ta­cja (a nie
    wiemy), więc tym bardziej-czym jest masa gra­wi­ta­cyjna.

    Kon­cep­cję ist­nie­nia ciemnej materii
    i ciemnej energii można włożyć między bajki. Kon­cep­cja DM i DE jest tak uboga (pry­mi­tywna) że obnaża totalną
    bez­sil­ność fizyki. Przy­po­mina do złu­dze­nia kon­cep­cję eteru.

    Trudno uwierzyć, że poszu­ku­jemy
    odpo­wie­dzi na pytania w odle­głych rejonach Wszech­świata, a tym­cza­sem tu, na
    Ziemi, znalazła się taka nie­spo­dzianka. A jednak …Dlaczego? A czy kto­kol­wiek
    rozsądny badałby masy? Sza­leń­stwo! Przecież wiadomo, że gra­wi­ta­cja jest słabsza
    od sił e‑m o 42 rzędy. Atom w obję­to­ści wszyst­kich wód? Chyba jeszcze mniej. I
    dlatego nikt nie badał zagad­nie­nia.

   • jantur

    Niech Pan dalej wierzy w ciemną materię, w ciemną energię. Ludzie zaak­cep­tują każdą bzdurę