Wszyscy słyszeli o paradoksie dziadka. Tym, którzy w jakiś sposób w ogóle go nie kojarzą podpowiadam: próba cofnięcia się w czasie i dokonania mordu na swoim przodku, może okazać się problematyczna. Nie jest to jednak jedyny eksperyment myślowy unaoczniający logiczne zgrzyty związane z gmeraniem w kontinuum. Jedną z najciekawszych wariacji paradoksu dziadka stworzył, przeżywający ostatnio drugą młodość (patrz: firewalle czarnych dziur), prof. Joseph Polchinski.

Wyobraźmy sobie, że mamy rok 2101. Ziścił się zamysł Alberta Ein­ste­ina, Nathana Rosena i innych fizyków marzą­cych o moż­li­wo­ści otwarcia tunelu cza­so­prze­strzen­nego. Mało tego: tech­no­lo­gia posunęła się tak daleko, że na rynku dostępna jest prze­no­śna apa­ra­tura pozwa­la­jąca na wywier­ca­nie nie­wiel­kich dziur w tkaninie cza­so­prze­strzen­nej gdzie nam się tylko podoba. Według instruk­cji pro­du­centa gene­ra­tor kreuje dwa otwory – “teraź­niej­szo­ści” i “prze­szło­ści” –  leżące kil­ka­dzie­siąt cen­ty­me­trów obok siebie, mogące cofać wrzucony obiekt w czasie o kilka sekund.

Jeśli zaopa­trzymy się w taką zabawkę, możemy wykonać drobny eks­pe­ry­ment. Tworzymy mini-tunel na stole bilar­do­wym, w ten sposób, że oba jego końce nakie­ro­wane są na jedną bilę. Teraz, gdy wbijemy kulę w pierwszy otwór, roz­po­czyna się cała zabawa. Bila wylatuje z wylotu “prze­szło­ści” jeszcze zanim znalazła się w tunelu; w zasadzie mamy przez moment na stole dwie wersje tej samej bili! Dlaczego jest to takie dzi­waczne? Wszyst­kie opo­wiastki o wehi­ku­łach czasu bazują mniej więcej na podobnej zasadzie, jednak tutaj widzimy nie­zwy­kłość tego konceptu w małej skali, w sposób bez­po­średni i nama­calny. Ale to nie koniec. Wyobraźmy sobie teraz, że pod­ra­so­wa­li­śmy nasz gene­ra­tor tak aby tunel cofał w czasie jeszcze o jakieś dwie sekundy. Okazuje się, że możemy uderzyć bilę w ten sposób, aby wyle­ciała z drugiego otworu, potrą­ca­jąc samą siebie z przy­szło­ści. De facto mamy tu paradoks dziadka w bardzo małej skali: bila cofnęła się w czasie aby prze­szko­dzić sobie samej w tymże cof­nię­ciu. Gwałt na rozumie dokonany.

Jak wyjść z tego impasu? Gdyby istniała pewna odpo­wiedź, zagadka nie byłaby taka intry­gu­jąca. Odwołam się do naj­cie­kaw­szej kon­cep­cji autor­stwa innego badacza czarnych dziur, Kipa Thorne’a. Profesor Caltechu uważa, że do roz­wią­za­nia para­doksu być może posłużą reguły mecha­niki kwan­to­wej. To nie­zwy­kłe, bowiem zazwy­czaj teoria kwantów ma się nijak do fizyki kla­sycz­nej. Thorne odwołał się do feyn­ma­now­skiej sumy po histo­riach. Według niej, wystrze­lona cząstka nie zmierza do celu naj­krót­szą drogą, lecz frunie po wszyst­kich moż­li­wych tra­jek­to­riach jed­no­cze­śnie. Oczy­wi­ście, jak zawsze w przy­padku kwantów, poja­wiają się tu kwestie fali praw­do­po­do­bień­stwa i inter­fe­ren­cji. Znany fizyk wysunął teorię, jakoby bile prze­szło­ści i przy­szło­ści wcho­dziły ze sobą w ana­lo­giczną relację, tj. bez względu na cza­so­prze­strzeń dochodzi do inter­fe­ren­cji wszyst­kich moż­li­wych tra­jek­to­rii!

Linie prze­ry­wane sym­bo­li­zują prze­wi­dy­waną przez nas tra­jek­to­rię lotu. Bila zrobiła nam jednak psikusa.

Mając w ręku hipotezę Thorne’a, wróćmy do naszego mini-tunelu. Przy­mie­rzamy się do ude­rze­nia, celujemy w ten sposób, aby doszło do nie­ak­cep­to­wal­nego para­doksu (oczy­wi­ście nie zasta­na­wia­jąc się nad kon­se­kwen­cjami zabu­rze­nia kon­ti­nuum i ewen­tu­al­nym uni­ce­stwie­niem wszech­świata – tacy jesteśmy źli). Uderzamy kijem. I co widzimy? Z wylotu tunelu wyska­kuje bila, jednak pod innym kątem niż zamie­rza­li­śmy i jedynie deli­kat­nie muska drugą wersję samej siebie!

Jak pewnie już zro­zu­mie­li­ście, bila stuknęła na tyle słabo aby nie unie­moż­li­wić sobie tra­fie­nia do tunelu, ale jed­no­cze­śnie sama zmieniła swoją tra­jek­to­rię. Czy tak rze­czy­wi­ście wszech­świat zabez­pie­cza swoją wewnętrzną spójność? Różne wersje zdarzeń z prze­szło­ści i przy­szło­ści inter­fe­rują ze sobą w ten sposób aby dać logiczny skutek? Tego się nie dowiemy, ale musicie przyznać, że mamy do czy­nie­nia z nie­zwy­kle ele­gancką hipotezą.
Literatura uzupełniająca:
K. Thorne, Czarne dziury i krzywizny czasu. Zdumiewające dziedzictwo Einsteina, przeł. D. Czyżewska, Warszawa 2004;
S. Hawking, L. Mlodinow, Wielki projekt, przeł. T. Krzysztoń, Warszawa 2014;
D. Goldberg, J. Blomquist, Jak przetrwać wśród czarnych dziur, przeł. S. Kupisz, Warszawa 2014.

 • http://www.blogger.com/profile/06812303599828518865 Seba­stian Łuc

  “Tego się nie dowiemy, ale musicie przyznać, że mamy do czy­nie­nia z nie­zwy­kle ele­gancką hipotezą.” Hipoteza ciekawa, ale czy się nigdy tego nie dowiemy? Na ironię czas pokaże 🙂
  Pozdra­wiam

 • Eliasz

  Ele­gancka, fak­tycz­nie. Ale jak abs­trak­cyj­nie trzeba myśleć, żeby na coś takiego wpaść?! Nie­zwy­kłe i muszę przyznać, że mając taką zabawkę nie zawa­hał­bym się tego spraw­dzić 🙂

 • Ano­ny­mous

  Ciekawy wpis, ale mam pytanie nie­zwią­zane z tym.
  Ziemia jest przy­cią­gana siłą gra­wi­ta­cji przez Słońce, a Księżyc przez Ziemię. To jaka siła rów­no­waży gra­wi­ta­cję, dzięki czemu Ziemia porusza się wokół Słońca, a nie uderza w niego?

  • http://www.blogger.com/profile/11677277361773570515 Piotr Gładysz

   Zgodnie z III zasadą dynamiki Newtona, Słońce także jest przy­cią­gane przez Ziemię, a Ziemia przez Księżyc — to tak gwoli ści­sło­ści, nato­miast owe ciała nie wpadają na siebie z powodu tego, że poru­szają się po okręgu (opcjo­nal­nie elipsie) i siły oddzia­ły­wań speł­niają rolę sił dośrod­ko­wych. Ana­lo­gicz­nie jeżeli weźmiesz wiadro wody do ręki i zaczniesz nim zataczać okręgi, to jeżeli będziesz robił to dosta­tecz­nie szybko woda nie wyleje się nawet gdy będzie ono cał­ko­wi­cie odwró­cone. W tym wypadku rolę siły dośrod­ko­wej pełni siła gra­wi­ta­cji dzia­ła­jąca na wodę, ot i cała filo­zo­fia.

  • http://www.blogger.com/profile/17443465129484666492 Kuba Grom

   Tak ładnie obja­śni­łeś czym są siły dośrod­kowe że nie powie­dzia­łeś o naj­waż­niej­szym — o sile odśrod­ko­wej, wyni­ka­ją­cej z ruchu po okręgu.

  • Ano­ny­mous

   Kochany nie ma takiego czegoś jak “siła odśrod­kowa”. Polecam książki do fizyki dla gim­na­zjum.
   A artykuł przedni.

  • Ano­ny­mous

   Że czego nie ma? Coś się zmieniło w książ­kach do fizyki?

  • http://www.blogger.com/profile/04462980978029983637 Tomasz Miśków

   “To jaka siła rów­no­waży gra­wi­ta­cję, dzięki czemu Ziemia porusza się wokół Słońca, a nie uderza w niego?“
   Po pierwsze nie rów­no­waży. Gdyby te siły się rów­no­wa­żyły (miały te same wartości, kierunek, punkt przy­ło­że­nia i prze­ciwne zwroty) Ziemia albo względem Słońca się nie poru­szała, albo poru­szała się względem niego ze stałą pręd­ko­ścią po linii prostej.

   Wg. Wiki­pe­dii Ziemia powstała naj­praw­do­po­dob­niej z chmury gazów, pyłu i skał wpra­wio­nych w ruch wybuchem super­no­wej. Taka chmura prze­le­ciała pewnie obok for­mu­ją­cego się Słońca na tyle blisko, że została “zagar­nięta” przez siłę gra­wi­ta­cji tej gwiazdy. Tak więc działają na nią dwie siły: pierwsza — nie do końca ziden­ty­fi­ko­wana, która wprawiła ją po raz pierwszy w ruch i druga — siła gra­wi­ta­cji dzia­ła­jąca tu jako dośrod­kowa.

   Proszę nie wierzyć stu pro­cen­towo we wszystko, co piszę i mogłem się mocno pomylić, ale na pierwszy rzut oka wydaje się to dość praw­do­po­dobne. http://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_Ziemi#Powstanie_Ziemi

  • http://www.blogger.com/profile/18294416945994908374 bepower

   Przecież Ziemia porusza się ze stałą pręd­ko­ścią, okrą­ża­jąc Słońce w stałym czasie jednego roku…

   Po prostu w wyniku kształ­to­wa­nia się układu sło­necz­nego prze­trwały tylko te ciała, które posia­dały prędkość orbi­talną wobec słońca. Prędkość orbi­talna (pierwsza prędkość kosmiczna) to taka prędkość, która pozwala utrzymać się ciału na danej orbicie. Ziemia dla Słońca jest tym samym, czym dla Ziemi jest księżyc lub sztuczne satelity.

   Można to wytłu­ma­czyć na takiej zasadzie, że Ziemia spada na Słońce z taką samą pręd­ko­ścią, z jaką ucieka od niego w kierunku pro­sto­pa­dłym do wektora siły gra­wi­ta­cji. Poczy­taj­cie o czymś takim jak działo Newtona, wtedy wszystko będzie jasne ;).

   http://waowen.screaming.net/revision/force&motion/ncananim.htm

 • Ano­ny­mous

  Mam taki gene­ra­tor do tuneli. Można kupić w biedzie na promocji. W ludlu też był ale wykupiły mendy.

 • http://www.blogger.com/profile/10794809137083463607 Sergi

  Ciekawa kon­cep­cja, ale to wszystko przy zało­że­niu, że istnieje jedna linia czasu, i nie ma dzia­ła­nia zasada Novikova. No bo nie mamy przecież nama­cal­nych dowodów, jakby taka podróż działała, prawda?
  Podróże w czasie to temat-rzeka, ale bardzo chętnie więcej na ten temat poczytam.

 • Ano­ny­mous

  Dla mnie ta hipoteza jest mało satys­fak­cjo­nu­jąca. W zasadzie ciężko mi sens tego paradoks zro­zu­mieć — według mnie cofając się w czasie tworzymy alter­na­tywną linię czasową. Zabi­ja­jąc swojego dziadka, my się już nie naro­dzimy, ale będziemy tej nowej rze­czy­wi­sto­ści bo się do niej prze­nie­śli­śmy. Nie zabi­ja­jąc biednego dziadka, okazało by się że możemy być świad­kiem swoich narodzin — ale nie powsta­nie nasz młodszy klon, gdyż samą swoją obec­no­ścią kreujemy nową rze­czy­wi­stość a nawet naj­mniej­sze detale kształ­tują życiorys czło­wieka.

  A jeszcze bardziej prze­ko­nu­ją­cym wyja­śnie­niem tego para­doksu jest to, że rze­czy­wi­stość którą oglądamy teraz, uwzględ­nia cof­nię­cia w czasie. Nie da się zabić własnego dziadka po podróży w prze­szłość, ponieważ każdy kto by tak zrobił by się nie urodził. Fakt że żyję i mam się dobrze jest dowodem na to, że nigdy nie odbędę podróży w prze­szłość i nie zabiję mojego przodka. Jak powie­dział mistrz Hawking: “Naj­lep­szym dowodem na to, że podróż w czasie nie jest możliwa i nigdy nie będzie, jest to, że nie prze­ży­wamy dziś najazdu hord turystów z przy­szło­ści”.

  Nie wiem, albo dla mnie to jest dużo prostsze i nie potrzeba tu dodat­ko­wych rozważań i hipotez, albo mam zbyt płytki umysł i wąskie hory­zonty by zauważyć problem. 😉

  • Ano­ny­mous

   Ad. Haaw­kinga, najazdu nie było, bo przy­szłość jeszcze nie nadeszła. Taki paradoks cza­so­prze­strzenny 😉

  • http://www.blogger.com/profile/04842367139356695435 Hubert Michalak

   Skąd ta pewność, że nie prze­ży­wamy najazdu “turystów” z przy­szło­ści?

 • http://www.blogger.com/profile/09557280007257318551 Pawel Pasz­kie­wicz

  Jestem prze­ko­nany, że nie prze­ży­wamy najazdu hord turystów z prze­szło­ści, bo ludzie z przy­szło­ści nad­uży­wali tuneli cza­so­prze­strzen­nych i uni­ce­stwili samych siebie, w wyniku czego nie mogli podró­żo­wać w prze­szłość, bo nigdy się nie naro­dzili. Wydaje mi się, że podobne kon­cep­cje mają w sobie dużo więcej z fantazji niż z wyobraźni. Kieruje mną intu­icyjne prze­ko­na­nie, że gdybyśmy poznali w znacznie większym stopniu naturę rze­czy­wi­sto­ści, nasz paradoks popadłby w niebyt dyser­ta­cji już tylko histo­rycz­nych, lub doszli­by­śmy do osta­tecz­nego wniosku, że podróże w czasie są zwy­czaj­nie nie­moż­liwe. A może jest tak, że wszech­światy, w których naru­sze­nie kon­ti­nuum cza­so­prze­strzen­nego było możliwe, prze­stały istnieć właśnie przez ten fakt i dlatego żyjemy w tym świecie? A może to tak, że my zie­mia­nie, mając za sobą ledwie kil­ka­na­ście tysięcy lat historii cywi­li­za­cji, dotar­li­śmy już niemal do kresu moż­li­wo­ści i wyprze­dza­jące nas o miliardy lat cywi­li­za­cje tkwią w tym samym punkcie co my? To mało inspi­ru­jąca hipoteza, a jednak bliżej mi do takiego stwier­dze­nia, niż do prze­ko­na­nia, że podróże w czasie będą kie­dy­kol­wiek możliwe.…

 • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

  Ja może odpowiem na komen­ta­rze u góry, drobnym uści­śle­niem. Cały opi­sy­wany paradoks zakłada oczy­wi­ście nie­praw­dzi­wość teorii Everetta o mul­ti­świa­tach i tym podob­nych, a więc ist­nie­nie tylko jednej wersji rze­czy­wi­sto­ści. Tylko w takim przy­padku musimy zasta­na­wiać się nad tym jak ma się hipo­te­tyczna podróż w czasie do spój­no­ści osi czasu i zależ­no­ści przy­czy­nowo-skut­ko­wych. Co do turystów z przy­szło­ści: Nowikow, Thorne twierdzą, że być może, po prostu cofanie się w czasie ma swoje ogra­ni­cze­nia. Kon­kret­niej, nie da się powrócić do takiego momentu, który umoż­li­wiłby powsta­nie para­doksu: np. sprzed budowy wehikułu czasu. Zasad­ni­czo powyższy eks­pe­ry­ment myślowy z bilami, właśnie na to wskazuje. Wszyst­kie zda­rze­nia z prze­szło­ści i przy­szło­ści inter­fe­rują ze sobą w ten sposób aby nie doszło do sprzecz­no­ści.

  Namie­sza­łem, ale konia z rzędem temu, kto wyjaśni te zawi­ło­ści w sposób mak­sy­mal­nie prosty. =)

  • Ano­ny­mous

   W sposób prosty: Nie da się samemu sobie zrobić kuku. 🙂

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   Rzędzian…

 • Ano­ny­mous

  Skoro wszech­świat posiada zabez­pie­cze­nia to czy jest maszyną, urzą­dze­niem lub pro­gra­mem? Jaka trzeba władać inte­li­gen­cja by zapobiec wszyst­kim anomalia? Skoro można wrócić w czasie to znaczy ze prze­szłość jest zapisana, jaki jest wiec ośnik danych?

  • http://www.blogger.com/profile/04842367139356695435 Hubert Michalak

   Twier­dze­nie, że wszech­świat posiada zabez­pie­cze­nie jest skrótem myślowym. To tak samo jakby twier­dzić, że okrąg posiada zabez­pie­cze­nie nie­do­pusz­cza­jące by stosunek długości jego obwodu do długości jego średnicy był inny niż 3,14… Zarówno π jak i zabez­pie­cze­nie “anty­pa­ra­do­klalne” są (przy zało­że­niu popraw­no­ści hipotezy Thorne’a) imma­nent­nymi cechami bytów których dotyczą i wynikają z nich samych a nie z widzi­mi­się jakiegoś übe­rin­te­li­genta.

  • http://www.blogger.com/profile/04842367139356695435 Hubert Michalak

   Nawias powinien być przed “są”.

 • Ano­ny­mous

  A może co chwilę cofamy się w czasie ale nasze komórki nerwowe powra­cają do stanu w jakim były wcze­śniej, a więc nie jesteśmy świadomi tych podróży? Kto wie, może czas “cały czas” się cofa?
  xD

 • Ano­ny­mous

  Ale to glupie… majac takie urza­dze­nie i prze­pro­wa­dza­jac eks­pe­ry­ment na stole bilar­do­wym (przy zalo­ze­niu ze istnieje tylko jedna sciezka czasu i jedna rze­czy­wi­stosc) moglis­by­smy puscic bile w kierunku otworu urza­dze­nia ktore prze­nio­sloby ja w prze­szlosc. Druga bila pojawila by sie na stole pare sekund wcze­sniej, wiec bez problemu mogli­by­smy zlapac ta pierwsza, uderzona bile, zanim wpadlaby do tego urza­dze­nia i prze­nio­sla sie w czasie. Pytanie: Czy wtedy ta druga bila (prze­nie­siona juz do prze­szlo­sci) znik­ne­laby, czy mialbym dwie bile i moglbym sobie w ten sposob je mnozyc w nie­skon­czo­nosc?

  • Eliasz

   I dlaczego uważasz, że to głupie? Właśnie to bardzo dobre i ciekawe pytanie, o czym świadczy to że sam docie­kasz. Oso­bi­ście myślę, że jeśli rze­czy­wi­sto­ści by ze sobą “inter­fe­ro­wały” to kula w jakiś sposób nie prze­szłaby przez otwór mogąc zostać złapana. Np. nie dałoby się cofnąć jej na tyle do tyłu aby to było możliwe. Jak napisał Adam we wcze­śniej­szym komen­ta­rzu: cofanie w czasie może mieć swoje ogra­ni­cze­nie, nie dalej niż do pewnego momentu który nie zakłóci rze­czy­wi­sto­ści.

 • http://app.pl/ ano­ny­maus

  Otwie­rasz bramki cza­so­prze­strzeni i się zasta­na­wiasz co cię czeka, bo nie wiesz co zrobiłeś za parę sekund. Coś jest w tym nie tak, więc nie ma o czym dys­ku­to­wać bo w czasie nie będziemy podró­żo­wać. Nato­miast w prze­strzeni jak naj­bar­dziej. Może do innej galak­tyki nigdy nie­do­trzemy, ale naszą osie­dlimy. Tyle lat nauki i wysła­li­śmy kawał blachy poza układ sło­neczny, a z czasem nie ruszy­li­śmy się ani mili­se­kundy. To chyba dobry wniosek dla pla­no­wa­nia kierunku rozwoju.

 • Ano­ny­mous

  Jeżeli wszystko się rów­no­waży to jeśli istnieje czas-to musi być także anty-czas.

 • Jedfox

  I tu się niestety mylisz. 🙂
  I nie trzeba do tego wehikuły czasu.

 • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

  O ile się nie mylę sam eks­pe­ry­ment myślowy, czy raczej paradoks, powstał jeszcze wcze­śniej i jest tak stary jak zamysł tunelu cza­so­prze­strzen­nego (można go spotkać w wielu książ­kach). Samo jednak “kwantowe” wyja­śnie­nie problemu zaser­wo­wał w swojej pracy Thorne — w każdym razie nie wymienił innych autorów. 😉

  Przykład z bilardem to standard, jak widzę również wymie­niony w linku, który podałeś, przy para­dok­sie Polchiń­skiego.

  • Sta­ni­sław Mił­kow­ski

   Reasu­mu­jąc — zasadę zbudował Nowikow, już w latach osiem­dzie­sią­tych, przykład ze stołem bilar­do­wym, mający złamać zasadę, pochodzi od Polchin­skiego, roz­wią­zali go studenci Thorne’a a on sam uzu­peł­nił roz­wią­za­nie o sumo­wa­nie po histo­riach. Uff 😉

  • Sta­ni­sław Mił­kow­ski

   Uwiel­biam “łamać sobie głowę” na podob­nych zagad­nie­niach i dosze­dłem do kilku wniosków, które wydają mi się prze­ra­ża­jące. Opisana machina do podróży w czasie działa na zasadzie pętli cza­so­prze­strzen­nej. Pętla ma to do siebie, że nie sposób! jej opuścić. Zatem opisana sytuacja, z bilą potrą­ca­jącą samą siebie, powta­rza­łaby się w nie­skoń­czo­ność. Gdyby zastąpić bilę podróż­ni­kiem, wycho­dziłby on z tunelu cza­so­prze­strzen­nego zanim by do niego wszedł, ist­niałby już zatem drugi podróż­nik, który czekałby tylko na podróż tunelem. Co więcej, podróż­nik, który tą podróż już odbył nie miałby żadnej moż­li­wo­ści powstrzy­ma­nia nowego, młod­szego wędrowca przed odbyciem prze­skoku cza­so­wego, zatem ten nowy podróż­nik znów wpadałby w tunel cza­so­prze­strzenny, wycho­dził z niego i tak ad infi­ni­tum. Nie mógłby też w szcze­gól­no­ści znisz­czyć maszyny czasu (nic nie byłoby w stanie jej znisz­czyć). Istny dzień świstaka. Dodat­kowo wydaje mi się, w związku z powyż­szym, że taka maszyna w nie­skoń­czo­ność dupli­ko­wa­łaby kule/podróżników, w równym tempie zapeł­nia­jąc nimi cały wszech­świat. Jedyne, co by ich od siebie oddzie­lało (tę nie­skoń­czoną liczbę kul/podróżników), to inter­wały czasowe, z którymi pracuje maszyna. Tego drugiego wniosku nie jestem pewien w 100%, wdzięczny więc będę za drugą opinię.

 • Madzia

  roz­k­miń­cie to: stoisz z rewol­we­rem na przeciw wlotu w teraź­niej­szo­ści i strze­lasz przed siebie, wylot tunelu jest za twoją głową tak aby kula nie­chyb­nie cię trafiła 1 sek. wcze­śniej