Czytaj dalej

Kon­ty­nu­acja serii aPytania, już pod nową nazwą Kwan­to­wych Pigułek. Tym razem, w naj­ogól­niej­szym zarysie przed­sta­wiam sens i cel dzia­ła­nia jednych z naj­więk­szych oraz naj­droż­szych urządzeń słu­żą­cych współ­cze­snej fizyce. W nie­da­le­kiej przy­szło­ści, prze­wi­duję również odcinek doty­czący dzia­ła­nia słynnego Wiel­kiego Zder­za­cza Hadronów.

Przy okazji zachęcam do sub­skry­bo­wa­nia nowego kanału YouTube.
Autor
Adam Adamczyk

Adam Adamczyk

Naukowy totalitarysta. Jeśli nie chcesz aby wpadli do Ciebie naukowi bojówkarze, zostaw komentarz.