Press ESC to close

Czy biblioteki mają misję?

Wszyscy z pew­no­ścią sły­sze­li­śmy o misji tele­wi­zji publicz­nej, ale czy to samo można powie­dzieć o biblio­te­kach? To także insty­tu­cje finan­so­wane z budżetu państwa i podmioty, na które…