Browsing Tag

fizyka cząstek elementarnych

25 posts

Fizyka ostat­niego stulecia została opa­no­wana obsesją na punkcie naj­mniej­szych ist­nie­ją­cych bytów, poło­żo­nych daleko poniżej per­cep­cji kla­sycz­nych mikro­sko­pów. Fizycy cząstek ele­men­tar­nych, nieco po omacku, starają się zgro­ma­dzić i ska­ta­lo­go­wać wszyst­kie cegiełki skła­da­jące się na to co nas otacza. Są wśród nich fermiony budujące całą dostępną materię oraz bozony pełniące doniosłą rolę nośników oddzia­ły­wań. Wiemy już zatem, nie tylko co znajduje się w jądrze atomu, ale również jak pre­zen­tuje się struk­tura samych protonów i neu­tro­nów, a także jakie drobiny spajają to wszystko w całość, a nawet nadają materii masę.