J. Kollmeier: Najdokładniejsza mapa galaktyk, jaka powstała

Ludzkość bada gwiazdy od tysięcy lat, ale dopiero od niedawna znamy swój kosmiczny adres i jesteśmy w stanie badać wszech­świat w skali makro. Zespół, w którym pra­co­wała Juna Kol­l­me­ier wykonał ogromną pracę, opra­co­wu­jąc naj­do­kład­niej­szą jak dotąd trój­wy­mia­rową mapę wszech­świata. Powyższy wykład dla TEDx przed­sta­wia szcze­góły wiel­kiego projektu Sloan Digital Sky Survey – naj­więk­szego prze­glądu nieba w historii nauki, który do chwili obecnej umoż­li­wił prze­cze­sa­nie 25% ziem­skiego nie­bo­skłonu i odkrycie ponad 900 tysięcy galaktyk. Jeśli utrzy­mamy obecne tempo obser­wa­cji, jak twierdzi Kol­l­me­ier, do 2060 roku wykonamy mapę każdej dużej galak­tyki w widzial­nym wszechświecie.