Browsing Tag

lhc

7 posts

Trudno wyrazić jak wspa­nia­łym i nie­prze­ce­nio­nym dla przy­szło­ści fizyki urzą­dze­niem jest Wielki Zderzacz Hadronów, znany też pod skrótem LHC. Hadron to każda cząstka ele­men­tarna skła­da­jąca się z kwarków, jak choćby proton. W budowie Zder­za­cza brało udział 10 tysięcy uczonych i inży­nie­rów z całego świata, a same prace trwały dwie dekady, podczas których wydano 5 miliar­dów euro. Jednak mimo, iż LHC pozo­staje szczytem zaawan­so­wa­nej inży­nie­rii, idea jego dzia­ła­nia pre­zen­tuje się całkiem prosto. Chodzi po prostu o roz­pę­dze­nie dwóch protonów do pręd­ko­ści bliskich pręd­ko­ści światła, uchwy­ce­nie ich zde­rze­nia i zbadania co z nich pozostało.