Browsing Tag

globalne ocieplenie

2 posts

Czy cywi­li­za­cji grozi kata­strofa związana ze zmianami klimatu? Czy ludzkość wpływa swoją dzia­łal­no­ścią na globalne ocie­ple­nie? W ostat­nich latach każde poja­wie­nie się zbyt chłod­nych tem­pe­ra­tur zdaje się przeczyć ist­nie­niu problemu. Wielu poli­ty­ków i cele­bry­tów zyskuje popu­lar­ność zaprze­cza­jąc antro­po­ge­nicz­nemu cha­rak­te­rowi ocie­ple­nia, nie­rzadko pre­zen­tu­jąc ładne wykresy i powo­łu­jąc się na “logikę”.

A tym­cza­sem poziom stężenia dwu­tlenku węgla w ziem­skiej atmos­fe­rze pobija kolejne rekordy…