Popołudnie z Rosettą – trzymamy kciuki na żywo!

Witam wszystkich w tym szczególnym dniu. W tym wpisie będę na żywo komentował ostatnie chwile najważniejszej i najbardziej złożonej misji kosmicznej ostatnich lat. Czytaj: informacje i ciekawostki o Rozecie co kwadrans, aż do wiekopomnego lądowania! Zapraszam do czytania i komentowania.

14:30

Na wstępie prze­pra­szam, że relację otwieram dopiero teraz. Niestety dosłow­nie przed momentem wróciłem do domu. Sytuacje mamy nastę­pu­jącą: prawie cztery godziny temu lądownik Philae zgodnie z planem oddzie­lił się od Rosetty i powoli zbliża się ku komecie. Zgodnie z infor­ma­cjami z Tweetera, ten etap prze­biegł bez pro­ble­mów. Pozo­stało około dwóch godzin do pla­no­wa­nego lądo­wa­nia.

Edit: 14:45

Lądownik Philae: Naresz­cie! W końcu, po ponad 10 latach mogę roz­pro­sto­wać nogi. # Come­tLan­ding. A wyglą­dało to mniej więcej tak:

Edit: 15:01

Gwoli przy­po­mnie­nia: dzięki tej animacji przy­go­to­wa­nej przez ESA możecie w prosty sposób prze­śle­dzić dotych­cza­sową drogę sondy oraz zlo­ka­li­zo­wać miejsce dzi­siej­szego spo­tka­nia. Jak łatwo zauważyć, euro­pej­scy spe­cja­li­ści wyrzu­cili w prze­strzeń drobny pyłek, który przebył grubo ponad 6 miliar­dów kilo­me­trów aby osiąść na innym kosmicz­nym pyłku.

Edit: 15:17

Teraz trochę mniej opty­mi­stycz­nie. Jest niemal pewne, że nie zadziała silnik strumieniowy/gazowy (kto grał w Kerbal Space Program, ten wie o czym mowa) lądow­nika. Maszy­ne­ria i bez tego zetknie się z kometą, ale grozi jej odbicie lub prze­wró­ce­nie na nie­rów­nej, ska­li­stej powierzchni. Nie martwmy się jednak na zapas.

Edit: 15:25

Wreszcie ode­bra­li­śmy pierwsze z obie­ca­nych zdjęć wyko­na­nych przez sam, mknący do celu, lądownik. Philae może i nie jest wytraw­nym foto­gra­fem, ale lepsze to niż nic. 😉
Philae

Edit: 15:30

Roz­koszne są te tweety między @ESA_Rosetta a @philae2014. Hej @ ESA_Rosetta , dostałeś swoją pierwszą pocz­tówkę?  CIVA zrobił zdjęcie. Zgadnij, kto na nim jest?

Edit: 15:42

Może coś więcej o boha­te­rze dzi­siej­szego popo­łu­dnia. Philae ma masę 98 kilo­gra­mów i rozmiary, mniej więcej metr na metr. W porów­na­niu do legen­dar­nego Sputnika jest trochę cięższy i prawie dwa razy większy. Ot taka, bardziej skom­pli­ko­wana, kosmiczna pralka. =)

Edit: 15:48

A co Philae będzie robił na powierzchni komety? Naj­waż­niej­szym zadaniem maszyny wydaje się wwier­ce­nie na głę­bo­kość ponad 20 cen­ty­me­trów, aby wydobyć próbki gruntu, nie­tknięte przez pro­mie­nio­wa­nie sło­neczne. Ich analiza che­miczna będzie nie­zwy­kle cenna, ponieważ komety wydają się najmniej “zmie­nio­nymi” przez czas ele­men­tami Układu Sło­necz­nego. Mówiąc bardziej obrazowo: noszą materiał geo­lo­giczny, za który więk­szość astro­no­mów i geologów dałoby się pokroić.

Edit: 15:54

Jeden z moich ulu­bio­nych wydawców książek i pro­gra­mów popu­lar­no­nu­ako­wych (polecam Poza kosmosem!), Nova Science Publi­shers, w świetle dzi­siej­szych wydarzeń ocenił szansę udanego lądo­wa­nia na 70%. Sam nie wiem czy to dobrze czy źle.

Edit: 16:05

Wracając do Philae i badania komety. Po wgry­zie­niu się w grunt, przyj­dzie czas na pracę kilku urządzeń badaw­czych a wśród nich MUPUS, skon­stru­owa­nego przez polskich uczonych. Jest to swego rodzaju szpi­ku­lec, który przekaże nam pod­sta­wowe dane na temat twar­do­ści, tem­pe­ra­tury i prze­wod­nic­twa ciepl­nego 67P/Czuriumow.

Edit: 16:08

Kolejna foto­gra­fia. Oto jak Rosetta widzi odda­la­jący się lądownik:

Edit: 16:15

Cenna myśl z kwan­to­wego face­bo­oka, którą jak naj­bar­dziej podzie­lam: Ciekawe czy dożyję czasów, w których tak ważne wyda­rze­nie będzie miało oglą­dal­ność porów­ny­walną z kopaniem piłki.

Edit: 16:22

Dla tych, którzy prze­ga­pili. Członek załogi ISS Ale­xan­der Gerst, w łopa­to­lo­giczny sposób pokazuje jak wielkim wyzwa­niem będzie lądo­wa­nie na rotu­ją­cej komecie:

Edit: 16:32

Sądzę, że warto przy­po­mnieć o jednym nie­zwy­kle istotnym fakcie. Jak pewnie się domy­śla­cie, wielkim przed­się­wzię­ciem jest samo zapew­nie­nie łącz­no­ści między Ziemią a sprzętem odda­lo­nym o około pół miliarda kilo­me­trów (dla porów­na­nia: Ziemia jest położona “zaledwie” 150 milionów kilo­me­trów od Słońca). I rze­czy­wi­ście, każda infor­ma­cja radiowa dociera do nas z opóź­nie­niem wyno­szą­cym 28 minut. Tak więc na potwier­dze­nie sukcesu misji przyj­dzie nam czekać prawie pół godziny od rze­czy­wi­stego lądo­wa­nia!

Edit: 16:40

Ach te inter­nety. Nawet pod newsem o dzi­siej­szej misji można znaleźć dyskusje poli­tyczne pro­wa­dzone przez sym­pa­ty­ków jednej, szcze­gól­nie popu­lar­nej w sieci partii. Smutek.

Edit: 16:45

Na następną infor­ma­cję z samego lądow­nika mamy podobno czekać do godziny 17:02. W tym czasie poznajmy naszego drugiego bohatera (boha­terkę?), czyli kometę 67P/Czu­riu­mow-Gie­ra­si­mienko. Posiada wymiary 3,8 na 4 kilo­me­try; dla zobra­zo­wa­nia, to sporo więcej niż naj­wyż­szy szczyt Japonii, Góra Fudżi. Rzecz jasna, w warun­kach kosmicz­nych to nadal nie­wielki kamyczek. 

Edit: 16:54

W razie gdy­by­ście naiwnie sądzili, że zaob­ser­wu­je­cie Czu­riu­mow przez wasz pod­ręczny teleskop – od razu spro­wa­dzam was na ziemię. Obiekt jest nawet sto razy gorzej widoczny na nie­bo­skło­nie niż Pluton, toteż nawet naj­lep­szy możliwy do kupienia ama­tor­ski teleskop w żaden sposób wam nie pomoże.

Edit: 16:58

Twarze pra­cow­ni­ków Centrum Operacji Kosmicz­nych w Darm­stadt wyglą­dają na dość stra­pione, ale trudno im się dziwić. 10 lat pracy wisi na włosku. Dla odstre­so­wa­nia polecam ten uroczy filmik (a nie tylko ten Bagiński i Bagiński!):

Edit: 17:05

Jest poru­sze­nie. Chyba się udało!!!

Edit: 17:07

@Philae2014: Przy­ło­że­nie!  Mój nowy adres: 67P #Come­tLan­ding! =)

Edit: 17:12

W Darm­stadt ogromne pod­nie­ce­nie, więk­szość już świętuje. Wiadomo, że lądownik osiadł na komecie. Pytanie tylko w jakim jest w stanie i czy cała apa­ra­tura zadziała jak należy.

Edit: 17:18

Tweety ofi­cjal­nie potwier­dzone przez Jeana Dordaina. Philae osiadł bez­piecz­nie na 67P/Czuriumow. Otwie­ramy szampana. 😉

Edit: 17:25

W centrum trwa seria pod­nio­słych prze­mó­wień, które można streścić w krótkim oświad­cze­niu: oto jesteśmy świad­kami naj­więk­szego sukcesu w dotych­cza­so­wej historii Euro­pej­skiej Agencji Kosmicz­nej. Stary Kon­ty­nent nie musi już odczuwać kom­plek­sów względem kon­ku­ren­tów ze wschodu czy zachodu. 

Jak powie­dział ostatni pre­le­gent: Forza ESA, forza Rosetta! 🙂

Edit: 17:30

Minęło już prawie pół godziny od lądo­wa­nia (a raczej od otrzy­ma­nia infor­ma­cji o lądo­wa­niu) więc chyba mogę zakoń­czyć relację. Na szczę­ście z satys­fak­cją. Teraz pozo­staje czekać na uru­cho­mie­nie wszyst­kich pod­ze­spo­łów oraz następne porcje zdjęć, już z samej komety. Pierw­szych newsów powin­ni­śmy się spo­dzie­wać w ciągu naj­bliż­szych kilku, kil­ku­na­stu godzin. 
Świę­tu­jemy!
Dziękuję wszyst­kim za to pełne emocji popo­łu­dnie!
podpis-czarny
Total
0
Shares
Inne teksty
Ciekawostki naukowe
Czytaj dalej

42 Astrociekawostki cz.1

Istnieje coś, co przyjmie każdy mózg. Coś co może w szybki sposób zainteresować nawet największego laika, ale i…