Tagi


Archiwa


Zaprzyjaźnione


/ 13

Grafiki i YT

Żegnajcie Kwantowe Pigułki

8th Lip '16

Coś się kończy, coś się zaczyna. Dlatego chyba pora już pochować niezbyt udane Kwantowe Pigułki, aby w ich miejscu mogło wykiełkować coś nowego i – mam nadzieję – lepszego.

Moja przygoda z YouTubem nie była zbyt udana, ale też nie okazała się kom­pletną klapą. Niedawno dostałem mail brzmiący mniej więcej tak: „Skur****** dlaczego nie wrzucasz nic od roku, lubiłem Twoje filmy, cofam suba!!!111”. Diament, nie fan.

W każdym razie, szkoda mi całkiem pozbywać się kanału. Wciąż posiada 6 tysięcy sub­skry­bentów, co oznacza, że średnio jeden materiał przy­cią­gnął 500 ludzi! Problem polegał na tym, że przez długi czas nie mogłem odnaleźć żadnej satys­fak­cjo­nu­jącej mnie formuły. Nie chodzi tylko o zewnętrzną warstwę filmików, ale również samą treść. Nie lubiłem dublować tematów obecnych na blogu, zwłaszcza że zazwy­czaj teksty znacznie rze­tel­niej i kla­row­niej obja­śniały poszcze­gólne zjawiska. Nie wie­działem też do kogo tak naprawdę adre­so­wałem swoją twór­czość. Przecież zain­te­re­so­wani (o Tobie mowa!) czytają Kwantowo, nie boją się odpo­wied­niej lite­ra­tury i naprawdę nie mają czego szukać na YouTubie.

Obie­całem sobie podjęcie jeszcze jednego, praw­do­po­dobnie ostat­niego romansu ze światem mul­ti­me­diów. Tym razem jednak zmie­niłem kon­cepcję i odrzu­ciłem wszelkie ogra­ni­czenia. Nie będę usilnie utrzy­mywał jed­no­li­tości bloga i kanału YT. Dlatego nowa seria O co biega z… będzie otwarta tema­tycznie i znajdzie się tam miejsce na kwestie, których nie chciałbym poruszać tutaj. 

Wyko­rzy­stam (wreszcie) swoje ofi­cjalne wykształ­cenie. Dotknę tematów histo­rycz­nych, może spo­łecz­nych i poli­tycz­nych, a od czasu do czasu pewnie zaczepię o ukochane nauki przy­rod­nicze. Będę po prostu mówił o tym co aktu­alnie budzi zain­te­re­so­wanie lub akurat zaprząta moją głowę. Bez stresu, bez spiny.

Na razie zamie­rzam wypuścić kilka odcinków i czekać na odzew. Dalsza przy­szłość kanału będzie zależeć od dwóch spraw. Pierwsza to oczy­wiści ilość oglą­da­ją­cych, bo na two­rzenie dla ~5 tysięcy widzów (z całym sza­cun­kiem) zwy­czajnie szkoda czasu i zaan­ga­żo­wania. O warunku drugim dowiecie się niebawem, przy innej okazji.


Pierwszy film, trochę na próbę, dotyczy Operacji Polskiej NKWD, roz­po­czętej w roku 1937. Zagad­nienie o tyle ważne, że wciąż nie figuruje w pod­ręcz­ni­kach, a swoją skalą wie­lo­krotnie przy­słania choćby zbrodnię katyńską. (A jeśli ktoś jest bardziej zain­te­re­so­wany, mogę udo­stępnić swoją pracę dyplo­mową poświę­coną tej tematyce).
podpis-czarny

Naukowy totalitarysta. Jeśli nie chcesz aby wpadli do Ciebie naukowi bojówkarze, zostaw komentarz.

 • Bartek

  Hej nie wie­działem o tym kanale. Właśnie obej­rzałem i te filmy są świetne.
  Nie jest to tylko takie bardzo powierz­chowne prze­je­chanie się po temacie, tylko coś nieco bardziej szcze­gó­ło­wego.

  Dla mnie sa bardzo fajne

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Tomek

  Lubię kilka kanałów na youtubie (m.in. CGP Grey, Minu­te­Phy­sics, Vsauce). Zasub­skry­bo­wałem też „Pigułki”, ale chyba naj­większy problem w oglą­daniu Ciebie miałem z mono­tonią Twojego głosu – za małe zmiany w tempie i gło­śności. Jak nie wyjdzie to zawsze możesz zrobić podcast, może nawet z tele­fo­nicznym udziałem eks­pertów.

  Trzymam kciuki za zna­le­zienie odpo­wied­niej formuły.

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Luke

  Można dodać że skala zbrodni wobec Polaków byłą tak wielka w porów­naniu do innych akcji naro­do­wych NKWD także z tego powodu że w ZSRR więk­szość pra­cow­ników kolei i maszy­ni­stów miała polskie korzenie, albo była po prostu Polakami i Stalin obawiał się dywersji w przy­padku kolejnej wojny. Jeden z moich dawnych wykła­dowców, prof. Bogdan Musiał też napisał całkiem ciekawą pracę na ten temat. W ogóle z Polakami w kolei w Rosji i na Syberii ciekawe historie były 🙂

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • http://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   Tak jest, to był nie­wąt­pliwie jeden z głównych powodów. Ale sowiecka szpie­go­mania nie znała umiaru. W swojej pracy badałem jed­nost­kowe procesy wielu Polaków, którzy po prostu zbyt korzy­stali z przy­słu­gu­ją­cych im (!) praw do pie­lę­gno­wania swojej naro­do­wości: w tym nauczy­cieli i artystów. Oczy­wi­ście to wszystko miało cel stra­te­giczny i było wyli­czone na przyszłą kon­fron­tację z II RP.

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

   • Luke

    O to też, z tym pie­lę­gno­wa­niem języków i kultury to też mi się takie kuriozum przy­po­mniało że równie fatalnie jak my wyszli Bia­ło­ru­sini. Mia­no­wicie właśnie w okresie wcze­snego ZSRR Stalin aby kon­tro­lować ważny teren Bia­ło­rusi sam kazał wyszkolić lokalne elity. Zamiast posłusz­nych lokal­nych watażków stworzył elity które jako pierwsze miały samo­świa­do­mość narodową i wolę ku nie­pod­le­głości. Prze­li­czyli się z tą wolą. Cholerne ciekawe tematy, może w przy­szłości pojawią się artykuły o nauce w ZSRR?

    Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Michal Mierzwa

  Pamiętaj, że liczby sub­skry­bentów, łapek itp. to nie wszystko. Jest też ciemna materia, która Cię czyta i ogląda. Jak ja. Ludzi, którzy nie mają w zwyczaju klikać, łapkować, sub­skry­bować. Ludzi, którym youtube jest potrzebne, bo nie mają sił, czasu, wiedzy czytać książek bardziej ambit­nych. Nowa formuła również wydaje się być ciekawa jeśli tylko będziesz pisał o czymś, na czym się znasz (lub upew­niłeś się, że to co piszesz, to fakty). Niestety poziom tekstów dot. spraw wiary jest niższy niż tych nauko­wych. Tak więc jeśli sprawia Ci to przy­jem­ność – twórz. Nie w ilości jakość, a dzia­łal­ność taka, jak Twoja daje wiarę, że g…. nas nie zaleje. Daje ludziom alter­na­tywę wobec „10 naj­śmiesz­niej­szych …”.
  Pozdra­wiam.

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • http://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   To kwestia sta­ty­styki. Na każdego sub­skry­benta czy aktyw­nego użyt­kow­nika przypada pewnie kilku nie­ak­tyw­nych; kiedy więc sub­skry­bentów jest więcej to i „ciemna materia” będzie licz­niejsza. W dzi­siej­szych czasach, gdy YT stał się potężnym medium, kilkaset czy kilka tysięcy wyświe­tleń filmu oznacza, że prze­szedł on bez echa – a pracy (wciąż nie­od­płatnej), czasu (wiele) i kosztów wymaga. Niemniej biorę te komen­tarze pod uwagę i dały mi one sporo do myślenia. Może podjąłem przed­wczesną decyzję, bo na YT komen­tu­jący również wyrazili tęsknotę za Piguł­kami. Pomyślę nad tym.

   „Niestety poziom tekstów dot. spraw wiary jest niższy niż tych nauko­wych”.

   Jeśli tak, to zawsze zachęcam do podjęcia polemiki, cobyśmy wza­jemnie mogli podnosić swój poziom.

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Mikolaj

  Pytanie nie na temat. Czy pojawi się kiedyś wpis o tune­lo­waniu kwan­towym?

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • http://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   Tak. Ale nie wiem kiedy.

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

   • Mikolaj

    To w takim razie może zapytam się o pewną rzecz. Czy elektron zmie­nia­jący orbital, igno­rując prze­strzeń pomiędzy nimi, nie prze­mieszcza się przy­pad­kiem z pręd­ko­ścią większą od pręd­kości światła? W końcu pokonuje pewien (bardzo mały, ale jednak) obszar w jednej chwili tak?

    Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

   • http://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

    Oj, tu mamy trochę podobny dylemat jak przy okazji efektu splą­tania (choć mecha­nika procesów jest różna). Nie wolno przy­kładać fizyki rela­ty­wi­stycznej do typowo kwan­to­wych zjawisk, bo w mikro­świat jest nie­lo­kalny. Gdybym miał użyć wyja­śnienia dzie­cin­nego, powie­działbym, że elektron skacze i po prostu ignoruje cza­so­prze­strzeń – więc nie przesuwa się w ścisłym zna­czeniu tego słowa z pręd­ko­ścią ponad c. W rze­czy­wi­stości rzecz jest troszkę bardziej skom­pli­ko­wana, bo skok wyko­rzy­stuje kwantowe wła­ści­wości samej próżni. Zresztą to nie tylko kwestia elek­tronów ( http://www.kwantowo.pl/2016/03/08/mezony-pi-czyli-czastki-stawiajace-atom-do-pionu/ ). W pewnym sensie to nie elektron prze­ska­kuje na inny orbital, lecz znika a jego energia powołuje do życia inny elektron z puli cząstek wir­tu­al­nych, o wyższej energii.

    Zapew­niam jednak, że gdy wsadzamy cząstki do akce­le­ra­tora (naj­czę­ściej protony), to bez względu na dostępną energię, co najwyżej będziemy zbliżać się do 99,99999% c. =)

    Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Dominik Kurek

  6212

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Krzysztof Drabik

  „Ukochane nauki przy­rod­nicze”. Niestety szkolna biologia sku­tecznie wyle­czyła mnie z entu­zjazmu do nauk przy­rod­ni­czych. Ciągle straszą mnie po nocach szczę­ko­czułki, nogo­głaszczki, przed­sionki wspólne z komorami, wor­ko­wate płuca etc. Po latach ciągle się zasta­na­wiam jak tak ciekawy dla młodego czło­wieka temat można aż tak zawalić.

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0