Podcast naukowy Gwiazdozbiry

Polski podcast naukowy

Gwiazdozbiry to polskojęzyczny okołonaukowy podcast, w którym co dwa tygodnie (mniej więcej) przez godzinę biadolimy i rozprawiamy na tematy kosmiczne. I nie tylko.

W naj­więk­szym uogól­nie­niu podcast to forma publi­ka­cji zbliżona do audycji radiowej. Idealna do prze­słu­cha­nia w drodze do pracy lub na uczelnie, albo do pusz­cze­nia w tle, kiedy wyko­nu­jemy jakieś żmudne, niezbyt anga­żu­jące zajęcie.

Gospo­da­rzami podcastu Gwiaz­do­zbiry są Radek Kosa­rzycki – pro­wa­dzący serwis PulsKosmosu.pl – oraz piszący te słowa Adam Adamczyk – autor bloga Kwantowo.pl. Kiedy nic nam nie stoi na prze­szko­dzie, raz na dwa tygodnie zasia­damy do mikro­fo­nów i dys­ku­tu­jemy o nauce. Nagrania nie mają jednak cha­rak­teru sztywnej debaty czy sta­ran­nie zapla­no­wa­nego wykładu, lecz zwykłej, natu­ral­nej gawędy dwóch cie­kaw­skich gości. Bez zadęcia, bez czytania z kartki i bez zbędnej fanfaronady.

Zwykle wybie­ramy dwa lub trzy główne wątki, nawią­zu­jące do aktu­al­nych wydarzeń ze świata nauki. Ostrze­gam jednak, że zazwy­czaj nie wgryzamy się w nie zbyt głęboko, trak­tu­jąc je raczej jako pretekst pro­wa­dzący do potoku nie zawsze poważ­nych dygresji, się­ga­ją­cych kosmosu i okolic. Jeżeli jeste­ście na to gotowi, zapra­szamy do słuchania. 


Listen to “#015: Pierwsza załogowa misja komer­cyj­nego statku kosmicz­nego Crew Dragon” on Spreaker. Listen to “#014: Dużo, dużo czarnych dziur i trochę przy­szło­ści” on Spreaker. Listen to “#013: kosmos, kosmos, kosmos i zero polityki. Prawie.” on Spreaker. Listen to “#012: uwierz, że w tym odcinku też jest co nieco o kosmosie” on Spreaker. Listen to “Gwiaz­do­zbiry #011: jak wszystko może się momen­tal­nie pokręcić” on Spreaker. Listen to “#010: O jaaa, to już dzie­siąty odcinek? Ofi­cjal­nie dwu­cy­frowa liczba odcinków” on Spreaker. Listen to “#009: O szybkich błyskach radio­wych oraz ostatni raz o SpaceX (na jakiś czas przy­naj­mniej)” on Spreaker. Listen to “#008: nie­ty­powe mał­żeń­stwo dwóch starych gwiazd, duuużo Słońca i egipski kapłan” on Spreaker. Listen to “#007: Betel­geza!!! i inne gwiazdy, równie ciekawe, a czasami nawet cie­kaw­sze” on Spreaker. Listen to “#006: kosmos w 2019 i 2020 roku — pod­su­mo­wa­nie zeszłego roku i nadzieje na obecny” on Spreaker. Listen to “#005: o czarnej dziurze w Układzie Sło­necz­nym oraz o Noblu, którego nie było” on Spreaker. Listen to “#003: o IG Noblach oraz o super­ma­syw­nych czarnych dziurach” on Spreaker. Listen to “#002: o inter­ne­to­wych spe­cja­li­stach od zmian klimatu i o wście­kłej Proximie” on Spreaker. Listen to “#001: pla­ne­to­idą znie­nacka i laserem po żaglach oraz o hybry­dach ludzi ze zwie­rzę­tami” on Spreaker. Listen to “#000: 50 lat temu ludzie wylą­do­wali na Księżycu. I co z tego wynika?” on Spreaker.

Powyżej zamiesz­czam aktualną listę kolej­nych odcinków. Tutejsze linki prowadzą do Spre­akera, ale wpisując nazwę Gwiaz­do­zbiry, podcast możecie znaleźć również na Spotify, Char­ta­ble, Apple Podcasts, a nawet YouTube. Do wyboru, do koloru. Nato­miast o nowych odcin­kach dowiecie się z fan­pej­dża Gwiaz­do­zbi­rów, jak również kanałów spo­łecz­no­ścio­wych Kwantowo i Pulsu Kosmosu.

Do usły­sze­nia!