S. Wronka: O akceleratorach

Wykład popu­la­ry­za­cyjny dla pra­cow­ni­ków nie­nau­ko­wych Insty­tutu Pro­ble­mów Jądro­wych w Świerku. Wykład został wygło­szony 20 czerwca 2011 r. przez dra Sła­wo­mira Wronkę z Zakładu Fizyki i Techniki Akce­le­ra­cji Cząstek IPJ.