Dlaczego Falcon lądował na oceanie?

8 kwietnia doszło do historycznego, udanego lądowania rakiety wielokrotnego użytku na pokładzie oceanicznej platformy. Wiele osób zadaje w związku z tym niegłupie pytanie: dlaczego SpaceX zadaje sobie tyle trudu, zamiast zadowolić się łatwiejszym posadzeniem Falcona 9 na stałym gruncie?

Na początku doko­najmy drobnej korekty. Wbrew donie­sie­niom 95% polskich serwisów, Falcon 9RU nie wylą­do­wał na żadnej barce. Według Słownika współ­cze­snego języka pol­skiego, który akurat mam pod ręką, barka to “statek o nie­wiel­kim zanu­rze­niu, bez własnego napędu, używany jako środek trans­por­towy na wodach śród­lą­do­wych, w portach i na morzu”. Tym­cza­sem urocza plat­forma Of Course I Still Love You, o roz­mia­rach 50 na 90 metrów, wypo­sa­żona została w cztery silniki, a zatem należy ją trak­to­wać jako auto­no­miczną jed­nostkę pły­wa­jącą. Naj­le­piej istotę rzeczy oddaje chyba anglo­ję­zyczna nazwa drone ship – bo mamy do czy­nie­nia ze statkiem ste­ro­wa­nym zdalnie. 

Ale bzdury na bok. Elon Musk miał co świę­to­wać już w grudniu ubie­głego roku, kiedy to Falcon wystar­to­wał z Przy­lądka Cana­ve­ral, wykonał misję i grzecz­nie wylą­do­wał 10 kilo­me­trów dalej. Jednak przed­się­biorca potrak­to­wał ten sukces jedynie jako nagrodę pocie­sze­nia, po kilku nie­uda­nych próbach osa­dze­nia rakiety na pokła­dzie statku. 3 dni temu udało się więc po raz pierwszy zre­ali­zo­wać główne zało­że­nie całego projektu. Rakieta wyniosła na orbitę bez­za­ło­gową kapsułę Dragon, prze­chwy­coną 10 kwietnia przez ISS, po czym jej pierwszy człon wykonał obrót i dzięki wyko­rzy­sta­niu silników osiadł na Atlantyku.

Po co to ryzyko? Dlaczego SpaceX pragnie celować w nie­wielką i nie­sta­bilną plat­formę, zamiast wyko­rzy­stać solidny grunt? 

Porównanie schematów obu lotów Falcona 9: z grudnia 2015 i kwietnia 2016.
Porów­na­nie sche­ma­tów obu udanych lotów Falcona 9: z grudnia 2015 i kwietnia 2016.

Odpo­wiedź jest bardzo pro­za­iczna i łączy się z prio­ry­te­tem całego przed­się­wzię­cia, czyli opty­ma­li­za­cją surowców i kosztów. Jeżeli pozwo­limy rakiecie, niczym poci­skowi bali­stycz­nemu, po prostu wytracić prędkość – wystar­czy ją obrócić i posadzić w wyzna­czo­nym miejscu. W prze­ciw­nym wypadku musimy rakietę dosłow­nie zawrócić, wyko­rzy­stu­jąc do tego celu sporą ilość paliwa, którego nie zawsze wystar­czy. Ocenia się, że gdy Falcony zaczną latać seryjnie, najwyżej w jednej trzeciej przy­pad­ków, możliwe będzie lądo­wa­nie na kon­ty­nen­cie. Walory prak­tyczne zde­cy­do­wa­nie prze­ma­wiają za wyko­rzy­sta­niem oceanów (które notabene zajmują 70% powierzchni tego padołu). Swoją drogą, choć drone ship to raczej drobne lądo­wi­sko, to dzięki swoim silnikom i nawi­ga­cji potrafi ustawić się w odpo­wied­nim miejscu z dokład­no­ścią do 5 metrów, toteż z tra­fie­nie w cel nie stanowi tu naj­więk­szej bolączki. Po wszyst­kim pod­pły­wają technicy, którzy przy­mo­co­wują na wszelki wypadek rakietę do podłoża. Następ­nie flota kieruje się w stronę portu w Jack­so­nville lub Canaveral.

Nie bez zna­cze­nia jest też kwestia bez­pie­czeń­stwa. Musk wspo­mniał kiedyś na Twit­te­rze o teo­re­tycz­nej moż­li­wo­ści startu z Kali­for­nii lub Teksasu i lądo­wa­nia na Przy­lądku Cana­ve­ral. Należy tu jednak wziąć pod uwagę ewen­tu­al­ność, utra­ce­nia przez centralę kontroli nad Falconem. Hipo­te­tyczna eks­plo­zja nad oceanem skończy się najwyżej stratą kil­ku­dzie­się­ciu milionów dolarów. Floryda to gęsto zalud­niony stan, a ryzyko znisz­cze­nia budynków lub śmierci przy­pad­ko­wych osób – nawet jeśli mini­malne – i tak jest zbyt wielkie. Zresztą, nawet uzy­ska­nie pozwo­le­nia na tego typu przeloty nad osie­dlami ludzkimi, nie byłoby zbyt łatwe.

Na koniec popo­dzi­wiajmy czystą per­fek­cję. Oba udane lądo­wa­nia, na lądzie i na wodzie:

Total
0
Shares
Inne teksty