R. Penrose: Konforemna cykliczna kosmologia

Dzięki uprzej­mo­ści Philla Halpera z kanału sky­di­ve­phil udo­stęp­niamy siódmy odcinek z serii jego filmów pod tytułem ‘Przed Wielkim Wybuchem’. Cykl dotyczy spe­ku­la­tyw­nej teorii Sir Rogera Pen­ro­se’a o nazwie Kon­fo­remna Cykliczna Kosmo­lo­gia (CCC, z angiel­skiego: Con­for­mal Cyclic Cosmo­logy), której popu­larny wykład zawarty jest w książce Pen­ro­se’a p.t. “Cykle czasu”. W tym odcinku oprócz Rogera Pen­ro­se’a wystę­pują współ­pra­cu­jący z nim polscy fizycy teo­re­tyczni, prof. Maciej Dunajski (Cam­bridge Uni­ver­sity), prof. Krzysz­tof Meissner (Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski) i prof. Paweł Nurowski (Centrum Fizyki Teo­re­tycz­nej PAN). Opo­wia­dają o pod­sta­wach teorii CCC, i ich wkładzie w tę teorię.