Tagi


Archiwa


Zaprzyjaźnione


/ 36

Artykuły

Wiara, nauka i hipokryzja

4th Lis '14

Wielu popularyzatorom nauki, w tym i mi, nie starcza cierpliwości na tłumaczenie kwestii, które każdy rozsądny człowiek żyjący w XXI wieku powinien pojmować. Jeśli nie w sposób głębszy, przemyślany, to przynajmniej intuicyjny. Niestety płonna to nadzieja, bowiem sceptycyzm wobec nauki i jej elementarnych zasad wciąż wzmaga na sile.

Piszę o scep­ty­kach, mógłbym o nega­cjo­ni­stach; wzbra­niam się nato­miast przed użyciem słowa nie­do­wiarek. Niesie ono za sobą nie­szczęsną kono­tację, która sty­ra­ni­zo­wała mnie na tyle, że popeł­niłem ten tekst. Jak wiadomo kre­acjo­nizm nie jedno ma imię: poczy­nając od form znośnych, a kończąc na zakła­da­ją­cych wycza­ro­wanie naszego wszech­świata w całej swojej oka­za­łości, przed zaledwie sze­ścioma tysią­cami lat. Bez względu jednak na to z jakim orto­doksem roz­ma­wiamy, nie­rzadko możemy trafić na argument, przez który mózg gnije, dzieci płaczą, a Karl Popper prze­wraca się w grobie.

Nauka oparta jest na wierze
. Podobno. Poza inter­nau­tami i znanymi kre­acjo­ni­stami, o rzekomym przyj­mo­waniu teorii nauko­wych na wiarę, mówił kilka lat temu m.in. rzecznik reno­mo­wa­nego bry­tyj­skiego Emmanuel City Tech­no­logy College. Oto genialne narzę­dzie do usa­dzenia każdego dys­ku­tanta-bał­wo­chwalcy, sta­wia­ją­cego naukę zbyt wysoko w hie­rar­chii wartości. Zatem, nie istnieje żaden powód aby odrzucać lub nie doceniać siły wyższej, skoro nauka oferuje ni więcej, ni mniej od religii. My wierzymy, ale wy również tylko wie­rzycie. Naiwne prze­słanie, będące tylko do pewnego stopnia wygodnym argu­mentem, a nadto próbą uspra­wie­dli­wienia samego siebie i racjo­na­li­zo­wania tego co z gruntu nie­ra­cjo­nalne.

Powi­nienem teraz urządzić tyradę na temat tego co nazywamy teorią naukową, hipotezą, twier­dze­niem i tak dalej. I uczynię to, ale w osobnym wpisie; teraz tak naprawdę nie ma to więk­szego zna­czenia. Bez względu na to jak skla­sy­fi­ku­jemy pomysły spło­dzone przez uczonych, będzie je łączyć jedno: dowody.
teach controversy
Tu jednak temat się kom­pli­kuje, co naukowi sceptycy ochoczo, choć bez­pod­stawnie, próbują wyko­rzy­stać na swoją korzyść. Dowody są różne i to nie powinno ulegać naj­mniej­szej wąt­pli­wości – a niestety ciągle ulega. Stu­diując prawo miałem okazję prze­konać się jaką moc niesie za sobą dowód, nawet jeżeli nie polega on na przy­sło­wiowym chwy­ceniu zło­dzieja za rękę. Każdy karnista wie, że bardzo często sprawę można roz­wiązać jedynie stosując dowody pośrednie, które dopiero w zesta­wieniu z innymi dają podstawę do wysu­nięcia wniosku o winie. Wyobraźcie sobie nastę­pu­jącą sytuację. Zastrze­lona i okra­dziona zostaje pra­cu­jąca w opu­sto­szałym lokalu młoda barmanka. Wezwane na miejsce makabry służby nie znajdują żadnego kla­sycz­nego dowodu, ani rze­czo­wego, ani oso­bo­wego. Zero. Niedługo później historia się powtarza i kula posyła na łono Abrahama kolejną, okra­dzioną dziew­czynę. Dopiero po jakimś czasie policja loka­li­zuje męż­czyznę korzy­sta­ją­cego ze skra­dzio­nego telefonu komór­ko­wego, co oczy­wi­ście samo w sobie niewiele znaczy. Jednak dalszy proces poszla­kowy pozwala ustalić również, że facet prze­bywał w czasie obu zbrodni w feralnej miej­sco­wości, ma aktu­alnie kłopoty finan­sowe i posiada odpo­wiednią broń palną.

Każda z tych poszlak roz­pa­try­wana poje­dynczo nie ma abso­lutnie żadnego zna­czenia. Podej­rzany mógł kupić telefon u pasera, na skutek zbiegu oko­licz­ności przy­je­chać do miasta na zakupy akurat w te dni i zrzą­dze­niem losu wejść w posia­danie poszu­ki­wa­nego typu broni. Razem jednak, poszlaki tworzą logiczny łańcuch, uza­sad­nia­jący w świetle zdro­wo­roz­sąd­ko­wego rozu­mo­wania wycią­gnięcie wniosku kto jest mordercą. Jeśli jeste­ście ciekawi, bliź­niacza sprawa miała miejsce w rze­czy­wi­stości a poszlaki uznano za prze­ko­nu­jące na tyle, iż sąd wydał wyrok doży­wot­niego pozba­wienia wolności. Pomyślmy ile musia­łoby wydarzyć się przy­padków aby zaszła tu pomyłka. Naprawdę, wszech­świat – lub siła wyższa jak kto woli – byłby nie­skoń­czenie wredny, gdyby tyle drob­no­stek wskazało na nie­win­nego czło­wieka. Jasne, na milion takich kazusów znajdzie się i pechowy – trudno jednak w oparciu o wyjątki i nie­zwykłe zbiegi oko­licz­ności budować zasady. Koniec końców, zawsze gdy szansa na zaist­nienie danego faktu jest większa od zera, teo­re­tycznie mogło do niego dojść. Naukowcy nie robią tu jednak nic innego niż każda zdrowa na umyśle osoba, tj. kal­ku­lują i umac­niają swoje prze­wi­dy­wania poprzez zbie­ranie kolej­nych poszlak. 

Kre­acjo­nista czy­ta­jący powyższy akapit już zaciera ręce. Przy­zna­jesz więc brak stu­pro­cen­towej pewności co do swoich teorii!!! Sęk w tym, iż poza logicz­nymi tudzież mate­ma­tycz­nymi twier­dze­niami, nigdzie nie dosta­niemy gwa­rancji pełnej popraw­ności. W obliczu naj­bar­dziej bez­po­śred­niego dowodu nadal istnieje nie­wielkie praw­do­po­do­bień­stwo omyłki. Nawet szcze­gólna teoria względ­ności, nie bez przy­czyny nazywana naj­le­piej udo­ku­men­to­waną teorią naukową, nie jest pozba­wiona mar­gi­nesu błędu. Nie zało­żyłbym się o głowy swoich przy­szłych wnuków, że za sto lub dwieście lat nie dostrze­żemy jakiejś szramy w zamyśle Ein­steina. Jeszcze lepszy przykład stanowi model stan­dar­dowy. Już dzisiaj wielu uczonych bez ogródek zapo­wiada, iż aktualna teoria cząstek ele­men­tar­nych ulegnie roz­kła­dowi lub co najmniej będzie potrze­bo­wała kapi­tal­nego remontu. Czy w związku z tym fizycy siadają w kątach labo­ra­to­riów i cichutko pochli­pują? Nie. Nawet wadliwa kon­cepcja to krok ku posze­rzeniu wiedzy, a  wybra­ko­wane elementy nie muszą uchybiać całości. W ten oto sposób chwie­jący się u podstaw model stan­dar­dowy sku­tecznie pozwolił na uni­fi­kację elek­tro­ma­gne­tyzmu z oddzia­ły­wa­niem słabym oraz odna­le­zienie bozonu Higgsa. Jego zało­żenia okazały się poszla­kami nie­zbęd­nymi do wycią­gnięcia wielu logicz­nych wniosków.
science bitches
U podstaw obu sposobów myślenia leży zupełnie coś innego. Osoba wierząca zadowala się dogmatem, tezą płynącą z obja­wienia lub świętej księgi. Robi to z własnej woli, w zgodzie z własnym rozumem i zmysłami. Człowiek opo­wia­da­jący się za teorią naukową czy choćby tylko hipotezą, potrze­buje potwier­dza­ją­cych ją prze­słanek. Te mogą być słabsze lub moc­niejsze, mate­ma­tyczne lub obser­wa­cyjne, pośrednie lub bez­po­średnie, ale zawsze logiczne i w jakiś sposób wska­zu­jące na dany wniosek. Nie mam zamiaru oceniać obu postaw czy ich war­to­ściować, chciałbym jedynie pod­kre­ślić tę jaskrawą różnicę. Mamy prawo pole­mi­zować z teorią ewolucji albo teorią wiel­kiego wybuchu, poddając pod wąt­pli­wość poszcze­gólne postu­laty, wska­zując na prze­czące im dowody i jeśli to możliwe, pro­po­nując lepsze wyja­śnienie. Mecha­nizm wiary działa odmiennie, dowody są zbędne, a nauk bożych nie będziemy sze­re­gować np. według kry­te­rium zgod­ności z obser­wa­cjami. Żaden Kościół nie zamieni zesła­nych „z góry” przy­kazań, po to aby wygrać z kon­ku­ren­cyjnym kultem. (A przy­najm­niej tak byłoby w idealnym świecie, ludzi naprawdę wie­rzą­cych.)

Zarzuty kre­acjo­nizmu trącą przy tym nie­sa­mo­witą, wręcz zatrwa­ża­jącą hipo­kryzją. Wiara w Naj­wyż­szego może ma sens, może nie – wszystko zależy od naszej wraż­li­wości i per­cepcji. Nauka jest pewna. Nie ma żadnego zna­czenia czy jesteś chrze­ści­ja­ninem, buddystą, muzuł­ma­ninem czy ateistą; meto­do­logia wypra­co­wana przez poko­lenia uczonych działa i przynosi efekty. Nawet zade­kla­ro­wany kre­acjo­nista bzdu­rzący o Młodej Ziemi codziennie korzysta z jej osią­gnięć. Gdy bierze anty­bio­tyki, używa GPS, ogląda tele­wizję, czy nawet włącza komputer aby psioczyć na zasady, które umoż­li­wiają mu teraz roz­po­wszech­nianie głupot. Z nie­zro­zu­mia­łego dla mnie powodu, takie osoby wolą iść w zaparte, reagując bólem i auto­ma­tycznym sprze­ciwem na fakt, że to właśnie nie­do­ce­nianej nauce, my wszyscy zawdzię­czamy wyjście z jaskiń.

Myślę, że ta hipo­kryzja to jeden z naj­smut­niej­szych wyznacz­ników naszej cywi­li­zacji.

podpis-czarny

Naukowy totalitarysta. Jeśli nie chcesz aby wpadli do Ciebie naukowi bojówkarze, zostaw komentarz.

 • Kajko

  Flejm wyczuwam. 🙂

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • anon

  Bardzo dobry tekst.

  http://i.imgur.com/8VTZVVg.png
  🙂

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • Gość

   Gugl jak zawsze w sedno xD.

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Karo­la­mama

  „felernej miej­sco­wości” – chodzi o „feralną miej­sco­wość”?

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • http://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   Mhm.

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

   • Kot

    Why can’t we have both.

    Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Gajus

  Bardzo dobrze się czyta i nie da się nie zgodzić. Niestety to i tak bez zna­czenia bo kre­acjo­nista to człowiek z defi­nicji zasła­nia­jący uszy w obawie przed racjo­na­li­zmem i argu­men­tami. Naj­gorsze jest właśnie to, że próbuje spro­wa­dzić ludzi myślą­cych do swojego poziomu, czyli jak napi­sałeś „wy też tylko wie­rzycie!”.

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Hellissa

  1. „Osoba wierząca zadowala się dogmatem, tezą płynącą z obja­wienia lub świętej księgi. Robi to z własnej woli, w zgodzie z własnym rozumem i zmysłami.” – niestety, jeżeli ktoś jest „wycho­wany w wierze” – to z woli rodziców;
  2. Przy­jęcie zało­żenia, że istnieje istota wyższa, która nas śledzi i również śledzi nasze myśli i która może pokarać za wąt­pli­wości podważa dobro­wol­ność „trwania w wierze” – uwie­rzenie ma sprzę­żenie zwrotne;
  3. Jak się odnosi autor do tezy, że rze­czy­wi­stość, którą obser­wu­jemy i w której uczest­ni­czymy, jest wir­tu­alna? – jako miło­śniczka gier CRPG – w których kreowany jest świat z historią, dziełami sztuki, itp. dostrzegam analogię miedzy światami w których gram, a światem rze­czy­wi­stym. Owszem, świat w którym żyję jest o wiele dosko­nalszy od tych, w które gram na malutkim ekraniku przy pomocy myszy i kla­wia­tury – ale to jest różnica ilo­ściowa, nie jako­ściowa.

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Domi

  Ostatnie zdanie – idealne pod­su­mo­wanie, do takiego samego smutnego wniosku doszłam niedawno.

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • User

  Meto­do­logia to nauka o meto­dy­kach. Nie pasuje mi zdanie „meto­do­logia wypra­co­wana przez poko­lenia uczonych”. Powinno chyba brzmieć „… metodyki naukowe wypra­co­wane przez poko­lenia uczonych działają …”. Nie jestem polo­nistą tak się czepiam jako inżynier 🙂

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Izabela Pandora Próch­niak

  Tylko proszę o roz­dzie­lenie zdrowego scep­ty­cyzmu od wiary w cokol­wiek. Zdrowy scep­ty­cyzm to szcze­gólnie przy­datne narzę­dzie, ale tego w szkołach niestety nie uczą. I z jednej strony dosta­jemy kre­acjo­ni­stów, czy antysz­cze­pion­kowców, ale też fanów nauki, którzy łykną wszystko z każdej strony//portalu//gazety popu­lar­no­nau­kowej nigdy nie spraw­dzając źródeł. *i wtedy fan nauki pozba­wiony scep­ty­cyzmu, za to nakar­miony odpo­wied­nimi arty­ku­łami „nauko­wymi” powiedzmy zostanie antysz­cze­pion­kowcem*.

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • http://www.petek.net.pl Krzysztof Petek

   Ba – ale cóż to ma wspól­nego nauką? Scep­ty­cyzm, wery­fi­kacja, dyskusja? Jestem za.

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • czy­telnik

  Na wstępie prze­pra­szam, że nie na temat. Jestem po seansie Inter­stel­lara. Film mnie zasko­czył na wielu pozio­mach, zasko­czył pozy­tywnie. Polecam szczerze. Czy istnieje szansa na twoją recenzję na łamach Kwantowo.pl? Taka mała ale wielka prośba. Ten film porusza tak wiele cie­ka­wych i ważnych wątków, o których tu wiele razy czytałem…

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • http://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   Jest szansa czy­tel­niku (choć już tyle recenzji pojawiło się w sieci, że nie wiem czy ma to sens) – ale do kina wybiorę się naj­wcze­śniej w przy­szłym tygodniu. =(

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

   • czy­telnik

    Tak, wiele recenzji pojawiło się na stronach i vlogach ale żadna z nich nie skupia się dłużej na zagad­nień nauko­wych poru­szo­nych w filmie (poza jedną krótką recenzją Michio Kaku dla CBS). A jest tego trochę zwłaszcza, że kon­sul­to­wano się w tym zakresie z Kipem Thornem (wie­lo­letnim przy­ja­cielem Sagana i Hawkinga). Nie musi to być recenzja ale np. krótki opis poru­szo­nych tematów w filmie z twoimi wra­że­niami z seansu w tle.

    Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

   • Bartek Andrzej­czak
 • Damian

  Jakbym czytał własne myśli tylko lepiej i ściślej ujęte.
  Genialny blog, po cichu liczę na krótką recenzję filmu Inter­stellar z naci­skiem na aspekty naukowe. „Fizyka Nola­nowska” jest dosyć ciekawa…

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • http://www.petek.net.pl Krzysztof Petek

  Obawiam się, że zamiast z otwar­tymi oczyma wkraczać w XXI wiek, wla­tu­jemy weń na miotłach zabo­bonów, zamia­tając przy tym – dzięki współ­cze­snemu szkol­nictwu – nasze dzieci pod dywan guseł, objawień i obja­wio­nych pewników sto­ją­cych w jawnej sprzecz­ności z nauką, wiedzą i zwykła obser­wacją. Popu­la­ry­za­torzy nauki winni więc stanowić element chro­niony i dotowany, a tabletki odwagi powin­niśmy im dostar­czać całymi wagonami. Walczmy. Walczmy tym, co mamy i dzięki czemu możemy osiągnąć przewagę. Walczmy mózgami.

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • http://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   Widzisz, a mimo to pod wieloma wpisami ana­lo­gicz­nymi do powyż­szego jestem rugany, że tracę czas na głupoty i to walka z wia­tra­kami. Tym­czasem uważam, podobnie jak Ty, że irra­cjo­na­lizm należy pięt­nować wszyst­kimi moż­li­wymi spo­so­bami.

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

   • http://www.petek.net.pl Krzysztof Petek

    Ci, którym opadają ręce, sami skazują się na prze­graną. Nawet więc, jeśli w naszych sta­ra­niach kryje się nuta don­ki­szo­terii, wierzę, że nie mar­nu­jemy czasu. Biorę udział w wypra­wach po całym świecie i odnaj­duję głębokie kaniony, które wyrzeź­biły nie­wielkie rzeczki. Kropla do kropli… To działa.

    Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • Dedalus

   Jako odbiorca naszej wspa­niałej edukacji zauważam z prze­ra­że­niem, że nauka rozu­mo­wania i wycią­gania wniosków jest zde­cy­do­wanie na mar­gi­nesie. Uczymy się dat, tabelek, idio­tycz­nych i wewnętrznie sprzecz­nych defi­nicji na polski (sic!), a nie wycią­gamy z nich żadnych kon­struk­tyw­nych wniosków. Dowód nie wprost w pierw­szej liceum budzi poru­szenie na sali :/

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • the survivor

  Wpis jest dobry w zakresie funk­cjo­no­wania wszech­świata na prawach nauki i sta­wiania racjo­nal­nych mecha­ni­zmów ponad reli­gij­nymi teoriami. Ciężko jednak odnieść istotę poru­szo­nego problemu do wielu sfor­mu­łowań nauko­wych funk­cjo­nu­ją­cych na zasadach religii (globalne ocie­plenie, poszu­ki­wanie boskiej czą­steczki, czy wielu innych teorii spo­łecz­nych i eko­no­micz­nych).

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • http://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   „poszu­ki­wanie boskiej czą­steczki” – Mówisz o cząstce (nie czą­steczce) poszu­ki­wanej w odnie­sieniu o logiczne i racjo­nalne prze­słanki wyni­ka­jące z Modelu Stan­dar­do­wego i co waż­niejsze, eks­pe­ry­men­talnie uchwy­conej dwa lata temu. Możesz rozwinąć swoją myśl? Co ma higgson do religii?

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

   • the survivor

    Mam na myśli wiarę w to, że odkrycie bozonu Higgsa uświęca koniecz­ność ponie­sienia nakładów na budowę i utrzy­my­wanie LHC.

    Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

   • http://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

    Wybacz, nie rozumiem. Rozwiń to, naj­le­piej w kon­tek­ście tematu spraw wiary i meta­fi­zyki.

    Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

   • Marcin

    Ja chyba rozumiem o co mu chodzi, acz uważam, że jest to po prostu bzdurne i nie­po­prawne. Błąd rozu­mo­wania „the survivor” polega na tym, że myśli iż prze­wi­dy­wania naukowe bierze się na wiarę – a tak nie jest – teorię tworzy się tak aby opi­sy­wała dane zagad­nienie- jeżeli robi to bardzo dobrze to można pobawić się modelem i spró­bować np. eks­tra­po­lować i zobaczyć czy tam nie ma czegoś cie­ka­wego- jak odnaj­dzie się taki ciekawy kąsek to wtedy ocenia sie czy warto zain­we­stowac w to pie­niadze i robi sie eks­pe­ry­menty.

    Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • gabi

  Z przy­kro­scia stwier­dzam, ze artykul jest dosc ten­den­cyjny. Wrzucasz do jednego worka kre­acjo­ni­stow i wszystkie wie­rzenia reli­gijne. Pro­bu­jesz jed­no­cze­snie w ten sposob udo­wodnic kar­ko­lomna teze, o sprzecz­nosci wiary i nauki. Ten sposob argu­men­tacji jest jednak nie­uczciwy i nie­upraw­niony. O ile rze­czy­wi­scie mozna i trzeba przy pomocy argu­mentow nauko­wych sprze­ci­wiac sie kre­acjo­ni­zmowi (ktory udaje teorie naukowa), to jed­no­cze­snie bez­sen­sowne jest prze­wsta­wianie nauce wszyst­kich wierzen. Wie­rzenia reli­gijne nie pre­ten­duja do roli hipotez nauko­wych, jed­no­cze­snie dotycza kwestii ktorymi nauka z defi­nicji nie zajmuje sie. Dlaczego zatem pro­bu­jesz prze­ciw­sta­wiac, nie nacho­dzace na siebie dzie­dziny (teolog czy filozof wojujacy z nauka wychodzi poza swoja role, podobnie jak nauko­wiec walczacy z teologia).Oczywiscie mozna nie inte­re­sowac sie roz­wa­za­niami nauko­wymi czy meta­fi­zycz­nymi, dla kogos jedna z tych dziedzin moze byc cie­kawsza, prak­tycz­niejsza. Ale ogolne war­to­scio­wanie ich jest bez­sen­sowne.

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • http://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   A teraz się zastanów i napisz z ręką na sercu, że nie zoba­czyłeś w tekście tego co sam chciałeś zobaczyć. Aż sobie teraz przej­rzałem raz jeszcze swoje słowa i niestety moim zdaniem posu­nąłeś się do dalekiej nad­in­ter­pre­tacji. Może to kwestia naszego nasta­wienia i tego z jakimi emocjami pod­cho­dzimy do tematu, ale w żadnym miejscu nie „udo­wad­niam tezy” o sprzecz­ności wiary i nauki. W ogóle nie podjąłem tego wątku. Znacznie bliżej mi do stwier­dzenia, że religia w ogóle nie ma zna­czenia dla nauki i to rzecz, która powinna pozostać na uboczu per­cepcji naukowca. Tak więc trudno mi odpo­wie­dzieć, bo nie pole­mi­zu­jesz ze mną.

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

   • Marcin

    Jest jedna sfera nauki, w którą wchodzi każda* religia – ta sfera nazywa się ekonomia, bowiem każda* religia jest po to aby posiąść pie­niądze (bądź władzę i pie­niądze)

    * – Każdy większy kult za wyłą­cze­niem Lata­ją­cego Potwora Spa­ghetti ponieważ Potwór nie potrze­buje Twoich ani moich pie­niędzy.

    Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Kazi­mierz Jod­kowski

  Ma Pan dwa problemy: a) pole­mi­zuje Pan z kre­acjo­ni­stami, ktorzy istnieja tylko w Panskiej wyobrazni; i b) po co zabiera Pan glos w sprawach meto­do­logii i filo­zofii nauki? Nie lepiej pisac o tym, na czym sie Pan zna? Z duza przy­jem­no­scia prze­czy­talem Pana tekst o czarnej dziurze w jakiejs galak­tyce. Ale to powyzej? Po co to Panu? To jest poza Panskimi kom­pe­ten­cjami.

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • http://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   1. Kto jest zmyślony, Hovind, Ham, a może przy­wo­łany dyrektor koledżu? Jeżeli nie znasz (prof. Miodek radzi aby w inter­ne­tach porzucić formułę per pan 😉 ) problemu to nie oznacza, że on nie istnieje. Choć dobrze by było. Niestety, ale para­dok­salnie im bardziej roz­wi­nięte państwo, tym szerszy krąg odbiorców skraj­nego kre­acjo­nizmu. Apogeum ma miejsce właśnie w USA i w Wielkiej Brytanii. Do Polski, m.in. za pośred­nic­twem YouTube również nastę­puje powolna recepcja.
   2. Trudno mi się usto­sun­kować do prostego twier­dzenia „nie znasz się”, teraz mógłbym odpo­wie­dzieć „a wcale, że nie”. Oczy­wi­ście to wpis na blogu a nie traktat filo­zo­ficzny, więc trudno abym posuwał się tu do jakiś wyra­fi­no­wa­nych tez, ale jeśli uważasz, że popeł­niłem jakieś jaskrawe błędy na tej płasz­czyźnie to jak naj­bar­dziej proszę o ich wska­zanie. Ja również pisząc, z wielką chęcią się czegoś nauczę.

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • kokos

  Skąd pochodzi obraz w tle? – te 2 osoby na zielonym tle?

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Sabrina

  Piszesz tak; ” takie osoby wolą iść w zaparte, reagując bólem i auto­ma­tycznym
  sprze­ciwem na fakt, że to właśnie nie­do­ce­nianej nauce, my wszyscy
  zawdzię­czamy wyjście z jaskiń” 

  Otóż oprócz fizyki, mate­ma­tyki rozwija się nauka ‚psy­cho­logia” Fak­tycznie reagują bólem agresją na próby obalenia dogmatu, jakby tracili własne życie…To nie jest zła wola, to strach. Dzięki religiom masy są posłuszne, zwol­nione z myślenia i sta­no­wienia o sobie a władcy bawią się w wojny i władzę nad owcami…Jak to jest że w dobie lotów w kosmos, rosną w siłę potężne religie chrze­ści­jań­skie, islam ? Dlaczego wielu naukowców jest było wie­rzą­cych w sposób naiwny? Taki Paskal, zdolny a o wierze, pisał tak jakby to był innym czło­wie­kiem. Dlaczego Watykan ma respekt w całym cywi­li­zo­wanym świecie, a elita poli­tyczna UE biega na świą­teczne uro­czy­stości na których dokonuje się akt ludo­żer­stwa? Nie wiń tak zwykłych ludzi, bo oni są raczej ofiarami…
  A co powiesz o odkrytym genie „wiary” ?

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Niadek

  W moim naj­bliż­szym oto­czeniu jestem jedyną „nie­za­pro­gra­mo­waną” osobą. Mądrego to aż miło „posłu­chać” 🙂 Pozdra­wiam.

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Grzesiek

  Zasad­niczo zgadzam się z prze­sła­niem Autora, warto jednak dopre­cy­zować kilka kwestii.

  1. „Nauka oparta jest na wierze. Podobno(…)Naiwne prze­słanie, będące tylko do pewnego
  stopnia wygodnym argu­mentem, a nadto próbą uspra­wie­dli­wienia samego
  siebie i racjo­na­li­zo­wania tego co z gruntu nie­ra­cjo­nalne.”
  W tym sensie o jakim piszesz – zgoda. Ale także nauka opiera się na pewnych zało­że­niach meta­fi­zycz­nych, cho­ciażby takim że badane przez nią obiekty istnieją. To też jest wiara.

  2. „Osoba wierząca zadowala się dogmatem, tezą
  płynącą z obja­wienia lub świętej księgi. Robi to z własnej woli,
  w zgodzie z własnym rozumem i zmysłami”
  Nie wiem jakich znasz Autorze wie­rzą­cych ale zapew­niam Cię że wielu nie zadowala się dogmatem, a szukanie racjo­nal­nych podstaw wiary jest fun­da­mentem ist­nienia teologii (wiara szu­ka­jąca zro­zu­mienia). Obecnie część teologów żywo przecież inte­re­suje się odkry­ciami nauko­wymi, ufun­do­wana w 1972 r. Nagroda Tem­pel­tona wręczana jest za poko­ny­wanie barier dzie­lą­cych naukę i religię. Nie jest to sprawa nowa – już św. Augustyn z Hippony pisał: „wątpię więc jestem” i , z tego co pamiętam, w razie wykrycia sprzecz­ności między dobrze udo­ku­men­to­waną prawdą a Biblią radził zmienić inter­pre­tację tej ostat­niej. Także „ojcowie zało­ży­ciele” nowo­żytnej nauki z I. Newtonem na czele szukali Bożego zamysłu w przy­ro­dzie. Co do samych dogmatów – wcale nie muszą one oznaczać nie­na­ru­szal­nych prawd wiary które wierni muszą przyj­mować tak jak są im podane. Są one raczej punktem wyjścia niż miejscem doce­lowym i jak uważa np. ks. prof. Wacław Hry­nie­wicz: „Dogmaty kato­lickie w swoim obecnym sfor­mu­ło­waniu i rozu­mieniu mogą ulec znacznym zmianom.”
  Pozdra­wiam

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • http://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   Co do 2. Drogi Komen­ta­torze, odpo­wiedz sobie tylko na jedno pytanie: czy choćby wspo­mniany Newton doszedł do wiary w kon­kretną siłę wyższą poprzez empi­ryczne badanie przyrody, czy raczej usiłował odnaleźć palec boży w naturze? To zupełnie różne procesy. A to co napi­sałeś nie uchybia wcale tego, że wiara sama w sobie – a zwłaszcza wiara prze­cięt­nego zjadacza chleba – wynika z dogmatu. Nikt nie kwe­stio­nuje np. bio­lo­gicznej moż­li­wości nie­po­ka­la­nego poczęcia, to po prostu pewna prawda, którą należy przyjąć.

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0