Skorowidz

Dla uła­twie­nia korzy­sta­nia ze strony i wyszu­ki­wa­nia kon­kret­nych infor­ma­cji, oddaję wam do użytku mały sko­ro­widz, czyli zesta­wie­nie naj­waż­niej­szych terminów nauko­wych i nazwisk poja­wia­ją­cych się na blogu. Obok haseł widnieją odno­śniki do tekstów, w których można znaleźć coś na dany temat.A

Abio­ge­neza — Triumf nauki,
Akce­le­ra­tor cząstek ele­men­tar­nych — Czarne dziury w labo­ra­to­riumDuże zabawki dla fizyków,
Andro­meda (M31) — Sce­na­riu­sze końca…Tele­sko­powe spoj­rze­nie…,
Anty­ma­te­ria — Była sobie oso­bli­wośćCo pier­dy­kło…Elektron i pozyton…,
Apophis — Sce­na­riu­sze końca…Test na ratunek…,
Astro­te­olo­gia — Kościół galak­tyczny,
Asymp­to­tyczna swoboda — Gluony, czyli kwantowe…Kwarki, czyli kwantowi więź­nio­wie,

B

Betel­geza — Wszech­świat nie do…,
Biały karzeł — Wszystko co chcie­li­by­ście…,
Bozon Higgsa — 7 cudów…Trzy argu­menty za Noblem…Z wykładu: cząstka…,

C

CERN — 7 cudów…Duże zabawki dla fizykówKosmiczna symfonia cz.4…Z wykładu: cząstka…,
Ciemna energia — Sce­na­riu­sze końca…,
Ciemna materia — Kura domowa…Sce­na­riu­sze końca…,
Curio­sity — Co odkrył…,
Czarna dziura — Czarne dziury w labo­ra­to­riumWszech­świat nie do…Wszystko co chcie­li­by­ście…Z wykładu Hellera…,
Czas — Elektron i pozyton…,
Cza­so­prze­strzeń — 2, 3, 4…Triumf nauki,
Cząstka wir­tu­alna — Była sobie oso­bli­wość,
Czerwony olbrzym — Sce­na­riu­sze końca…,

D

Doświad­cze­nie z dwoma szcze­li­nami (Younga) — Kim jest obser­wa­tor?Kosmiczna symfonia cz.2…,
Droga Mleczna — Wszech­świat nie do…,

E

Egzo­pla­neta — Czy jesteśmy sami?Fizyka made in Poland,
Einstein Albert — Boga może…Kosmiczna symfonia cz.1…Oblicza fizyki…Wszystko co chcie­li­by­ście…Z wykładu Hellera…,
Elektron — Elektron i pozyton…Kim jest obser­wa­tor?,
Elek­tro­ma­gne­tyzm — Kosmiczna symfonia cz.1…Z wykładu: cząstka…,
Entropia — Sce­na­riu­sze końca…Triumf naukiWszystko co chcie­li­by­ście…,
EPR doświad­cze­nie — Poplą­tane splą­ta­nie,
Euro­pej­ska Agencja Kosmiczna — Test na ratunek…,

F

Feynman Richard — 7 cie­ka­wych faktów o…7 faktów, które boimy…Elektron i pozyton…Kosmiczna symfonia cz.2…,

G

Galak­tyka — 7 intry­gu­ją­cych galaktykKura domowa…,
Gamow Georg — Kura domowa…,
Gra­wi­ta­cja — 7 cudów…Sce­na­riu­sze końca…Wszystko co chcie­li­by­ście…,
Green Michael — Kosmiczna symfonia cz.3…,
Gwiazda — Kosmiczne muzeum oso­bli­wo­ściKosmiczne potworyWszystko co chcie­li­by­ście…,
Guth Adam — Kosmo­lo­giczna herezja…,

H

Hawking Stephen — Boga może…Hawking powie­dział…Wszystko co chcie­li­by­ście…,
Heisen­berg Werner — Kim jest obser­wa­tor?,
Heller Michał — Z wykładu Hellera…,
Higgs Peter — Trzy argu­menty za Noblem…Z wykładu: cząstka…,
Horyzont zdarzeń — Wszystko co chcie­li­by­ście…,
Hubble Edwin — Była sobie oso­bli­wość,

I

Inflacja kosmo­lo­giczna — Była sobie oso­bli­wośćKosmo­lo­giczna herezja…Trzy relikty wiel­kiego wybuchu,

J

K

Kata­strofa tunguska — Co pier­dy­kło…,
Korolow Sergiej — 7 faktów o radziec­kim…Rosyj­skie dorzy­na­nie nauki,
Kosmiczny Teleskop Hubble’a — 7 cudów…Tele­sko­powe spoj­rze­nie…,
Kosmiczny Teleskop Webba — Tele­sko­powe spoj­rze­nie…,
Kot Schrödin­gera — Kim jest obser­wa­tor?,
Księżyc — Sce­na­riu­sze końca…,
Kształt wszech­świata — Czy wszech­świat jest…,
Kwark — Gluony, czyli kwantowe…Kwarki, czyli kwantowi więź­nio­wie,
Kwant — Kosmiczna symfonia cz.2…Kwanty w praniu…,
Kwazar — Kosmiczne potwory,

L

Lemaître Georges — Była sobie oso­bli­wośćZ wykładu Hellera…,

M

M‑Teoria — 2, 3, 4…,
Man­hat­tan Projekt — 7 cie­ka­wych faktów o…Fizyka made in PolandKosz­towne zbio­ro­wi­sko maniaków,
Mars — Co odkrył…,
Maxwell James — Kosmiczna symfonia cz.1…,
Mecha­nika kwantowa — Boga może…Kim jest obser­wa­tor?Kosmiczna symfonia cz.2…Kwanty w praniu…Triumf nauki,
Meteoryt — Co pier­dy­kło…Test na ratunek…,
Mgławica — Kosmiczne muzeum oso­bli­wo­ści,
Mikro­fa­lowe pro­mie­nio­wa­nie tła — Była sobie oso­bli­wośćKosmiczna symfonia cz.4…Trzy relikty wiel­kiego wybuchu,
Model stan­dar­dowy — Kosmiczna symfonia cz.2…Tragedia Adbusa SalamaTrzy argu­menty za Noblem…Z wykładu: cząstka…,
Most Ein­ste­ina-Rosena — Wszystko co chcie­li­by­ście…,
Mul­tiu­ni­wer­sum — BioShock: Infinite i jego mul­ti­światyKim jest obser­wa­tor?,

N

Neutrino — 7 cudów…Trzy relikty wiel­kiego wybuchu,
Newton Izaak — Kosmiczna symfonia cz.1…,
Nie­skoń­czo­ność — Skoń­czone nie­skoń­czo­no­ści,

O

Obser­wa­tor — Kim jest obser­wa­tor?,
Oddzia­ły­wa­nia słabe i silne — Kosmiczna symfonia cz.2…Gluony, czyli kwantowe…,
Ogólna teoria względ­no­ści — Kosmiczna symfonia cz.1…Wszystko co chcie­li­by­ście…Z wykładu Hellera…,
Oso­bli­wość — Była sobie oso­bli­wośćKosmiczna symfonia cz.5…Wszystko co chcie­li­by­ście…,

P

Paradoks Fermiego — Kościół galak­tyczny,
Paradoks infor­ma­cyjny — Hawking powie­dział…
Peebles Jim — Kura domowa…,
Penrose Roger — Wszystko co chcie­li­by­ście…,
Penzias Arno — Była sobie oso­bli­wość,
Per­pe­tuum mobile — Kosmo­lo­giczna herezja…Triumf nauki,
Planck Max — Kosmiczna symfonia cz.2…,
Prędkość światła — Głupota szybsza…Triumf nauki,
Pro­mie­nio­wa­nie Hawkinga — Wszystko co chcie­li­by­ście…,

R

Rozbłysk gamma — Sce­na­riu­sze końca…,
Równanie Drake’a — Czy jesteśmy sami?,
Rubin Vera — Kura domowa…,
Ruther­ford Ernest — 10 naj­bar­dziej zasłu­żo­nych…,

S

Sagan Carl — Błękitna kropka ver. 2.0Kościół galak­tycznyZbudujmy spo­łe­czeń­stwo…,
Sagit­ta­rius A*- Wszystko co chcie­li­by­ście…,
Salam Adbus — Tragedia Adbusa Salama,
Schrödin­ger Erwin — 10 naj­bar­dziej zasłu­żo­nych…Kim jest obser­wa­tor?,
Shwarz John — Kosmiczna symfonia cz.3…,
Schwarz­schild Karl — Wszystko co chcie­li­by­ście…Z wykładu Hellera…,
SETI — 7 faktów, które boimy…Kościół galak­tyczny,
Słońce — Sce­na­riu­sze końca…Wszech­świat nie do…,
Spin — Kosmiczna symfonia cz.4…,
Splą­ta­nie kwantowe — O splą­ta­niu, które…Poplą­tane splą­ta­nieTriumf nauki,
Sputnik — 7 faktów o radziec­kim…,
Super­nowa — Kosmiczne potworyWszystko co chcie­li­by­ście…,
Susskind Leonard — Kosmiczna symfonia cz.3…Wszystko co chcie­li­by­ście…,
Symetria — Kosmiczna symfonia cz.4…,
Syriusz — Kościół galak­tyczny,
Szcze­gólna teoria względ­no­ści — Kosmiczna symfonia cz.1…,
Świa­do­mość — Kim jest obser­wa­tor?,
Światło — Kosmiczna symfonia cz.1…,

T

Teoria strun — 2, 3, 4…Kosmiczna symfonia cz.3…Oblicza fizyki…Triumf nauki,
Teoria wszyst­kiego — Była sobie oso­bli­wośćKosmiczna symfonia cz.1…Oblicza fizyki…Triumf nauki,

U

Układ Sło­neczny — Nie­prze­wi­dy­walny Układ…Wszech­świat nie do ogar­nię­cia,

W

Weinberg Steven — Kosmiczna symfonia cz.4…,
Wielki wybuch — Boga może…Była sobie oso­bli­wośćKosmiczna symfonia cz.5…Trzy relikty wiel­kiego wybuchu,
Wilson Robert — Była sobie oso­bli­wość,
Witten Edward — 2, 3, 4…Kosmiczna symfonia cz.5…,
Wszech­świat — Była sobie oso­bli­wośćCzy wszech­świat jest…Z wykładu Hellera…,
Wystrzał Verne’a — Co pier­dy­kło…,

Z

Zasada holo­gra­ficzna — Wszystko co chcie­li­by­ście…,
Zasada nie­ozna­czo­no­ści — Boga może…Kim jest obser­wa­tor?Kosmiczna symfonia cz.2…,
Ziemia — Sce­na­riu­sze końca…Test na ratunek…,