M. Krupiński: Jaśniejsze oblicze fizyki

Michał Kru­piń­ski – adiunkt w Insty­tu­cie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie – zawodowo zajmuje się nano­struk­tu­rami, ale fascy­nuje go fizyka towa­rzy­szą nam w codzien­nych doświad­cze­niach. W wystą­pie­niu dla TEDx Warszawa pokazał, jak fizyka może stać się świetnym hobby, zachę­ca­jąc do wypró­bo­wa­nia eks­pe­ry­men­tów, moż­li­wych do prze­pro­wa­dze­nia w domowym zaciszu.