Tagi


Archiwa


Zaprzyjaźnione


Kontakt i współpraca

19th Lip '14

Misja bloga

Współ­czesny Polak nie posiada wiedzy na temat ota­cza­jącej go, fizycznej rze­czy­wi­stości. Pisałem już o tym i będę to powta­rzał do znu­dzenia. Postu­laty ogólnej teorii względ­ności brzmią dla wielu jak motyw z kiczo­wa­tego science-fiction, Ziemię uważamy za cał­ko­wicie bez­pieczny i stwo­rzony dla naszej wygody pępek wszech­świata, nato­miast mecha­nika kwantowa pre­ten­duje do miana bzdurnej fantazji mającej więcej wspól­nego z misty­cy­zmem niż nauką.

czarnobialy kot 150Misją Kwantowo.pl – mojego bloga i hobby – jest walka z powyżej opisanym stanem rzeczy, krze­pienie racjo­na­lizmu i wska­zy­wanie na piękno wszech­świata samego w sobie. Chociaż sam zajmuję się fizyką tylko ama­torsko, jako stale dokształ­ca­jący się fascynat, chciałbym móc dołożyć małą cegiełkę do monu­men­tal­nego dzieła, za jakie uważam popu­la­ry­zację nauki. Swoje teksty i wszystkie inne dzieła dedykuję podobnym sobie osobom, odczu­wa­jącym satys­fakcję podczas pozna­wania mecha­ni­zmów rzą­dzą­cych ota­cza­jącą nas rze­czy­wi­sto­ścią.

Współpraca

Nie owijając w bawełnę: Kwantowo.pl pozo­staje małym i nie­spe­cjalnie atrak­cyjnym dla prze­cięt­nego rekla­mo­dawcy polet­kiem, w porów­naniu do wielkich blogów life­sty­lo­wych czy modowych. Jed­no­cze­śnie Kwantowo może okazać się bardzo war­to­ściowym part­nerem dla każdej marki zwią­zanej z ambit­niej­szymi dzie­dzi­nami, zwłaszcza z nauką i edukacją. Gwa­ran­tuję, że w tych kate­go­riach, wielu lepszych miejsc w polskiej sieci nie znaj­dziecie. Od razu jednak zazna­czam, że nie inte­re­suje mnie współ­praca bar­te­rowa.

Blog współ­pra­cował z takimi markami jak inter­ne­towe show Matura to Bzdura, tele­wizja National Geo­gra­phic Channel oraz wydaw­nictwa książ­kowe Pró­szyński i S-ka, ZnakPWN.

Statystyki

staty2016

Kontakt

Jeśli jesteś czy­tel­ni­kiem, to naj­le­piej abyś się kon­tak­tował poprzez dodanie komen­tarza pod którymś z wpisów. Wszystkim pozo­stałym polecam e-mail: aaa90@poczta.onet.pl (odbieram x3 w tygodniu), tudzież kontakt przez facebook. Rzecz jasna staram się czytać wszystkie maile, ale z góry prze­pra­szam jeśli z braku czasu nie odpowiem na którąś z nie­spe­cjalnie istot­nych wia­do­mości.

Comments are closed.