M. Heller: Stworzenie i początek Wszechświata

Jak pogodzić wiarę w stwo­rze­nie świata przez Boga z wiedzą naukową? Jak się ma biblijny opis stwo­rze­nia do około czter­na­stu miliar­dów lat historii wszech­świata i ewo­lu­cyj­nego pocho­dze­nia ciała i umysłu czło­wieka? Czy nowo­cze­sny, naukowy świa­to­po­gląd wyklucza reli­gij­ność i czyni z niej zabobon?