Ł. Turski: Cztery wymiary

Wykład prof. Łukasza Tur­skiego na temat wpływu nauki na rozwój cywi­li­za­cji, sztuki oraz świa­do­mo­ści spo­łecz­nej w XIX w. Para­dyg­maty upra­wia­nia nauki. Rewo­lu­cja inte­lek­tu­alna. Piąty pewnik Eukli­desa. Pojęcie geo­me­trii wielowymiarowej.