J. Jarosz: Ruch, kinematyka i dynamika

Film został przy­go­to­wany na potrzeby projektu Uni­wer­sy­tet Part­ne­rem Gospo­darki Opartej na Wiedzy, przez Uni­wer­sy­tet Śląski w Kato­wi­cach. Tematyka wykładu: „Ruch, kine­ma­tyka i dynamika”. Pełny materiał z kursu „Fizyka — kurs wyrów­naw­czy” dostępny jest na plat­for­mie UPGOW.