B. Greene: Dlaczego wszechświat wydaje się dostrojony do życia?

W sercu współ­cze­snej kosmo­lo­gii tkwi tajem­nica: dlaczego nasz wszech­świat wydaje się tak dosko­nale dostro­jony, aby stworzyć warunki nie­zbędne do życia? W swoim wykła­dzie dla TEDTalks, Brian Greene – profesor Uni­wer­sy­tetu Columbia i autor książek popu­lar­no­nau­ko­wych – pokazuje, jak idea mul­ti­wer­sum może pomóc odpo­wie­dzieć na tę zagadkę.