Browsing Tag

mechanika kwantowa

41 posts

Wbrew pozorom mecha­nika kwantowa pozo­staje dzie­dziną fizyki o szerokim zna­cze­niu prak­tycz­nym i stykamy się z nią na co dzień. Zawdzię­czamy jej postęp rozwoju kom­pu­te­rów, laserów, tele­ko­mu­ni­ka­cji, nawet medycyny. Z kolei podstawy teorii kwantów to wciąż wielkie pole do rozważań tak dla fizyków jak i filo­zo­fów. Jej fun­da­ment tworzą dzi­waczne kon­cep­cje, trudne do zro­zu­mie­nia przy użyciu kate­go­rii zaczerp­nię­tych z codzien­nego życia. Kwantowy mikro­świat opiera się na przy­padku i praw­do­po­do­bień­stwie, cząstki sub­a­to­mowe są w równym stopniu dro­bi­nami co falami, zaś akt obser­wa­cji układu kwan­to­wego zmienia jego stan. A wszystko zaczęło się od sto­sun­kowo nie­win­nego problemu pro­mie­nio­wa­nia ciała dosko­nale czarnego i pomysłu Maxa Plancka, pole­ga­ją­cym na poćwiar­to­wa­niu światła na dys­kretne elementy. To właśnie nie­miecki nauko­wiec po raz pierwszy użył terminu “kwanty”, dla ozna­cze­nia tych maleń­kich drobin.