Press ESC to close

AstroCytat #9

[ecko_quote source=“Karl Popper”]Śmiała struk­tura teorii naukowej przy­po­mina gmach wznie­siony na palach. Pale wbijane są z góry w grzę­za­wi­sko, lecz nie sięgają podstawy.…

AstroCytat #7

[ecko_quote source=“Stephen Hawking”]Powinienem od razu powie­dzieć, że jestem bez­wstyd­nym reduk­cjo­ni­stą. Wierzę, że prawa biologii można zre­du­ko­wać do praw chemii. Wierzę ponadto,…

AstroCytat #6

[ecko_quote source=“Sir Terry Pratchett”]Na początku nie było nic. I rzekł Bóg: Niechaj stanie się świa­tłość! I dalej nic nie było, tylko teraz…

AstroCytat #2

[ecko_quote source=“Ernest Rutherford”]Właśnie czytałem niektóre z moich starych publi­ka­cji. I wiesz co? Kiedy skoń­czy­łem, powie­dzia­łem sobie: Ruther­ford, mój chłopie, ale z Ciebie pie­kiel­nie…

AstroCytat #3

[ecko_quote source=“Carl Sagan”]Starając się zro­zu­mieć wszech­świat, dostrze­gamy jego wspa­nia­łość i skom­pli­ko­wany, dosko­nały porządek, daleko prze­wyż­sza­jący wyobra­że­nia naszych przodków.…