Browsing Tag

abiogeneza

2 posts

Jedną z naj­więk­szych zagadek nauki stanowi umiej­sco­wie­nie granicy oddzie­la­ją­cej świat chemii od świata biologii, czy też skom­pli­ko­wane związki che­miczne od czegoś co mogli­by­śmy nazwać życiem. Karol Darwin zapro­po­no­wał wspa­niałą teorię tłu­ma­czącą współ­cze­sną róż­no­rod­ność ziem­skich orga­ni­zmów. Jednakże choć ewolucja sku­tecz­nie wyjaśnia kwestię powsta­wa­nia gatunków, to nie mówi nic o samej abio­ge­ne­zie, czyli naro­dzi­nach pierw­szej żywej istoty.