Press ESC to close

Mars na luzie

Adam Adamczyk 9 24

Pozo­sta­jemy w ciągle popu­lar­nym temacie Czer­wo­nej Planety. Ale tym razem przyj­rzymy się jej od strony… humo­ry­stycz­nej. Chyba nie myśle­li­ście, że inter­ne­towi kpiarze odpu­ścili wyprawie Curio­sity? Curio­sity na Marsie — wyobra­że­nie “artysty”.  Sko­ja­rze­nia z tytu­ło­wym boha­te­rem filmu Wall‑E.  A to jeden z pierw­szych…

Continue reading

42 AstroCiekawostki cz.3

Adam Adamczyk 19 30

Nie macie zajęcia na dzi­siej­sze popo­łu­dnie? Zapra­szam więc do nie­zwy­kłego świata nauki, pełnego anegdot, humoru i feno­me­nów, które na co dzień nam umykają. Wszystko podane w lekkiej i łatwo przy­swa­jal­nej formie Astro­Cie­ka­wo­stek.Zobacz też: Astro­Cie­ka­wostki cz.2.   Uwaga! Astro­Cie­ka­wostki jak…

Continue reading

Kościół Galaktyczny

Adam Adamczyk 2 168

Kosmos i religia sta­no­wiły niegdyś mie­szankę wybu­chową. Ojcom Kościoła nie odpo­wia­dała doktryna nie­skoń­czo­nego i wiecz­nego wszech­świata autor­stwa Giordano Bruno, ani teza Gali­le­usza, jakoby Słońce sta­no­wiło centrum świata. Obecnie Watykan zmienia podej­ście do tematów astro­no­micz­nych…

Continue reading

Scenariusze końca wszechświata

Adam Adamczyk 10 195

W poprzed­nim artykule starałem się opisać zagro­że­nia przed którymi, przy­naj­mniej hipo­te­tycz­nie, ludzkość może zdołać umknąć. Tym razem daruję sobie ocenę nie­bez­pie­czeń­stwa i praw­do­po­do­bień­stwo jego wystą­pie­nia. Nie ważne, która z poniż­szych teorii okaże się praw­dziwa, i tak przed żadną nie ma…

Continue reading