Press ESC to close

5 rzeczy, które powinieneś wiedzieć o pożarach w Australii

Adam Adamczyk 48 772

Tragedie mają to do siebie, że przy­cią­gają media, a media pod­sy­cają emocje. Nie sprzyja to ani obiek­ty­wi­zmowi, ani prze­ka­zy­wa­niu infor­ma­cji. Dlatego prze­ko­pa­łem się przez dostępne raporty i donie­sie­nia, w poszu­ki­wa­niu naj­waż­niej­szych, nagich faktów na temat ostat­nich pożarów w Austra­lii.

Continue reading