Koszulki z nadrukiem naukowym

Koszulki naukowe

Choć niewielu o tym wie, Kwantowo od dawna posiada swój sklepik z koszulkami, bluzami, poduszkami, kubkami i innymi gadżetami, rzecz jasna ozdobionymi w naukowe motywy.

Koszulki z nadru­kami oraz wszyst­kie inne produkty de facto nie są sprze­da­wane bez­po­śred­nio przeze mnie, lecz przez sklep Teetres.com, który zajmuje się całą pro­duk­cją i dys­try­bu­cją (i zgarnia prawie cały zysk). Ode mnie pochodzą wła­ści­wie jedynie poszcze­gólne wzory nadruków. Dlatego też poniżej znaj­dzie­cie odno­śniki, które prze­kie­rują was do strony zewnętrz­nej, gdzie znaj­dzie­cie pełen wybór kolorów, krojów i roz­mia­rów. Jeśli macie jakiś inte­re­su­jący pomysł na “naukową” koszulkę czy kubek, zostaw­cie go w komen­ta­rzu – być może zostanie w przy­szło­ści wykorzystany.
[ecko_columns][ecko_columns_left] wzór jasny | wzór ciemny | wzór złoty
Grafika ta to wariacja logo bloga Kwantowo.pl. Sym­bo­li­zuje ona czarno-białą głowę kota, nawią­zu­jącą oczy­wi­ście do doświad­cze­nia myślo­wego z kotem Schrödin­gera.
[/ecko_columns_left][ecko_columns_right]wzór jasny | wzór ciemny 
Każda cząstka budująca materię oraz prze­no­sząca oddzia­ły­wa­nia, zgodnie z zasadami mecha­niki kwan­to­wej potrafi zacho­wy­wać się zależnie od sytuacji jak punktowa drobina lub jako fala. Motyw inspi­ro­wany jest właśnie duali­styczną kor­pu­sku­larno-falową naturą cząstek elementarnych.[/ecko_columns_right][/ecko_columns]
[ecko_columns][ecko_columns_left]
wzór ciemny | torba
W latach 70. NASA roz­po­czeła dwa wielkie projekty badawcze, wysy­ła­jąc po raz pierwszy sondy na krańce Układu Sło­necz­nego. Misje Voyager oraz Pioneer zostały wypo­sa­żone w metalowe płytki z wygra­we­ro­wa­nymi infor­ma­cjami na temat Ziemi oraz samych ludzi. “Wia­do­mość w butelce” dla poten­cjal­nego kosmicz­nego znalazcy.
[/ecko_columns_left][ecko_columns_right]
wzór jasny | poduszka | pod­kładka
Naj­gło­śniej­szym wyda­rze­niem zwią­za­nym z pro­gra­mem poszu­ki­wa­nia inte­li­gen­cji poza­ziem­skiej SETI, pozo­staje tajem­ni­czy sygnał radiowy uchwy­cony w 1977 roku. Nadruk przed­sta­wia zbiór zer i jedynek jaki ukazał się na wydruku tamtego wieczora.[/ecko_columns_right][/ecko_columns]
[ecko_columns][ecko_columns_left]
wzór jasny | wzór ciemnypoduszka | pod­kładka
Flagowy produkt ame­ry­kań­skiego koncernu SpaceX stał się pierwszą rakietą pod­le­ga­ją­cej niemal cał­ko­wi­temu recy­klin­gowi. Motyw przed­sta­wia Falcona 9 lądu­ją­cego na pokła­dzie pły­wa­ją­cej plat­formy “Of Course I Still Love You”.
[/ecko_columns_left][ecko_columns_right]
wzór jasny | kubek | pod­kładka
Bez względu na stopień obe­zna­nia z mecha­niką kwantową, nie da się zaprze­czyć, że stoi ona w opozycji do naszych codzien­nych doświad­czeń i tego co funduje nam fizyka kla­syczna. Napis “Sex, drug & quandum mecha­nics” jest oczy­wi­ście para­frazą podob­nego hasła doty­czą­cego rock and rolla.[/ecko_columns_right][/ecko_columns]
[ecko_columns][ecko_columns_left]
wzór jasny | wzór ciemny | poduszka | pod­kładka
Grafika ta to wariacja logo bloga Kwantowo.pl. Sym­bo­li­zuje ona czarno-białą głowę kota, nawią­zu­jącą oczy­wi­ście do doświad­cze­nia myślo­wego z kotem Schrödin­gera.
[/ecko_columns_left][ecko_columns_right]
wzór jasny | wzór ciemny 
W 2006 roku Mię­dzy­na­ro­dowa Unia Astro­no­miczna podjęła decyzję o ode­bra­niu odle­głemu Plu­to­nowi miana planety i zde­gra­do­wa­nia go do poziomu planety kar­ło­wa­tej. Sam motyw powstał przy okazji finału misji New Horizons, która wykonała naj­do­kład­niej­sze jak dotąd foto­gra­fie powierzchni Plutona.[/ecko_columns_right][/ecko_columns]
[ecko_columns][ecko_columns_left]
wzór jasny | wzór ciemny 
Grafika zawiera humo­ry­styczny i lekko wulgarny napis zakryty przez użycie symbolu liczby Pi: “πierdolę nie liczę”.
[/ecko_columns_left][ecko_columns_right]
wzór jasny | kubek | pod­kładka
Na granicy fran­cu­sko-szwaj­car­skiej, w pobliżu Genewy, pracuje jedno z naj­bar­dziej zło­żo­nych urządzeń nauko­wych na Ziemi: Wielki Zderzacz Hadronów (Large Hadron Collider). Jest on naj­po­tęż­niej­szym akce­le­ra­to­rem cząstek ele­men­tar­nych, który pozwolił m.in. na uchwy­ce­nie w 2012 roku bozonu Higgsa. Motyw na koszulkę zawiera jego akronim, czyli litery LHC.[/ecko_columns_right][/ecko_columns]
[ecko_columns][ecko_columns_left]
wzór jasny | wzór ciemny 
W 1935 roku austriacki fizyk i współ­twórca mecha­niki kwan­to­wej, Erwin Schrödin­ger, obmyślił jeden z naj­słyn­niej­szych eks­pe­ry­men­tów myślo­wych w dziejach nauki. Jego głównym boha­te­rem jest wyima­gi­no­wany kot zamknięty w pudełku wraz z pro­mie­nio­twór­czym atomem, pozo­sta­ją­cym w kwan­to­wym stanie super­po­zy­cji. Sam to luźnia analogia do serii utworów o Harrym Potterze.
[/ecko_columns_left][ecko_columns_right]
wzór jasny | kubek | pod­kładka
Motyw z prostą grafiką “Kocham naukę”, w sam raz dla każdej osoby żywo zain­te­re­so­wa­nej nauką.[/ecko_columns_right][/ecko_columns]
[ecko_columns][ecko_columns_left]
wzór jasny | kubek | portfel
Dobry prezent dla absol­wen­tów wsze­la­kich studiów inży­nier­skich. Napis nawią­zuje do popu­lar­nego w sieci hasła “Jestem eks­per­tem, można zadawać pytania”. Napis wypełnia grafika z liczbami i wzorami.
[/ecko_columns_left][ecko_columns_right]
wzór jasny | kubek | pod­kładka
Osoby stojące na bakier z pod­sta­wami meto­do­lo­gii badań nauko­wych lubią mówić o tym, że ewolucja czy wielki wybuch są “zaledwie teoriami”. Naj­czę­ściej mylą oni termin teorii naukowej z hipotezą, podczas gdy udo­ku­men­to­waną na wiele sposobów ewolucję można z czystym sumie­niem nazywać “aż teorią”.[/ecko_columns_right][/ecko_columns]
[ecko_columns][ecko_columns_left]
wzór jasny | kubek | poduszka
Ziemia i Układ Sło­neczny znajdują się (na szczę­ście) dość daleko od ścisłego centrum naszej galak­tyki. Motyw luźno nawią­zuje do tego faktu i poło­że­nia spo­koj­nym ramieniu Oriona Drogi Mlecznej.
[/ecko_columns_left][ecko_columns_right]
wzór jasny | poduszka | pod­kładka
W XIX wieku genialny Thomas Young opra­co­wał eks­pe­ry­ment, który wykazał, iż światło wykazuje wła­ści­wo­ści falowe, jak choćby uleganie zjawisku inter­fe­ren­cji. Motyw przed­sta­wia prosty schemat doświad­cze­nia z dwoma szczelinami.[/ecko_columns_right][/ecko_columns]
[ecko_columns][ecko_columns_left]
wzór jasny 
Biblia głosi, że Bóg rzekł i stała się świa­tłość. A czymże jest światło, jeśli nie jednym z prze­ja­wów fali elek­tro­ma­gne­tycz­nej, zwięźle ujętej w czterech rów­na­niach Jamesa Clerka Maxwella?
[/ecko_columns_left][ecko_columns_right]
wzór jasny | wzór ciemny
W XIX wieku genialny Thomas Young opra­co­wał eks­pe­ry­ment, który wykazał, iż światło wykazuje wła­ści­wo­ści falowe, jak choćby uleganie zjawisku inter­fe­ren­cji. Motyw przed­sta­wia prosty schemat doświad­cze­nia z dwoma szczelinami.[/ecko_columns_right][/ecko_columns]