Press ESC to close

Resztki

Wszyst­kie wpisy nie­miesz­czące się w ramach pozo­sta­łych kate­go­rii.

Kwantowo 2017

Pod­su­mo­wa­li­śmy już wyda­rze­nia ze świata nauki, więc pozo­staje jeszcze podjąć reflek­sję nad dzia­łal­no­ścią samego bloga. Jak co roku rzucę kilkoma…

Naukowe “naj” 2017

Podczas gdy wszyst­kie serwisy i blogi zarzucą nas niebawem rocznymi pod­su­mo­wa­niami wydarzeń kul­tu­ral­nych, poli­tycz­nych czy spor­to­wych; Kwantowo jak zwykle przybywa…