Polecanki


Mam to szczę­ście (a czasami pecha), że róż­no­ra­kie wydaw­nic­twa nie­ustan­nie przy­sy­łają mi świeże książki popu­lar­no­nau­kowe prosząc o pole­ce­nie i recenzje. W tym dziale znaj­dziesz przede wszyst­kim właśnie recenzje nowości wydaw­ni­czych poru­sza­ją­cych zagad­nie­nia badań wszech­świata, astro­no­mii, podstaw mecha­niki kwan­to­wej, a czasem też zupełnie inne dzie­dziny. Poza tym, czasami zdarzy mi się zamie­ścić reko­men­da­cję inte­re­su­ją­cego filmu doku­men­tal­nego, programu tele­wi­zyj­nego, apli­ka­cji, gry kom­pu­te­ro­wej lub wartego uwagi artykułu.

79 Articles
Grawitacja — polecanki
‘Dziewczyny Atomowe’ — recenzja
‘Miliardy, miliardy…’ – recenzja
Agenci wreszcie pomocni — małe a cieszy
Kerbal Space Program 0.19 — opinia
BOINC – ku chwale nauki!