Naukowe TL;DR


Sam skrót pochodzi od popu­lar­nego w sieci wyra­że­nia “Too long; didn’t read”. W imię tej zasady, wycho­dząc naprze­ciw ocze­ki­wa­niom współ­cze­snych inter­nau­tów, publi­kuję od czasu do czasu notki o krótszym i luź­niej­szym cha­rak­te­rze, w porów­na­niu z typowymi arty­ku­łami popu­lar­no­nau­ko­wymi (zebra­nymi w innej kate­go­rii).

Naukowe TL;DR przy­bie­rają naj­czę­ściej formę kon­kret­nych odpo­wie­dzi na pytania lub wąt­pli­wo­ści wyrażane przez czy­tel­ni­ków Kwantowo, zna­le­zione w sieci lub takie, które akurat trapią mnie samego. Tematyka, podobnie jak w przy­padku reszty tekstów, obraca się wokół fizyki, astro­no­mii oraz nauk pokrew­nych. W związku z tym biorę na warsztat naj­czę­ściej powta­rzane oraz naj­bar­dziej intry­gu­jące zagwozdki doty­czące m.in. powsta­nia, ewo­lo­lu­cji i wła­ści­wo­ści wszech­świata, obec­no­ści czło­wieka w kosmosie, badań cząstek ele­men­tar­nych oraz podstaw fizyki teo­re­tycz­nej.

112 Articles