Browsing Category

Artykuły popularnonaukowe

271 posts

Kwantowo jest przede wszyst­kim blogiem popu­lar­no­nau­ko­wym, a rdzeń jego treści stanowią obszerne artykuły przy­bli­ża­jące laikom elementy fizyki, astro­no­mii oraz innych nauk przyrodniczych. 

W poniż­szym dziale znaj­dziesz teksty na temat mecha­niki kwan­to­wej, szcze­gól­nej oraz ogólnej teorii względ­no­ści, fizyki cząstek ele­men­tar­nych, astro­fi­zyki, badań kosmo­lo­gicz­nych, teorii wiel­kiego wybuchu a także eks­plo­ra­cji prze­strzeni kosmicz­nej. Od czasu do czasu poja­wiają się również treści ogól­niej­sze, zaha­cza­jące o historię i filo­zo­fię nauki, futu­ro­lo­gię oraz meto­do­lo­gię badań nauko­wych – których na próżno szukać w innych miej­scach polskiej sieci. Dokładam starań aby wszyst­kie teksty były lek­ko­strawne i zro­zu­miałe dla każdego sku­pio­nego czy­tel­nika, jed­no­cze­śnie nie schodząc poniżej pewnego poziomu rze­tel­no­ści. Dlatego w miarę moż­li­wo­ści próbuję wyłusz­czać rzadziej poru­szane elementy poszcze­gól­nych zagad­nień nauko­wych, a każde opra­co­wa­nie opatrzyć listą książek, które pozwolą zain­te­re­so­wa­nemu czy­tel­ni­kowi pogłębić temat.