R. Feynman: Grawitacja

Jest to pierwsza część nie­zwy­kłej serii wykładów prze­pro­wa­dzo­nych dla Uni­wer­sy­tetu Cornell. W pierw­szej części Richard Feynman opowiada o przy­kła­dzie fizycz­nego prawa, jakim jest grawitacja.