K. Meissner: Przyszłość Wszechświata

15 marca 2016 roku prof. Krzysz­tof Meissner wygłosił na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim wykład pt. „Przy­szłość Wszech­świata”. Fizyk mówił o historii, stanie obecnym i moż­li­wych sce­na­riu­szach ewolucji Ziemi, Układu Sło­necz­nego oraz naszej Galak­tyki. Było to kolejne spo­tka­nie z cyklu „8 Wykładów na Nowe Tysiąclecie”.