M. Łobejko: Czy atom można sobie wyobrazić?

Jak mecha­nika kwantowa opisuje atom? Podczas wykładu zasta­no­wimy się nad onto­lo­gicz­nym statusem tzw. orbitali ato­mo­wych. Roz­wa­żymy czy „pla­ne­tarny” model atomu jest cał­ko­wi­cie błędny, a jeśli tak, to co mecha­nika kwantowa oferuje w zamian. Usły­szymy o eks­pe­ry­men­cie, który pozwolił wykonać „zdjęcie” orbitali atomu wodoru i zasta­no­wimy się, jak takie zdjęcia interpretować.