M. Eckstein: Tańczące neutrina

Neutrina to jedne z naj­bar­dziej zagad­ko­wych cząstek ele­men­tar­nych. Przez ponad 30 lat uznawano, że — podobnie jak fotony — nie mają one masy. Jednak w eks­pe­ry­men­tach sys­te­ma­tycz­nie neutrin “bra­ko­wało” — mierzono ich mniej niż prze­wi­dy­wała teoria.