K. Meech: Historia Oumuamuy, pierwszego gościa z innego układu

W paź­dzier­niku 2017 roku astro­bio­log Karen J. Meech otrzy­mała telefon, na który czeka każdy astronom: NASA zauwa­żyła obiekt typowany na pierw­szego gościa z innego układu pla­ne­tar­nego. Kometa mię­dzy­gwiezdna – obiekt o długości pół mili, osta­tecz­nie nazwany Oumuamua (po hawajsku “zwia­dowca” lub “posła­niec”), budzi intry­gu­jące pytania: czy był to fragment ska­li­stych gruzów z nowego układu gwiezd­nego, strzępów mate­riału pozo­sta­łych po eks­plo­zji super­no­wej, dowód na ist­nie­nie kosmitów czy coś innego? W tym pory­wa­ją­cym wystą­pie­niu dla TEDx, Meech opowiada o tym, jak jej zespół ścigał się z czasem, aby znaleźć odpo­wie­dzi na temat tego nie­spo­dzie­wa­nego gościa z bardzo daleka.